Р Е Ш Е Н И Е

 

 

181

 

 

Гр.ВАРНА,20.12.2013 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд-наказателно отделение в открито съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

                                                                     ЯНКО ЯНКОВ

 

 

При секретар: Г.Н.

и в присъствието на прокурор: ИВАН ТОДОРОВ,

 разгледа докладваното от съдия Димитров

 ВЧНД №328/2013 год. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предмет на въззивното производство е решение № 292 по ЧНД №1243/2013 год. на Варненския окръжен съд, постановено на 21.10.2013 год.,с което е признато решение № 11-132140500279, влязло в сила на 25.11.2011 год. на несъдебен орган в издаващата държава-Република Словения-Дружество Автомагистрали, с което за допуснато нарушение на Закона за обществените пътища, на М.Б.П. ***, е наложена финансова санкция „глоба” в размер на 300 евро.

 

Въззивното производство е образувано по жалба на адв. Х.Д. ***. В жалбата се сочи ,че решението на първоинстанционния съд е неправилно  и незаконосъобразно. Моли съда да отмени решението на ВОС.

Представителят на прокуратурата изразява становище, че жалбата на адв. Д. е неоснователна. С решението си ВОС е потвърдил решение на административен орган на държава членка на Европейския съюз. Съда е изследвал и анализирал всички доказателства по делото и неговото решение е правилно и законосъобразно. Моли съда да потвърди решението на ВОС.

Подсъдимия редовно призован, не се явява, за него адв. Х.Д. ***. Подържа жалбата, сочи същите доводи и моли съда да отмени решението на Варненския окръжен съд.

 

 

Въззивната инстанция ,след като се запозна с доказателствата по делото, прие за установено следното:

 

Пред Варненския окръжен съд е било образувано производство по реда на чл.32, вр. чл.16, ал.1-8 от Закона за признаване , изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

От анализа на събраните доказателства по делото е видно, че с решение на несъдебен орган, в издаващата държава, е била наложена финансова санкция „Глоба” в размер на 300 евро, на българския гражданин М.Б.П. , за това, че е извършил нарушение  квалифицирано по чл.77а, ал.3, пар.1 от Закона за обществените пътища, свързано с нарушение на предписанията , които установяват начина на плащане на пътна такса в Р.Словения.

Доказано е от събраните доказателства по делото, че на 16.11.2011 год. в 12,14 часа на място Песница, с личния си автомобил с регистрационен номер 6239 Т 33 –П. е карал по магистрала А1, без валидна винетка, която да е използвана по предписание.

В резултат на това нарушение е била ангажирана административната отговорност на българския гражданин с налагане на наказание „Глоба”.  В това административно производство П. е имал право да обжалва решението на несъдебния орган, което П. не е сторил.

Възраженията на П. и защитника му относно съставомерността на извършеното нарушение, не подлежат на контрол от настоящата инстанция ,тъй като те са можели да бъдат оспорени само пред съответния орган в издаващата държава.

Първоинстанционния съд е извършил проверка, дали са налице основанията и условията за признаване и изпълнение на решенията за налагане на финансови санкции, постановени от друга държава –членка на Европейския съюз и правилно е стигнал до извода ,че са налице всички условия за това .

Липсват доказателства за пълно или частично изпълнение, което да обоснове приспадане  по чл.33, вр. чл.17  от ЗПИИРКОРНФС.

Правилно и обосновано съда е трансформирал паричното задължение на П. в размер на 300 евро- в български левове, което е равносилно на- 586,75 лева.

Предвид на гореизложеното ,настоящият състав на съда счита ,че жалбата на адв. Д. е неоснователна и същата следва да бъде оставена без уважение и да бъде потвърдено решението на първоинстанционния съд.

 

 

 

 

 

Водим от горното и на основание  чл.34, ал.1, вр. чл.20, ал.1-3 от ЗПИИРКОРНФС , ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД

                                                                                                                            

                               Р Е Ш И

 

 

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на адв. Х.Д. *** и

 

ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ № 292 от 21.10.2013 год. на Варненския окръжен съд по ЧНД № 1243/2013 год.

 

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                            2.