О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

123

 

                                           Варна,26.06.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесет и втори Май,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                                      ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

       Секретар С.Д.

       Прокурор АННА ПОМАКОВА

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВЧНД № 318 по описа за 2013 година за да се произнесе,взе предвид следното:

С Определение № 195 от 27.09.2013 година по ЧНД № 271/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД са били КУМУЛИРАНИ  наложените на Б.Д.М., с ЕГН – **********,***,наказания  с Присъда № 24 от 19.10.2012 година по НДОХ 2047/2010 година по описа на ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД от ДВЕ ГОДИНИишаване от свобода",което наказание на основание член 66 от НК е било отложено с изпитателен  срок  от ПЕТ  ГОДИНИ и това с Определение № 20 от 05.07.2013 година по НДОХ № 255/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД от  СЕДЕМ  МЕСЕЦА  и  ДЕВЕТНАДЕСЕТ ДНИишаване от свобода" при първоначален  трог"затворнически  режим.

            Със същото Определение е било НАЛОЖЕНО най-тежкото от  тях,а именно:ДВЕ ГОДИНИ"Лишаване от свобода",което да бъде изтърпяно при първоначален"Строг” затворнически  режим в  затворническо  общежитие  от  закрит  тип.

             Със същото Определение на основание член 24 от НК е било УВЕЛИЧЕНО определеното общо най-тежко наказание  с  ТРИ   МЕСЕЦА,като общо определеното наказание"Лишаване от свобода"от ДВЕ ГОДИНИ и ТРИ МЕСЕЦА е било постановено да бъде изтърпяно при първоначален"Строг”режим  в  затворническо  общежитие  от  закрит  тип.

            Със същото Определение на основание член.25 алинея 2  от НК във връзка с член вр.  с  чл.59 от НК  е било приспадато  изтърпяното  наказание,през което М. е бил задържан под стража,считано от 18.08.2011 година до 17.01.2012 година,както и времето,през което е бил с мярка за неотклонение"Домашен арест",считано от 18.01.2012 година до 27.06.2012 година.

Със същото Определение на основание член .23 алинея 3 от НК е било ПРИСЪЕДИНЕНО изцяло към така определеното наказание"лишаване от свобода” и наказанието"Глоба” в размер на 500,00 лева,наложено  по НДОХ № 255/2013 година  по  описа  на  ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Недоволен от така постановеното Определение е останал Б.Д.М.,обжалвал го е като незаконосъобразно в частта,че след групиране на наложените наказания,не е била постановена условна присъда,както в частта  относно приложението на член 24 от НК,като се моли Определението да бъде отменено или изменено.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища :

Защитата на жалбоподателя Б.Д.М.-адвокат М.Я.-*** излага подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата както относно неприлагане от първоинстанционния съд разпоредбата на член 66 от НК,така и относно приложението от  страна на първоинстанционния съд на разпоредбата на член 24 от НК.В заключение се моли алтернативно или да бъде отменено Определението поради липса на мотиви в обжалваните части или да бъде изменено същото,с приложението на член 66 от НК и отмяната на приложението на член 24 от НК.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че обжалваното Определение се явява незаконосъобразно и необосновано в посочените в писмената жалба части.След излагане на подробни съображения в тази насока,се иска жалбата да бъде уважена,като основателна.

В последната си дума пред въззивната апелативна инстанция жалбоподателят М. моли да бъде приложен член 66 от НК,тъй като бил отговорен родител,грижел се за болната си майка,както и че следвало да влезе в болница.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на Б.Д.М.;становищата на страните по жалбата;становището на М. в последната му дума;както и служебно изцяло,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на защитата на Б.Д.М. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Определението на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частите,с които : На основание член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК на Б.Д.М. e било определено общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ по НДОХ № 2047/2010 година на ДОБИЧКИ РАЙОНЕН СЪД и по НДОХ № 255/2013 на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД година ; На основание член 25 алинея 2 от НК във връзка с член 59 от НК е било приспаднато изтърпяното наказание,през което М. е бил с мярка за неотклонение"Задържане под стража",считано от 18.08.2011 година до 17.01.2012 година,както и времето,през което М. е бил с мярка за неотклонение"Домашен арест",считано от 18.01.2012 година до 27.06.2012 година ; а така също и на основание член 23 алинея 3 от НПК към определеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ е било присъединено изцяло и наказанието"Глоба"в размер на 500,00 лева не е било обжалвано,не е било протестирано и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязло в законна сила.

 

Производството по делото пред първоинстанционния съд е било образувано по направено на основание член 306 алинея 1 точка 1 от НПК Предложение от ДОБРИЧКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за определяне общо наказание"Лишаване от свобода"на Б.Д.М. по наложени му наказания с отделни съдебни актове по НДОХ № 2047/2010 година на ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД и по НДОХ № 255/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,което наказание да бъде изтърпяно ефективно,както и прилагане разпоредбата на член 24 от НК.

Първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа страна следното :

Б.Д.М.,ЕГН - **********  е бил  осъждан с  влезли  в  сила  присъди  както  следва: 

1. С Присъда от 02.06.1988 година по НДОХ № 391/1988 година на ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД,за извършено престъпление по член 255 точка 1 от НК във връзка с член 251 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било  наложено  наказание"Лишаване от свобода"за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА,изпълнението на което наказание на  основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок  от ТРИ ГОДИНИ.Тази присъда е  влязла  в  законна сила  от  16.06.1988 година,като по тази  присъда  е  настъпила  реабилитация  по  право-на основание член 86 алинея 1 точка 1 от НК.,

2. С  Присъда  № 111  от  01.04.1999 година по НДОХ № 263/1997 година на ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД,за  извършени  4 престъпления:две член 143 от НК и две по член 214 от НК,му е било  наложено  на основание член 23 от НК общо наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ,изпълнението на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.Към определеното най-тежко наказание "Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ,с приложението на член 66 алинея 1 от НК с ТРИ ГОДИШЕН изпитателен срок е. от било  присъединено  и  наказанието"Глоба"  в размер на  100 000,00/неденоминирани/лева. Деянията  са били  извършени  през  периода  24.08.1995 година-01.09.1995 година,на  08.05.1996 година  и  на  15.05.1996 година.Тази присъда е влязла  в  сила  на  01.05.1999 година.,

3. С  Присъда  № 21 от 08.12.2009 година  по НДОХ № 1992/2009 година на ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД,за извършено на 17.10.2007 година е бил признат за виновен за извършено престъпление по член 316 от НК във връзка с член 308 алинея 1 от НК.Б.Д.М. е бил освободен от наказателна отговорност по реда на член 78а алинея 1 от НК и му е било наложено административно  наказание"Глоба" в  размер  на  1 000,00 лева.Тази присъда е влязла  в  сила  на  28.12.2009 година.,

4. С  Присъда  № 24  от  19.10.2012 година  по НДОХ № 2047/ 2010 година на ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД,за извършени няколко престъпления:1.През периода от 15.04.2005 година до 21.05.2005 година, при условията на продължавано престъпление:по  член 209  алинея 1 от НК  във  връзка  с  член 26  алинея 1 от НК  и:2.На  24.05.2008 година:по  член 209  алинея 1  от  НК,за  които  на основание член 23 алинея 1 от НК  му е било  наложено  общо  наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ,изпълнението на което наказание на  основание  член 66  алинея 1  от  НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.Тази присъда  влязла  в  сила  на  06.11.2012 година.

5. С  Определение  № 20  от  05.07.2013 година  по НДОХ № 255/2013 година ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,за  извършено  на  12.08.2011 година  престъпление  по  член 255 алинея 1 точка 2 от НК във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ДЕВЕТНАДЕСЕТ ДНИ,което  да  изтър­пи  в  затворническо  общежитие  от закрит  тип  при"Строг" първоначален  режим  и наказание"Глоба" в  размер  на 500,00 лева.На  основание  член 59 алинея 1 точка 1 от НК  е било  зачетено  времето,през  което М. е  бил задържан  под  стража  по  това  дело,считано от 18.08.2011 година до 17.01.2012 година,а на основание член 59 алинея 1 точка 2 от НК е било зачетено времето,през което бил с мярка за неотклонение"Домашен арест",считано от 18.01.2012 година до 27.06.2012 година.Определението е влязло  в  сила  от  05.07.2013 година.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена за установена фактическа обстановка,първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите правни изводи,че : Основания за приложението на разпоредбата на член 25 от НК има по осъжданията на Б.Д.М. с влязлата в сила на 06.11.2012 година Присъда № 24 от 19.10.2012 година по НДОХ № 2047/2010 година на ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД и с влязлото в сила на 05.07.2013 година Определение № 20 от 05.07.2013 година по          НДОХ № 255/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД. тъй като деянията по тези две НДОХ са извършени в реална  съвкупност  помежду  си и  преди  да  е  имало  влязла  в  сила  присъда за което и да е от тях.

Деянията по НДОХ № 2047/2010 година на ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД,за извършени през периода от 15.04.2005 година до 21.05.2005 година и на 24.05.2008 година,а по НДОХ № 255/2013 на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД година-на 12.08.2011 година,като този вариант на групиране на наказанията,наложени със съдебни актове по отделните НДОХ е бил най-благоприятен за осъдения Б.Д.М..

Законосъобразни и обосновано са били направени от първоинстанционния съд правните изводи в обжалваното Определение в частите,с които:

- По горецитираните две НДОХ : № 2047/2010 година на ДОБИЧКИ РАЙОНЕН СЪД и № 255/2013 на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД година е била приложена разпоредбата на член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК,като законосъобразно и обосновано е било наложено най-тежкото от така определените наказания,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ.;

- На основание член 25 алинея 2 от НК във връзка с член 59 от НК е било приспаднато изтърпяното наказание,през което М. е бил с мярка за неотклонение"Задържане под стража",считано от 18.08.2011 година до 17.01.2012 година,както и времето,през което М. е бил с мярка за неотклонение"Домашен арест",считано от 18.01.2012 година до 27.06.2012 година.

- На основание член 23 алинея 3 от НПК към определеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ е било присъединено изцяло и наказанието"Глоба"в размер на 500,00 лева.

Определението на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД в тези му части се явява законосъобразно,обосновано и справедливо.Определението в тези му части не е било протестирано или обжалвано,като въззивната апелативна инстанция прави тези свои изводи относно законосъобразността,обосноваността и справедливостта на Определението при служебната проверка-с оглед правомощията си за цялостна проверка правилността му.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че Определението на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частта,с която е било постановено ЕФЕКТИВНО изтърпяване на наказанието:"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ,както и в частта,с която е било увеличеното на основание член 24 от НК определеното общо най-тежко наказание"лишаване от свобода"се явява незаконосъобразно и необосновано и като такова,следва да бъде отменено по следните съображения :

1.Практически първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД с обжалваното Определение в частта,с която се е приел,че определеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ следва да бъде изтърпяно ефективно е ПОДМЕНИЛ волята на решаващия съд по НДОХ № 2947/2010 година за начина на изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание по това дело,а именно:ДВЕ ГОДИНИ"Лишаване от свобода",изпълнението на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила.,

2.Вярно е,че по НДОХ № 255/2013 година решаващият съд е постановил ефективно изтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода"в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА и ДЕВЕТНАДЕСЕТ ДНИ.Това наказание обаче е било постановено по постигнато Споразумение на М. с ДОБРИЧКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА по реда на Глава двадесет и девета от НПК.По това Споразумение наказанието от СЕДЕМ МЕСЕЦА и ДЕВЕТНАДЕСЕТ ДНИ"Лишаване от свобода" на М. е било определено при условията на член 55 алинея 1 точка 1 от НК. Практически точно е било приспаднато времето,през което по това дело  Б.Д.М. е бил с мерки за неотклонение"Задържане под стража",а впоследствие и"Домашен арест",за да не търпи нито един ден повече наказание"Лишаване от свобода".

При постановеното с обжалваното Определение на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД ефективно изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ е била подменена волята и на решаващия съд по НДОХ № 255/2013 година,тъй като в противен случай по това дело не би се стигнало до Споразумение.

В мотивите на Определението си първоинстанционният съд е изпаднал в противоречие,тъй като:

1.От една страна е приел,че М. е извършил множество престъпни деяния по цитираните по-горе дела;миналите му осъждания;продължителният период от време на осъществяване на множество престъпни деяния;както и настойчивостта при преследване на противообществени цели,а така също и утвърдената престъпна воля го характеризирали с висока степен на обществена опасност и това налагало не само определеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода да бъде изтърпяно ефективно,но и бъде приложена и разпоредбата на член 24 от НК,като увеличеното наказание"Лишаване от свобода"също да бъде изтърпяно ефективно.

Отделен е въпросът,че не е следвало да се отчитат като отегчаващи отговорността обстоятелства за М. осъждания,за които е бил реабилитиран по право или освободен от наказателна отговорност и е било наложено административно наказание"Глоба".,

2.От друга страна обаче:Правейки изводите си,че увеличението на наказанието"Лишаване от свобода"при условията на член 24 от НК не следва да бъде в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА и ДЕВЕТНАДЕСЕТ ДНИ,а в много по-малък размер,първоинстанционният съд е отчел,че:НДОХ № 255/2013 година по описа на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приключило със Споразумение;че М. е съдействал по делото за разкриване на обективната истина;че е възстановил изцяло всички нанесени щети от деянието,отчетена е била и положителната личност на М..    

По делото пред въззивната апелативна инстанция бяха представени от защитата на М. и неоспорени от прокуратурата писмени доказателства,касаещи здравословното състояние на М. и семейното му положение:женен,с дъщеря-студент.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че с оглед личността на Б.Д.М.,неговото поправяне и превъзпитаване,целите на генералната и на специалната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК могат да бъдат постигнати напълно и всецяло с определеното общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ"Лишаване от свобода",изпълнението на което наказание не следва да бъде ефективно,а същото да бъде отложено с максималния изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК,както и че не е необходимо размерът на определеното общо най-тежко наказание да бъде увеличаван-при условията на член 24 от НК.

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че обжалваното Определение следва да бъде отменено в частите му,с което е било постановено ефекткивно изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ"Лишаване от свобода",както и е бил увеличен размерът на определеното общо най-тежко наказание-при условията на член 24 от НК. 

При служебната проверка на Определението въззивната апелативна инстанция констатира,че:За прецизност първоинстанционният съд в диспозитива на Определението си е следвало да посочи разпоредбата на член 25 алинея 1 от НК както във връзка с член 23 и член 24 от НК,така и във връзка с член 23  алинея 3 от НК.Това обаче не е основание за изменяване или отмяна на постановеното Определение.

Водим от горното и на основание член 306 алинея 3 предложение първо във връзка с алинея 1 точка 1 от НПК , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И    :

 

ОТМЕНЯ Определение  № 195 от 27.09.2013 година по ЧНД № 271/2013 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частите,с които :

на Б.Д.М.,ЕГН **********,*** е било постановено определеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ,да бъде изтърпяно ефективно при първоначален"Строг"затворнически режим.

на Б.Д.М.,ЕГН **********,*** на основание член 24 от НК е било увеличено определеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ с още ТРИ МЕСЕЦА  и което наказание да бъде изтърпяно при първоначален "Строг"затворнически режим. 

ОТЛАГА на основание член 66 алинея 1 от НК изтърпяването на определеното на общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ на Б.Д.М.,ЕГН **********,*** с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,считано от влизане на Решението в сила.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                 1:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ :

 

                                                                                   2: