Р Е Ш Е Н И Е

 

205

 

Варна,  15.11.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и втори октомври, две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ТОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

МАЯ НАНКИНСКА

 

при участието на секретаря Петранка Паскалева и на прокурор Вилен Мичев, като разгледа докладваното от съдия Нанкинска НДВ № 306 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 424, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т.5 НПК.

 

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД №614/2018 година по описа на Районен съд – гр.Добрич и измяна на определение от 25.05.2018 година, с което е одобрено споразумение за решаване на делото в съдебното производство.

Искането за възобновяване е обосновано с допуснати нарушения на материалния закон и на процесуалните правила, съществени по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 от НПК.

В съдебното заседание пред ВАпС прокурорът поддържа искането от Главния прокурор за възобновяване на наказателното дело.

Осъденият С.А.А., редовно призован, не се явява, не се представлява.

 

Варненският апелативен съд, след като взе предвид искането от Главния прокурор, становищата на страните и като прецени доказателствата по делото, прие за установено следното:

С определение № 112 от 25.05.2018 г. по НОХД № 614/2018 г. Районен съд - Добрич е одобрил споразумение за решаване на делото в досъдебното производство между прокурор от Районна прокуратура - Добрич и защитника на обвиняемия С.А.А..

С одобреното споразумение обвиняемият А. се е признал за виновен за извършено на 13.05.2018 г. престъпление по чл. 343 „б“, ал. 3 от НК, за което при условията на чл. 55, ал.1, т.1 вр. с ал.2 от НК му е определено наказание лишаване от свобода за срок от 5 /пет/ месеца, чието изтърпяване, на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от З/три/ години и глоба в размер на 100 лева.

На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК обвиняемият А. е лишен от правото да управлява МПС за срок от 5 /пет/ месеца, като въз основа на чл.59, ал.4 от НК е приспаднато времето, през което му е било отнето свидетелството за управление по административен ред, считано от 13.05.2018 г.

Определението е влязло в сила на 25.05.2018 г. и не подлежи на касационна проверка.

Определението, с което е одобрено споразумението по НОХД № 614/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич е постановено при съществено нарушение на закона и процесуалните правила — чл. 348, ал. 1, т. 1 и т.2 НПК.

Видно от доказателствената маса по делото - акт за установяване на административно нарушение (л.17), справка за нарушител/водач (л. 22-24), справка за съдимост /л. 10/ и протоколи за разпит на свидетел /л. 13-14/, осъденият С.А.А. е неправоспособен водач и не притежава свидетелство за правоуправление. С АУАН от 13.05.2018г. не е изземвано свидетелство за правоуправление на МПС от органите на МВР.

Съгласно трайната съдебна практика (ППВС № 1 от 17.01.1983 г. по н.д. № 8/1982 г.; Решение № 433/02.11.2011 г. по н.д. № 2057/2011 г. на ВКС, I н.о.; Решение № 296/22.06.2015 г. по н.д. № 748/2015 г. на ВКС, II н.о.), лишаването от право да се управлява МПС може да бъде наложено като наказание само по отношение на лице, което притежава такова право или е било временно лишено от него.

Като е одобрил споразумението за решаване на делото в този му вид, решаващият съд е допуснал съществено нарушение на материалния закон - чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК.

Съдът не е спазил разпоредбата на чл. 382, ал.7 НПК и вместо да предложи на страните промени в споразумението го е одобрил, въпреки противоречието със закона, с което е нарушил и процесуалните правила.

Допуснатите от съда нарушения са съществени по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 и т.2 НПК и са основание по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

Отмяната на незаконосъобразно наложеното наказание лишаване от правоуправление на МПС е в полза на осъдения, поради което нарушенията могат да бъдат отстранени от настоящата инстанция по реда на чл.425, ал.1, т.4 НПК. Производството следва да бъде възобновено и материалният закон правилно приложен с отмяната на определението в коментираната част без да се постановява връщане на делото за ново разглеждане.

 

Поради изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1, т. 4 от НПК, Варненският апелативен съд,

 

РЕШИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 614/2018 г. на Районен съд гр. Добрич.

ОТМЕНЯ определение от 25.05.2018 г. в частта, с която на наложеното на С.А.А. по чл. 343 г от НК наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :