Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                           № 221

 

Варна , 18.10. 2016  година

 

 

                                        В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в открито съдебно заседание на Шестнадесети Септември,две хиляди и шестнадесета година,в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

Секретар С.Д.

Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВЧНД № 310 по описа на съда за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на член 345 от НПК във връзка с член 34 от ЗПИИРКОРНФС.

 

Предмет на въззивното производство е Решение № 68 от 12.07.2016 година по ЧНД № 282/2016 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което на основание член 32 алинея 1 във връзка с член 16 алинея І от ЗПИИРКОРНФС е било ПРИЗНАТО Решение №500.01239428.7,на несъдебен орган в издаващата държава-Полицейски президиум Райнпфалц,град Шпайер,ФРГермания,постановено на 03.07.2015 година,влязло в сила на 05.08.2015година,с което на българския гражданин С.Н.Н.,роден на 17.12.197 година в град Добрич,живущ ***№ 6,ЕГН **********,е била наложена финансова санкция в размер на 108,50 евро, равностойни на 212.21 лева по курса на БНБ към датата на постановяване на решението.

Със същото Решение № 68 от 12.07.2016 година по ЧНД № 282/2016 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,С.Н.Н.,ЕГН ********** е бил осъден да заплати сторените по делото разноски в размер на 63.00 лева, по сметка на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Въззивното производство е образувано по жалба на процесуалния  представител на С.Н.Н.-адвокат Б.Н.И.-***,с оплакване за неправилност и незаконосъобразност на съдебния акт.Излагат се доводи за липса на доказателства да е било обяснено на подзащитния му С.Н. от германските органи какво е било нарушението му;какви права има и дали му е било обяснено на разбираем език.В действащия закон в Република България/ЗДв.П/липсвало задължение и предвидено наказание за неспазена дистанция при определена скорост на движение на превозното средство.Не било изяснено д9али наложеното наказание"Глоба"не е било заплатено към 05.07.2016 година,тъй като Решението е влязло в законна сила на 05.08.2016 година.Какъв е бил размера на глобите за такова нарушение/има ли долна и горна граница/.Моли се за отмяна на обжалваното Решение,а при условията на алтернативност се моли за намаляване размера на глобата до нейни я минимум.

В съдебно заседание пред въззивната апелативна инстанция страните по делото взеха следните становища:

 Процесуалният представител на жалбоподателя Н. поддържа жалбата и доразвива доводите си по нея.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА взема становище,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение и да бъде потвърдено Решението на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като правилно и законосъобразно.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като се запозна с материалите по делото;след като взе предвид становищата на страните по жалбата,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на процесуалния представител на С.Н.Н.-адвокат Б.Н.И.-*** била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

По същество жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение по следните съображения:

Първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа и правна страна,че :

Производството е било образувано по реда на член 32 алинея 1 във връзка с член 16 алинея 1 от ЗПИИРКОРНФС,постъпило за разглеждане в ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,Удостоверение по член 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции,издадено от Федерална служба"Правосъдие”,ФРГермания,засягащо българския гражданин С.Н.Н.,ЕГН **********,***.

По отношение на С.Н.Н. производството е било водено по реда на член 269 алинея 3 точка 1 от НПК,като не е било оспорено от защитата му фактическото и правно основание за признаване на чуждото Решение.

             С Удостоверение по член 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции е представен за признаване и изпълнение на Решение №500.01239428.7, постановено на 03.07.2015 година,влязло в сила на 05.08.2015 година на несъдебен орган в издаващата държава-Полицейски президиум Райнпфалц,град Шпайер,ФРГермания,с което на българския гражданин С.Н.Н. е била наложена финансова санкция за правонарушение,извършено на територията на издаващата държава и непопадащо под юрисдикцията на българските съдилища.С този акт за нарушение е била наложена финансова санкция:осъждане за заплащане на глоба в размер на 80 евро.Наказанието е било за деяние,реализирано на територията на ФРГермания на 11.12.2014 година и квалифицирано като такова на член 4 алинея 3 във връзка с член 49 от Правилника за движение по пътищата,член 24 от Закона за движение по пътищата,член 15 от Федерален каталог за финансови  санкции по Параграф 5 от Закона за пътните такси,  поведение,което нарушава разпоредбите за движение по пътищата,включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на МПС,както и разпоредбите,относно опасни товари.

По силата на Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимно признаване на финансови санкции, Република България е сезирана като изпълняваща държава в производството по признаване на решение на несъдебен чуждестранен орган за налагане на финансова санкция.

Изпратеното в Д0ОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД удостоверение е съдържало необходимата информация,съответстваща на данните в приложения съдебен акт,чието признаване се иска.Отнася се за Решение за налагане на финансова санкция,което съгласно нормата на член 3 алинея 1 точка 1 от  ЗПИИРКОРНФС е акт за налагане на задължение за плащане на глоба,постановен от несъдебен орган за осъществено административно нарушение.

Деянието,осъществено от засегнатото лице попада сред изброените в член 30 алинея 2 точка 1 от ЗПИИРКОРНФС,поради което за същото не се изисква двойно наказуемост,въпреки че и по българското законодателство аналогично поведение съставлява административно нарушение и се санкционира съгласно разпоредбите на член 93б алинея 1 във връзка с член 78 алинея 4 от ЗАвП.

             Не е налице нито едно от основанията,при които може да се откаже признаването и изпълнението на решението за налагане на финансова санкция, посочени в член 35 от ЗПИИРКОРНФС:

 Удостоверението е издадено по образец /съгласно Приложение №2 към член 4 алинея 1 от ЗПИИРКОРНФС/,в писмена форма,придружено от превод на български език,от компетентен орган и отговаря на изискванията,залегнали в разпоредбите на чл.4 и чл.5 от ЗПИИРКОРНФС.

Срещу заинтересования за същото деяние в Р.България или в друга държава, различна от издаващата, няма постановено и приведено в изпълнение Решение за налагане на финансови санкции.

Давността за изпълнение на Решението не е изтекла по българското законодателство и не се отнася за деяние,подсъдно на българския съд.

Не са налице данни за имунитет или привилегия по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо.

Решението на несъдебния орган не се отнася и за деяния,които по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България,или пък за деяния,извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

Наложената финансова санкция с Решението не е по-малко от 70 евро, респективно левовата им равностойност.Осъдителният диспозитив на решението,подлежащо на изпълнение,касае парична сума в общ размер на 108,50 евро,равностойни на 212.21 лева по курс на Българска Народна Банка към датата на постановяване на решението.Решението е постановено срещу пълнолетно /съгласно българското законодателство/ лице,което може да носи наказателна отговорност и подлежи на административнонаказателно преследване за деянието, предмет на решението.

Производството срещу заинтересования е било писмено,като лицето е било уведомено съгласно законодателството на издаващата държава относно правото си да обжалва решението,както и за сроковете за това,което е било изрично отразено в удостоверението.

При така установената фактическа обстановка по делото,законосъобразно и обосновано ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел,че:С.Н.Н. е български гражданин,има местоживеене на територията на Република България:с постоянен адрес ***,както и че е налице и една от алтернативно предвидените предпоставки за признаване на решението за налагане на финансова санкция,съдържащи се в член 30 алинея 3 от ЗПИИРКОРНФС.

В този смисъл Решението на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като правилно и законосъобразно,следва да бъде потвърдено,а жалбата на процесуалния представител на Н.,като неоснователна,следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание член 345 алинея 1 предложение първо от НПК във връзка с член 34 от ЗПИИРКОРНФС съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 68 от 12.07.2016 година по ЧНД № 282/2016 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което на основание член 32 алинея 1 във връзка с член 16 алинея І от ЗПИИРКОРНФС е било ПРИЗНАТО Решение №500.01239428.7,на несъдебен орган в издаващата държава-Полицейски президиум Райнпфалц,град Шпайер,ФРГермания,постановено на 03.07.2015 година,влязло в сила на 05.08.2015година и с което на българския гражданин С.Н.Н.,роден на 17.12.197 година в град Добрич,живущ ***№ 6,ЕГН **********,е била наложена финансова санкция в размер на 108,50 евро,равностойни на 212,21 лева по курса на БНБ към датата на постановяване на решението,както и осъден С.Н.Н.,ЕГН ********** да заплати сторените по делото разноски в размер на 63.00 лева, по сметка на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                            ПРЕДЕСЕДАТЕЛ :                                   

 

                                                                        

                                                                                            1.

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ :

 

        2.