П Р И С Ъ Д А

1

 

23.01.2015 г., гр.Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на двадесет и трети януари две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

СТАНЧО САВОВ

      

секретар С.Д.

прокурор ИВАН ТОДОРОВ

като разгледа докладваното от съдия СЛАВОВ

ВНОХД № 332 по описа за 2014 г. 

 

На основание чл.336, ал.1, т.2 от НПК, ОТМЕНЯ присъда № 4/17.01.2012 г., по НОХД № 1294/2010 г. по описа на Варненски окръжен съд в частта, в която подсъдимите В.Х.Р. и В.Н.Р. са признати за невинни и на основание 304 от НПК оправдани по предявените им обвинения по чл.123, ал.1 от НК за всеки един от тях и вместо нея:

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимите:

В.Х.Р. - родена на ***г***, българска гражданка, с висше образование, работи, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** и

В.Н.Р. - роден на ***г***,  български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, ЕГН ******* 143.

 

ЗА ВИНОВНИ В ТОВА, ЧЕ:

За подсъдимата В.Х.Р.:*** в качеството си на главен проектант по част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект за промяна на предназначение на част от магазин в банков офис „Първа инвестиционна банка" - клон Варна, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски полк" № 80-82 причинила смъртта на Гергана Александрова В., ЕГН **********, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като:

- през м.12.2006г. изготвила чертеж на фасада в част „Архитектурна" на технически инвестиционен проект на посочения обект, в който отразила предвиждане за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл, без да посочи употребените материали и тяхната обработка, не е осигурила основа и предпоставка за подходящо строително-конструктивно решение, не е направила изчисления, които да включват спецификациите на строителните материали, включени в оформянето на екстериора на сградата и които изчисления доказват осигуряването на изискванията по чл. 169 от ЗУТ, не е изработила проектно решение, което да осигури съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, не е направила изчисления, обосноваващи проектните решения, с което нарушила чл. 33 ал.1 т.З, чл. 32 вр. чл. 28 ал.2 т.1, чл. 19 ал.З т.1 и чл. 21 ал.1 т.З от Наредба №"4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- през м.12.2006г. изготвила обяснителна записка към част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, в която не отразила предвидените строителни материали за облицовка на фасадата, която по проект е поставена на козирката на сградата, не дала заключение за съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 от ЗУТ, неправилно отразила, че не се предвижда конструктивна промяна, без да отчете, че козирката е конструктивен елемент и върху нея се предвиждат натоварвания, което променя носимоспособността й, с което нарушила чл.34, вр. чл.30 ал.1 от Наредба №"4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- през м.12.2006 г. изготвила част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, който не бил съобразен с изискванията на нормативните актове - чл.ЗЗ, ал.1, т.З, чл.32,вр.28,ал.2,т.1 от Наредба №"4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните        проекти, както и техническите спецификации за осигуряване в продължение на експлоатационния срок на съществените изисквания за: носимоспособност на строителна конструкция - козирка; опазване живота на хората; безопасна експлоатация, т.к. не разработила архитектурен детайл на козирката и на елементите върху нея, с което нарушила чл. 169, ал.1, т.1, т.З и т.4 от ЗУТ.

- поради което и на основание чл.123, ал.1 от НК и чл. 54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 160 от НК вр. чл. 37, ал.1, т.7, пр.2 от НК лишава подс. В.Х.Р. от право да упражнява дейност свързана с упражняване на пълна проектанска правоспособност за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

За подсъдимия В.Н.Р.:

 На 02.01.2008 г. в гр. Варна в качеството си на проектант към ТД ЗЗД „Акант" - Варна, изготвящ техническата документация по част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект за промяна на предназначение на част от магазин в банков офис „Първа инвестиционна банка" - клон Варна, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски полк" № 80-82 причинил смъртта на Гергана Александрова В., ЕГН ********** поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като:

- през м.12.2006г. изготвил чертеж на фасада в част „Архитектурна" на технически инвестиционен проект на посочения обект, в който отразил предвиждане за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл, без да посочи употребените материали и тяхната обработка, не е осигурил основа и предпоставка за подходящо строително- конструктивно решение, не е направил изчисления, които да включват спецификациите на строителните материали, включени в оформянето на екстериора на сградата и които изчисления доказват осигуряването на изискванията по чл. 169 от ЗУТ, не е изработил проектно решение, което да осигури съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, не е направил изчисления, обосноваващи проектните решения, с което нарушил чл. 33 ал.1 т.З, чл. 32 вр. чл. 28 ал.2 т.1, чл. 19 ал.З т.1 и чл. 21 ал.1 т.З от Наредба №"4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- през м.12.2006 г. изготвил обяснителна записка към част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, в която не отразил предвидените строителни материали за облицовка на фасадата, която по проект е поставена на козирката на сградата, не дал заключение за съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 от ЗУТ, неправилно отразил, че не се предвижда конструктивна промяна, без да отчете, че козирката е конструктивен елемент и върху нея се предвиждат натоварвания, което променя носимоспособността й, с което нарушил чл.34, вр. чл.ЗО ал.1 от Наредба №"4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- през м. 12. 2006 г. изготвил част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, който не бил съобразен с изискванията на нормативните актове - чл.ЗЗ, ал.1, т.З, чл.32, вр. чл.28, ал.2, т.1 от Наредба №"4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и техническите спецификации за осигуряване в продължение на експлоатационния срок на съществените изисквания за: носимоспособност на строителна конструкция -  козирка;  опазване живота   на   хората; безопасна   експлоатация, т.к. не разработил архитектурен детайл на козирката и на елементите върху нея, с което нарушил чл. 169 ал.1 т.1, т.З и т.4 от ЗУТ

 - поради което и на основание чл.123, ал.1 от НК и чл. 54 от НК му налага наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 160 от НК вр. чл. 37, ал.1, т.7, пр.2 от НК лишава подс. В.Н.Р. от право да упражнява дейност свързана с упражняване на пълна проектанска правоспособност за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

 

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                         2.

 

 
МОТИВИ към ПРИСЪДА №1/23.01.2015г. по внохд №332/14г. по описа на

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

        

С Решение № 364/14.10.2014год. постановено по к.д. № 1023/2014год.,  ВКС, І НО е отменил присъда на ВАпС № 2/05.12.2013год. по ВНОХД № 104/13год., в частта, касаеща произнасянето по отношение на подсъдимите В.Х.Р. и В.Н.Р. и е върнал делото о отменената част за ново разглеждане.

При новото разглеждане, настоящият съдебен състав взе в предвид следното:

С Присъда №4/17.01.2012г. по нохд №1294/2010г. Варненски окръжен съд е признал подсъдимите В.Х.Р. и В.Н.Р., за невиновни в това , че :

 Подс.В.Х.Р. *** в качеството си на главен проектант по част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект за промяна на предназначение на част от магазин в банков офис „Първа инвестиционна банка" - клон Варна, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски полк" № 80-82 причинила смъртта на Г. А. В.  ЕГН********** поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност като:

- през м.12.2006г. изготвила чертеж на фасада в част „Архитектурна" на технически инвестиционен проект на посочения обект, в който отразила предвиждане за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл, без да посочи употребените материали и тяхната обработка, не е осигурила основа и предпоставка за подходящо строително-конструктивно решение, не е направила изчисления, които ла включват спецификациите на строителните материали, включени в оформянето на екстериора на сградата и които изчисления доказват осигуряването на изискванията по чл. 169 от ЗУТ, не е изработила проектно решение, което да осигури съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, не е направила изчисления, обосноваващи проектните решения, с което нарушила чл.33, ал.1, т.3, чл.32 вр. чл.28, ал.2, т.1, чл.19, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1, т.3 от Наредба №"4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: „Чл.33. (1) Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи: 3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка; Чл.32.Част архитектурна на техническия проект конкретизира и прецизира решенията на идейния проект или представя решенията по чл. 28 , когато не е изработен идеен проект. Чл.28.(2) Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:1. подходящо строително-конструктивно решение; Чл. 19. (3)С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект, респ. се изработват проектни решения, които осигуряват: 1.съответствието с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ; Чл.21 .(1)Всяка проектна част на техническия проект съдържа; 3. изчисления, обосноваващи проектните решения"

- през м.12.2006г. изготвила обяснителна записка към част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, в която не отразила предвидените строителни материали за облицовка на фасадата, която по проект е поставена на козирката на сградата, не дала заключение за съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 от ЗУТ, неправилно отразила, че не се предвижда конструктивна промяна, без да отчете, че козирката е конструктивен елемент и върху нея се предвиждат натоварвания, което променя носимоспособността й, с което нарушила чл.34, вр. чл.30, ал.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: „Чл.34. Част архитектурна на техническия проект се придружава от обяснителна записка, изработена съгласно изискванията на чл.30., чл.30(1) Обяснителната записка към архитектурната част пояснява функционално - пространственото и архитектурно -художественото решение на обекта, описва данните за постигнатите с проекта технико-икономически показатели - площи, обеми, брой стаи, брой места и др., както и съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 ЗУТ",

- през м.12.2006г. изготвила част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, който не бил съобразен с изискванията на нормативните актове - чл.33, ал.1, т.3, чл.32, вр. 28, ал.2, т.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Чл.33.(1) Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи:3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка; Чл.32. Част архитектурна на техническия проект конкретизира и прецизира решенията на идейния проект или представя решенията по чл.28, когато не е изработен идеен проект; Чл.28, an.2, т.1. Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:1. подходящо строително - конструктивно решение; както и техническите спецификации за осигуряване в продължение на експлоатационния срок на съществените изисквания за: носимоспособност на строителна конструкция - козирка; опазване живота на хората; безопасна експлоатация, т.к. не разработила архитектурен детайл на козирката и на елементите върху нея, с което нарушила чл.169, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗУТ(1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за; 1. носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 3. хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 4. безопасна експлоатация – престъпление по чл.123 ал.1 НК, поради което и на основание чл.304 от НПК я е оправдал по възведеното  й обвинение.

 

Подс. В.Н.Р. *** в качеството си на проектант към ТД ЗЗД „Акант" - Варна, изготвящ техническата документация по част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект за промяна на предназначение на част от магазин в банков офис „Първа инвестиционна банка" - клон Варна, находящ се в гр.Варна, бул. „Приморски полк" № 80-82 причинил смъртта на Г. А. В. ЕГН********** поради   немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, като:

- през м.12.2006г. изготвил чертеж на фасада в част „Архитектурна" на технически инвестиционен проект на посочения обект, в който отразил предвиждане за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл, без да посочи употребените материали и тяхната обработка, не е осигурил основа и предпоставка за подходящо строително- конструктивно решение, не е направил изчисления, които да включват спецификациите на строителните материали, включени в оформянето на екстериора на сградата и които изчисления доказват осигуряването на изискванията по чл.169 от ЗУТ, не е изработил проектно решение, което да осигури съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, не е направил изчисления, обосноваващи проектните решения, с което нарушил чл.33, ал.1, т.3, чл.32 вр. чл.28, ал.2, т.1, чл.19, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1, т.3 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: „чл.33. (1) Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи: 3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка; Чл. 32. Част архитектурна на техническия проект конкретизира и прецизира решенията на идейния проект или представя решенията по чл.28 , когато не е изработен идеен проект. Чл.28. (2) Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за: 1.подходящо строително - конструктивно решение; Чл.19.(3) С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект, респ. се изработват проектни решения, които осигуряват: 1 .съответствието с изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ; Чл.21.(1)Всяка проектна част на техническия проект съдържа; 3. изчисления, обосноваващи проектните решения"

- през м.12.2006г. изготвил обяснителна записка към част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, в която не отразил предвидените строителни материали за облицовка на фасадата, която по проект е поставена на козирката на сградата, не дал заключение за съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 от ЗУТ, неправилно отразил, че не се предвижда конструктивна промяна, без да отчете, че козирката е конструктивен елемент и върху нея се предвиждат натоварвания, което променя носимоспособността й, с което нарушил чл.34, вр. чл.30, ал.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: „Чл.34.Част архитектурна на техническия проект се придружава от обяснителна записка, изработена съгласно изискванията на чл.30, чл.30 (1) Обяснителната записка към архитектурната част пояснява функционално - пространственото и архитектурно - художественото на обекта, описва данните за постигнатите с проекта технико - икономически показатели - площи, обеми, брой стаи, брой места и дp., както и съответствието на проектните решения  и строителните продукти с изискванията на чл.169 ЗУТ",

- през м.12.2006г. изготвил част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, който не бил съобразен с изискванията на нормативните актове - чл.33, ал.1, т.3, чл.32, вр. чл.28, ал.2, т.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните         проекти, Чл.33.(1) Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи: 3.фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали  и   тяхната обработка; Чл.32. Част архитектурна на техническия проект конкретизира и прецизира решенията на идейния проект или представя решенията по чл.28, когато не е изработен  идеен проект;Чл.28, ал.2, т.1. Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:1.подходящо строително-конструктивно решение; както и техническите спецификации за осигуряване в продължение на експлоатационния срок на съществените изисквания за: носимоспособност на строителна конструкция - козирка; опазване живота на хората; безопасна експлоатация, т.к. не разработил архитектурен детайл на козирката и на елементите върху нея, с което нарушил чл.169, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗУТ (1)Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации   за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за; 1.носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 3.хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 4. безопасна експлоатация – престъпление по чл.123 ал.1 НК, поради което и на основание чл.304 НПК го оправдал по предявеното му обвинение.

Срещу така постановения съдебен акт е постъпил протест от Варненска окръжна прокуратура, в който се прави възражение за нарушение на материалния закон. Отправя се към съда искане за отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимите да бъдат признати за виновни и осъдени по предявените им обвинения по чл.123 ал.1 НК, като се предлага да им бъдат наложени наказания”Лишаване от свобода” около средния размер с приложение института на условното осъждане, както и да им бъде наложено наказанието”Лишаване от право”да упражняват своите професии по размер,съответствуващ на размера на основното наказание”Лишаване от свобода”. Изложените съображения в Протеста, се свеждат основно до следното:”ПИБ”-клон Варна в качеството си на възложител, не е имал колебания или нерешителност относно визията на материалите, които трябва да бъдат вложени в офиса; същият еднозначно е определил проектирането да бъде еднофазно и да бъде извършено единствено и само от”Акант” и е нямало диференциране на намеренията на възложителя, освен за това, различни фирми да извършат проектирането и изпълнението на инвестиционните му намерения: „Фарам” ЕООД е била задължена единствено и само да извърши СМР.

Недоволен от така постановената присъда са останали гражданските ищци и частни обвинители А.С.В. и Ж.Г.Д., които я обжалват чрез повереника си-адвокат Б.-*** в наказателно-оправдателните й части относно подсъдимите Р. като неправилна,постановена в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на процесуалните правила. На на основание член 336 алинея 1 точка 2 от НПК се моли за отмяна на присъдата и за постановяване на нова такава, с която подсъдимите да бъдат признати за виновни по повдигнатите им обвинения и наложени предвидените в закона наказания.

По делото са постъпили писмени възражения срещу протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА от защитата на подсъдимите  В.Х.Р. и В.Н.Р., в лицето на одв.М.Р. ***, с която се излагат подробни съображения, относно неоснователността на протеста. Иска се на основание член 338 във връзка с член 334 точка 6 от НПК присъдата следва да бъде потвърдена.

В съдебно заседание,  пред въззивната инстанция, протестът срещу присъдата в частта му, касаеща подсъдимите Р. се поддържа, като представителят на държавното обвинение предлага подсъдимите Р. да бъдат признати за виновни по така възведените им обвинения и им бъдат наложени наказания”Лишаване от свобода”, които да не бъдат изтърпявани ефективно.

Защитата на гражданските ищци и частни обвинители А.С.В. и Ж.Г.Д. излага подробни съображения, че поддържа както протеста, така и жалбата си, в частта й, касаеща подсъдимите В.Р. и В.Р., като се иска отмяна на присъдата и постановяване на нова такава, с която подсъдимите да бъдат признати за виновни по така възведените им обвинения и наложени наказания”Лишаване от свобода”, които да не бъдат изтърпяни ефективн.

Защитата на подсъдимите:В.Х.Р. и В.Н.Р., след изложени подробни съображения относно неоснователността както на протеста, така и на жалбата,моли да бъде постановен съдебен акт при условията на член 338 от НПК във връзка с член 334 точка 6 от НПК .

С последната си дума подсъдимите твърдят че са невинни и желаят да бъдат оправдани.

Апелативният съд на основание чл.314 ал.1 НПК извърши изцяло проверка правилността на обжалваната присъда, в частта и, касаеща подсъдимите Р. и като взе предвид оплакванията направени в протеста и жалбата, както и становищата на страните, а също и събраните по делото доказателства, констатира  :

Протестът и жалбата относно постановената оправдателна присъда  на подсъдимите Р. са основателни.

Установява се от фактическа страна по делото следното:

По отношение на предхождащите инцидента СМР:

Сградата, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 80-82 била строена през 1966г. Тя е едноетажна, с избен етаж и площ от 330кв.м. Конструкцията е монолитна, скелетна, с носещи стоманобетонни греди, колони и плочи. Избените стени са бетонови. Над фасадната стена има конзолна част с дължина 1,80м. по цялата фасада към булеварда. Конзолата няма връзка с покривната плоча на сградата/ не са едно ниво/. Фасадната стена продължава по нивото над конзолата като борд с височина около 1,10м. Архитектурният проект е от 1963г., а преработката на конструктивния проект е от 1966г. От заключенията на вещите лица по назначените технически експертизи -тройна и петорна се установява, че сградата не е била изпълнена съобразно проекта в частта си за козирката. Т.е. още при изпълнение на строителството на обекта в частта на козирката били заложени дефекти, поради неправилни и несъответни на проекта строително-монтажни работи, изразяващи се в следното :

- козирката била изпълнена с по-голяма дебелина на напречното сечение;

- положената армировка била с 36% по-малко;

- бетоновото покритие значително надвишавало изискваното;

- в зоната на запъване била оставена в бетона дървена летва от кофража, с което се намалило ефективното стоманобетонно сечение на козирката в тази зона;

- върху козирката вместо циментова замазка от 1,5 см били изпълнени пластове от сгурия от 5 до 10 см, замазка от циментно - пясъчен разтвор от 2-3см. и хидроизолация, както и от долната страна - вместо пръскана мазилка - мазилка от около 2 см и декоративна циментова замазка.

До 1999г. в сградата собственост на Държавно предприятие „Лазур” се помещавал магазин за мебели. След това собственик на сградата станал св.П.П., който разделил магазина на три самостоятелни помещения със самостоятелни електро и водопроводна инсталации. През 2003г. била извършена смяна предназначението на част от сградата от „Магазин за мебели" в „Аптека". По този повод и с цел реклама бил монтиран окачен таван от „еталбонд” в зоната под козирката и реклама „Санита” на прилежащата част от козирката. През 2005г. била направена отново смяна на предназначението на „Аптека" в Банков офис на „Райфайзенбанк".  По този повод на 14.01.2005г. св.П., действащ като - ЕТ "Розанна - П.П." сключил договор за наем на търговски обект с обща застроена площ от 200 кв.м. с "Райфайзенбанк България"АД. На 26.05.2005г. той подал заявление до Район "Одесос" за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж - промяна на предназначение на част от магазин в банков офис, находящ се в ПИ №4, кв.706 по плана на 3 м.р., бул."Осми Приморски полк", №80-82. Към заявлението били приложени комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания за строежа, изготвен от "Диалекс"ООД - гр.Варна, конструктивна експертиза от св.инж.Р.К.Р., инвестиционни проекти - част "Архитектура" - обяснителна записка и работен проект подписани от св. арх.Тодор Даскалов, част "ЕЛ" и др. В изготвената конструктивна експертиза  св.Румен Р. дал становище след оглед на място, че „...конструкцията на сградите е в добро състояние, че не се наблюдават пукнатини и провисвания...конструкцията остава абсолютно незасегната, няма нужда от преизчисление на сеизмични въздействия и конструкцията на сградата ще изпълнява носещите си функции и след промяната на предназначението на търговската част в банков офис". В обяснителна записка в част "Архитектура" /т.2,п.2,л.92 д.п./ св.Тодор Даскалов дал становище "...че всички основни конструктивни елементи на сградата остават непроменени и че „ проектът предвижда реклама на "Райфайзенбанк" пред входа". В проекта - фаза Работен проект, част Архитектурна, чертеж Фасада, било отразено като забележка материалите, от които се предвижда облицовка на козирката – „еталбонд”, указание за вземане на размерите на място и за хоризонтално членение през 100 см. Бил отразен рекламен надпис над входа. В проекта не се предвиждала разлика с предходния проект, изготвен за същия обект - аптека „Санита". В приложеният чертеж - Заснемане на фасадата, било отразено същото предвиждане, както за наличие на рекламен надпис, така и за вида на материала, използван за облицовка на козирката. Конструктивната експертиза  била подписана от св.Р. и от св.инж. АтаН. Димитрова - изпълняваща технически контрол по част конструктивна. Проектът бил подписан от св.Даскалов, съгласуван от св.Р. като конструктор, и от другите членове на проектантския екип. Комплексният доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания за строежа бил изготвен от "Диалекс"-Варна и подписан от неговия управител - св.инж.Л.А.. На 27.05.2005г. на ЕТ "Розанна - П.П." било издадено разрешение за строеж №0-106 от Район "Одесос" при Община Варна, подписано от участъков архитект Н. Л. и главен архитект св. Васко С.. На 01.06.2005г. с Протокол №30 от същата дата била открита строителна площадка от св.инж.Л. Й.А. - консултант строителен надзор и управител на "Диалекс"ООД - Варна в присъствието на възложител - ЕТ "Розанна - П.П." и строител - "Райфайзенбанк България"АД, съответно от представляващите ги лица. В обекта били извършени СМР. На козирката била монтирана реклама. На 06.07.2005г. бил изготвен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, в който било установено,"... че е монтирана реклама на "Райфайзенбанк" пред входа и, че „строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ”. Констативния акт бил подписан от проектанти - част Архитектурна - св.Т.Д.Д., част Конструктивна - св.Р.К.Р., от строителния надзор - част Архитектура - св.арх.В.Н.С., Конструктивна експертиза – св.инж.С.Н.Н.. На 06.07.2005г. бил изготвен и Окончателен доклад от "Диалекс"ООД - Варна относно въвеждане в експлоатация на строеж, в който се съдържали констатации, че е поставена реклама пред входа и че конструкцията на сградите била напълно незасегната от настоящата промяна, подписан от лицата упражнили строителен надзор в строителството - част Архитектура - св.В.Н.С., част конструкции - св.С.Н.Н.. На 11.07.2005г. било издадено Удостоверение №0-65 за въвеждане в експлоатация на строежа, подписано от гл.архитект при Район „Одесос”- св.Васко С.. По отношение поставената реклама било издадено Разрешение за монтаж на рекламно-информационен елемент /РИЕ/№143/5/27.04.2005г., във връзка с подадено отделно искане от 22.04.05г. и с приложени изискуеми документи, съгласно Наредбата за рекламно - информационната дейност на Община Варна. Експертния съвет по реклама при район "Одесос" заседавал в състав - председател арх.П.А. и членове гл.инженер св.А.Н., участъков архитект И.Т., Е. Г., К.К., Н.Д. и В.К. - протоколиращ. Рекламата била с размери - височина 1280 мм, дължина 15460 мм, дълбочина 200 мм и общо тегло 213,74кг. Съгласно  приобщения Констативен протокол, подписан от представител на банката и управителя на фирмата изготвила РИЕ - "Екс Дизайн" - Силистра, рекламата била поставена на 05.07.2005г.. Впоследствие между 18.10.2007г. и 20.10.2007г. рекламата била демонтирана и заменена с нова с размери 1600х128см и с тегло между 100 и 130 кг.

На 05.02.2006г. до Район "Одесос" св.П.П. – действащ като ЕТ "Розанна - П.П." подал заявление за съгласуване на инвестиционни проекти с оценка по чл.142, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ. На 12.03.2007г. до Район "Одесос" той подал заявление за издаване на разрешение за строеж - промяна на предназначение на част от магазин в банков офис на ПИБ, находящ се на бул. "Осми Приморски полк", №80-82 - Варна. Към заявленията били приложени изискуемите документи - документи за собственост, скица за проектиране, одобрени инвестиционни проекти. На 22.08.2006г. ЕТ "Розанна - П.П." сключил с ПИБ договор за наем на търговски обект в посочената сграда, представляващ търговско помещение на партерния етаж с площ от 130 кв.м. и прилежащ сутерен.

На 10.10.2006г. между представляващи ПИБ – св.Иван И. като възложител и ГД ЗЗД „Акант"-Варна, представлявано от управителя подс. Арх. В.Р. като изпълнител бил сключен договор, по който ГД ЗЗД „Акант"-Варна се задължава:- да изготви пълна техническа документация за обект „Преустройство на помещение, намиращо се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк”№80-82, с оглед експлоатацията му като банков офис за нуждите на Първа инвестиционна банка АД; да съгласува промяната на предназначение с общинските служби; - да съобрази изискването на възложителя за обособяване на кътове, стаи и др. помещения;  при изработване на проекта да съблюдава изискванията на възложителя за идентичност на вътрешния дизайн и оформление на обектите на ПИБ АД./п.1, т.3, л.12 д.п./.  Според т.4 от договора, изпълнителят е следвало да изготви проектите  в срок до 15.01.2007год.

На 02.04.2007г. между ЕТ "Розанна-П.П.", като възложител и „Гарант Консулт”ЕООД - Варна, представлявано от Станка К., като изпълнител бил сключен договор за провеждане на строителен надзор при строителството на обекта/т.3 п.2 л.8 д.п./.

На 22.03.2007г. „Фарам АС”ЕООД - София, представлявано от св. С. изпратили по факс до представляващите ПИБ оферта относно доставка и монтаж на вентилируема фасада за процесния офис. Офертата включвала цена, вид, размери, квадратура на материалите и цена за поставянето им.

На 27.03.2007г. между представляващите ПИБ св.М. и В. Х., като възложител, и „Фарам АС” ЕООД като изпълнител, бил сключен договор за извършване на СМР на ПИБ, на обекта, предмет на наемния договор. /т.3 п.2 л.17 д.п./.

На 28.03.2007г. „Фарам АС”ЕООД като главен изпълнител и възложител сключил договор за извършване на СМР на ПИБ /на същия обект/ със „Строй М-62" ООД - Варна, представляван от св. М. Ж. /т.3 п.2 л.21 д.п./, който се отнасял за вътрешната част на обекта.

На 09.05.2007г. „Фарам АС" ЕООД, като главен изпълнител и възложител сключил договор за извършване на СМР - поставяне на вентилируема облицовка по фасадата /104 кв.м./ на ПИБ /същия обект/ с ЕT „EM Е. М." - София, представляван от св. Е. М. - /т.1 п.2 л.193 д.п./ . Съобразно чл.1 от договора, изпълнението на строителните работи ще се извърши по представени от възложителя предварително одобрени проекти.

През м.05.2007г. ЕТ „ЕМ Е. М." - София, представляван от св.М. като подизпълнител и възложител сключил договор за извършване на СМР - изработка и монтаж на облицовка с керамични плочи и облицовка с алуминиеви композитни панели по фасадата /104 кв.м./ на ПИБ, с представляващ „Валда 90” ЕООД –София/т.1 п.2 л.197 д.п./. Управител на „Валда 90” ЕООД била осъдената Т.Н.. Съгласно сключения договор –в гл.6 т.3 задължение на възложителя е да представи на изпълнителя необходимата документация за изпълнение на договора.  Изпълнителят „Валда 90”ЕООД  се е задължил да извърши изработка и монтаж на облицовка с керамични плочи и облицовка с алуминиеви композитни панели за обект, находящ се в гр.Варна; да съгласува проекта на поръчаните елементи по договора с възложителя, както и да изпълни поръчката със собствени сили и материали. Срокът за изработка бил тридесет дни, считано от първото плащане, което трябвало да стане на датата на сключване на договора.

Детайл за закрепване на металната конструкция и фасадните керамични плочи на козирката бил изработен след инцидента.

ГД ЗЗД „Акант”-Варна, представлявано от арх.В.Р. в изпълнение на договора от 10.10.2006год. с ПИБ изготвило инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. Проектантите от различните части на проекта не са изисквали и не са се запознали с конструктивния проект на сградата, съхраняван в архива на Община Варна. Според обясненията на арх.Р., не е изисквала документация от собственика т.к. не било нужно. Във връзка с изготвянето на проекта, същата е направила фактическо заснемане на обекта, включително и на козирката /л.62 т.2 п.3 д.п./

 В част „Архитектура" на проекта /л.58 т.2 п.3 д.п./ проектантът арх.В.Р. изготвила през м.12.2006г. чертеж на „Фасада Северозапад”, в който относно козирката е посочила- фасадна облицовка по детайл, а относно фасадата-окачена фасада по детайл. В чертежа не били уточнени материалите и начина на закрепване на същите, не бил разработен и посочения в чертежа детайл.

През м.12.2006год. арх.Р. изготвила обяснителна записка към проекта/л.44 т.2 п.3 д.п./, в която посочила, че: Конструктивни промени не се предвиждат: По отношение на фасадата са извършени промени с входа и добавяне на авариен изход: Подменя се и облицовката и плътните части на фасадата - без уточнение на строителните материали за облицовката и начинът им за закрепянето.

Понеже Р. не притежавала пълна проектантска правоспособност, а строежът бил категоризиран четвърта категория, проектът бил авторизиран /приподписан/ в изготвения му вид, а също и обяснителната записка  от лице с пълна проектантска правоспособност –подс. арх. В.Р..

Част „Конструктивна” във фаза „Технически проект” на обект „Промяна на предназначение на част от магазин в клон на ПИБ-АД на бул.”Осми приморски полк”№80-82 била изготвена от осъдения инж.К.В./т.2 п.3 л.63 д.п./, който бил привлечен в проектантския екип от арх.Р.. В рамките на конструктивната част на проекта през месец 01.2007г.  Видолов изготвил Конструктивна експертиза/т.2 п.3 л.69 д.п./ . В нея отразил  /т. 1.4/, че „в таванската плоча не са забелязани пукнатини и провисвания,  /т.2.1/ че не се забелязват деформации, провисвания, пукнатини по носещите елементи, като в крайна сметка дал заключение, че сградата запазва носимоспособност в конструктивно отношение след извършване на исканото от възложителя преустройство, както и устойчивостта си на сеизмични сили VII степен. Експертизата била подписана и от осъдения инж. Живко Н. – като лице, изпълняващо технически контрол по част „Конструктивна" на проекта - съобразно изискването на чл.142 ал.8 от ЗУТ/. Видолов и Н. не са правили конструктивно изследване на козирката и статически изчисления на нейната конструкция.

Изготвената от ГД ЗЗД„Акант” проектна документация била внесена за разглеждане по реда на чл.142 от ЗУТ. На заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ - район „Одесос” на 16.02.2007г. била дадена оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите. Председател на РЕСУТ бил главния архитект на района - св.Васко С., а докладчик на проекта - зам.председателя на РЕСУТ и участъков архитект оправданата Н. Л.. Като член на РЕСУТ в заседанието участвала и св.А.Н. - главен инженер на района, като тя дала становище по конструктивната част на проекта. Впоследствие - на 15.03.2007г. на ЕТ"Розанна - П.П." било издадено Разрешение за строеж №70 от Район "Одесос" при Община Варна, подписано от участъков архитект Н. Л. и главен архитект  Васко С..

На 11.06.2007г. била заверена заповедната книга на строежа, удостоверяващ започването на СМР на обекта, като към този момент вече било започнало облицоване на фасадата - от 04.06.2007г.. Видно от първата заповед в заповедната книга - от 13.06.2007г., са били вече поставени осветителни тела на козирката и се е наредил способа за тяхното захранване. Строително-монтажните работи на процесната козирка били изпълнени от работници на осъдената Т.Н., която като управител на „Валда 90" ООД - София изпратила строителна бригада, ръководена от технически ръководител св.Н.Я. да положи фасадна облицовка по плътните външни части. В периода 04.06.2007г. - 14.06.2007г. /л.18, т.5, п.4 д.п./ обектът бил облицован с керамични плочи, без да има разработен детайл за закрепването им и без да са били правени каквито и да е изчисления за безопасност. След приключване на СМР по фасадата, бил изготвен приемо-предавателен протокол от 18.06.2007г между възложител и изпълнител на облицовката/л.237 т.3 п.1 д.п./. Облицовката била поставена на метална конструкция, която от своя страна била закрепена за сградата с анкерни болтове. Анкерирането обхващало и козирката, и на нея също били поставени облицовачни плочки. Металната конструкция била хваната челно на сградата долу и излизала отпред пред козирката, под триъгълна форма. Върху тази конструкция се нареждали плочките. Долната част на конструкцията била от алуминиеви профили, а горната част от стоманени профили. Поставянето на облицовката било извършено от строителни работници на „Валда 90”ООД – свидетелите С.Я. и С.И., под техническото ръководство на Н.Я.. Работниците изградили на място конструкцията и я заварили върху фасадата. При изработването не бил наличен и не бил използван проект на детайл - архитектурен и конструктивен. На разположение на изпълнителите били единствено схеми-чертежи /т.3, п.1, л.232-236 д.п./ изготвени и заверени от „Валда 90”ООД. С поставянето на керамичните плочи на фасадата били променени в посока увеличение натоварванията върху козирката. На 18.06.2007г. бил съставен приемо-предавателен протокол /т.3 п.1 л.237 д.п./, с който „Валда 90”ООД предало работата на своя възложител – св.Е. С. М..

Строително-монтажните работи в обекта на ПИБ били приключени на 10.08.2007г., за което бил съставен  Акт за приемане на конструкцията /л.45 т.3 п.2 д.п./, изготвен и съответно подписан от подс.К.В., подс.П.Т. и строителя М. Ж.. В този акт тримата дали заключение, че изменението по конструктивния проект в носещата конструкция на строежа е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба. Без акт за въвеждане в експлоатация, офисът на ПИБ започнал да работи. На 15.04.2008г. /след инцидента/ от Район "Одесос" било издадено Удостоверение № 0-52/15.04.2008г. за въвеждане в експлоатация на строежа /стр.270 п.1 т.3/.

По отношение инцидента на 02.01.2008г.:

Установено безспорно е по делото, че инцидентът е възникнал на 02.01.2008г. в 21.25 часа. На  01.01.2008г. в гр.Варна започнал да вали дъжд и да духа силен вятър. На 02.01.2008г.  вятърът се усилил , като към 20.50ч. прераснал в снежна виелица. Натрупаният сняг в интервала от 20ч. до 23ч. бил 16л/кв.м. В 21.25 часа от височина около 3.20 метра се срутила  стоманобетонна козирка на едноетажна сграда, находяща се в гр.Варна,  ул."Осми Приморски полк" № 80-82 на тротоарната площ непосредствено пред сградата. Козирката обхващала два обекта - банкови офиси на "Райфайзенбанк" - клон Варна и на „Първа инвестиционна банка" - клон Варна. Площта на срутилата се стоманобетонната козирка била с размери: дължина 30 метра, широчина от 1.80 метра и дебелина 8-12 см, като част от отломките се пръснали и по пътното платно. Около 21.27 часа на тел.166 дежурният при ОД на МВР - Варна получил сигнал от гражданин за падналата козирка. След като сигналът бил предаден на дежурен при Първо РПУ, бил изпратен екип за проверка. Малко по-късно било получено обаждане и от дежурната операторка на СОД при ОД на МВР Варна за нарушение на целостта на обект под охрана - банковите клонове на същия адрес, която поела ангажимента да уведоми отговорните лица от съответните банки. По-късно бил уведомен и кризисния щаб при Община Варна, които потвърдили, че са информирани и ще предприемат действия за почистването на отломките. При извършване на разчистването на 04.01.2008г. на обяд  в 12.00ч. св.Д.А. М. - технически ръководител при „Хидрострой” АД, забелязал под отломките глава и част от тяло на младо момиче и веднага накарал своя подчинен - багериста св.Р.Г. да преустанови издърпването на отломките. Били уведомени и органите на полицията. Впоследствие при извършване оглед на местопроизшествието на тротоарната площ пред офиса на ПИБ бил открит труп на жена на видима възраст около 20-22 години, лежаща по лице и наляво. От първоначалния оглед на трупа се установили изразено трупно вкочаняване и деформация на черепа напречно. На място бил извикан св.А.В., който по същото време бил в Първо РУ при ОД на МВР Варна, за да обяви дъщеря си Г. за издирване. На мястото свидетелят разпознал в пострадалата дъщеря си - Г. А. В. - 22г. От заключението на вещото лице по назначената съдебномедицинска експертиза се установява, че причина за смъртта на пострадалото момиче е тежка черепно - мозъчна травма с тежка контузия на мозъчния ствол и многофрагментни счупвания на черепния покрив и основа, придружена с многобройни и тежки контузии на белия дроб, счупвания на ребрата от дясната страна, гръдната кост и др., обусловили практически моменталното настъпване на смъртта. Травматичните увреждания са получени приживе и са в резултат на действието на твърди тъпи предмети, реализирани със значителна сила в посока отдясно наляво, а тези в главата - в резултат на двустранно притискане между твърдите тъпи предмети в същата посока.

По категоричен начин, след назначаването и изслушването на една тройна и една петорна съдебно-технически експертизи, са установени състоянието на т.нар. козирка, и  причините довели до нейното падане. От заключението на вещите лица по тройната фрактодиагностична и строително-техническа експертиза става ясно следното :

В част „Фрактодиагностика” вещото лице приема, че разрушението е вследствие корозия под напрежение на метала. Приема също, че са налице редица производствени дефекти , които генетично са разположени в козирката, като например разположението на арматурата в опънновата зона в горната част по цялата повърхност, неспазен диаметър и количество на арматурата, намаленото с оглед поставената конструкция отводняване. Огнището на разрушаване е било разположено в първите няколко метра, непосредствено до многоетажната сграда, където е бил разположен офисът на Райфайзенбанк. Посоката на разрушаване е била от ляво на дясно към „ветрилото”, където е била зоната на окончателното разрушаване и където е преминавала пострадалата. Разрушаването е протекло с висока скорост при отрицателна температура и минимум деформации, което изключвало възможността за спасителна реакция. Посоката на разпространение на магистралната пукнатина при пълното разрушаване на козирката съвпадало с посоката на движение на пострадалата. Вещото лице приема, че при щателен оглед наличните пукнатини биха били установени.   В част Конструктивна на експертизата вещите лица дават заключение, че причините, които са довели до срутването на козирката са комплексни: Горната армировка на конзолата към времето на строителството 1966год. по тогава действащия правилник  за натоварване и оразмеряване, била без никакъв резерв по отношение на носимоспособност. Армировката тип „ветрило” била малка като диаметър и площ на сечението и не отговаряла на конзолното излизане. Недостатъчно доброто запъване на козирката в опората довело до появата на пукнатини в горната й част при опората. Установеното намаляване на сечението на носещите армировъчни пръти вследствие на корозия се дължало на агресивното въздействие на водата върху тези пръти през пукнатините. Лошо изпълнение на строителството: проектното количество армировка било заменено с по-малко количество и по-малък диаметър на арматурни пръти, недостатъчно бетоново покритие на армировката, довело до непълноценна работа на бетона и стоманата, а също и довело до напукване на плочата, провисване на конзолата, навлизане на атмосферни води и корозия на армировката. Друга причина според вещите лица е провисването на конзолата, което довело до отваряне на пукнатини в опънната зона – от горната страна до опората и корозия на армировката. Останалите фактори са: ниските температури; валежите от дъжд и сняг; допълнително поставената ламарина върху битумната изолация на козирката; всяко допълнително натоварване при изброените no-горе условия е било критично. Монтирането на рекламно съоръжение по края на конзолата, освен че е действало като допълнително натоварване е довело до образуването на т.н. "корито"  между съоръжението и бордовата греда, което е създало условия за задържането на по-голямо количество сняг,  отколкото се предвижда в Правилника за натоварвания и въздействия.

В заключението си по петорната строително-техническа експертиза вещите лица са посочили, че приетата в проекта армировка 200 плюс 23 ф 8 е с 6% по-малко от необходимото. Установената налична армировка  е 187 ф 7 е 40% по-малко от необходимото. Следователно, горната армировка на конзолата към времето на строителството 1966г. по тогава действащия Правилник за натоварване и оразмеряване била без никакъв резерв по отношение на носимоспособност. Вещите лица от петорната СТЕ са проследили „историята” на козирката от построяването до срутването й, нейното състояние преди и след преустройствата, вследствие на което в обобщение посочват осем основни причини за срутването:

1.Неотчитане на натоварването от сняг и възможността за образуване на снежна торба в проекта от 1963г. и направената преработка през 1966г. довело до занижаване на необходимата армировка с 6%;

2.Реализиране на неправилно заложен вертикален кофраж, което е довело до редуциране на натисковата зона в напречното сечение на козирката при запъването;

3.Реализирано по време на строителството отклонение в заложеното количество и диаметър на армировката по проект, както и реализиране на по-голямо бетонно покритие определящо намаляване на ефективната височина в зоната на запъване;

4.Неефективно увеличаване на дебелината на плочата;

5.Изпълнените не по проект допълнителни пластове върху козирката - отгоре-сгурия, циментова замазка, хидроизолация, а отдолу-декоративна циментова замазка,като грешките и промените по време на строителството са довели до 40% недостиг на армировката;

6.Неконтролирано изпълнение на допълнителен товар върху козирката от нов слой замазка и ламаринена обшивка, довело до реализиране на деформации в армировката и образуване на пукнатини в бетонното сечение в зоната на запъване;

7. Поставянето на рекламно-информационни елементи и окачен таван, което е довело до промяна на геометричните характеристики на козирката, промяна на натоварването от собствено тегло и създаване на предпоставки за увеличаване на натоварването от сняг и вятър;

8. Неблагоприятни метеорологични въздействия преди и по време на аварията, създали предпоставки за деформацията на козирката от ветрови въздействия, вероятност за обледеняване в зоната на улуците и водосточните тръби, както и натрупване на сняг.

Според вещите лица всяка една от посочените причини за срутването на козирката / с изключение на първата/, може да бъде и самостоятелна причина за възникване на авария. Според заключението, в зоната на РФБ натоварването на козирката е било 914 кг. На кв.м.,  а в зоната на ПИБ-1022 кг./кв.м.  Според експертите, срутването на козирката е могло да бъде предвидено, при изготвянето на пълна конструктивна експертиза и отчитане на направените пропуски  по време на строителството и отчитане на актуалното състояние на козирката, вложените конструктивни материали  и отчитане на реализираните допълнителни натоварвания.  Според СТЕ, процесната конзола /козирка/,  е част от конструкцията на цялата сграда, за която е изготвена Конструктивна експертиза от осъдения Видолов и е следвало да бъде оценено и нейното техническо състояние  и носещата й способност.

Изложените до тук факти по делото, са установени от първоинстанционния съд по категоричен и безспорен начин въз основа на внимателен анализ на събраните по делото доказателства. Затова и настоящата инстанция приема посочената фактология такава, каквато е установена от окръжния съд, с малки уточняващи промени.

Съобразно установената фактическа обстановка, следва да се направят следните изводи, по поддържаните протест и въззивна жалба на частното обвинение:

В повдигнатото обвинение, както и в разглежданите протест и жалба се изразява становище, че действията на подсъдимите Р. са обективно и субективно са съставомерни и осъществяват състава на престъплението по чл.123 ал.1 НК. Настоящият съдебен състав споделя това становище на атакувалите присъдата страни, респективно счита, че първоинстанционният съд е направил неправилна правна оценка на действията на посочените подсъдими, поради следните съображения:

 От обективна страна съставът на престъплението по чл.123 ал.1 НК изисква като резултат причиняване на смърт, който резултат да е вследствие на немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Безспорно строителството като процес представлява правно регламентирана дейност, тъй като подробно е уредено и регулирано в Закона за устройство на територията и в ред подзаконови нормативни актове. 

Безпорно е също така, че процеса на строителство представлява и източник на повишена опасност, защото представлява такава дейност, при която и най-малкото незнание или немарливо изпълнение създава опасност за живота и здравето на голям кръг от хора – и  на участващи в процеса на самото строителство, и на стоящи извън него.

Следователно, строителството е правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Със сключването на 10.10.2006г. между представляващия ПИБ – св.Иван И. като възложител и ГД ЗЗД „Акант"-Варна, представлявано от подс.В.Р. като изпълнител договор на основание чл.160 ал.2 ЗУТ, същата  става участник в процеса на сроителството, по см. на чл.160 ал.1 ЗУТ. Това е така, тъй като по договора ГД ЗЗД „Акант" Варна се задължава да изготви пълна техническа документация за обект „Преустройство на помещение, намиращо се в гр.Варна бул.”Осми приморски полк”№80-82. Следователно, със сключването на договора и изготвянето на техническия проект арх.В.Р. става „участник в процеса на строителството” в качеството си на главен проектант по част „Архитектурна”. Понеже строежът е категоризиран четвърта категория, а арх.В.Р. притежава ограничена проектантска правоспоспособност и съобразно разпоредбата на чл.7 ал.3 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, има право да изработва проекти само за обекти, представляващи строежи от пета и шеста категория,  изготвения от нея технически проект бил авторизиран /подписан/ и подпечатан от В.Н.Р., който е архитект с пълна проектантска правоспособност. С този си акт той също  е встъпил в строителния процес в качеството на проектант с пълна проектантска правоспособност. Изготвянето на техническия проект в неговата част „Конструктивна”, включително и изготвянето на исканата от възложителя конструктивна екпертиза, било възложено от подсъдимата Р. като водещ проектант, на осъдения К.В.- строителен инженер с пълна проектантска правоспособност.

За да се прецени съставомерността на престъплението по отношение на подсъдимите Р., следва да бъдат установени задълженията им в процеса на строителството, източниците на задълженията и налице ли е нарушение на тези задължения /изразено в действие или бездействие/ от страна на подсъдимите.  Освен това, трябва да бъде даден отговор на   въпроса:- ако са допуснати нарушения,  налице ли е причинна връзка между  тези нарушения с крайния противоправен резултат – настъпилата смърт на Г. А. В..

На основание сключения на 10.10.2006год. договор между ГД ЗЗД”Акант, представлявано от подс. Арх.Р. ” и ПИБ-представлявано от св.И.И., ГД ЗЗД „Акант" Варна се задължава:- да изготви пълна техническа документация за обект „Преустройство на помещение, намиращо се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк”№80-82, с оглед експлоатацията му като банков офис за нуждите на Първа инвестиционна банка АД;- да съгласува промяната на предназначение с общинските служби; - да съобрази изискването на възложителя за обособяване на кътове, стаи и др. помещения; - при изработване на проекта да съблюдава изискванията на възложителя за идентичност на вътрешния дизайн и оформление на обектите на ПИБ АД. В текста на чл.5 от договора е договорено и възнаграждението за отделните части на проекта.

Поддържаното становище от подсъдимите Р., в досъдебното производство и във всички фази на съдебните производства е, че по договора за тях са възникнали задължения за извършване на преустройство изключително относно интериора на обекта-т.е. поели са задължение за вътрешното преустройство, поради което и нямат отношение относно извършените промени по фасадата, респективно по процесната козирка.  В обясненията си, дадени при разпита си на 21.10.2010год., подсъдимата Р. изрично е заявила, че не е работила по фасадата, а разработката е с печата на „Фарам”ЕООД и е разработена само от тях. В обясненията си сочи конкретно, че друг  архитект-проектант   е работил по заданието относно фасадата и това е арх.И.а от „Фарам”ЕООД.  В пледоарията си по същество, защитникът на подсъдимите Р. в евентуалност сочи, че дори и да не се приеме становището на защитата, че задълженията на подсъдимите по договора  касаят вътрешното преустройство на обекта, а проектната разработка се отнася и за външната част на сградата, не се констатира пропуск  от страна на подсъдимите. Това е така, тъй като пропуск в проектната разработката не е констатиран нито от  възложителя, нито от районната администрация, която е издала разрешението за строеж, пропуск не е констатиран и от вещите лица по СТЕ. Това е така, според защитата, тъй като въпреки възможността архитектурните детайли да се разработят във фаза технически проект, императивното изискване е детайлите да бъдат изработени във фаза работен проект, каквато не е налице и за която липсват обвинителни факти /през периода на 2007год. когато е работната фаза и  се строи на обекта/. Друг аргумент на защитата е, че фасадата на обекта е извършена не въз основа на изготвения проект на подсъдимите  Р..

Изразените становища на защитата не могат да бъдат споделени и следва да бъдат приети като защитна позиция, поради следните съображения:

Следва да се отбележи, че в производството не са събрани доказателства за поето задължение от трето лице да изготви работен проект относно фасадата, респективно и относно процесната козирка. Единствения проект  е изготвеният от подсъдимите Р. инвестиционен проект в изпълнение на сключения договор, същият е разработен еднофазно- на фаза технически проект по см. на чл.2 ал.1 т.2 и ал.2 Наредба № 4 и разрешението за строеж е издадено въз основа на одобрения технически проект. В подкрепа на този извод е и следното:

Представляващия „Фарам”ЕООД св.С., дружеството, което според подсъдимите е имало задължение да изготви проектите по екстериора на сградата,  сочи в показанията си  в съдебно заседание-стр.315, че с ПИБ има договор за СМР, които е следвало да извърши по проекти, които са представени от фирмата във Варна. В подкрепа на това твърдение е и  съдържанието на сключения договор с ПИБ –стр.109, т.3 п.1, по който изпълнителят няма задължение да изготви работни проекти по заданието, касаещи фасадата и процесната конзола. В показанията си /стр.318/, свидетелката арх.а. И. също сочи, че за офиса в гр.Варна е направила само идейния проект на вътрешното обзавеждане, по заснемане на помещението от „ГД”Акант”, представен в оригинал и приет като доказателство в с.з.

Задълженията в процеса на строителството  на подсъдимите Р., в качеството им на проектанти, съобразно чл.160 ал.2 ЗУТ произтичат от  съдържанието на сключения с възложителя договор.

В чл.1 от договора, арх. Р. /съответно арх. Р./ като управител на ГД ЗЗД „Акант” е поела задължение да изготви пълна техническа документация за обект Преустройството на помещение, намиращо се в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк”№ 80-82, с оглед на експлоатацията му като банков офис за нуждите на ПИБ АД. Следователно, задължението по договора е да се изготви цялостен проект, а не такъв само на интериора. Този извод се подкрепя и от следното:

В изпълнение на задълженията си по договора, в част „Архитектурна” на проекта /т.2 п.3 л.62 д.п./ арх.Р., като водещ архитект на проектната разработка, е изготвила чертеж „Фасада Северозапад” /където се намира и козирката/, който представлява заснемане на козирката по съществуващото положение на същата. След това е изготвила чертеж на същата „Фасада Северозапад” /т.2 п.3 л.58 д.п./ във фаза технически проект, т.е. как следва да изглежда след извършената промяна на предназначението на обекта.  Дадени са котите, от което става ясно, че върху горната част на конзолата – от кота +3.18 до кота +4.41, се предвижда да бъде поставена фасадна облицовка по детайл с лого на Първа инвестиционна банка. За долната част на фасадата – от кота 0.00 до кота +3.18, включваща и долната част на конзолата, е предвидено поставяне на окачена фасада по детайл.

 В изготвената обяснителна записка от Р., която е задължителен реквизит на част „Архитектурна” на техническия проект /т.2 п.3 л.44 д.п./ е записано следното : „По отношение на фасадата са извършени промени с входа и добавяне на авариен изход. Подменя се и облицовката на плътните части на фасадата.”

Следователно Р. е изготвила проект и относно есктериора, т.е касаещ външната промяна на сградата.

Не се спори, че издаденото въз основа на изготвените от арх. Р.  и нейният колектив проекти  разрешение за строеж е за извършване на всички промени-вътрешни и външни, необходими за промяна на предназначението на обекта.

Тези действия на подсъдимата -изготвянето на проект и на централната фасада-северозапад, оборват защитната й теза, че и било възложено да изготви проект само на интериорната част на сградата. В подкрепа на този извод са и дадените от нея обяснения по време на съдебното следствие: „ Изпратиха ми като начало снимка на банката в Стара Загора и трябваше в моето решение да се доближа до това, след това да бъде разработвано конкретно решение за фасадата”, - т.е. самата подсъдима признава,  че й е било възложено да работи и по фасадата на обекта.

Самите подсъдими твърдят /подс.Р./, че обектът нямало да бъде одобрен без условното изображение, като се позовават на чл.33 ал.1 т.3 от Наредба 4/2001год. Действително, чл.33 ал.1 т.3 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти изисква „Част архитектурна на техническия проект да се представя в следните чертежи: … т.3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка.”  Така тази разпоредба въвежда изискването в техническия проект да бъде изготвен и представен чертеж на фасадата. Без него инвестиционния проект не би бил одобрен, съответно не би било издадено разрешение за строеж. След като на Р. е било възложено да изготвят инвестиционен проект във фаза технически проект за целия обект, а не само за неговата вътрешна част, в тяхно задължение е и изготвянето на проектите и на външната част, което и частично са извършили с изготвения технически проект  на фасада Северозапад /изобразена в общ план/ и с изготвената Обяснителна записка за същата фасада и въз основа на които проекти е издадено разрешението за строеж.  Следва да се отбележи също, че след одобряването на инвестиционния проект  изготвен от подсъдимите, респективно след издаването въз основа на тях на разрешение за строеж, за осъществяването на преустройството, не съществува необходимост от изготвяне на друг проект, подлежащ на одобрение от съответните органи-т.е. издаденото въз основа на техническият проект строително разрешение е за всички строителни работи, необходими за промяна на предназначението.

Дори да бъде споделено становището на подсъдимите, че те са считали и са възприели задачата си  като такава, само по интериора, поради което не са обхванали и конзолата в архитектурната разработка: От това становище следва да се направи извод, че тяхното  субективно възприятие за поетия ангажимент, не е отговаряло на действителната им задача съобразно сключения договор-да изготвят пълна техническа документация на обекта, което  означава да бъдат изготвени проекти по интериора и екстериора на същия. Следва да се отбележи, че действителното субективно възприятие на подсъдимите Р. за възникнали задължения по договора само по интериора на обекта и  разминаването му с нормативно определените им задължения, съобразно предмета на сключения договор, представлява непрофесионална преценка,  която се намира в пряка връзка с последвалия обществено опасен резултат. Този извод следва от следните съображеиня:

След като с договора от 10.06.2006год. подс. Арх.Р. е поела задължение да изготви пълна техническа документация за обекта, следва да бъде даден отговор на въпроса-срутилата се козирка представлява ли част от заданието за преустройството на обекта от магазин за мебели  в банков офис за нуждите на ПИБ.  Ако е елемент от заданието, трябвало ли е да бъде включена в архитектурен проект, да бъде изследвана за нейната товароносимост, във връзка с предвидените в проекта промени, натоварващи допълнително конзолата и изразяващи с в подмяна на облицовката на фасадата и на конзолата и изграждане на метална конструкция върху конзолата и монтиране на нея на фасадна облицовка. Отговорът на тези въпроси е следствие  от отговора на въпроса-Конзолата конструктивен елемент ли е, респективно част от сградата и като такъв да представлява част от заданието за преустройство на офиса, или декоративен елемент.  Това е така, тъй като  при преустройства, свързани със смяна на предназначение на сграда, съществува необходимост от проверка на цялата конструкция-арг.чл.39 ал.2 вр.38 ал.7 ЗУТ---изисква се становище, доказващо че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, а когато се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част от проекта.

Следователно, при промяна на предназначение на обект се изисква всички конструктивни елементи да бъдат включени в архитектурната разработка.

По изложените по-горе съображения, определящ за съставомерността на деянието на подсъдимите Р. е отговорът на въпроса: -Представлява ли конзолата конструктивен елемент?

Според заключението на вещите лица Р. и Г. /т.1 п.3 л.108 д.п./ процесната конзола  е част от цялостния проект на сградата. Тя е конструктивен елемент и като такъв изисква конструктивно осигуряване.  Изрично, в проведеното на 15.11.2011год. съдебно заседание, в отговор на поставени въпроси, в.л.Р. заявява, че козирката е бетонов елемент  и е армирана. А щом има армировка, тя трябва да се изчисли и то отделно от цялата сграда, както и е изчислена при строителстовто.

Според заключението на вещите лица по петорната строително-техническа експертиза/т.1 п.4 л.10 д.п./, както и изразеното становище на съдебното следствие, стоманобетонната козирка и едноетажната сграда са изпълнени едновременно. Стоманобетонната козирка е елемент от цялостната носеща конструкция на сградата. Козирката и покривната плоча са разположени на различни нива, поради което козирката не се явява продължение на покривната плоча, но двата елемента се носят от една надлъжна греда. Това е греда, разположена по периферията на сградата с напречни размери 25х50см. Козирката е монолитна конзола към гредата и армировката й е закотвена в нея с необходимата дължина, поради което при аварията не са установени изтръгнати пръти. Затова и вещите лица са категорични, че стоманобетонната козирка е конструктивен елемент и като такъв изисква конструктивно осигуряване. Следователно, начинът на изпълнение прави даден елемент от сградата  конструктивен, като в случая конзолата е така проектирана и изпълнена, че представлява конструктивен елемент. В подкрепа на този извод са и  Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, според които конзолите са част от стоманобетонните конструкции.

С оглед на изложеното, следва да се направи извода, че процесната конзола  представлява конструктивен елемент и като такъв е част от заданието по договора /арг.чл.38 ал.7 ЗУТ/.

За това е следвало да бъде част от архитектурната разработка, респективно е била необходима неговата проверка чрез включване  в конструктивната експертиза на осъдения Видолов. Това е така, тъй като конструктивната експертиза има за задача да изследва здравината на конструкцията на сградата, включена в архитектурната разработка. С други думи, архитектурния проект на подсъдимите Р. определя обхвата на конструктивната експертиза-т.е. конструктивните елементи на сградата, които следва да бъдат проверени от конструктивната експертиза. След като конзолата представлява конструктивен елемент и след като задълженията по договора на подсъдимите са за изготвяне на пълна техническа документация, необходима за промяна на предназначението,  е следвало да бъде изготвен от подсъдимите Р. технически проект за целия обект-т.е. включително и за процесната конзола.

След като е следвало да бъде изготвен технически проект за целия обект, следва да се направи преценка допуснато ли е от подсъдимите Р. нарушение на нормативно установените задължения в качеството им на проектанти по част архитектурна. Следва да се отбележи, че задълженията на подсъдимите по посочената част от техническия проект са идентични. Това е така, тъй като Р. като архитект с пълна проектантска правоспособност, след като е подписал техническия проект, за него е съществувало задължението да го провери и да го подпише само ако е съгласен с него. С одобряването на проекта арх.Р. става отговорен за проекта, заедно с изготвилия го арх.Р..

Нормативно установените задължения на подсъдимите Р. относно изготвения технически проект се съдържат в Наредба №4/2001год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като определящи задълженията на подсъдимите  са текстовете  на чл.19 и чл.21 и текстовете съдържащи се в Глава осма Раздел II – „Част архитектурна на техническия проект”, тъй като инвестиционния проект е на фаза технически проект /чл.32-35/, както и  чл.169 ЗУТ.

На арх. Р. съответно и на арх. Р. във вина са вменени нарушения на посочените по-горе разпоредби, определящи професионалните им задължения, а именно:

- през м.12.2006г. изготвили чертеж на фасада в част „Архитектурна" на технически инвестиционен проект на посочения обект, в който отразили предвиждане за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл, без да посочат употребените материали и тяхната обработка, не са осигурили основа и предпоставка за подходящо строително-конструктивно решение, не са направили изчисления, които да включват спецификациите на строителните материали, включени в оформянето на екстериора на сградата и които изчисления доказват осигуряването на изискванията по чл. 169 от ЗУТ, не са изработили проектно решение, което да осигури съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, не са направили изчисления, обосноваващи проектните решения, с което нарушили чл.33, ал.1, т.3, чл.32 вр. чл.28, ал.2, т.1, чл.19, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1, т.3 от Наредба №"4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- през м.12.2006г. изготвили обяснителна записка към част „Архитектурна" на Технически инвестиционен проект на посочения обект, в която не отразила предвидените строителни материали за облицовка на фасадата, която по проект е поставена на козирката на сградата, не дала заключение за съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл.169 от ЗУТ, неправилно отразила, че не се предвижда конструктивна промяна, без да отчете, че козирката е конструктивен елемент и върху нея се предвиждат натоварвания, което променя носимоспособността й, с което нарушила чл.34, вр. чл.30, ал.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

- през м.12.2006г. изготвили чертеж на фасада в част „Архитектурна" на технически инвестиционен проект на посочения обект, в който отразили предвиждане за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл, без да посочат употребените материали и тяхната обработка, не са осигурили основа и предпоставка за подходящо строително-конструктивно решение, не са направили изчисления, които да включват спецификациите на строителните материали, включени в оформянето на екстериора на сградата и които изчисления доказват осигуряването на изискванията по чл. 169 от ЗУТ, не са изработили проектно решение, което да осигури съответствието с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, не са направили изчисления, обосноваващи проектните решения, с което нарушили чл.33, ал.1, т.3, чл.32 вр. чл.28, ал.2, т.1, чл.19, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1, т.3 от Наредба №"4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При определяне на нормативните задължения на подсъдимите Р., на чието неизпълнение се основава повдигнатото обвинение, съдът съобрази следното:

Установено е че арх.Р. е изготвила като част от техническия проект чертеж /стр.58 т.3 п.2 д.п./ на фасада Северозапад, в който посочила котите, при което става ясно, че на козирката – от кота +3.18 до кота +4.41 се предвижда да бъде поставена фасадна облицовка по детайл с лого на Първа инвестиционна банка. За долната част на фасадата – от кота 0.00 до кота +3.18 включваща и долната част на козирката е предвидено поставяне на окачена фасада по детайл.

Не се оспорват посочените в първата част на обвинението констатации, а именно: че изготвили чертеж на фасада в част „Архитектурна" на технически инвестиционен проект на посочения обект, в който отразили предвиждане за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл и окачена фасада по детайл, без да посочат употребените материали и тяхната обработка,  не са направили изчисления, които да включват спецификациите на строителните материали. 

Основният спор в процеса е, посочените като неизвършени от подсъдимите арх.Р. части от техническия проект, представляват ли нарушение на нормативно вменените им задължения, произтичащи от поетото задължение да изготвят пълна техническа документация, необходима за смяна на предназначението на обекта.

Според защитата, непосочването на материалите, които ще се употребят и тяхната обработка, не представлява нарушение на чл.33 ал.1 т.3 от Наредба №4/2001год., понеже това може да стане впоследствие, с работен проект. Като довод се посочва текста на чл.33 ал.3 Наредба 4, според който, когато изпълнението на строителството  е по одобрен технически проект, същият се допълва в процеса на строителството с необходимите детайли: текста на чл.36 ал.1 от Наредбата, според който  част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията на техническия проект, а разпоредбата на чл.36 ал.2 т.4 дава възможност решението по изпълнението на фасадите да бъде представено с работния проект. От посочените текстове се прави извод, че не е налице нарушение на чл.33 ал.1от Наредбата, понеже нормативно е предоставена възможност посочените като пропуски на проекта да се извършат допълнително на по-късен етап.

Това становище  не може да бъде споделено.

Съобразно съдържанието на чл.33 ал.1 т.3 от Наредба №4/2001год. Част арх. На техническия проект  се представя в следните чертежи… фасадни изображения, изясняващи  външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка.. Безспорно, в архитектурната разработка тези изисквания не са изпълнени, защото представеното фасадно изображение на цялата фасада северозапад не дава отговор на посочените изисквания. Не са представени фасадните изображения на предвидените за поставяне върху козирката на сградата на фасадна облицовка по детайл, и на окачената фасада по детайл, не са посочени и предвидените за употреба материали. Понеже проектът е еднофазен-фаза технически проект, изпълнението на изискванията на чл.33 ал.1 Наредба 4 е следвало да се осъществи с изготвения проект от подсъдимите Р.. Съдът не споделя становището на подсъдимите, че чл.33 ал.3 и чл.36 ал.1 Наредба № 4 дават  възможност за допълване на архитектурната разработка относно посочените като неизпълнени  от подсъдимите изисквания впоследствие.  Чл.33 ал.3 Наредба 4 дава възможност проектът да се допълни с детайли за изпълнението на СМР, поради което е неприложим за фасадно изображение, а по-скоро за детайл от такова изображение. Втората посочена възможност за допълване на разработката-36 ал.1 се отнасят за инвестиционни проекти предвидени в чл.2 ал.3 Наредба 4-т.е. същата се отнася само за двуфазно инвестиционните проекти, които се изработват във фази технически и работен проект, поради което е неприложим, доколкото разработката на подсъдимите Р. е еднофазна-за фаза технически проект.

Че изпълнението на изискванията на чл.33 ал.1 Наредба 4 е следвало да се осъществи още с изготвения проект от подсъдимите Р. и същият не може да бъде допълван впоследствие с изработване на архитектурни детайли и посочване на материали за облицовка, произтича и от следното:

Архитектурната разработка определя обема и съдържанието на задълженията на  последващите участници в строителството, конкретно, дава основа и за изработване на конструктивната експертиза. Това е така, тъй като същата е обвързана от обхвата на архитектурната разработка, т.е. КЕ трябва да даде заключение по конструктивните елементи, обхванати от проекта. Понеже Конструктивната експертиза е част от пълната техническа документация, която подсъдимите Р. са имали задължения да изготвят по сключения договор и въз основа и на нея е издадено строителното разрешение, същата следва да е изготвена в пълен обем към момента на внасяне на документите за одобрение.

По причина, на неправилното, непрофесионално възприятие на подсъдимите за техните задължения по договора, не са изготвили технически проект на процесната конзола, каквото е задължението им съобразно изискванетои на чл.38 ал.7 ЗУТ, съответно не са поставили  задача на конструктивната експертиза да изследва здравината на конзолата като част от конструктивните елементи на сградата.  А без конструктивна експертиза на конзолата, не може да се определи нейната здравина, товароносимост, съответно да се изчисли дали има резерв да поеме допълнителни натоварвания, свързани с посочените от подсъдимата Р. облицовъчни плочи под козирката, както и металната конструкция над козирката и предвидените за монтиране на нея облицовъчни плочи. А тъй като чл.38 ал.7 ЗУТ се отнася за проектите за преустройство, следователно се отнася и  към  изготвената от подсъдимите техническа документация, необходима за да бъде извършена смяна на предназначението на обекта. Предвид изложеното, одобреният технически проект е следвало да обхване и процесната конзола, особено след предвиденото допълнително натоварване и не съществува възможност този технически проект да бъде изготвен впоследствие, каквото е становището на подсъдимите.

 Друг пропуск, свързан пак с това погрешно, непрофесионално възприятие, за възникналото задължение на подсъдимите Р. е и обстоятелството, че същите не са проектирали с архитектурната разработка и конкретен архитектурен детайл.

Действително, според чл.33 ал.3 Наредба 4/2001год. когато строителството се изпълнява по одобрен технически проект, е дадена възможност след одобряването същият да се допълва в процеса на строителството с необходимите детайли, достатъчни за изпълнение на СМР. Следователно, такъв детайл може да бъде изработен и впоследствие, но тази възможност  в разработката на подсъдимите се отнася само за посочения детайл на окачената вертикална фасада, но не и за посочената фасадна облицовка от долната страна на козирката и на предвидения детайл за фасадната облицовка на конзолата. Това е така, тъй като се касае за натоварване на конзола и архитектурният детайл би следвало да бъде изготвен заедно с техническия проект, защото както се посочи, към проектите за преустройство задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор. А без проектиран детайл, конструкторът не може да изготви конструктивна експертиза /чл.38 ал.7 ЗУТ/. Това е така, тъй като без архитектурния детайл, както и без посочването на предвидените за него материали, конструкторът не  може да извърши изчисление за натоварването на козирката респективно, дали конзолата има достатъчна здравина и резерв да поеме облицовка с изработения архитектурен детайл.

Следователно, предвидените детайли по фасадната облицовка на козирката и на окачената фасада по детайл е следвало да бъдат изработени от подсъдимите Р. с архитектурната разработка. Същите е следвало да предоставят архитектурните детайли на конструктора, който трябва да ги разработи и след завършване на строителството, да бъдат включени в екзекутивната документация.

Това непрофесионално, немарливо изпълнение на задълженията  на подсъдимите Р. по разработката се отнася и за изготвената Обяснителна записка. В същата Р. неправилно е отразила, че не се предвижда конструктивна промяна. Това е така, тъй като козирката е конструктивен елемент и върху нея се предвиждат натоварвания, които променят носимоспособността й, с което нарушила чл.34, вр. чл.30, ал.1 от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В обяснителната записка не е посочила предвидените материали за облицовка на козирката, които по изложените по-горе съображения е следвало да бъдат посочени с архитектурната разработка. В обяснителната записка не е представено и заключение за съответсвието на проектните решения и строителните материали с изискванията на чл.169 ЗУТ.

Изработването на архитектурния детайл предвиден за конзолата едновременно с техническия проект следва и от разпоредбата на чл.35 ал.1 Наредба № 4/2001год., според която с изчисленията на част архитектурна на техническия проект, се доказва осигуряването на изискванията  на чл.169 ЗУТ в случаите, когато осигуряването се извършва с архитектурната част.  Или, тъй като съобразно заданието, архитектурната разработка е еднофазно на фаза технически проект и осигуряването на изискванията на чл.169 ЗУТ се извършва с архитектурната част, същата следва да съдържа изчисления, които да докажат изискванията на тази разпоредба. Такива изчисления в изготвената техническа документация, не са извършени от подсъдимите Р.. А съобразно чл.169 ал.1 ЗУТ, следва да се извършат изчисления, на изискванията за носимоспособност, опазване на живота и здравето на хората и безопасна експлоатация. И тези изчисления според цитираната разпоредба на чл.35 ал.1 Наредба № 4/2001год. следва да са направени с част архитектурна на техническият проект-т.е. следва да бъдат част от архитектурната разработка на подсъдимите. А безспорно, за да бъдат извършени изчисления за доказване на  осигуряването на изискванията на чл.169 ЗУТ относно конзолата, същата следва да бъде обхваната и на това основание от тази разработка. А за да бъдат извършени изчисленията за доказване на изискванията на чл.169 ЗУТ, предвидените архитектурни детайли за облицоване на фасадата и конзолата следва да бъдат разработени, строителните материали –определени. Като не са обхванали в разработката процесната конзола, подсъдимите са извършили нарушение на задълженията си по посочената разпоредба на чл.169 ЗУТ, изискваща съобразяването на проекта с изискванията за безопасност. В допълнение, относно становището на защитата, че строителството по фасадата не е извършено по проекта на подсъдимите Р. и същите не могат да носят отговорност за това:

Това становище не може да бъде споделено.

 Когато измененията са в хода на строителството, участниците по чл.161 ЗУТ носят отговорност за тези изменения /които се отнасят за тяхната дейност/. Щом подсъдимите са  включили в своята разработка фасадата на обекта, носят отговорност за извършените промени. Това е така, тъй като няма друг проектант на посочената фасада и строежа се извършва на основание одобрената техническа документация, за която  подсъдимите Р. като водещи проектанти носят отговорност, като безспорно не се установява друг одобрен проект. 

Грубото пренебрегване от страна на подсъдимите Р. в качеството им на проектанти по част „Архитектурна”. на  служебните  задължения, произтичащи от сключения договор и по силата на посочените в обвинителния акт норми- чл.34 вр.чл.30, чл.33, ал.1, т.3, чл.32 вр. чл.28, ал.2, т.1, чл.19, ал.3, т.1 и чл.21, ал.1, т.3 от Наредба №"4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, чл.169 ал.1 т.1, 3 и 4 ЗУТ, като краен резултат при условията на независимо съизвършителство с останалите участици в строителството, е довело до обществено опасния резултат-смъртта на пострадалата Г. А. В.. Това е така, тъй като с изготвената непълна архитектурна разработка, въпреки че е  конструктивен елемент и върху нея е предвидено допълнително натоварване, процесната конзола не е била обхваната. Това е довело до неизследване на здравината и товаримостта на козирката от конструктивната експертиза изготвена от осъдения К.В.. Козирката, както се установи, още преди предприетата промяна на предназначението е била с изчерпани възможностти за поемане на допълнително натоварване, както и със започнали разрушителни процеси по бетона и армировката.  Непълнотата на архитектурната разработка на подсъдимите, респективно на изготвената техническа документация, за промяна на предназначението на обекта, довела до неизследване на процесната конструктивна част относно възможностите за допълнително натоварване, съответнно и до неустановяване на посочените причини, довели като краен резултат до срутването на конзолата и причиняването смъртта на пострадалата.

При това положение съдът намира, че подсъдимите Р. от обективна страна са осъществили състава на престъплението по чл.123 ал.1 НК. Изпълнителното деяние е „немарливо изпълнение” на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – строителна дейност, изразява се в бездействие, в неизпълнение на нормативно определени професионални задължения. От субективна страна деянието е непредпазливо, налице е небрежност: Подсъдимите Р. не са предвиждали настъпването на общественоопасните последици, но са били длъжни и са могли да сторят това, понеже същите като архитекти са с висока професионална квалификация, както и с дълъг  професионален стаж.

Налице е и пряка причинно-следствена връзка  между действията /бездействията на подсъдимите Р. и крайния противоправен и общественоопасен резултат – смъртта на Г. А. В.. Това е така, тъй като при изпълнение на задълженията им не би настъпил обществениоопасния резултат, а същият би бил предотвратен, като след  установяване на действителното състояние на процесната козирка, същата би била евентуално укрепена чрез подпори към земята, или премахната. Следователно, като краен извод подсъдимите Р. и Р. са допринесли за настъпването на крайния резултат, в хипотеза на независимо съпричинителство с другите участници в строителството, осъдени към настоящият момент.

Предвид направения извод, съдът след като отмени атакуваната присъда в частта, в която двамата подсъдими –Р. и Р. са признати за невинни и оправдани, призна подсъдимите В.Р. и В.Р.  за виновни по предявените им обвинения по чл.123 ал.1 НК.

При определяне на наказанията на признатите за виновни подсъдими Р. и Р.,  съдът съобрази  всички правнорелевантни за това обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства  за подсъдимите съдът отчете безупречното им поведение като личностти до извършването на деянието и тяхната възраст, положението, което заемат в обществото – с авторитет и уважавани негови членове, дългогодишната им трудова и професионална ангажираност, липсата на нарушения на служебните им задължения до момента на деянието, изминалият дълъг период от време от извършването на деянието, чисто съдебно минало. Като отегчаващо съдът прие високата степен на обществена опасност на деянието, предвид характера на процеса на строителството-дейност с предпоставки за потенциална опасност за здравето и безопасността на хората. При съобразяване с изложеното и с редакцията на текста на чл.123 ал.1 НК преди изменението му със ЗИДНК, обн.ДВ бр.26/2010г., съдът определи наказания на подсъдимите Р. и Р. от по една година лишаване от свобода за всеки един от тях. Предвид наличието на материалноправните предпоставки на чл.66 ал.1 НК, а и с оглед личността, общественото положение  на всеки от подсъдимите съдът счита, че за постигане целите на наказанието и за поправянето на подсъдимите не е наложително те да изтърпят ефективно наложените им наказания,  то изпълненията на наказанията бяха отложени  за срок от по три години  за всеки един от подсъдимите.

С оглед характера на деянието, съдът счете за необходимо да приложи предвидената в разпоредбата на чл.160 ал.1 НК възможност – да лиши двамата подсъдими от право да упражняват опредЕ. дейност-да упражняват пълна проектантска правоспособност за срок от една година, понеже счита, че упражняването на такава дейност, е несъвместимо с извършените от всеки от  подсъдимите нарушения. Съдът счита, че така определени наказанията в максимална степен биха отговорили на целите, за които се налага наказанието, визирани  в текста на чл.36 НК.

При тези съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

Председател :                          Членове :1.                            2.