Р Е Ш Е Н И Е

     

185/16.12.2014г.

 

      

Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на единадесети декември, година две хиляди и четиринадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                    ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                              ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

 

при секретаря С. Д. и прокурора Р. Големанова, разгледа докладваното от съдия Павлина Димитрова ВНАХД №318 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе взе предвид:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІ от  НПК

 

Шуменският Oкръжен съд, с Решение № 86 по НАХД № 306/2014г. по описа на същия съд, постановено на 24.09.2014г., е признал подсъдимия С.Н.Б. за ВИНОВЕН в това, че на 09. 04. 2008 г. в с. Хитрино обл. Шумен в качеството си на управител и представител на „Айсам” ЕООД гр. Шумен за да получи средства предоставени от Европейския съюз на Българската държава по „Схема за единно плащане на площ” представил неверни сведения пред Общинска служба по земеделие с. Хитрино, като в подадено Общо заявление за плащане на площ за 2008 г. регистрирано с УИП 27/100508/12674 и в приложените към него таблица на използваните парцели за 2008 г. и карти на блокове на земеделско стопанство с идентификатори по ИСАК 21405-1-2; 21405-45-2 и 21405-43-2 отразил невярно, че през 2008 г. „Айсам” ЕООД гр. Шумен използва и обработва земеделски площи както следва: В БЗС с идентификатор 21405-1-2 имоти с номера по ИСАК 21405.0.101 с площ от 2. 9 дка, № 21405.0.103 с площ от 5. 76 дка и 21405. 45. 20 с площ от 8 дка; В БЗС с идентификатор 21405-45-2 имоти с номер по ИСАК214-5.0.57 с площ от  5. 58 дка, № 21405.0.58 с площ от 4. 06 дка, № 21405.0.104 с площ от 2. 91 дка, № 21405.0. 105 с площ от 7. 41 дка № 21405.1.13 с площ от 14. 99 дка и имот с № 21405.1. 48 с площ от 14 дка, 21405.1.19 с площ от 20. 28 дка; В БЗС с идентификатор 21405-43-2 имоти с номер по ИСАК 21405.0.64 с площ от  4. 67 дка, № 21405.0.68 с площ от 4. 27 дка,  21405.3.42 с площ от 9. 99 дка, № 21405.4.65 с площ от 5. 3 дка и № 21405.3.40 с площ от 8. 99 дка, № 21405.3.6 с площ от 14. 99 дка, които реално не били ползвани и обработвани от дружеството, с което нарушил задължението си да представи верни сведения в заявлението относно действително ползваните от дружеството земи, съгласно чл. 40 ал. 3 и чл. 41 от ЗПЗП и чл. 2 от Наредба № 107 / 23. 08. 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ- престъпление по чл.248а, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК, като на основание чл.78а от НК е освободил подс. от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание ГЛОБА в размер на 3000 /три хиляди/ лева.

 

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по жалба на подс. чрез проц. му представител, в която се навеждат доводи за неправилност на решението в частта досежно размера на определената глоба, като моли настоящата инстанция за изменение на първоинст. съдебен акт този смисъла.

В с.з. подс. редовно призован не се явява, не се и представлява от упълномощения му защитник – адв. С. ***/ .

Представителят на АП – Варна намира жалбата за неоснователна и предлага на въззивния съд да потвърди решението на ШОС като правилно, обосновано и законосъобразно.

 

Въззивният съд, след като прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на решението на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК констатира, че жалбата на подс. Б. е неоснователна.

 

В съответствие с всички събрани по делото доказателства, относими към предмета на доказване, Шуменският Окръжен съд  е приел за установено от фактическа страна следното: Подсъдимият Б. през 2008 г. бил управител и представляващ дружество „Айсам” ЕООД гр. Шумен, което се занимавало с обработка на земеделска земя, която наемало или арендувало. През 2007 г. подс. Б., в качеството си на управител и представляващ дружеството, кандидатствал за подпомагане по схемите и мерките на общата селскостопанска политика на ЕС, включително и по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/. В подадените в Общинска служба по земеделие с. Хитрино той вписал неверни сведения като посочил няколко парцела които обработвал, като в действителност дружеството на обвиняемия не ги обработвало. По НАХД № 422 / 11 г. на ШОС за това деяние по чл. 248а ал. 3 във вр. с ал. 2 и ал. 1 от НК на подс. Б. било наложено на осн. чл. 78а от НК административно наказание глоба -  в размер на  500 лв.

        За стопанската 2008 г. подс. Б. отново кандидатствал за подпомагане по СЕПП, като на 09. 04. 2008 г. изготвил, подписал и подал в Общинска служба по земеделие с. Хитрино общо заявление за плащания на площ /Форма за юридически лица/ съобразно утвърден образец. В приложената към заявлението таблица на използваните парцели, подписана от него, той посочил общо седем блокове на земеделско стопанство /БЗС/, от които три били в землището на с. Добри Войниково обл. Шумен и четири в землището на с. Каменяк обл. Шумен, които били с различна площ и на които дружеството отглеждало зърнено-житни култури. Подписал и съответните карти на БЗС. Тези документи ведно с удостоверение за актуално състояние на дружеството, копие от лична карта, номер на банкова сметка ***. Б. представил на св. Е.К. – началник на Общинска служба по земеделие с. Хитрино. Последната лично занесла подадените от подс. Б. документи в Областна разплащателна агенция /ОРА/ гр. Шумен, където заявлението било регистрирано с уникален идентификационен номер /УИН/ 27/100508/12674. В подадените заявление и придружаващите го документи подс.  Б. отразил неверни обстоятелства, а именно: Във включените в документите три БЗС в землището на с. Добри Войниково отразил, че реално стопанисва, ползва и обработва всички имоти включени в тези БЗС. Първото БЗС било с идентификатор 21405-1-2, в което били включени 39 имота с обща площ 49. 53 ха. В това БЗС „Айсам” ЕООД не стопанисвало, не ползвало и не обработвало три от включените в него имоти – имот с номер по ИСАК 21405.0.101 с площ от 2. 9 дка и имот с № 21405.0.103 с площ от 5. 76 дка. били публична общинска собственост – полски пътища и нито били отдавани под наем на „ Айсам „ ЕООД, нито били ползвани от това дружество, а имот с номер по ИСАК 21405.45.20 с площ от 8 дка бил собственост на св. Живко Илиев Радушев, който за стопанската 2008 г. бил предоставил този имот под аренда на ППК „Начало” с. Добри Войниково. Второто БЗС с идентификатор 21405-45-2 включвало 37 имота с обща площ 27. 84 ха. В това БЗС „ Айсам „ ЕООД не стопанисвало, не ползвало и не обработвало седем от включените в него имоти – имот с номер по ИСАК21405.0.57 с площ от  5. 58 дка, № 21405.0.58 с площ от 4. 06 дка, № 21405.0.104 с площ от 2. 91 дка, № 21405.0. 105 с площ от 7. 41 дка били публична общинска собственост и представлявали полски пътища, които нето били отдавани под наем, нито били обработвани от дружеството представлявано от подс. Б.. Имот с номер по ИСАК № 21405.1.13 с площ от 14. 99 дка и имот с № 21405.1. 48 с площ от 14 дка били собственост на св. Иван Ганев Банков и през 2008 г. тези имоти той предоставил под аренда на ППК „Начало” с. Добри Войниково. Имот с номер по ИСАК 21405.1.19 с площ от 20. 28 дка бил съсобствен на св. Т.Г.Н., К.Г.П. и Г. Г.А. и през 2008 г. бил отдаден под аренда на ППК „Начало” с. Добри Войниково. Третото БЗС с идентификатор 21405-43-2 включвало 56 имота и било с обща площ 45. 98 ха. В това БЗС „ Айсам” ЕООД не стопанисвало, не ползвало и не обработвало седем от включените в него имоти – имот с номер по ИСАК 21405.0.64 с площ от  4. 67 дка, № 21405.0.68 с площ от 4. 27 дка били публична общинска собственост и представлявали полски пътища, които нето били отдавани под наем, нито били обработвани от дружеството представлявано от подс. Б.. Имоти с номер по ИСАК 21405.3.42 с площ от 9. 99 дка, № 21405.4.65 с площ от 5. 3 дка и № 21405.3.40 с площ от 8. 99 дка били собственост на св. Д.И.Б., а имот с № 21405.3.6 с площ от 14. 99 дка бил съсобствен на св. Т.Г.Н., К.Г.П. и Г. Г.А. и през 2008 г. бил отдаден под аренда на ППК „Начало” с. Добри Войниково.  Подс. Б. знаел, че посочените по горе имоти не ги е взел под аренда или наем, не ги стопанисва, ползва и обработва и независимо от това, заявил за подпомагане и тези имоти, за да получи подпомагане по СЕПП и за тях. Заявил за подпомагане в подадените от него документи тези три БЗС в землището на с. Добри Войниково с всички включени в тях имоти, вместо да заяви само частта от тези три БЗС, съответстваща на имотите които действително е взел под аренда или наем. Някои от посочените имоти реално били ползвани от ППК „ Начало” с. Добри Войниково и поради това били заявени за подпомагане по СЕПП и от кооперацията за 2008 г. Това довело до застъпване на площи, което било установено от ДФ „Земеделие „ и Разплащателна агенция. На обвиняемия и ППК „ Начало” били изпратени уведомителни писма за явяване на техни представители в ОРА Шумен за представяне на съответни документи, доказващи правото на ползване на двойно застъпените площи и разрешаване на конфликта. От представените от „Айсам” ЕООД и кооперацията документи било установено наддекларирането на посочените по горе площи от „Айсам” ЕООД, поради което на дружеството не били изплатени средства по СЕПП за 2008 г. за всички обработвани от него площи.

За да достигне до тази фактология по делото, първоинстанционният съд се е базирал както на писмените и гласни доказателства по делото, така и на заключението на Аграрно-техническата експертиза на вещото лице М.К.Й. от  11. 05. 2014 г.

Настоящата инстанция изцяло възприема и правните изводите, до които е достигнал първоинстанционният съд, за това, че от обективна и субективна страна подс. Б. е осъществил състава на престъплението по чл. 248а ал. 3  във вр. с ал. 1 от НК, т к. е попълнил и подписал подаденото от него заявление и приложените към него таблица и карти на имотите, за да получи парични средства по програмите СЕПП от фондовете предоставени от  Европейския съюз на Р. България, в които е налице несъответствие между данните съдържащи се в тях относно реалното ползване и обработване на тези имоти, въпреки, че е знаел, че няма право да ги ползва и обработва, защото за тях няма сключени договори за наем или аренда със техните собственици. Представените от подс. Б. пред ДФ ”Земеделие” сведения са неверни, тъй като представляваното и управлявано от него дружество реално не е стопанисвало, ползвало и обработвало тези имоти. Правилна е преценката на ШОС, за това, че липсата на причинени имуществени вреди не е елемента на състава, тъй като за осъществяването му е необходимо само представянето по съответния ред на неверни данни, т. е. не е необходимо реално да са получени паричните средства за субсидиране.

Подс. Б. е действал с пряк умисъл, съзнавайки, че представя неверни сведения, но преследвайки целта си - да бъде подпомогнат със средствата по програмите, като е искал настъпването на общественоопасните последици, а именно неоснователно получаване на средствата от фондове на ЕС.

Обосновано първоинст. съд е достигнал до извода, че подс. Б. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, на основание чл. 78А от НК, с оглед наличието на визираните в закона предпоставки за това:  същият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по чл. 78а от НК към момента на извършване на деянието–09.04.2008г. /подс. е бил освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК през 2011 г. за деяние осъществено на 13.04.2007г/; от деянието не са причинени имуществени вреди; за деянието по чл. 248а ал. 3 от НК в редакцията преди изменението с ДВ бр.26/2010 г. се предвижда наказание до 3 г. лишаване от свобода и глоба от 2 000 лв.  до 5 000 лв.

 

По отношение на размера на наложеното наказание: съставът на АС-Варна намира, че определения размер на глобата се явява справедлив: същият е определен след съобразяване на всички обстоятелства, имащи значение за индивидуализацията му Правилно ШОС е отчел високата степен на обществена опасност на деянието, с оглед последиците за РБ като член на ЕС и наличието на едно смекчаващо отговорността обстоятелство -чистото съдебно минало на подс. Настоящата инстанция се солидаризира изцяло и с изложените доводи от първоинст. съд, защо не приема доводите на защитата на подс.,/изложени и в жалбата по настоящото дело/ за наличие на редица смекчаващи обстоятелства според защитата /изброени подробно и в жалбата/, поради което не следва да се повтаря, отговаряйки на жалб. в съдебния си акт. Към изложеното от първоинст. съд може да се добави, че в поведението на подс. Б. във връзка с претенциите му като управител и представител на „Айсам” ЕООД гр. Шумен, и настоящата инстанция констатира една възходяща престъпна градация по отношение на желанието му да  получи парични средства по програмите СЕПП от фондовете, предоставени от  Европейския съюз на Р. България, като се има предвид, че веднъж вече е бил санкциониран по този ред.

Анализът на всичко изложено по-горе води до единствения извод, че решението на ШОС като правилно и законосъобразно следва да  бъде потвърдено изцяло. 

 

При служебната проверка на решението, на основание чл. 314 от НПК, въззивният съд констатира наличието на техническа грешка при цифровото изписване на датата на решението на ОС-Шумен в честта относно годината – вместо 2014г е записано 2011г. Наличието на тази грешка обаче на опорочава съдебния акт, т к. малко по-надолу в решението изрично е записано с думи,  че делото е разгледано в „открито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и четиринадесета година/ Други нарушения /допуснати на досъдебното  производство или в с. з./, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат изменение или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда, не бяха констатирани поради което и на основание чл. 338 от НПК, съставът на Апелативен съд – Варна, 

    

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 86 на Окръжен съд - Шумен по НАХД № 306/2014г. по описа на същия съд, постановено на 24.09.2014г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.