Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                 № 3

 

                             Варна, 12.01.2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Двадесет и девети Октомври,две хиляди и петнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

НДВ № 329 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

Производството е по реда на член 424 алинея 1 във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

НДВ № 329/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е образувано по искане на Главния прокурор на РБ,за възобновяване на производство по присъда по НДОХ № 5551/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в частта спрямо А.В.К..Иска се възобновяването му,отмяна на постановената по него присъда и делото да бъде върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд

 В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД осъденото лице А.В.К. и се явява лично и се представлява от служебен защитник-адвокат А.Д.-***,назначен от настоящия състав предвид констатираното основание по смисъла на член 94 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 6 предложение 2 от НПК.

Представителят на Апелативната прокуратура поддържа искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НДОХ № 5551/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в частта спрямо А.В.К. по изложените в него основания.

            Защитата на А.В.К.,адвокат А.Д.-***  излага съображения,че фактите по делото са известни и правилно отразени,като следва да бъде отчетено,че К. е извършил две кражби и един опит,като при първата кражба е нямало условия на опасен рецидив,като за останалите два случая нещата били ясни.моли се при решаване на делото да бъдат взети предвид тези обстоятелства.

            Осъденото лице К. моли да остане същата присъда.

            След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане;както  и след като взе предвид становищата на страните по делото,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Подаденото искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НДОХ № 5551/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в частта спрямо А.В.К. и делото да бъде върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд е допустимо,а по същество се явява и основателно по следните съображения:

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-четиридесет и пети състав е разгледал НДОХ № 5551/2014 година в с.з.на 25.02.2015 година по реда на Глава 27,член 371 точка 2 от НПК.

С присъда № 87 от 25.02.2015 година по НДОХ № 5551/2014 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-четиридесет и пети състав на подсъдимия А.В.К.,ЕГН **********,*** на основание член 195 алинея 1 точки 3 и 4 предложения първо и второ от НК във връзка с член 194 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 26 алинеи 1 и 3 от НК във връзка с член 373 алинея 2 от НК във връзка с член 58а алинея 1 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДВАДЕСЕТ и  ЧЕТИРИ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било намалено с 1/3,като наказанието"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА на основание член 61 точка 2 от ЗИНЗС е било постановено да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в условията на затвор от закрит тип.

Със същата присъда на подсъдимия ЮЛИЯН НИКОЛАЕВ ДОЙЧЕВ,ЕГН **********,*** на основание член 195 алинея 1 точки 3 и 4 предложения първо и второ от НК във връзка с член 194 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 26 алинеи 1 и 3 от НК във връзка с член 373 алинея 2 от НК във връзка с член 58а алинея 1 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било намалено с 1/3,като изпълнението на наказанието"Лишаване от свобода"за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Така постановената присъда не е била протестирана,не е била обжалвана в петнадесет дневния срок-по смисъла на член 319 алинея 1 от НПК и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

При определяне размера на наказанието"Лишаване от свобода"по отношение на подсъдимия А.В.К. първоинстанционният съд е направил законосъобразни и обосновани изводи относно:високата степен на обществена опасност както на деянията,така и на дееца/преди постановяване на присъдата по делото,А.К. е бил осъждан 10 пъти с влезли в сила присъди/;че начина на извършване на престъплението обуславя престъпната му дързост.Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд и относно отчетеното отегчаващо отговорността обстоятелство,а именно:предходните осъждания,характеризиращи К. като лице със завишена степен на обществена опасност.Същевременно не са били отчетени смекчаващи отговорността обстоятелства за К..

Същевременно първоинстанционният съд незаконосъобразно и необосновано е направил своите изводи,че наказанието"Лишаване от свобода"следва да бъде определено в размер от ДВЕ ГОДИНИ,който размер е близо до минимума,предвиден в член 195 алинея 1 от НК и далече под средния размер,предвиден в този текст от НК.Определеният размер на наказанието"Лишаване от свобода"не съответства както на високата обществена опасност на извършеното престъпление,така и на дееца КИРОВ,явява се занижено,а от там-и явно несправедливо.

Предвид обстоятелството,че допуснатите нарушения на материалния закон са съществени,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на делото е основателно и като такава,следва да бъде уважено.Следва да бъде възобновено НДОХ № 5551/2014 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-четиридесет и пети състав;да бъде отменена постановената присъда по това дело и същото върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд за налагане на законосъобразно наказание на А.В.К..

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

Р   Е    Ш    И    :

 

 

ВЪЗОБНОВЯВА НДОХ № 5551/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-четиридесет и пети състав.

ОТМЕНЯ Присъда № 87/25.02.2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в частта спрямо А.В.К.,ЕГН **********,***

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД за налагане на законосъобразно  наказание по отношение на А.В.К.,ЕГН **********,***

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                             2: