Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 179/15.12.       Година  2014                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                   Наказателно отделение

На пети декември                             Година две хиляди и четиринадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов

                            ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Ангелина Лазарова

Секретар С.Д.

Прокурор Светла Курновска

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

    ВЧНД № 311 по описа на съда за 2014 г.,

   

    за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е разпореждане № 2996/01.10.2014 г. по ЧНД № 796/13 г. на Окръжен съд гр. Варна, с което е на основание чл. 323 ал. 1 т. 2 вр. чл. 319 ал. 1 от НПК било постановено връщане на жалбата на осъденото лице А.А.Д. против определение от 03.07.2013г. по чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК.

Въззивното производство е образувано по жалба на осъденото лице, което счита, че при прилагане на чл. 25 от НК, формиране на групите осъждания и прилагането на чл. 24 от НК, съставът на ВОС е допуснал грешка. В с.з. пред настоящата инстанция желае делото да бъде разгледано и поддържа жалбата си. Сочи, че не е обжалвал определението на ВОС в законовия срок, тъй като знаел, че ще има следваща присъда от ОС гр. Смолян и не искал. Чул в съдебната зала, че наказанието му е завишено по чл. 24 от НК, за което допуска да е било правилно, но тази година разбрал, че завишението му е по първата група.

Назначеният от съда служебен защитник моли да бъде възстановен срокът за обжалване на определението. Сочи, че срокът е бил изтърван, тъй като осъденият се намира в затвора е не е могъл да се запознае с определението и да уточни техническата грешка в него. Едва през м. 09.2014г. се е запознал и веднага е подал жалба.

Представителят на въззивната прокуратура счита жалбата за неоснователна, а разпореждането на ВОС за правилно. Преценява, че жалбата на осъдения е просрочена, като не са налице основателни причини затова, съответно да доведат до възстановяване на срока. От друга страна намира, че определението на ВОС по групирането на осъжданията е неправилно и в правния мир съществува несъответствие между наложените наказания, размерът им и постановеното за изтърпяване от осъдения. Заявява, че са налице предпоставки за изготвяне на сигнал от Апелативна прокуратура Варна за възобновяване на производството тъй като определението е неправилно и като негова последица може да се стигне до надлежаване и изтърпяване на наказание лишаване от свобода, което не е в определения срок.

 

Съставът на въззивната инстанция, с оглед събраните по делото доказателства, счете жалбата на осъдения срещу разпореждането на съдията от ВОС за неоснователна.

Видно е, че правилно съдът е преценил времевите рамки на срока за обжалване на произнесеното на 03.07.2013г. определение по ЧНД № 796/13г. на ВОС. С оглед производството по чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК – чл. 306 ал. 3 и чл. 319 ал. 1 от НПК постановяват 15 дневен срок за обжалване.

Осъденият е възприел лично и в присъствието на защитника си произнасянето на съда. По свои съображения, съвсем съзнателно не е обжалвал това определение и то е влязло в сила.

Съдията – докладчик е констатирал просрочието на молбата и с разглежданото определение е постановил връщането й на основание чл. 323 ал. 1 т. 2 и чл. 319 ал. 1 от НПК. Решението е напълно законосъобразно.

Настоящото производство не може да бъде смесвано с това по чл. 186 от НПК – създадено именно с цел преценка на обстоятелства, налагащи възобновяване на преклузивен процесуален срок. Действията на осъдения и защитника му не са съобразени със специалните правила на чл. 186 ал. 2-6 от НПК.

Наличието на процесуална пречка – недопустимост на жалбата срещу същинското определение за групиране по чл. 25 от НК, с приложение на чл. 24 от НК, категорично препятства разглеждането на аргументите на осъдения по същество.

В заетата от прокурора позиция се обсъжда възможност за производство по гл. 33 от НПК и възобновяване на делото по същество.

На следващо място, осъденият разполага с възможност при настъпване на нови правопораждащи факти да поиска от съда ново произнасяне по чл. 306 ал.1 т. 1от НПК.

Поради изложеното разглежданото разпореждане се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

По изложените съображения и на основание чл. 323 ал. 2 от НПК и чл. 338 от НПК, настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 2996/01.10.2014 г. по ЧНД № 796/13 г. на Окръжен съд Варна.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: