Р Е Ш Е Н И Е

 

  57

 

01.04.2015г. град Варна

 

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Варненският Апелативен Съд - наказателно отделение, на пети март, година две хиляди и петнадесета, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СТАНЧО САВОВ

При секретар: Г.Н.

и в присъствието на прокурор: Милена Гамозова,

разгледа докладваното от съдия Денева ВЧНД №329/2014 год. на ВАС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Варненският окръжен съд, с протоколно определение от 09.10.2014г., постановено по  ЧНД № 1162/2014г. по описа на същия съд, по реда на чл. 306 ал.1 , т.1 от НПК е оставил без разглеждане молбата на осъд. Б.Т.Й., за определяне на общо наказание по споразумение по НОХД № 179/2005г. на Окръжен съд – гр.София и присъда по НОХД № 385/2009г. на Окръжен съд-гр.Варна.

 

Производството пред ВАС е инициирано чрез ч.жалба от пр. представител на осъденото лице, в която се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт, постановен в нарушение н материалния закон и при съществени нарушения на пр. правила. Молбата е за отмяна и връщане на делото на ВОС за произнасяне по същество.

 

В с.з. пред състав на ВАС жалбоподателят, нередовно призован не се явява; обявен е на ОДИ с телеграма №50/12.02.2015г. Същият се представлява от защитник, надлежно упълномощен и приет от преди.

Представителят на ВАП моли жалбата да бъде оставена без уважение: излага аргументи в насока, че не са налице основанията за групиране и в този смисъл счита, че определението на ВОС е правилно и законосъобразно.

Защитата поддържа жалбата и излага становище, че съдът е следвало да се произнесе по същество на направеното искане за групиране.

След преценка на доводите на страните, както и след цялостна служебна проверка на разпореждането, на основание чл. 313, чл. 314 от НПК, съставът на Апелативен съд - Варна констатира, че жалбата е неоснователна по следните съображения:

В съответствие с приложените по делото доказателства във връзка с осъжданията на осъд. Й. за различни деяния, ВОС е констатирал, че деянията по НОХД № 179/2005г. на Окръжен съд – гр.София и НОХД № 385/2009г. на Окръжен съд-гр.Варна вече са били предмет на обсъждане по НОХД № 385/2009г. Въпросът за възможността да се приложи разпоредбата на  чл. 25 НК е  бил обсъден и от по – горните инстанции, като е налице влязъл в сила съдебен акт. Тъй като подс. е осъден по втората присъда за извършено деяние в изпитателния срок на предходно осъждане, е приложена разпоредбата на чл. 68 НК, предвиждаща  наказанието по условната присъда да  се изтърпи отделно.

ВАС констатира, че действително не са налице основанията за извършване на групиране на наказанията по двете присъди. ВОС правилно е достигнал до извода, че нормата на чл. 25 вр. чл. 23 от НК по отношение на наложените наказания, не може да бъде приложена. Това е така, тъй като продължаваните деяния предмет на НОХД № 385/2009г. са довършени на 27.11.2007г., т.е. след влизане в сила на споразумението по НОХД № 179/2005г. ( 05.10.2007г.). Този факт е бил установен от първоинстанционния съд още с присъдата по НОХД № 385/2009г. на Окръжен съд-гр.Варна, впоследствие потвърдена в тази й част и от въззивната инстанция.

При липсата на данни за нови осъждания на осъдения, искането за извършване на ново групиране правилно е преценено от ВОС, като недопустимо.

Предвид на  гореизложеното съставът на ВАС прави изводите си, че определението на ВОС постановено, по реда на чл.306  ал. 1 т. 1 от НПК следва да бъде потвърдено, с оглед на което и на основание чл. 341 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 306 ал. 3 вр. чл. 338 от НПК,  

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло протоколно определение на Варненски окръжен съд от 09.10.2014г., постановено по ЧНД № 1162/2014г. по описа на същия съд

Решението е окончателно и не  подлежи на обжалване.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.