Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

200

 

Варна, 04.12.2015 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Двадесет и девети Октомври,две хиляди и петнадесета година в следния състав :

                                                               

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ПЛАМЕН КО СТАДИНОВ

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 309 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 14 от 22.05.2015 година по НДОХ № 108/2015 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимата С.А.К.,ЕГН **********,***,е била призната ЗА ВИНОВНА в това,че:През периода 16.04.2007 година до 10.02.2011 година в град Дулово,област Силистра,в условията на продължавано престъпление е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери-4965,35лева,като не е подала съответните декларации по член 49 алинея З от Закона за местни данъци и такси в Дирекция"Местни приходи"към Община Дулово,в нито един случай на получени в периода 147 броя дарения от различни лица на обща стойност 101 100,27 лева и на основание член 255 алинея 1 точка 1 от НК във връзка с член 26 от НК във връзка с член 373 алинея 2 от НПК, във връзка с член 58а алинея 1 от НК във връзка с член 36 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и"Глоба"в размер на 1000,00 лева,като на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изпълнението на наложеното наказание"Лишаване от свобода" за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Със същата Присъда подсъдимата К. е била осъдена да заплати на Община Дулово сумата от 4965,35лева,представляваща обезщетение за претърпени от гражданския ищец имуществени вреди,ведно със законната лихва от датата на деликта до окончателното изплащане на сумата.

Със същата Присъда подсъдимата К. е била осъдена да заплати сумата от 198,60 лева,представляваща държавна такса върху размера на уважения граждански иск,както и да заплати в полза на ОД на МВР-град Силистра сумата от 515,00 лева,представляващи направени по делото разноски в досъдебната фаза.

Недоволна от така постановената Присъда е останала подсъдимата С.А.К.,обжалвала я е чрез защитника си-адвокат Н.Д.Д.-***  с въззивна жалба в гражданско-осъдителната й част,като постановена при съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон,като на основание член 334 алинея 1 точка 2 от НПК се моли за отмяната й в тази й част и постановена нова такава,с която да бъде отхвърлен,като неоснователен,приетия за съвместно разглеждане с наказателния процес граждански иск на Община Дулово за сумата над 106,34 лева,ведно със законната лихва,както и в частта на дължимата държавна такса върху уважения размер на иска.Основните възражения в жалбата са,че публичните вземания се погасяват с изтичането на пет годишен давностен срок-по смисъла на член 171 алинея 1 от ДОПК и че в случая исковата молба на Община Дулово е постъпила в деловодството на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на 14.05.2015 година,като задълженията,възникнали за получени дарения през 2007,2008 и 2009 година са били погасени по давност.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища:

Жалбоподателката и подсъдима С. А.К. и защитника й-адвокат Н.Д.Д.-***,редовно призовани,не се явяват.По делото е постъпила молба от адвокат Н.Д.Д.-***,с която заявява,че поддържа подадената жалба срещу гражданско-осъдителната част на Присъдата и моли същата да бъде уважена.Излагат се съображения,че по обективни причини не може да се яви в с.з.и позовавайки се на член 329 алинея 1 от НПК,заявява,че няма пречки за разглеждане на делото.

Гражданският ищец-Община Дулово,редовно призовани,не се явяват,не се представляват и не вземат отношение по подадената въззивна жалба.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че въззивната жалба се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,тъй като възраженията за изтекла давност се явяват неоснователни.Излагат се подробни съображения в тази насока,както и се позовава на цитирана съдебна практика.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимата С.А.К.;становищата на страните по жалбата;както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-осъдителната й част по отношение на подсъдимата С.А.К. за извършено от нея престъпление по член 255 алинея 1 точка 1 от НК не е била протестирана,не е била обжалвана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

Първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото в съдебно заседание на 22.05.2015 година по реда на член 371 точка 2 от НПК,е приел за установена следната фактическа обстановка:                         

Подсъдимата С.А.К. ***,омъжена,с две деца и не работела.

Тя поддържала връзка с много и различни лица от чужбина,които започнали да й изпращат парични преводи под формата на дарение.Същите постъпвали по банков път,чрез международните системи за международни парични преводи"Уестърн юнион”.Подсъдимата получавала лично сумите от различни пунктове на финансови институции.Паричните средства били използвани за издръжка на семейството й.

По горепосочения начин подсъдимата С.К. получила дарения на обща стойност 101 100, 27 лева,които разпределени в годините са били както следва:

В периода 15.02.2007 година-29.11.2007 година получила тридесет банкови превода и не е подала декларация,изискваща се по силата на член 49 алинея 3 от ЗМДТ,като за получените парични дарения в размер на общо 12 928,31 лева е избегнала установяването на дължим данък към Община Дулово на стойност 646,46 лева.,

В периода 07.01.2008 година-11.12.2008 година получила тридесет и пет банкови превода и не е подала декларация, изискваща се по силата на член 49 алинея 3 от ЗМДТ,като за получените парични дарения в размер на общо 16 237, 41 лева е избегнала установяването на дължим данък към Община Дулово на стойност 794,56 лева.,

В периода 09.01.2009 година-29.12.2009 година е получила седемдесет и пет банкови превода и не е подала декларация,изискваща се по силата на член 49 алинея 3 от ЗМДТ,като за получените парични дарения в размер на общо 67 111,04 лева е избегнала установяването на дължим данък към Община Дулово на стойност 3 355,55 лева.,

В периода  16.01.2010 година-10.12.2010 година е получила седем банкови превода и не е подала декларация, изискваща се по силата на член 49 алинея 3 от ЗМДТ,като за получените парични дарения в размер на общо 4823,51 лева е избегнала установяването на дължим данък към Община Дулово на стойност 168,82 лева.,

В периода на 2011 година е получила един банков превод,като за полученото дарение в размер на 117,35 лева е избегнала установяването на дължим данък към община Дулово на стойност 4,11 лева.,

В периода 23.05.2012 година-31.12.2012 година е получила седемнадесет банкови превода и не е подала декларация, изискваща се по силата на член 49 алинея 3 от ЗМДТ,като за получените парични дарения в размер на общо 8 647,27 лева е избегнала установяването на дължим данък към Община Дулово на стойност 300,60 лева.,

В периода  10.01.2013 година-19.11.2013 година е получила петнадесет банкови превода и не е подала декларация, изискваща се по силата на член 49 аленея 3 от ЗМДТ,като за получените парични дарения в размер на общо 22 785,42 лева е избегнала установяването на дължим данък към Община Дулово на стойност  797,49 лева.,

В периода 11.07.2014 година-17.11.2014 година е получила два банкови превода и не е подала декларация, изискваща се по силата на член 49 алинея 3 от ЗМДТ,като за получените парични дарения в размер на общо 625,87 лева е избегнала установяването на дължим данък към Община Дулово на стойност  21,91 лева.

От заключението на назначената по делото съдебно-икономическа експертиза е било установено,че през периода 2007 година-2014 година дължимият от подсъдимата С.А.К. данък по реда на Закона за местните данъци и такси върху получените като дарение парични средства чрез международна система за експресни парични преводи"Уестърн юнион” възлиза на 6092,46 лева,а общият размер на законната лихва за невнесения данък по Закона за местните данъци и такси за същия период възлиза на 3162,64 лева.При изчисляване на размера на дължимия данък,валутата е била превърната в левова равностойност,като сумите са били приравнени съгласно обменните курсове на БНБ към датата на изплащане на превода.

Гореописаната фактическа обстановка СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след пълен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства.Тази фактическа обстановка е била призната за установена от подсъдимата К. и не е била оспорвана пред първоинстанционния съд;не се оспорва и през въззивната апелативна инстанция.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано направените изводи относно приетата за установена фактическа обстановка СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите правни изводи,че с деянията си за периода 16.04.2007 година до 10.02.2011 година в град Дулово,при условията на продължавано престъпление-по смисъла на член 26 алинея 1 от НК подсъдимата С.А.К. е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на член 255 алинея 1 точка 1 от НК,като престъплението е било извършено при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

При определяне на подсъдимата С.А.К. вида и размера на наказанията"Лишаване от свобода"и"Глоба" СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел както смекчаващите,така и отегчаващото отговорността обстоятелства за нея и й е наложил наказания при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ,размерът на което наказание при условията на член 58а от НК е бил редуциран с 1/3 в размер на ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,изтърпяването на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,както и "Глоба"в размер на 1 000,00 лева.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че така наложените по вид и размер наказания на подсъдимата С.А.К.,с оглед личността й,нейното поправяне и превъзпитаване са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК,както и че не се налага ефективно изтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода"и изпълнението на това наказание законосъобразно и обосновано е било отложено при условията на член 66 алинея 1 от НК с ТРИ ГОДИШЕН изпитателен срок.   

Оплаквания за незаконосъобразност,необоснованост и явна несправедливост на наложеното наказание на подсъдимата С.А.К. няма,като въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явява законосъобразна,обоснована и справедлива-с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК.

Както беше посочено по-горе:основното и единствено оплакване във въззивната жалба на защитата на подсъдимата С.А.К. е за постановена Присъда при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила/но неконкретизирани както в жалбата,така и впоследствие/,както и при допуснато нарушение на материалния закон в гражданско-осъдителната й част.И конкретните оплаквания са,че задълженията,възникнали за получени дарения от подсъдимата К. през 2007,2008 и 2009 години са били погасени по давност.Такива са били основните оплаквания на защитата на подсъдимата К. и пред първоинстанционния СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че щетата по делото се формира от размера на дължимия,но неплатен публичен общински данък и основателно е била претендирана срещу извършителя на престъплението,чрез предявяване на граждански иск в наказателния процес на основание член 45 от ЗЗД,който е бил приет за допустим.

Законосъобразни и обосновани са и изводите на първоинстанционния съд,че са неоснователни твърденията на защитата на подсъдимата К. за изтекъл пет годишен давностен срок за деянията до 10.05.2010 година,след като по делото молбата за предявяване на гражданския иск е постъпила в съда на 14.05.2010 година,тъй като:С оглед разпоредбата на член 114 точка 3 от ЗЗД вземането възниква от деня,когато подсъдимата С.А.К.,като извършител на престъпното деяние/данъчното престъпление/,е станала известно в края на 2014 година:Видно от докладна записка/ лист 11 от ДП/ информация за такова престъпление е постъпила на 30.09.2014 година,а досъдебното производство срещу подсъдимата К. е било образувано на 12.12.12014 година.

В тази насока са и категоричните и безсъмнени изводи в ТР № 5/05-04.2006 година по т.д.№ 5/2005 година на Общото събрание на гражданската и на търговската колегии на ВКС на РБ,а именно:Че вземането възниква от деня на откриване на дееца и от този момент това вземане става изискуемо.А това Тълкувателно решение е задължително и за съдиите по наказателни дела,когато са приети за съвместно разглеждане в наказателния процес и граждански искове за обезщетения за имуществени вреди.

Законосъобразни и обосновани са и изводите на първоинстанционния съд,че:След като извършените от подсъдимата КЕМОЛАВА престъпни деяния в периода:16.04.2007 година-10.02.2011 година са квалифицирани като извършено  от нея престъпление по член 255 алинея 1 точка 1 от НК при условията на продължавано престъпление-по смисъла на член 26 алинея 1 от НК,то с оглед изискванията на член 110 от ЗЗД и член 171 алинея 1 от ДОПК,то погасителната давност би настъпила на 10.02.2016 година/освен ако тази погасителна давност не би била прекъсната с предвидените от закона начини и средства/.

 

 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че въззивната жалба на защитата на подсъдимата С.А.К. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна и обоснована,следва да бъде потвърдена в гражданско-осъдителната й част.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                                                    Р   Е    Ш    И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 14 от 22.05.2015 година по НДОХ № 108/2015 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдима С.А.К.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                          

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: