Р Е Ш Е Н И Е

 

25

 

                                       Варна,24.02.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Тридесети Януари,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                                                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

       Секретар С.Д.

       Прокурор ИВАН ТОДОРОВ

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ № 331 по описа за 2013 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С присъда № 78 ОТ 20.08.2013 година по НДОХ № 598/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимата Е.Й.Н., ЕГН **********,*** е била призната за виновна в това,че:На 18.08.2012 година по главен път 1-9 на около 500 метра след село Старо Оряхово,област Варненска,по посока град Варна,при управление на т.а.Тойота Хайлукс”с per.№ СА 0734 КК,нарушила правилата за движение:член 20 алинея 1 и алинея 2 предложение 6,член 42 алинея 1 точка 2 и член 43 точка 1 от ЗДвП и по непредпазливост причинила смъртта на повече от едно лице:на М.Я. К.,ЕГН ********** и на Т.И.П.,ЕГН ********** и на основание член 343 алинея 4 във връзка с алинея 3 буква”б”във връзка с алинея 1 буква”в”от НК във връзка с член 54 от НК й е било наложено наказание”Лишаване от свобода”за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 58а алинея 1 от НК е било редуцирано на”Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ и което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено  с  изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.  

Със същата присъда на основание член 343 г от НК на подсъдимата Е.Й.Н. е било наложено наказание”Лишаване от право”да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА,като е било зачетено времето,през което е била лишена от това право по административен ред.

Със същата присъда подсъдимата Е.Й.Н.  е била осъдена да заплати на Д.А.А.,действащ със съгласие на попечителя си П.И.П. на Е.Н.Ж. и на Е.Г.И. общо сумата в размер на 3 050,00 лева,представляваща направени от тях по делото разноски.

Със същата присъда подсъдимата Е.Й.Н.  е била осъдена да заплати направените по делото разноски в размер на 1054.68 лева  в полза на Държавата по сметка на ВОС.

Недоволен от така постановената присъда е останал прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е и на основание член 318 алинеи 1 и 2 от НПК във връзка с член 319 алинея 1 от НПК във връзка с член 320 от НПК във връзка с член 334 точка 3 от НПК във връзка с член 337 алинея 2 точки 1 и 2 от НПК предлага да бъде изменена присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като бъде отменено приложението на член 66 алинея 1 от НК и наказанието да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим в ЗООТ.Предлага се срокът на наказанието”Лишаване от свобода”да бъде в размер на ТРИ ГОДИНИ и с приложението на член 58а от НК да бъде ДВЕ ГОДИНИ.

Предлага се срокът на наказанието”Лишаване от право”да управлява МПС по отношение на подсъдимата Н. да бъде увеличен на ТРИ ГОДИНИ.

В условията на алтернативност се предлага,ако въззивната инстанция прецени,че целите на наказанието могат да бъдат постигнати с наказанията по вид и размер,наложени от първоинстанционния съд,да бъде определена за изтърпяване и пробационна мярка”Периодични срещи с пробационен служител”по време на изпитателния срок.

Недоволна от така постановената присъда е останала Д.Х.К.,обжалвала я е чрез повереника си-адвокат Б.Р.,***,лично и като майка и законна представителка на  малолетните деца  ДЕИЯН М.К. и Я.М.К.,както и като повереник на Д.К.Я.,като частни обвинители,като явно несправедлива:размерът на наложените наказания е изключително занижен,както и че начина на изтърпяване на наказанието не съответствува на степента на обществена опасност на деянието и на дееца.На основание член 337 алинея 1 точки 1 и 2 от НПК се моли за увеличение размера на наложените на подсъдимата Н. наказания.

Недоволна от така постановената присъда е останала и подсъдимата Е.Й.Н.,обжалвала я е чрез защитниците си:адвокат Г.С. и адвокат Т. Я.-***,като неправилна и незаконосъобразна и с наложени явно несправедливи наказания.На основание член 334 точка 3 от НПК се моли да бъде изменена присъдата на първоинстанционния съд и наложено на подсъдимата Е.Й.Н. по-леко наказание,тъй като са налице условията на член 55 от НК.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че поддържа частично подадения протест,а именно:за увеличаване наложеното наказание по член 37 алинея 1 точка 7 от НК-”Лишаване от право”да управлява МПС в размер на ТРИ ГОДИНИ,тъй като срокът на наказанието”Лишаване от право”да управлява МПС не може да бъде по-малък от срока на наказанието”Лишаване от свобода”не може.В останалата част се моли да бъде потвърдена присъдата на първоинстанционния съд.Същевременно представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбите са неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,тъй като присъдата по отношение размера на наложените на подсъдимата Н. се явява законосъобразна.

Защитата на частните обвинители-адвокат А.Г. излага подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата си,която поддържа изцяло,както и че поддържа подадения протест от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,като се иска увеличаване размера на наложените наказания на подсъдимата Н.,както и ефективното изтърпяване на наказанието”Лишаване от свобода”.Същевременно се излагат съображения,че жалбата на подсъдимата Н. се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

Защитниците на подсъдимата Е.Й.Н.-адвокат Г.С. и адвокат Т. Я. излагат подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата си и молят тя да бъде уважена.Същевременно вземат отношение по отношение на протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и по жалбата на частните обвинители и по съображения,че те се явяват неоснователни,се моли да бъдат оставени без уважение.

Въззивната апелативна инстанция,след като прецени доводите на страните по протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и жалбата на повереника на частните обвинители,жалбата на защитата на подсъдимата Е.Й.Н.,както и след цялостна служебна проверка на присъдата,с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Както по протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и жалбите:на повереника на частните обвинители и на защитата на подсъдимата Е.Й.Н. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

В съдебно заседание пред първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимата Е.Й.Н. е заявява,че по реда на член 371 точка 2 от НПК признава изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и е съгласна да не се събират доказателства за тези факти,като е признала изцяло вината си,като делото е разгледано и решено при проведена процедура по член 371 точка 2 НПК.

На 17.08.2012 година подсъдимата Н. била отседнала в ККСвети Влас",Бургаска област.

На 18.08.2012година,около 04,00 часа сутринта потеглила за град Варна,като управлявала т.а.-марка”Тойота Хайлукс"с per. № СА 0734 КК, собственост на „Изамет Транс"ЕООД-София.В същото време,от ККСлънчев бряг"в посока град Варна управлявал л.а.Киа Сеед" с per. № EL 862 NM" свидетелят П.М.Б. него били и съпругата му- свидетелката К.Ж.Е. и 2-годишното им дете.

Около 05,00 часа сутринта двата автомобила преминали през село Старо Оряхово област Варненска,като първа била колата,управлявана от свидетеля П.М.Б.Все още било тъмно,имало лека мъгла,била паднала и силна роса,автомобилите се движили с включени светлини и скорост в рамките на разрешената за движение в населени места:50 километра в час. След село Старо Оряхово,в посока град Варна двете МПС навлезли в десен завой,в началото на който подсъдимата Н. предприела изпреварване на управлявания от свидетеля П.М.Б. автомобил. Извършвайки такава маневра и без да има видимост,тя навлязла в лентата за насрещно движение,която  лента била с ширина 4 метра.Скоростта на лек автомобил марка”Киа Сеед" била около 50 километра в час а управлявания от подсъдимата автомобил се движил със скорост над 70 километра в час. Междувременно срещу тях, в посока град Варна-град Бургас се движел лек автомобил марка”Ситроен Ксара"с peг № В 9418 КТ,управляван от пострадалия впоследствие М. К.,а на предна дясна седалка седяла пострадалата впоследствие Т. П..Поради ограничената видимост от хоризонталната крива,този автомобил не бил видим от страна на подсъдимата Н..В самата хоризонтална крива имало мост с дължина 20 метра,като видимостта на движещите се в двете посоки била съответно до двата му края,без да имат видимост по цялото му протежение.Такава видимост имало при навлизане в кривата,където се намирал мостът.

Преди навлизането в този мост,подсъдимата Н. възприела движещия се срещу нея автомобил марка”Ситроен"и предприела внезапно прибиране в своята лента.Тъй като не била изпреварила изцяло л.а.”Киа", последвал удар между задната част на автомобила,управляван от подсъдимата,и средната и предна част на автомобила на свидетеля П.М.Б.,който незабавно спрял колата си.В резултат на това автомобилът му навлязъл в моста,а окончателното преустановяване на движението станало на 16 метра след началото му:на 26,92 метра след удара с т.а.”Тойота".Автомобилът,управляван от подсъдимата Н.,продължил напред в лентата на насрещно движение и след изминаване на още около 26 метра ударил челно правомерно движещия се автомобил”Ситроен Ксара",след което товарният автомобил се преобърнал на дясната си страна.В резултат на удара,скоростта на движение на л.а.”Ситроен" била сведена до 0 километра в час,колата била отхвърлена назад,задната част попаднала върху мантинелата. Намиращите се в автомобила марка”Ситроен” М. К. и Т. П. починали на място.

Подсъдимата Н. получила нараняване и била откарана в болнично заведение,където било проведено оперативно лечение.

От заключенията на назначените ATE е било установено,че подсъдимата Н. е възприела насрещно движещия се автомобил,когато са били на разстояние от около 52 метра един от друг.Това се дължало на обстоятелството,че е предприела изпреварването при навлизане в хоризонтална крива,с лек наклон,поради което и видимостта й е била ограничена от дъгата на завоя.Разстоянието на тази видимост:от около 52 метра,е била много под необходимото разстояние за завършване на предприетото изпреварване.В този случай,при скорост от 70 километра .в час, необходимото разстояние за предприемане на безопасно изпреварване е 38,47 метра,а разстоянието за безопасно прибиране след изпреварването е 14,86 метра.Общият път който е следвало да бъде изминат от т.а.”Тойота" е 219,86 метра, при необходима видимост от 512,62 метра,а времето,необходимо за извършване на маневрата в случая е 11,31 секунди.При максималната скорост, разрешена за движение извън населени места:90 километра.в час,тези показатели е следвало да бъдат за безопасно изпреварване начало:58,75 метра,безопасно прибиране след изпреварването-14,86 метра,общ път за изминаване при тази маневра - 186, 88 метра и видимост 389 метра.Времето за извършване на маневрата е 7,48 секунди.При скорост от 110 километра в час безопасната дистанция преди началото на изпреварването е 82,90 метра,а за завършването на изпреварването- 14,86 метра.Пътят на изминаване, необходим за извършването на маневрата”изпреварване"в този случай е 196, 85 метра,минималната видимост- 367, 81 метра,а за времето - 6,47 секунди.В случая,осветената зона пред автомобила,управляван от подсъдимата Н., е 75 метра-зоната,осветена от светлините на фаровете,като това е реалната видима зона за водача.Това е така,защото се касае за движение през тъмната част на денонощието.Поради липсата на обективни находки вещото лице не е дало заключение относно скоростта на движение.Силата на удара между двете МПС е в резултат на скоростите на движение на двете превозни средства,като по отломките е невъзможно да се определи кое МПС с каква скорост се е движило.По тази причина са съпоставяни разстоянието от 52 метра с разстоянията,необходими при изпреварването със скорост в рамките на максимално разрешената.

С оглед на това,че изпреварваният автомобил се е движил със скорост около 50 километра в час,е необходимо за осъществяването на изпреварването,изпреварващия да се движи с по-висока скорост.Вещото лице, дало заключение на назначената втора ATE е категорично,че това разстояние от 52 метра,при създалата се ситуация е крайно недостатъчно за довършване на маневрата”изпреварване”и че ударът е бил неизбежен.

От заключението на СМЕ № 156/12 година е видно,че при огледа и аутопсията на М.Я. К. са били установени множество травматични увреждания,подробно описани от експерта.Причината за смъртта на К. е била тежка,комбинирана и несъвместима с живота травма-глава, гърди,корем,крайници с контузия на мозъка,прекъсване на гръбначен стълб, разкъсване на вътрешни органи с излив на значително количество кръв в гръдни и коремни кухини,както и развила се остра кръвоизливна анемия. Всички травматични увреждания са резултат на действието на твърди тъпи предмети,реализирани в посока отпред назад в областта на двете челнотеменни области,предната повърхност на корема,гръдния кош и долните крайници,както и задна повърхност на горните крайници.Причините за смъртта са в пряка следствена връзка с настъпилото ПТП,което е установено с оглед на обстоятелството на бързо настъпилата смърт,както и на наличие на следи от действието на предпазен колан. Всички наранявания са били получени приживе.

От заключението по СМЕ № 157/12 година е видно,че Т.И.П. е получила множество травматични увреждания,подробно описани от вещото лице.Пряка причина за настъпилата смърт е тежка,несъвместима с живота травма-глава, гърди, корем, с пълно прекъсване на гръбначния стълб на ниво череп-1-ви шиен прешлен, разкъсване на дясното предсърдие.Смъртта е настъпила моментално.От заключението е видно,че причинените увреждания са в пряка причинно-следствена връзка с ПТП,което се установява от механизма на получаването им:посока отпред-назад в областта на лицето,гръдния кош и крайниците,както и от намерените увреждания,които са получени в резултат на действието на предпазния колан.

От двете експертизи се правят изводи, че пострадалите са били поставили предпазните колани.Също така от химическите изследвания на кръвта,урината и гръбначно-мозъчната течност на пострадалите по категоричен начин е била установена липсата на етилов алкохол или други упойващи вещества.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след пълен и комплексен анализ на събраните по делото писмени доказателства:Протокол за оглед на местопроизшествие,фотоалбум,заключенията по АТЕ,СМЕ,трудов договор,копия от решения,удостоверение за раждане,протокол за химическа експертиза,разписки,писма,експертна справка,приемо-предавателен протокол,удостоверения за наследници,справки ,епикриза, удостоверение за попечителство,свидетелство за съдимост и други;както и гласните такива:показанията на свидетелите А.,Ж.,К.,К.Е. и П.Б.,както и от обяснения на подсъдимата Н..

Приетата от ВАРНЕНСКИ ОКТРЪЖЕН СЪД фактическа обстановка не е била оспорена от подсъдимата Н. при разглеждане на делото пред първоинстанционния съд,не се оспорва и пред въззивната апелативна инстанция.

Въззивната апелативна инстанция възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани,безспорни и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си на 18.08.2012 година по главен път 1-9,на около 500 метра след село Старо Оряхово,Варненска област подсъдимата Е.  Й.Н.,нарушавайки правилата за движение:20 алинея 1 и алинея 2 предложение 6,член 42 алинея 1 точка 2 и член 43 точка 1 от ЗДвП,е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав на член 343 алинея 4 във връзка с алинея 3 буква”б”във връзка с алинея 1 буква”в” НК.Подсъдимата Н. е извършила престъплението при условията на член 11 алинея 3 предложение първо от НК:Тя не е предвиждала настъпването на общественоопасните последици,но е била длъжна и е могла да ги предвиди.

Оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на постановената от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД присъда няма както в протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и в жалбите на:частните обвинители и на подсъдимата,но тези свои изводи/за законосъобразност и обоснованост на присъдата/въззивната апелативна инстанция прави с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК.

Тъй като оплакванията в протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,в жалбата на:частните обвинители и в жалбата на подсъдимата Н. касаят явната несправедливост на наложените на подсъдимата наказания,въззивната апелативна инстанция ще изложи по-долу общо съображения по тях.

При определяне вида и размера на наложените наказания на подсъдимата Н. първоинстанционният съд е отчел:

Високата степен на обществена опасност на деянието,свързани с груби нарушения на правилата за движение по пътищата  и при настъпил изключително тежък престъпен резултат.,

Като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимата Н. е отчел:чисто съдебно минало,самопризнания,демонстрирано разкаяние при провеждане на съдебното следствие,както и че е разведена и отглеждала седем годишното си дете.,

Като отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимата Н. е отчел:предходното санкциониране от КАТ през 2011 година ,както и  факта,че подсъдимата е застрашила реално и живота и здравето на свидетеля П.Б.,съпругата му и 2-годишното им дете.,

Били са отчетени реалните последици от извършеното престъпление от подсъдимата Н.:починали са двама човека в разцвета на силите си,четири деца са останали без родител.Особено тежко е положението за Д.А. и Е.Ж.-синове на починалата Т. П.,които остават кръгли сираци.,

Законосъобразно и обосновано първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил своите изводи,че по делото и в конкретния случай по отношение на подсъдимата  Е.Й. Й. не са налице нито многобройни,нито изключителни/или изключително/смекчаващи отговорността обстоятелства,даващи основание за приложение разпоредбата на член 55 от НК.Въззивната апелативна инстанция споделя изцяло,като законосъобразни и обосновани изводите на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД за липса на предпоставки за приложението на член 55 алинея 1 от НК,като приема за неоснователни и оплакванията в жалбата на защитата на жалбоподателката и подсъдима Н. в тази насока.

Все по гореизложените съображения:относно високата степен на обществена опасност на деянието;степента на обществена опасност на подсъдимата;отчитайки както смекчаващите,така и отегчаващите отговорността обстоятелства,приети от първоинстанционния съд;отчитайки от своя страна като допълнително смекчаващо отговорността обстоятелство за подсъдимата Н.-младата й възраст;отчитайки и реалните последици от извършеното престъпление за наследниците на починалите от престъплението:М.Я. К. и  Т.И.П.,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че определеното от първоинстанционния съд наказание”Лишаване от свобода”за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,редуцирано при условията на член 58а алинея 1 от НК на”Лишаване от свобода”за срок от ТРИ ГОДИНИ е напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на наказанието,визирани в член 36 от НК.

Въззивната апелативна инстанция също прави изводите си,че за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието подсъдимата Н. не следва да изтърпява ефективно наказанието от ТРИ ГОДИНИ”лишаване от свобода”и че по отношение на нея с успех могат да намерят приложение разпоредбите на института на условното осъждане-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК с максимален изпитателен срок.

Основателни са оплакванията както в протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и в жалбата на повереника на частните обвинители за занижено,а от там и явно несправедливо наложеното наказание на основание член 343 г от НК на подсъдимата Е.Й.Н. наказание”Лишаване от право”да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА,тъй като:Наложеното на подсъдимата Н. наказание”Лишаване от свобода”,след редукцията му-на основание член 58а алинея 1 от НК,е в размер на ТРИ ГОДИНИ.А с оглед разпоредбата на член 49 алинея 3 от НК и Постановление № 1 от 17.01.1983 година на Пленума на ВС срокът на наказанието по член 37 алинея 1 точка 7 от НК не може да бъде по-малък от срока на наказанието”Лишаване от свобода”.След като в протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА е поискано увеличаването на това наказание да бъде за срок от ТРИ ГОДИНИ,въззивната апелативна инстанция не може да постанови по-голям срок от този-независимо от разпоредбата на член 49 алинея 2 от НК.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че присъдата на първоинстанционния съд следва да бъде изменена,като бъде увеличен размерът на наложеното на основание член 343”г”от НК на подсъдимата Н. наказание”Лишаване от право”да управлява МПС от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА на ТРИ ГОДИНИ.

Въззивната апелативна инстанция,както и ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, също прави изводите си,че няма основание да бъде определян пробационна мярка в изпитателния срок по отношение на подсъдимата Н.,а именно:”Периодични срещи с пробационен служител”,тъй като нейната ефикасност в конкретния случай е твърде съмнителна и е слабо вероятно да има допълнителен възпитателен ефект.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ : ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че както протеста на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА в останалата му част,така и жалбата на повереника на частните обвинители,а така също и жалбата на защитата на подсъдимата Е.Й.Н. се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

При служебната проверка на присъдата,въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения/допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие./,които да се явяват съществени и отстраними-по смисъла на член 348 алинеи 3 и 4 от НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда;като няма основания и за изменяване на присъдата.

Водим от горното и на основание член 337 алинея 2 точка 2 от НПК,както и на основание член 338 от НПК, съставът на  ВАРНЕНСКИЯ   АПЕЛАТИВЕН   СЪД ,

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯВА присъда № 78 от 20.08.2013 година по НДОХ № 598/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частта,с която на подсъдимата Е.Й.Н.,ЕГН **********,*** на основание член 343г от НК е било наложено наказание”Лишаване от право”да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА,като  УВЕЛИЧАВА  този срок в размер на ТРИ ГОДИНИ.

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 78 от 20.08.2013 година по НДОХ № 598/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдимата Е.Й.Н.,ЕГН **********,*** в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 алинея 1 от НПК във връзка с член 340 алинея 2 от НПК.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                                                       1:

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ :

                                                                                       2: