Р Е Ш Е Н И Е

                   № 172

10.12.2013г. гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на двадесет и девети ноември две хиляди и тринадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов

ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Павлина Димитрова

секретар С.Д.

прокурора Анна Помакова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДОХ №307 по описа за 2013 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по жалба от М.И.И., чрез защитника му, адв.Ж.Желязков, подсъдим по нохд №75/13г. на Търговишкия окръжен съд против присъдата на същия съд от 26.09.2013г., постановена по същото дело, с която е признат за виновен за деяние по чл.248а ал.5 вр.ал.2, НК вр.чл.26 ал.1 НК като му е определено наказание от осем месеца лишаване от свобода с приложение на чл.66 НК с изпитателен срок от три години. Оправдал го е за част от обвинението по чл.248а ал.5 НК. Осъдил го е да заплати направените по делото разноски.

 В жалбата на подсъдимия се твърди, че присъдата е незаконосъобразна поради нарушение на материалния закон, на процесуалните правила и е необоснована. Прави се искане същата да бъде отменена като се постанови нова оправдателна такава, или алтернативно делото да се върне на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав. В допълнителните съображения към жалбата се излагат съображения за несъставомерност на деянието, както и за липса на субективен състав.

Представителят на апелативната прокуратура изразява становище за частична основателност на жалбата но на друго основание – въпреки оправдателния диспозитив, не е намален размера на недължимото плащане, както съобразно реално установените наддекларирани площи, така и имайки предвид, че субсидията от еврофондовете е 82%, а не 100%, както и обстоятелството, че субсидия е получена само за първото деяние. Предлага присъдата да бъде отменена и делото върнато на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав.

Жалбата е подадена  в срок и е допустима.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 26.09.13г. Търговишкият окръжен съд е признал подсъдимия М.И.И. за виновен в това, че за периода 04.06.2009г-15.05.2010г. в гр. Омуртаг, при условията на продължавано престъпление, представил пред Обл. Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” неверни сведения в Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г., недопустими площи за подпомагане в размер на 13,75 хектара по СЕПП, 5,22 ха по мярка НР1 и 4,08ха по мярка НР2, както и за 2010г. -1,43 хектара по СЕПП, 0,1 ха по НР1 и 0,63ха по НР2, за да получи средства от фондове по СЕПП, НР1 и НР2, като е получил общо 17 800,75лв. и на основание чл.248а ал.5 вр. ал.2 и чл.26 НК му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца, при условията на чл.66 НК с изпитателен срок от три години.

Признал го е за невиновен и го е оправдал за част от обвинението до размера на 31,81 ха по СЕПП, 15,72 ха по мярка НР1 и 10,34ха по мярка НР2 за кампанията на 2009г. и 2,40 ха по СЕПП, 0,66 ха по мярка НР1 и 1,31ха по мярка НР2 за 2010г. Осъдил го е да заплати направените по делото разноски.

За да стигне до този резултат съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият И. е ветеринарен лекар и се занимавал и с животновъдство като отглеждал овце пасищно в землището на с.Железари, общ. Омуртаг. В тази връзка решил да се възползва от възможностите за подпомагане по европейските фондове и на 15.05.2009г. подал съответни документи в общинската служба „Земеделие”. В последствие, на 04.06.2009г. подал корекционно заявление, в което включил 11 парцела с обща площ 69,94 ха. С всички тези парцели кандидатствал за подпомагане по СЕПП, а с два парцела с обща площ 16,59 ха по НР1 и със седем парцела с обща площ от 29,46 ха – по НР2. Така било генерирано общо заявление от 25.06.2009г., подписано от подс. И. като му била оторизирана обща сума от 17 800,75лв. /11 350,72лв.-СЕПП,3 569,14лв.-НР1 и 2880,89лв – НР2/, които суми му били изплатени на два пъти на 16.12.09 и 08.02.2010г.

В края на 2010г. в ДФ „Земеделие” била изготвена цифрова ортофотокарта на допустимия за подпомагане слой, въз основа на направени сателитни снимки на територията на страната. Тогава била констатирана недопустимост за подпомагане на част от площите, заявени от подс. И. и се явявали наддекларирани. Така били установени недопустимост за 13,75 ха -24,47% по СЕПП, 5,22 ха-45,91% по НР1 и 4,08ха – 16,07% по НР2. Съдът е отразил в мотивите си, че поради установената недопустимост на подс. И. неоснователно са били изплатени част от субсидиите за 2009г.

На 15.05.2010г.подс. И. подал ново заявление за подпомагане като отразил в него девет парцела с обща площ 59 ха по СЕПП, с два от тях с обща площ16,4 ха кандидатствал по НР1 и с пет парцела с обща площ 20,07 ха – по НР1. След заснемането на площите на 23.10.2010г. била констатирана недопустимост и наддеклариране по СЕПП 1,43 ха-2,48%, по НР1 -0,1 ха – 0,63% и по НР2 0,63ха -3,24%. След прихващане на санкция за предходната година на подс. И. са били изплатени на 2010г. 2 063,57лв.

Въпреки намалението на наддекларираните площи, съдът е посочил в мотивите си, че на подсъдимия И. са били изплатени неоснователно 17 800,75лв.

С оглед фактическите обстоятелства по делото съдът е следвало да изследва дали се касае до две отделни деяния или до продължавана престъпна дейност. От подсъдимия са подадени две отделни заявления за две отделни кампании, като плащанията също са за две отделни години. Отразените в тези заявления площи са различни за 2009 и за 1010г. Съгласно чл.51 т.1 на регламент 796/2004г., ако декларираната площ, надвишава определената в чл.50 пар. 3-5 помощта се изчислява въз основа на определената площ, намалена с двойния размер на констатираната разлика, ако тази разлика е над 3% или 2 ха, но не по-голяма от 20%, а ако разликата е над 20% - не се отпуска субсидия. Както се вижда разликите да 2010г. са значително под тези 3% и поради това не подлежат на санкция.

Съществува противоречие между постановената присъда и мотивите – на л.13 горе, в мотивите е отразено, че подсъдимият е получил само част от субсидиите неправомерно, а в присъдата е осъден за целия размер на отпусната субсидия. При съответна корекция на неправомерно получената субсидия, то размерът би бил многократно по-нисък.

Съдът не е отговорил и на всички възражения на защитата в мотивите си.

Само въз основа на констатираното противоречие присъдата следва да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

При новото разглеждане на делото съдът следва да отстрани това противоречие и да отговори дали се касае до продължавано престъпление или две отделни деяния. В този случай следва да отговори и на възраженията на защитата относно приложимите подзаконови нормативни актове. При определяне размера на недължимо получената субсидия следва да има предвид и обстоятелството, че тази определяна по Еврофондовете е 82% от цялата сума.

Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на присъдата при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание  чл.335 ал.2 вр.чл.348 ал.1 т.2 НПК Варненският апелативен съд

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯВА изцяло присъдата от 26.09.2013г. на Търговишкия окръжен съд, постановена по нохд № 75/2013г.  в по отношение на подсъдимия  М.И.И. ЕГ№ **********.

Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд

Решението не подлежи на касационна жалба или протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                             2.