Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

Номер 191/30.10.2018 г.,

 

Град Варна

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският Апелативен съд                        

Наказателно отделение

На двадесети септември            

Година две хиляди и осемнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                            ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Павлина Димитрова

 

 

Секретар Соня Дичева

Прокурор Искра Атанасова

като разгледа докладваното от съдия Димитрова

НДВ № 315 по описа на съда за 2018г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

 

Производството е по реда на Глава ХХХIII от НПК и е образувано по искане на главния прокурор на Република България за отмяна по реда на възобновяването на наказателните дела на влязлото в сила определение № 114 от 30 май 2018 г. на Добрички районен съд, 3 състав, постановено по НОХД № 622/2018г, с което е одобрено споразумение за решаване на делото и е ангажирана наказателната отговорност на осъдения А.З.А. за извършено от него престъпление по чл. 343 б.“б“, ал.3 от НК.

В искането е заявена незаконосъобразност на определението за одобряване на споразумението поради нарушение на материалния закон - налични са били предпоставките за приложение на закон за по-тежко наказуемо престъпление. Допуснатото нарушение е съществено и е в резултат на неизпълнение от страна на съда на задълженията му по чл. 382, ал. 7 от НПК, което ангажира отменителните основания по чл. 422, ал. 1, т. 5 във вр. чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК. Претендира се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

В съдебно заседание пред състава на АС-Варна представителят на АП-Варна поддържа искането на главния прокурор на посочените в него основания за възобновяване на делото.

 

Осъденият А., редовно призован, не се явява, представлява се от служ. защитник – адв. Р. Ц. ***/, която намира искането за основателно и моли за връщане на делото за ново разглеждане на първоинст. съд.

 

Съставът на Апелативен съд гр. Варна, след като обсъди доводите на страните и извърши проверка за наличие на основанията за възобновяване на делото, намери за установено следното:

 

С атакуваното определение Добричкият районен съд, 3-ти състав, е одобрил споразумение за решаване на делото, с което е ангажирана наказателната отговорност на осъдения А.З.А. за извършено от него престъпление по чл. 343 б.“б“, ал.3 от НК,  за което, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири месеца, при общ режим.

Наложено е било и допълнителното наказание „глоба“, в размер на 1000лв.

Определението, с което е одобрено споразумението, е влязло в законна сила на 30.05.2018г. и не подлежи на касационна проверка. Като съдебен акт, постановен по реда на чл. 382, ал. 7 от НПК, то попада в обхвата на нормата на чл. 419, ал. 1 от НПК.

 

Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентния орган по чл. 420, ал. 1 от НПК и е постъпило в първоинстанционния съд – ДРС в срока по чл. 421, ал. 1 от НПК - на 25.07.2018 г.

 

Разгледано по същество, то е основателно - допуснато е нарушение на материалния закон, по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 НПК - не е приложен законът, който е следвало да бъде приложен: От справката за съдимост на обв.А.А. / л.8-10 от ДП/ се установява, че същият е осъждан пет пъти. Последното осъждане е за извършено престъпление по чл.343 б.“б“, ал.З НК - с влязло в сила на 01.02.2017г. определение за одобряване на споразумение по НОХД № 89/17 г. на РС- Добрич, за извършено на 30.09.2016 г. престъпление по чл.343 б.“б“ ал.З НК, за което на обв.А. при условията на чл.55 ал.1, т.1 НК е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 НК е отложено за срок от три години. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 НК на подсъдимия е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от седем месеца. Обв.А. е извършил престъплението по НОХД № 622/2018 г. на PC-Добрич след като е бил осъден с влязъл в сила присъда за друго такова престъпление. Деянието е извършено в определения изпитателен срок по НОХД № 89/2017 г. на PC-Добрич. Това е налагало приложение на материален закон за по-тежко наказуемо престъпление - по чл.343 б.“б“, ал.4 НК и определяне на съответно за това престъпление наказание. Проверката, която първоинст.  съд е следвало да извърши досежно съответствието на постигнатото споразумение, предполага изграждане на вътрешно убеждение не само относно съзнаването на елементите от постигнатото съгласие и тяхното доброволно приемане от обвиняемия, но и за наличието на пълно съответствие на доказателствения материал  със закона по въпросите от кръга на визираните в чл. 381, ал. 5, т. 1-5 НПК, част от които са правната квалификация на деянието, както и вида и размера на наказанието. Наличието на категорични доказателства, предпоставящи промяна в правната квалификация на инкриминираното престъпление, е задължавало съда да откаже да одобри постигнатото в нарушение на закона споразумение и да прекрати съдебното производство в процедурата по чл. 381 НПК. При наличие на данни за промяна в праваната квалификация, както е било в случая, съдът е бил длъжен да се намеси, тъй като няма право да одобрява споразумение, което противоречи на закона. Като е одобрил споразумението, с което обв.А. се е признал за виновен за извършено престъпление по чл.343 б.“б“, ал.З НК, съдът е допуснал съществено нарушение на закона- чл.348, ал.1, т.1 НПК. Нарушена е била нормата на чл.382, ал.7 НПК, тъй като одобреното от съда споразумение противоречи на закона. Налице са били основанията на чл.382, ал.8 НПК за връщане делото на прокурора.

 

Допуснатите нарушенията на материалния закон и на процесуалните правила са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК и са основание по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК за възобновяване на наказателното дело, респективно за отмяна на определение № 114 от 30.05.2018г. на Добрички районен съд, 3 състав, постановено по НОХД № 622/2018г, с което е одобрено споразумение за решаване на делото.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 425, ал. 1, т. 1 вр. 424, ал. 1 от НПК, съставът на Апелативен съд - Варна

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ по реда на възобновяване на наказателните дела определение № 114 от 30.05.2018г. на Добрички районен съд, 3 състав, постановено по НОХД № 622/2018г, с което е одобрено споразумение за решаване на делото и е ангажирана наказателната отговорност на осъдения А.З.А. за извършено от него престъпление по чл. 343 б.“б“, ал.3 от НК.

 

ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, от стадия на съдебното заседание.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

председател:                   членове : 1.                     2.