Р Е Ш Е Н И Е

                                               

                                                       216

                                  

Гр.Варна 04.12.2018 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на четвърти октомври, две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                        

                                                       

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ:ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                                    СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

Секретаря: ПЕТРАНКА ПАСКАЛЕВА

Прокурор: МИЛЕНА ГАМОЗОВА

Разгледа, докладваното от съдия Ж. Денева, НДВ №302/2018 година по описа на АС-Варна

 

Производството е по реда на чл.424, ал.1, вр. чл.422, ал.1, т.5 от НПК. Образувано е по молба/саморъчно написана/ от осъденото лице З.Д.Д., както и чрез адв. Д.Д. и адв. Б.Б., за възобновяване на производство по НОХД №110/2017 г. по описа на РС-Търговище и Решение на Окръжен съд – Търговище по ВНОХД №149/2017 г.

В отправените искания се сочи, че РС-Търговище е допуснал нарушение при приложението на материалният закон, с което е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила. Иска се, възобновяване на приключилото производство, отмяна на постановените съдебни актове, оправдаване на подс. Д., или в условията на алтернативност делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище за неоснователност на заявената претенция, поради което моли искането да бъде оставено без уважение.

         Осъденото лице, чрез своя процесуален представител, в с.з. при разглеждане на делото пред настоящата инстанция, поддържа направеното искане за възобновяване на делото, като моли да бъде отменена присъдата на първата инстанция и решението на въззивната такава. Желае да бъде оправдан, или делото да бъде върнато на първата инстанция, като се съобразят всички доказателства по делото, сочещи извод за невиновност.

След анализ на доказателствата по делото и направеното искане за възобновяване на горепосоченото дело, съдът прие за установено следното:

С присъда от 19.07.2017г. по НОХД № 110/2017г. Районен             съд- гр.Търговище, на основание чл.343“б“, ал.2 от НК е наложил наказание от една година „лишаване от свобода“,  което е постановено да бъде изтърпяно при общ режим, акцесорно „глоба“ в размер на 750лв. На основание чл.68, ал.1 от НК, е било приведено в изпълнение за отделно изтърпяване, наказание в размер на три  месеца. Първоинстанционният съд е приложил разпоредбата на чл.343г от НК.

Така постановената присъда е била предмет на въззивен контрол, като с Решение№ 26/23.03.2018г. по ВНОХД №149/2017 г., състав на Окръжен съд – Търговище е потвърдил изцяло атакувания съдебен акт. Предвид обстоятелството, че решението не е подлежало на касационна проверка, е влязло в сила на 23.03.2018г.

         С оглед изложената процесуална хронология, и след като взе предвид становището на страните при разглеждане на делото в съдебно заседание съдът намира, че направеното искане от осъденото                  лице Д.  и неговите защитници е неоснователно и същото следва да бъде оставено без уважение по следните съображения:

Наказателното законодателство, уреждащо производството за възобновяване  на наказателни дела е специфично и  строго рамкирано.

В разпоредбата на чл.422, ал.1, т.5 от НПК вр. чл.348, ал.1, и ал.3 от НПК се сочат правомощията на касационната инстанция и в посочените такива не е предвидена възможността да бъде оправдано лицето за съответното престъпление, за което е бил осъден, освен в случаите на чл.24, ал.1, т.1 от НПК – деянието не е извършено, или не съставлява престъпление.  Анализ на съдържащите се в кориците по делото, доказателства и доказателствени средства, водят до единствения възможен извод, че искането за възобновяване е неоснователно, тъй като не са налице съществени нарушения на по чл.348, ал.1, т.т.1 и 3 от НПК.

От съдържанието на искането в писмена форма и от казаното в с.з. се прави извод, че защитата пледира за неправилно приложен закон, т.е. Д. е следвало да бъде оправдан, а не да бъде осъден.

Настоящата инстанция счита, че извода на първоинстанционния съд и на въззивната инстанция са правилни, тъй като са събрани достатъчно непротиворечиви доказателства, въз основа на които да се направи правния извод за виновност на искателя.

От проверка с техническо средство “ Алкотест Дрегер 7410  +” с фабр. № ARSM 0131, било установено, че подс. Д. е управлявал МПС, с концентрация от 1,87 на хиляда концентрация на алкохол в кръвта му.

За констатираното нарушение бил издаден Акт за установяване на административно нарушение № 611763/31.12.2016г. и талон за медицинско изследване № 0014149, които подсъдимият подписал без възражения. З.Д.  се  е възползвал от предоставената му възможност да даде кръв за медицинско изследване . От заключението на вещото лице изготвило химическата експертиза е видно, че в пробата кръв на лицето е било установено наличие на алкохол, изчислен в промили в размер на 2,15 %.

 При съставянето на акта за установяване на административно нарушение от обвиняемия Д. е било иззето свидетелство за  регистрация на МПС № 004801730.

Разпитан в качеството му на обвиняем в хода на досъдебното производство, Д. се е признал за виновен, като е заявил, че осъзнава вината си, тъй като не е следвало да шофира в нетрезво състояние.

Възприетата от първата инстанция фактическа обстановка, кореспондира с доказателствата по делото и средствата за тяхното възпроизвеждане, а именно: показанията на свидетелите Трендафил Деянов, Деян Йорданов, Евгени Георгиев, АУАН, талон за медицинско изследване, справка за нарушител/водач, протокол за разпит на обвиняем, заключение по изготвена съдебно – химическа експертиза, справка за съдимост.

Тези доказателства послужили като база, за да се направи извод за виновното поведение на Д. в извършване на престъплението. Категоричен е извода,  че закона е приложен правилно.

В искането се навеждат основания за порочност на изготвената     съдебно – медицинска експертиза. Същите биха могли да бъдат обсъждани, само ако анализът на другите доказателства по делото, водеше до различни фактически и правни изводи. В хода на досъдебното производство е изготвена съдебно – химическа експертиза, като според заключението на същата осъденото лице е имало алкохолно съдържание в кръвта, еквивалентно на 2,15 промила.

Завоалирано се претендира и за липса на мотиви. Законодателят поставя изискване за формата и минимално изискуемото съдържание на мотивите към съдебните решения. Същите следва да позволяват на всяка от страните, имаща правен интерес, да проследи начина на формиране на вътрешното убеждение у правоприлагащия държавен орган. Подлежащите на анализ в образуваното извънредно производство актове, са подробни и детайлни, съдържат установените фактически и правни констатации, техните доказателствени източници, в тях е даден логичен и подробен отговор на възраженията на страните. Това обосновава извод за законосъобразно изградено вътрешно убеждение, поради което не е налице нарушение по чл.348, ал.1, т.2 от НПК.

Настоящето производство е извънредно по своя характер и за неуредените въпроси се прилагат  правилата на касационното производство- чл.426 НПК. Заявена претенция, относно справедливостта на наложеното наказание, не е направена, поради което настоящият състав дължи отговор само на възведените в искането за възобновяване доводи.

Изложените фактически и правни изводи, водят до извод, че не са налице нарушения на материалния и процесуалния закон, по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 - 3 от НПК,  за да е налице основание за възобновяване на първоинстанционното дело, както и на въззивното такова.

 

         Водим от горното и на основание чл.424, ал.1  от НПК, АС-Варна

                                 

                                          Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от осъденото лице З.Д.Д./саморъчно изготвено/, както и чрез адв. Д.Д. и адв. Б.Б., за възобновяване на производство по НОХД №110/2017 г. по описа на РС-Търговище и Решение на Окръжен съд – Търговище по ВНОХД №149/2017 г.

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.      

 

                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: