Р Е Ш Е Н И Е

 

 

183/15.12.2014г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД , Наказателно отделение , в публично съдебно  заседание на осми декември две хиляди и четиринадесета  година в състав :

 

                                                Председател : ЯНКО ЯНКОВ

       Членове : ЖИВКА ДЕНЕВА

              СТАНЧО САВОВ

 

при секретар С.Д.

и в присъствието на прокурора Ружа Големанова

изслуша докладваното от съдия Янков   вчнд №323/2014г. на ВОС,

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Производството е по реда на чл.250 ал.5 НПК.

          Постъпил е протест от Варненска окръжна прокуратура срещу разпореждане №3076/07.10.2014г. на съдията-докладчик по нохд №1183/14г. на Варненски окръжен съд, с което наказателното производство е прекратено.

          В съдебно заседание протестът се поддържа изцяло.

          Подсъдимият лично и чрез защитника си намира атакуваното разпореждане за правилно и законосъобразно и моли негово потвърждаване.

          Въззивният съд на основание чл.250 ал.5 вр. чл.313 и чл.314 НПК извърши проверка на протестирания съдебен акт, и след като взе предвид изложените в протеста съображения, както и становищата на страните в съдебно заседание, констатира :

Протестът като подаден в срок е допустим, а разгледан по същество се явява и основателен.

Д.п. №488/2008г. е образувано с постановление на Варненска окръжна прокуратура от 05.01.2009г. за престъпления по чл.257 ал.1 вр. чл.255 ал.1 т.2 НК, като инкриминирания период обхваща времето от м.11.2003г. до м.05.2004г.  На 14.04.2014г.  лицето З.С. Тошев с постановление на водещия разследването е привлечено като обвиняем за престъпление по чл.257 ал.1 вр. чл.255 ал.1 т.2 НК вр. чл.26 НК, извършено в периода 01.02.2004г. – 14.05.2004г. След няколко неуспешни опита за призоваване на лицето, в крайна сметка на 20.06.2014г. му е връчена призовка за явяване в качеството на обвиняем на 26.06.2014г. /усилията в тази насока на водещия разследването са документирани на л.275 и следв. т.1 д.п./.  На 26.06.2014г. постановлението за привличане е било предявено на З. Тошев, непосредствено след това му е извършен разпит.  При така изложената фактология за да прекрати наказателното производство съдията-докладчик по нохд №1183/2014г. на ВОС е приел , че от 14.05.2004г. /когато е довършено престъплението/  до първото извършено процесуално действие касаещо обвиняемото лице – 26.06.2014г. са изтекли повече от десет години, т.е. изтекла е предвидената от текста на чл.80 ал.1 т.3 НК давност. Подобно виждане не може да бъде споделено, а не може защото действието от 26.06.2014г. не е първото , което касае обвиняемия. Следва тук да се обърне внимание на две неща : Първо - теорията и практиката  са единодушни по въпроса кога давността се прекъсва – това става с привличане на лицето в качеството на обвиняем или възбуждане на наказателно производство срещу него, след което започва да тече нова давност – в тази насока е разпоредбата на чл.81 ал.2 НК, както и редица решения на ВКС на РБ, сред които следва да бъде посочено  ТР №96/61г. на ОСНК на ВС на РБ. Второ – привличането на едно лице в качеството на обвиняем и предявяването на обвинението на това лице са две последователни , но различни и обособени едно от друго процесуални действия. На това сочи логическата и хронологична подредба на процесуалния закон. Самият текст на чл.219 НПК е озаглавен „Привличане на обвиняем и предявяване на постановлението”. Ал.1 указва как става привличането на едно лице в качеството на обвиняем – със съставяне на съответно постановление, докато ал.4 на чл.219 НПК посочва как става предявяването – с даване възможност на обвиняемия и неговия защитник да се запознаят с пълното съдържание на постановлението, след което срещу подпис се връчва постановлението на обвиняемия. При това положение очевидно е, че се касае за две съвсем отделни следственопроцесуални действия. Да се приеме противното би означавало развитието на процеса да се постави в зависимост изцяло от волята на обвиняемия, който би могъл да го осуети изчаквайки изтичането на давностния срок. А при положение , че се касае за две отделни действия,  то и давностния срок към момента на привличането на лицето не е изтекъл – привличането е извършено на 14.04.2014г. , а давността изтича на 14.05.2014г.  Понастоящем с предприемането на действие срещу обвиняемото лице /неговото привличане в качеството на обвиняем/ давността е прекъсната и е започнала да тече нова давност. Като е приел противното съдията-докладчик от Варненски окръжен съд е постановил едно незаконосъобразно разпореждане, което в рамките на настоящата въззивна проверка следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване разглеждането му по същество от друг състав на съда.

 

Предвид изложеното  и на основание чл.250 ал.5 НПК Варненски апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

          ОТМЕНЯ разпореждане №3076/07.10.2014г. на съдията-докладчик по нохд №1183/14г. на Варненски окръжен съд, с което наказателното производство е прекратено, И ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда.

 

Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

Председател :                                        Членове :