О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1

 

Гр.Варна,02.01.2014 год.

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД-НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ в открито заседание на тринадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                          ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

                                                          ЯНКО ЯНКОВ

 

Секретар :Г.Н.

Прокурор: ИВАН ТОДОРОВ                           

 

Разгледа ВЧНД № 324 по описа за 2013 година на Апелативен съд-Варна-докладвано от съдия Димитров.

 

Производството е образувано по жалба на Д.М.П.,***, против определение на Силистренския окръжен съд, с което определение е заменено наказанието “Пробация”, с наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и двадесет и четири дни, което да бъде изтърпяно при „строг” режим в затвор.

С молбата се моли да бъде отменено определението на Силистренския окръжен съд, като неправилно и незаконосъобразно. Иска се, на основание чл.66 от НК, да се отложи изтърпяването на така определеното наказание „лишаване от свобода”.

В съдебно заседание осъденият П., редовно призован, не се явява, за него- адв. К.К. от АК-Варна. Подържа жалбата  и моли съда да измени определението на СОС и да приложи разпоредбите на чл.66 от НК.

Представител на Пробационна служба гр. Тутракан, редовно призован, не се явява.

Представителя на Апелативна прокуратура- прокурор Тодоров счита, че жалбата е неоснователна. Моли съда да потвърди определението на първоинстанционния съд.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилата жалба,съдът прие за установено следното:

 

С присъда по НОХД № 228/2012 год. на РС-Тутракан, след групиране с присъда по НОХД № 270/12 г. на РС-Тутракан , съда е определил най-тежкото от така групираните наказания , а именно: Пробация със следните пробационни мерки:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години, с периодичност три пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от три години;

-ограничение в свободното предвижване-забрана за напускане на жилището по настоящ адрес, което обитава за времето от 20,00 ч. до 06,00 часа за срок от две години;

-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от три поредни години.

Така определеното наказание е приведено в изпълнение.

Видно от събраните доказателства по делото, осъденото лице не е изпълнило нито една мярка докрай. По наложените мерки има частично изпълнение ,което е обсъдено и анализирано от първоинстанционния съд.

За допуснатите нарушения относно неизпълнение на пробационните мерки са били издадени две заповеди, едната за наложено наказание” забележка” и втората „Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията, с наказание –лишаване от свобода”.

Към делото липсват каквито и да е доказателства, от които може да се направи извод, че са били налице основателни причини за неизпълнение на определените му пробационни мерки.

Не са налице и условията за приложението на чл. 66 от НК, имайки предвид виновното неизпълнение на пробационните мерки и съдебното минало на осъдения.

Правилно и обосновано Пробационния съвет е внесъл предложение за замяна на „Пробацията” с лишаване от свобода и правилно и обосновано първоинстанционният съд, е извършил замяната, като е определил, осъдения да изтърпи наказание от една година и двадесет и четири дни лишаване от свобода при „строг” режим в затвор.

Предвид на гореизложеното, налице са основанията на чл.43а от НК и правилно е заменена пробацията с лишаване от свобода

 

Явно осъдения не си е взел поука от наложените му пробационни мерки и като се има предвид тежкото му съдебно минало, определението на Силистренския окръжен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва жалбата  на П., да се остави без уважение и се потвърди определението на СОС.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.452 от НПК, Варненският апелативен съд,

 

                             О П Р Е Д Е Л И

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.М.П. и

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на Силистренския окръжен съд по ЧНД №267/13 по описа на съда от 15.10.2013 год., с подсъдим: Д.М.П., ЕГН-**********

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

Председател:                                              Членове:1.

 

 

                                                                                 2.