Р Е Ш Е Н И Е

 

        213

                                    

  гр.Варна, 28.11.2018г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на двадесет и седми септември, две хиляди и осемнадесета годинa, в открито заседание в състав:

                                             

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

                                                                                     Живка Денева

 

съдебен секретар: Соня Дичева

прокурор: Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия Денева

НДВ №319 по описа на съда за 2018 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

 

Производството е по реда на чл.424, ал.1, вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по искане от Главния прокурор на Република България, за възобновяване на производство по НОХД №694/2016 г. по описа на РС-Нови пазар.

В направеното предложение се сочи, че първоинстанционният съд е допуснал нарушение при приложението на материалният закон, с което е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила. Поради изложените съображения се иска възобновяване на НОХД №694/2016 г. по описа на РС-Нови пазар, отмяна на постановеното определение от 16.03.2017г.  и връщане делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.

         Представителят на държавното обвинение, изразява становище за основателност на направеното искане, като излага и доводи в тази насока.

         В съдебно заседание пред настоящата съдебна инстанция, осъденото лице М.М.М., редовно призован не се явява. Постъпило е писмено уведомление, че лишеният от свобода М. е бил освободен от затвора в гр. Ловеч на 26.09.2018г., тоест ден преди разглеждането на искането за възобновяване на наказателното производство.

 Представлява се от адв. Н.И., служебен защитник на осъдения, която счита искането за основателно.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото предложение от Главния прокурор за възобновяване на горепосоченото дело, съдът прие за установено следното:

 

С определение от 16.03.2017г. по НОХД № 694/2016г. Районен съд - Нови пазар е одобрил споразумение за решаване на делото в съдебно производство по реда на чл. 384 НПК между прокурор от Районна прокуратура - Нови пазар и защитника на подсъдимия М.М.М..

С одобреното споразумение подсъдимият М.М. се признал за виновен за извършено на 07.10.2016г. в гр. Нови пазар престъпление по чл.343 б.“б“, ал.1 НК, за което при условията на чл. 55, ал.1, т.1 НК му е наложено наказание в размер на 3 /три/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи в затворническо заведение от закрит тип при първоначален строг режим.

Определението е влязло в сила на 16.03.2017г. и не подлежи на касационна проверка.

Съдебният акт в частта, с която е определено изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода при първоначален строг режим в затворническо заведение от закрит тип е постановен при съществено нарушение на закона по смисъла на чл. 348 ал.1 т.1 НПК.

Съгласно чл. 57, ал.1, т.2 ЗИНЗС съдът определя първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода: когато наложеното наказание е за повече от 5 /пет/ години за умишлено престъпление; за умишлени престъпления, когато не са изтекли повече от 5 /пет/ години от изтърпяването на предходно наложено наказание лишаване от свобода, което не е било отложено на основание чл. 66 НК, независимо от реабилитацията и за умишлени престъпления, извършени в изпитателния срок на условното осъждане, за което е постановено отложеното наказание да се изтърпи отделно, ако сборът от двете наказания надвишава 2 /две/ години.

Видно от справката за съдимост /л. 39-41 от НОХД № 694/2016г. / М.М. е осъждан веднъж на лишаване от свобода - с влязла в сила на 06.11.1997г. присъда по НОХД № 57/1997 г. на PC - Нови пазар за срок от 1 /една/ година и 8 /осем/ месеца. Освободен е от затвора условно предсрочно на 29.10.1998г. с изпитателен срок от 6 /шест/ месеца.

Наложеното наказание лишаване от свобода по настоящето дело не е повече от 5 /пет/ години; деянието не е извършено в изпитателен срок на предходно осъждане и са изтекли повече от 5 /пет/ години от изтърпяване на предходно наложено наказание лишаване от свобода.

Следователно не е налице нито една от хипотезите по чл. 57, ал.1, т.2 ЗИНЗС за определяне на строг режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание.

Не са налице доказателства, установяващи обстоятелството, визирано в нормата на чл. 57, ал.2 ЗИНЗС.

Съдът не е съобразил разпоредбата на чл. 41, ал.6 НК и чл. 58 ЗИНЗС и в постановената присъда е определил типа затворническо общежитие, в което да се изтърпи наложеното наказание лишаване от свобода.

Като е определил първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание и е определил типа затворническо общежитие, PC Нови пазар е допуснал нарушение на материалния закон - чл. 57, ал.1, т.2 и т.З, вр. чл.58 от ЗИНЗС, вр. чл. 41, ал.6 от НК.

В нарушение на чл. 382, ал.5 НПК съдът не е предложил промени в споразумението въпреки незаконосъобразно определения първоначален режим, при който е следвало да се търпи наказанието лишаване от свобода и определянето на типа затворническо заведение и не е отказал да одобри споразумението.

Като е  одобрил споразумението в нарушение на материалния закон, съдът е допуснал нарушение и на процесуалните правила- чл. 382, ал.7 НПК.

Допуснатите нарушения са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК и са основание за възобновяване на наказателното дело - чл. 422, ал.1, т.5 НПК.

Нарушенията на закона е следвало да бъдат отстранени по реда на чл. 425, ал.1, т.4 НПК, без делото да бъде връщано за ново разглеждане, тъй като са в полза на осъдения.

С оглед обстоятелството обаче, че М.М. е изтърпял своето наказание на 26.09.2018г., възобновяването на наказателното производство по НОХД №694/2016 г. по описа на РС-Нови пазар, се явява безпредметно и ненужно.

По изложените съображения и на основание чл.424, ал.1 от НПК, Варненският апелативен съд не намира основания за възобновяване на наказателното производство, поради което и

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Главния прокурор на Република България, за възобновяване на производство по НОХД №694/2016 г. по описа на РС-Нови пазар.

        

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, или протестиране.                                                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: