Р Е Ш Е Н И Е

             17

   28.01.2016 година, гр. Варна

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на четиринадесети януари две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ:Павлина Димитрова

Росица Тончева

 

секретар С.Д.

 прокурора Иван Т.,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДОХ №332 по описа за 2015 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство пред въззивната инстанция е образувано по протест на окръжна прокуратура гр.Добрич и въззивни жалби от адв.К.Б., защитник на подс.Д.Е.К. и адв. Й.Д., защитник на подс.Ю.Г.И.,  против присъдата на Варненския окръжен съд от 14.07.2015г., по нохд №531/14г. с която 1.подсъдимият Д.Е.К. е признат за виновен за деяния по чл.282 ал.2 вр. ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК като му е наложено наказание от три години лишаване от свобода с приложение на чл.66 НК с пет годишен изпитателен срок, както и лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност в държавната администрация за срок от три години и за деяния по чл.311 ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК, за които му е наложено наказание от три години лишаване от свобода с приложение на чл.66 ал.1 НК с пет годишен изпитателен срок като на основание чл.23 ал.1 НК му е определено общо наказание от три години лишаване от свобода с приложение на чл.66 ал.1 НК с пет годишен изпитателен срок като е присъединил и наказанието лишаване от права за срок от три години. Признал е за невиновен и е оправдал  подс.Д.К. по първоначално възведеното обвинение по чл.283а от НК - престъплението да е свързано с приватизацията на общинска собственост, както и нанесените на Община Каварна значителни вредни последици да възлизат на 338 183 /триста тридесет и осем хиляди сто осемдесет три/лева, оправдал го е по две от обвиненията по чл.311 ал.1 НК. както и по обвинението по чл. 283а, т.2, вр. чл. 283, вр.чл.20 ал.4, вр.ал.1, вр. чл. 26 НК.

2. подс. Ю.И. е признат за виновен за деяние по чл.283, вр. чл.26 НК, като на основание чл.78А от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 3000 лева. Оправдал го е по първоначално възведеното обвинение по чл.283а, вр.чл.20, ал.2 от НК - престъплението да е свързано с приватизацията на общинска собственост, да е извършено в съучастие с Д.Е.К. *** да е била нанесена вреда в размер на 78 233 /седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и три/лева.

 В протеста се излагат съображения за необоснованост, нарушение на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания  и се прави искане за отмяна на присъдата в оправдателната й част и постановяване на осъдителна такава по повдигнатите обвинения като на подсъдимия К. се наложи наказание, поискано пред първата инстанция с ефективно изтърпяване, а на подс. И. се завиши размера на наложеното адм. наказание глоба.

В жалбата на подс. К. се излагат подробни съображения за необоснованост, допуснати съществени процесуални нарушения, незаконосъобразност на присъдата в осъдителната й част и моли същата да бъде отменена в тази й част и бъде постановена оправдателна такава или делото бъде върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд.

В жалбата на подс. И. се излагат съображения за необоснованост, допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон и моли присъдата да бъде отменена и бъде постановена оправдателна такава.

И двамата подсъдими твърдят в жалбите си, че не са длъжностни лица по смисъла на чл.93 т.1 б.”а” НК, не е налице специалната цел по чл.282 НК, не са допускали нарушения на служебните си задължения и не са се възползвали от служебното си положение.

Представителят на апелативната прокуратура в с.з. поддържа частично протеста, като не поддържа същия по отношение обвинението деянията на двамата подсъдими да са свързани с приватизация като предлага присъдата да бъде изменена като подсъдимите бъдат признати за виновни по чл.283аНК като деянията им са свързани с продажбата на общинско имущество и се увеличи размера на наложеното наказание на подс. К. около средния предвиден в закона.

Защитата на подсъдимите изразява становище за неоснователност на протеста и моли същия да бъде оставен без уважение.

Протестът и жалбите са подадени  в срок и са допустими.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 14.07.15г. Варненският окръжен съд е признал подсъдимия Д.К. за виновен в това, че:

I. В периода 16.05.2005г. до 15.12.2009г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - началник отдел ТСУ на Община Каварна, в условията на продължавано престъпление не е изпълнил служебните си задължения по чл.223 от ЗУТ за контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и по организацията и ръководството на цялостната дейност на отдел „ТСУ” във връзка с приложението на чл.26 ал.4, вр.ал.1 „Правата по ал.1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя" от Наредба № 2 на Община Каварна, приета с Решение № 9/22.01.2005г. по протокол № 22 от 22.02.2005г. за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Каварна, конкретизирани в т.25 „извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им”; в т.26 „заверява протоколите за откриване на строителна площадка” и т.27 „осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива” на Раздел IV „Специализирана администрация” от устройствените правилници за организацията и дейността на общинската администрация в град Каварна, утвърдени със Заповед № 203 от 22.03.2004г. на кмета на Община Каварна; със Заповед № 185 от 05.02.2007г. на кмета на Община Каварна, относно промени в устройствения правилник на общинската администрация във връзка с решение на ОбС № 314 от 27.12.2006г.; със Заповед № 2018 от 06.11.2008г. относно промени в устройствения правилник на общинската администрация, с цел да набави за: А.Ж.К., Н. К.ова П., себе си, В.А.П., В.А.Т., Н. П. Д.а, З.Ж.Б., С.Д.Г., Д.И. И. и А.И.Б. всички от гр.Каварна, облага в размер на 338 183 /триста тридесет и осем хиляди сто осемдесет три/лева, като от деянията са настъпили значителни вредни последици за Община Каварна и деянията са както следва:

1. В периода 15.11.2004г.-22.12.2009г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение- началник отдел ТСУ при Община Каварна, не е изпълнил служебните си задължения,цитирани по-горе по чл.223 от ЗУТ и чл.26 ал.4, вр.ал. 1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна с цел да набави за А.Ж.К. и Н. К.ова П. облага в размер на 19 596 /деветнадесет хиляди петстотин деветдесет и шест/ лева, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Каварна при продажбата на имот общинска собственост - УПИ XVI в кв.115 с площ 571 кв.м. с идентификатор № 35064.501.3168 по застроителния и регулационен план на гр.Каварна.

2. В периода 09.05.2005г.-12.07.2005г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение- началник отдел ТСУ при Община Каварна, не е изпълнил служебните си задължения по чл.223 от ЗУТ и на чл.26 ал.4, вр.ал. от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна с цел да набави за себе си облага в размер на 40 653 /четиридесет хиляди шестстотин петдесет и три лева/, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Каварна при продажбата на имот общинска собственост - УПИ№ X в квартал 76, с идентификатор № 35064.501.3676 по застроителния и регулационен план на гр.Каварна.

3. В периода 12.10.2005г.-14.02.2008г. в качеството си на длъжностно, заемащо отговорно служебно положение - началник отдел ТСУ при Община Каварна, не е изпълнил служебните си задължения по чл.223 от ЗУТ и на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна с цел да набави за „Андреев строй” ООД със собственици и съдружници В.А.П. и В.А.Т. от гр.Каварна облага в размер на 17 943 /седемнадесет хиляди деветстотин четиридесет и три/ лева, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Каварна при продажбата на имот общинска собственост - УПИ № XI, квартал 16 с идентификатор № 35064.501.2505 по застроителния и регулационен план на гр. Каварна.

4. В периода октомври 2005г.-20.03.2008г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение- началник отдел ТСУ при Община Каварна, не е изпълнил служебните си задължения по чл.223 от ЗУТ и на чл.26 ал.4, вр.ал. от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна с цел да набави за Н. П. Д.а облага в размер на 15 269 /петнадесет хиляди двеста шестдесет и девет/ лева, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за община Каварна при продажбата на имот общинска собственост - УПИ № X в квартал 16, с идентификатор 35064.501.2506 по застроителния и регулационен план на гр. Каварна.

5. В периода 16.05.2006г.-15.09.2006г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - началник отдел ТСУ при Община Каварна, не е изпълнил служебните си задължения по чл.223 от ЗУТ и на чл.26 ал.4, вр.ал. от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна с цел да набави за З.Ж.Б. от гр.Каварна облага в размер на 39 391 /тридесет и девет хиляди триста деветдесет и един/ лева, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за община Каварна при продажбата на имот общинска собственост - УПИ № XII, квартал 28 по застроителния и регулационен план на с. Божурец общ.Каварна.

6.В периода 30.05.2006г.-18.12.2008г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - началник отдел ТСУ при Община Каварна, не е изпълнил служебните си задължения по чл.223 от ЗУТ и на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Каварна с цел да набави за С.Д.Г. от гр.Каварна облага в размер на 30 079 /тридесет хиляди и седемдесет и девет/ лева, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Каварна при продажбата на имот общинска собственост - УПИ имот № XLIV в квартал 5, с идентификатор 35064.501.3083 по застроителния и регулационен план на гр.Каварна.

7.В периода 17.07.2006г.-28.11.2006г. в качеството си на длъжностно, заемащо отговорно служебно положение - началник отдел ТСУ при Община Каварна, не е изпълнил служебните си задължения по чл.223 от ЗУТ и на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна с цел да набави за „Андреев строй” ООД със собственици и съдружници В.А.П. и В.А.Т. от гр.Каварна облага в размер на 44 678 /четиридесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и осем/ лева, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Каварна при продажбата на имот общинска собственост - УПИ №XV, квартал 184 с идентификатор № 35064.501.3545 по застроителния и регулационен план на гр. Каварна.

8.В периода юли 2006г.-23.10.2008г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - началник отдел ТСУ при Община Каварна, не е изпълнил служебните си задължения по чл.223 от ЗУТ и на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна с цел да набави за Д.И. И. *** облага в размер на 45533 /четиридесет и пет хиляди петстотин тридесет и три/ лева, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Каварна при продажбата на имот общинска собственост - УПИ № VI в квартал 190, с идентификатор 35064.501.3763 по застроителния и регулационен план на гр.Каварна.

9. В периода 26.10.2006г.-28.12.2008г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение- началник отдел ТСУ при Община Каварна, не е изпълнил служебните си по чл.223 от ЗУТ и на чл.26 ал.4, вр.ал. от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна с цел да набави за А.Ж.К. облага в размер на 46 327 /четиридесет и шест хиляди триста двадесет и седем/ лева, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Каварна при продажбата на имот общинска собственост - УПИ № XII в квартал 310, с идентификатор № 35064.501.3458 по застроителния и регулационен план на гр. Каварна.

10. В периода 11.07.2008г.-04.09.2008г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение- началник отдел ТСУ при Община Каварна, не е изпълнил служебните си задължения по чл.223 от ЗУТ и на чл.26 ал.4, вр.ал. от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна с цел да набави за А.И.Б. облага в размер на 38 714 /тридесет и осем хиляди седемстотин и четиринадесет/ лева, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Каварна при продажбата на имот общинска собственост - УПИ № VII, кв.310 с идентификатор № 35064.501.3454 по застроителния и регулационен план на гр.Каварна,

като на основание чл.282, ал.2, вр.ал.1, вр. чл. 26 НК и чл.54 НК му е наложил наказание „Лишаване от свобода” за срок от три години, чието изпълнение е отложено на основание чл.66 от НК с изпитателен срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.37, ал.1, т.6, вр. чл.49, ал.1 от НК ми е наложил и наказание „Лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност, в общинска администрация” за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Оправдал е подс.Д.К. по първоначално възведеното обвинение по чл.283а от НК - престъплението да е свързано с приватизацията на общинска собственост, както и нанесените на Община Каварна значителни вредни последици да възлизат на 338 183 /триста тридесет и осем хиляди сто осемдесет три/лева,.

ІІ. Признал е подс.Д.К. за виновен в това, че:

В периода 25.05.2005г. до 25.11.2009г. в качеството си на длъжностно лице - началник отдел ТСУ при Община Каварна, в условията на продължавано престъпление, в кръга на службата си съставил официални документи - протоколи за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0”, с цел да бъдат използвани тия документи като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 „Правата по ал.1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя” от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна за продажбата на урегулираните поземлени имоти, за които общината е учредила отстъпено право на строеж, като деянията са следните:

1.На неустановена дата в периода 12.11.2009г.-25.11.2009г. в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ XVI, кв.115, с идентификатор № 35064.501.3168 по КККР на гр. Каварна на Е.Ж.К., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ XVI, кв.115, с идентификатор № 35064.501.3168 по КККР на гр. Каварна за да може да бъде продаден на Е.Ж.К. /протокола в п-ка 7.5-оригинал/;

2.На неустановена дата в периода 25.02.2008г.-06.03.2008г. в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ X, кв.16, с идентификатор № 35064.501.2506 по КККР на гр. Каварна на Н.П.С., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ X, кв.16, с идентификатор № 35064.501.2506 по КККР на гр. Каварна за да може да бъде продаден на Н.П.С. /протокола в п-ка 2-оригинал/;

3.На неустановена дата в периода 27.03.2008г.-17.04.2008г. в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ XLIV, кв.5, с идентификатор № 35064.501.3083 по КККР на гр. Каварна на С.Д.Г., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ XLIV, кв.5, с идентификатор № 35064.501.3083 по КККР на гр.Каварна за да може да бъде продаден на С.Д.Г. /протокола в п-ка 22.3 – оригинал/;

4.На неустановена дата в периода 07.08.2008г.-27.08.2008 в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ XII, кв.З10 с идентификатор № 35064.501.3458 по КККР на гр. Каварна на С.С.Б., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Каварна и имот УПИ XII, кв.З10, с идентификатор № 35064.501.3458 по КККР на гр. Каварна за да може да бъде продаден на С.С.Б. /протокола в п-ка 16-3-копие/;

5.На неустановена дата в периода 07.08.2008г.-01.09.2008 в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ VII, кв.З10, с идентификатор № 35064.501.3454 по КККР на гр. Каварна на А.И.Б., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ VII, кв.З10, с идентификатор № 35064.501.3454 по КККР на гр. Каварна за да може да бъде продаден на А.И.Б. /протокола в п-ка 18-3-копие/;

6.На неустановена дата в периода 11.08.2008г.-27.08.2008г. в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ X, кв.З10, с идентификатор № 35064.501.3456 по КККР на гр. Каварна на А.С.Б., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ X, кв.З10, с идентификатор № 35064.501.3456 по КККР на гр. Каварна за да може да бъде продаден на А.С.Б. /протокола в п-ка 21-4-копие/;

7.На неустановена дата в периода 12.07.2007г.-24.07.2007г. в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ I, кв.17, по плана на с.Топола, общ. Каварна на М.А. М., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ I, кв.17, по плана на с.Топола, общ. Каварна за да може да бъде продаден на М.А. М. /протокола в п-ка 20-копие/, като на основание чл. 311 ал. 1, вр. чл. 26 НК и чл.54 от НК му е наложил наказание „Лишаване от свобода” за срок от три години, чието изпълнение е отложено на основание чл.66 от НК с пет годишен изпитателен срок, считано от влизане на присъдата в сила 

Признал е подс.Д.К. за невиновен,  и го е оправдал по обвинението по чл.311 ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК за две от деянията:

1. На неустановена дата в периода 25.05.2005г.-15.06.2005г.в гр.Каварна да е съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които да е удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ X, кв.76, с идентификатор № 35064.501.3676 по КККР на гр. Каварна на Е.Н.Д., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ X, кв.76, с идентификатор № 35064.501.3676 по КККР на гр. Каварна за да може да бъде продаден на Е.Н.Д. /протокола в п-ка 19.4-оригинал/;

2. На неустановена дата в периода 04.03.2006г.-17.03.2006г. в гр.Каварна да е съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които да е удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ XI, кв.16, с идентификатор № 35064.501.2505 по КККР на гр. Каварна на Г.С.Г., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ XI, кв.16, с идентификатор № 35064.501.2505 по КККР на гр.Каварна за да може да бъде продаден на Г.С.Г. /протокола в п-ка 1.3.-оригинал/.

Признал е подс.Д.К. за невиновен, в това:

1.На неустановена дата в периода 12.06.2007г.-28.11.2008г. в гр. Каварна умишлено да е улеснил Ю.Г.И., който като длъжностно лице - главен архитект на Община Каварна, е използвал своето служебно положение, за да набави за Е.Л. И. противозаконна облага в размер на 78 233 /седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и три/ лева, като престъплението да е свързано с приватизацията на общинска собственост - урегулиран поземлен имот с идентификатор № 35064.501.3456 по застроителния и регулационен план на гр.Каварна и с приватизацията на общинска собственост - урегулиран поземлен имот № VIII в квартал 17 по застроителния и регулационен план на с.Топола, Община Каварна, като е съставил официални документи-протоколи за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ X, кв.310, с идентификатор № 35064.501.3456 по КККР на гр. Каварна с отстъпено право на строеж на А.С.Б. и в имот УПИ I, кв. 17, по плана на с.Топола, общ. Каварна с отстъпено право на строеж на М.А. М., с което е дал възможност на А.С.Б. и М.А. М. да закупят от общината тези имоти на преференциални цени да ги препродадат на Е.Л. И., поради което и на основание чл.304 от НПК го е оправдал по обвинението по чл. 283а, т.2, вр. чл. 283, вр.чл.20 ал.4, вр.ал.1, вр. чл. 26 НК.

На основание чл.23, ал. 1 от НК  е определил на подс. Д.К. да изтърпи най-тежкото от така определените наказания, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложил с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила и на основание чл.23, ал.2 от НК е присъединил и наказанието „Лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност, в общинска администрация” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Признал е подс. Ю.И. за виновен в това, че:

В периода 24.04.2007 г. до 28.11.2008 г. в качеството си на длъжностно лице - главен архитект при Община Каварна, в условията на продължавано престъпление е използвал своето служебно положение, за да набави за Е.Л. И. от гр.Каварна противозаконна облага в размер на 78 233 /седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и три/ лева, и деянията са както следва:

1. В периода 12.06.2007г.-28.11.2008г. в качеството си на длъжностно лице - главен архитект на Община Каварна, е използвал своето служебно положение, за да набави за Е.Л. И. противозаконна облага в размер на 52 660 /петдесет и две хиляди шестстотин и шестдесет/ лева при продажбата на имот общинска собственост - УПИ с идентификатор № 35064.501.3456 по застроителния и регулационен план на гр.Каварна.

2. В периода 24.04.2007г.-16.11.2007г. в качеството си на длъжностно лице - главен архитект на Община Каварна, е използвал своето служебно положение, за да набави за Е.Л. И. противозаконна облага, в размер на 25 573 /двадесет и пет хиляди петстотин седемдесет и три/ лева, при продажбата на имот общинска собственост - УПИ № VIII в квартал 17 по застроителния и регулационен план на с.Топола, Община Каварна – престъпление по чл.283, вр. чл.26 НК, като на основание чл.78А от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 3000 лева.

Опрадвал е подс.Ю.И. по първоначално възведеното обвинение по чл.283а, вр.чл.20, ал.2 от НК - престъплението да е свързано с приватизацията на общинска собственост, да е извършено в съучастие с Д.Е.К. *** да е била нанесена вреда в размер на 78 233 /седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и три/лева

Осъдил е двамата подсъдими да заплатят направените по делото разноски.

За да стигне до този резултат окръжният съд е приел за установено сведното:

 Подс.Ю.И. е заемал длъжността „Главен архитект" на Община Каварна на осн. заповед №274/25.07.2000г. на кмета на общ. Каварна, считано от същата дата. Заемал е тази длъжност до 14.09.2011г., когато е бил освободен на осн. заповед на кмета № 48/2011г. В инкриминирания период подс. И. е работил като държавен служител по служебно правоотношение с Община Каварна. Съгласно приложената по делото длъжностна характеристика, връчена му на 31.07.2000г.(служебно досие - д.п.зЕ. папка № 44), на негово пряко подчинение били служителите на отдел „ТУС", а длъжността е подчинена пряко на кмета на общината. Основна цел на длъжността е да упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с устройство на територията, чрез изпълнение на вменените му задължения, като:

-        познава действащата нормативна уредба за дейността на общините, познава правилника за организация и дейността на общинския съвет, познава устройствения правилник на общинската администрация, познава правилника за вътрешния ред на общинската администрация.

-        познава действащите нормативни разпоредби и закони, имащи отношение към дейността му.

- познава действащите разпоредби на закона за задълженията и договорите, закона за административните нарушения и наказания, закона за задълженията и договорите.

- упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с устройството на територията на община Каварна, градоустройството, строителството, архитектурата, планирането на благоустройствените мероприятия.

- издава разрешения за строеж, съгласно правомощията му по ЗУТ.

- привежда в изпълнение решенията на ОЕСУТ при община Каварна, като същевременно я представлява.

- дава съгласие за допускане на изменение на устройствените планове.

- одобрява устройствени планове.

- одобрява архитектурни проекти за сгради при условията на ЗУТ и други нормативни разпоредби.

- одобрява схеми за разполагане на преместваеми съоръжения съгласно чл.56 от ЗУТ

- издава разрешения за обекти на техническата инфраструктура.

- издава скици с визи за начина на застрояване, съобразно действащите устройствени разработки.

- контролира качеството на работата на подчинените му специалисти… и пр. описани в дл. характеристика

Подс.Д.К. е заемал длъжността „Гл. експерт геодезия и кадастър" по силата на Трудов договор от 04.09.2000г. С допълнително споразумение към трудовия договор №65/09.05.2005г. подс. К. бил назначен на длъжността „Началник отдел"-„ТУС" към дирекция „Устройство на територията, собственост, туризъм и икономическа дейност". Със заповед № 47/12.09.2011г. на кмета на общината, трудовото правоотношение било прекратено. ( служебно досие -д.п.зЕ. папка № 46)

Съгласно приложената по делото длъжностна характеристика, с която той се запознал, след като му била връчена на 12.05.2005г., мястото на длъжността в администрацията било подчинено на Главния архитект и на кмета на общината. Подчинени на К. били специалистите „Кадастър и регулация", „Незаконно строителство" и технически сътрудник. Основната задача на длъжността била да организира и ръководи цялостната дейност на отдела чрез изпълнение на вменените му задължения, от които:

-да организира и ръководи цялостната дейност на отдела като разпределя конкретните задължения между отделните служители в зависимост от заеманите от тях длъжности;

-да отговаря за организацията, разпределението на работата и цялостния контрол върху дейността на отдела;

-да взема оперативни решения относно реда и начина на осъществяване на дейността на отдела и други задължения, посочени изчерпателно в длъжностната характеристика.

-да е запознат с Устройствения правилник за организацията и дейността на общинската администрация, Правилника за вътрешния ред и Система за управление на качеството на община Каварна.

Видно от гореизложеното, подсъдимите К. и И. са били длъжностни лица по смисъла на чл.93 т.1 б.„А", на които е възложено да изпълняват със заплата, постоянно ръководна служба в държавно учреждение. По силата на Устройствения правилник, служебните и трудови правоотношения на ръководни позиции в съответните ресорни дирекция и отдел, именно двамата подсъдими са били оправомощените длъжностни лица - подс.К. да осъществява контрол по строителството в община Каварна по смисъла на чл.223 от ЗУТ, а подс. И. да упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с устройството на територията на община Каварна.

Тук следва да се отбележи възражението на двамата подсъдими, че не са „длъжностни лица” по смисъла на чл.93 т.1 НК. Цитираното от подс. К., в жалбата, решение №182/26.03.07г. ІІІ н.о., не касае казуса. То се отнася до същността на синдика и няма никаква връзка с заеманите от двамата подсъдими длъжности. Възражението на подс. И., че не били държавни служители, а такива в Община, която имала собствен бюджет, също е неотносимо. Общото длъжностно престъпление по  чл. 282, ал. 1 от НК е насочено срещу правилното функциониране на държавното управление или на обществените организации и се извършва от длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1 от НК чрез неизпълнение, нарушаване на преките му служебни задължения или превишаване на властта или правата му, с пряк умисъл, при специална цел за негова или за другиго облага или за причиняване другиму вреда, от което обективно и реално могат да настъпят за държавната или обществена структура немаловажни вредни последици, имащи както имуществен, така и неимуществен характер. Престъпната злоупотреба със служба, предвидена в чл. 282 и сл. НК, видно от систематичното място на нормите, защитава вътрешнослужебни отношения, присъщи за всички сфери на държавната власт и управление, като гаранция за правилното и законосъобразно функциониране на органите в структурата на държавния апарат. Дейността на двамата подсъдими е нормативно регламентирана, като не произтича единствено от длъжностната им характеристика и за това няма никакъв спор. В това отношение и съдебната практика е единна и категорична.

Двамата подсъдими са били съответно оправомощените длъжностни лица - подс.К. да осъществява контрол по строителството в община Каварна по смисъла на чл.223 от ЗУТ, а подс. И. да упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с устройството на територията на община Каварна.

Със заповед № 2114 от 18.10.2006г. кмета на община Каварна одобрил подробен устройствен план - план за регулация, с който се предвиждало разделяне на кв.69 на нови квартали, които получили номера 191, 192 и 193. С Решение № 83/26.02.2008г. на Общински съвет-Каварна, отразено в протокол №7 от същата дата, на основание чл.21 ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ, бил одобрен проект за план за регулация и застрояване за местността Казалюк баалар - комплекс „Младост II" окончателен проект.

Така съгласно обяснителна записка към проекта за подробен устройствен план само на кв.69 по плана на гр.Каварна, изработен от „Геобазис" ООД, са били обособени 64 урегулирани поземлени имоти, предназначени основно за задоволяване жилищните нужди на крайно нуждаещи се жители на гр.Каварна, инфраструктурни съоръжения, обществено обслужване и озеленяване.

Промените в градоустройството на общ. Каварна за задоволяване на жилищните нужди на живеещите в града и селата от структурата на община Каварна били свързани с регламентирания още от 1996г. ред за предоставяне на поземлени имоти. За предоставяне на съответните урегулирани поземлени имоти чрез отстъпване на право на строеж /ОПС/ на крайно нуждаещите се, община Каварна създала процедура и документооборот, регламентирани с Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета на осн. чл.8, ал.2 от ЗОС във вр. с чл. 2 ал.2 и 3 от ППЗОС. Първоначално приета с Решение №156 по протокол № 17/28.11.1996г. на Общ. съвет на община Каварна, тази наредба многократно е била променяна, видно от § 9 на нейните преходни и заключителни разпоредби(д.п., папка № 6, стр. 245). Същата е била отменена с решение № 4 по протокол № 21 от 27.2009г., с което решение Общ.съвет приел нова Наредба № 2.

Процедурата по учредяване правото на строеж и необходимите документи са подробно изброени в мотивите на окръжния съд.

Наред с процедурата по отстъпване право на строеж, в община Каварна била създадена процедура и документооборот за изкупуване на земята, върху която било учредено право на строеж от гражданите, както следва:

1 .Гражданите, желаещи да изкупят земята, върху която им е било учредено право на строеж, подават в деловодството на общината следните документи:

1.1.Молба за придобиване право на собственост върху имот с учредено право на строеж.

1.2.Договор за ОПС

1.3.Скица на имота

1.4.Разрешение за строеж

1.5.Протокол за строителна линия и ниво за започнало строителство -кота „цокъл" (кота „нула"), съгласно изискванията на чл.26 ал.4 и ал.5 от Наредбата за РПУРОИ, действала до 27.01.2009г.

2.В отдел „Собственост и стопанство" се преглеждала преписката и при наличие на изискуемите документи, със заповед на кмета на общината се продавал имотът, върху който е учредено право на строеж на съответното лице, в полза на което правото било учредено. Заповедта съдържала описание на имота, цената и дължимите такси.

З.След заплащане на сумите по заповедта се сключвал договор за продажба с община Каварна, който се вписвал в Служба по вписванията -Каварна.

4. Кметът на общината служебно издавал заповед за деактуване на имота от общинска собственост.

С този акт целият административен и гражданскоправен процес по продажбата на конкретния недвижим имот- общинска собственост приключвал.

Съгласно чл.26 ал.1от Наредба № 2: „Продажбата на недвижими имоти - частна общинска собственост се извършва от кмета на общината без търг или конкурс на физически или юридически лица, собственици на законно построена сграда или придобили право на строеж върху общинска земя-урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизирана територия на общината."

По силата на чл.26 ал.4 от наредбата: „Правата по ал.1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя". Нормативно установената форма и условия за закупуване са регламентирани в ал.5 от същата норма, с която е вменено изискване за прилагане към искането за закупуване на имота на „разрешение за строеж, констативен акт за установяване на годност за приемане на строежа или установяване на започнало строителство, скица на имота и други доказващи правата им." На осн. ал.7 цената се определя от лицензиран оценител по пазарни цени.(папка № 6, л. 227 дп)

Подсъдимите възразяват, че така приетата Наредба №2 противоречала на ЗОС. Съгласно разпоредбата на чл.35 ал.3 продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 , а съгласно този текст редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област, освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство. Съгласно чл.37 (4) Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 , на:…

4. други лица, когато това е предвидено в закон.

Съгласно чл.2 ал.2 на Правилника за прилагане ЗОС/отм/ с наредба на Общ съвет се определят условията и  редът за …т.7 –продажбата и замяната на недвижими имоти - частна общинска собственост, както и делба на съсобствени имоти; т.8 –учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване върху общинска земя.

В случая въпросната наредба е била приета по съответния ред, влязла е в законна сила и е действала в продължение на години. Ако е имало незаконосъобразни разпоредби, то съществува ред за привеждането й в съответствие.

Практиката е била да се отстъпва право на строеж на граждани със жилищни нужди, това право на строеж е следвало да бъде реализирано в 5-год. срок и след като има издадено разрешение за строеж и започнало строителство лицето е имало възможност да изкупи имота върху който му е било отстъпено право на строеж.

Възползвайки се от служебно известната им информация за провежданата от Общината социална и жилищна политика, личните си контакти, както и обстоятелството, че подс. К. е бил фактически съдружник в строително дружество „Андреев строй“ ООД, Каварна, регистрирано на името на братовчед му В.А. и майката на подс. К. – В.Т., което активно осъществявало строителство на различни обекти – жилищни и търговски, на територията на града и околностите,/ Установено е по категоричен начин, че подс. К. активно подпомагал тази дейност на дружеството, до степен, че бил възприеман като негов „шеф“/ двамата подсъдими, по отделно, решили да облагодетелстват противозаконно себе си или други, близки до тях лица чрез придобиване на вещни права върху парцели, представляващи урегулирани поземлени имоти, без самите те да отговарят на нормативно установените изисквания.

Относно съпричастието на подс. К. към дейността на строителната фирма са събрани достатъчно убедителни доказателства по делото и те са коментирани подробно от първата инстанция. Изводите в този смисъл се споделят напълно от настоящата инстанция, поради което няма да се преповтарят.

Заемайки тази „двойна“ позиция, подсъдимият К., решил да се възползва от нея, като в някои случай, уговарял лица, които отговарят на условията за картотекиране като нуждаещи се от жилище, да кандидатстват за ОПС. Обяснявал им процедурата и активно им помагал за изготвяне и подаване на необходимите документи относно вече избран от самия К. атрактивен урегулиран поземлен имот и внасял опосредствено, чрез друго лице или осигурявал средствата, необходими за заплащане на сумите, посочени в заповедта на кмета за ОПС. В други ситуации активна роля имали лица с вече отстъпено право на строеж върху общински парцели, които обаче неразполагайки със средства да извършат строителство, решавали да завършат процедурата, за да си възстановят платените пари до момента. Те сами търсели съдействието на подсъдимия К..

И в двете хипотези, без да се извършват никакви реални строителни дейности, подс. К. се подписвал като длъжностно лице по чл.223 ЗУТ в Протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж и поставял печат на „отдел „ТУС"- община Каварна", с което удостоверявал, че строителството съответства на изискванията на закона. Нещо повече, подс.К. „подсигурявал“ и издаването на Разрешение за строеж – или насочвал лицата, или сам възлагал на арх.И. – бивша съпруга на подс.Юл.И., изготвянето на инвестиционните проекти, въз основа на които впоследствие подс.И. издавал и нужното Разрешение за строеж. Подс.К. осигурявал и „реализацията“ на строежа и изготвянето на протокол за откриване на строителна площадка и ниво като св.Х.А. – служител на „Андреев строй“ ООД, се подписвал за технически ръководител на строежа, подс.К. за длъжностното лице по чл.223 от ЗУТ, за геодезист Д.Ф. или П.М., които обаче не присъствали и вместо тях се разписвали К. и Хр.А.. Понякога на парцела се имитирала строителна дейност като се изливали „основи“, които обаче нямали нужната якост – вложеният бетон бил нискокачествен, не били вкопани в земята. Понякога обаче дори такива действия не били извършвани.

Въпреки това подс. К. удостоверявал, че са спазени законовите изисквания към строителството и по този начин съставял документ, който давал възможност на лицето с отстъпено право на строеж да пристъпи към закупуване на имота.

Протоколът за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, издаден по установения ред и форма от подс.К. като длъжностно лице в кръга на службата му, представлява официален удостоверителен документ по смисъла на чл.93 т.5 от НК. Липсата на подобен документ, удостоверяващ започването на строителството, била реално административно и юридическо препятствие за придобиване на собственост върху недвижимия имот съобразно установените в Наредба №2 изисквания, коментирани по-горе, защото именно той установявал започването на строителството. Безспорно нормата на чл.157 ал.1 от ЗУТ (редакцията ДВ, бр. 103 от 2005 г.) дава легалното определение, че за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Алинея 2 на същия текст постановява, че откриването на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 ЗУТ от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта, или от техническия ръководител за строежите от пета категория. Именно тези лица са и авторите на протокола в различните негови части. Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изрично е изисквала и към инкриминирания период от време в чл.4 (1) актовете и протоколите да се съставят непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място, само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР. Безспорно ал.2 на същия текст възлага на лицето, упражняващо строителен надзор на обекта, или техническият ръководител на строежите от пета категория да състави протокола по чл. 157, ал. 2 ЗУТ, но това задължително се извършва в присъствието на определените с Наредба № 3 лица, сред които е и служителя по чл.223 ЗУТ. Длъжностното лице извършва проверка дали отразеното в протокола съответства на действителността и на изискванията на закона, на издаденото разрешение за строеж и едва когато се увери, че това е така го подписва. Затова на тези протоколи, съставени по надлежния ред, чл.1, ал.4 Наредба №3 е придал доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите. Същевременно отговорността за достоверността на отразените в него обстоятелства се носи от всички лица, положили подпис върху него. В този смисъл е и изричната норма на чл.4, ал4 от същата Наредба. Всичко изложено дава основание да се направи единствения извод, че подс.Д.К. в качеството си на служител по чл.223, ал.2 ЗУТ на Община Каварна е един от авторите на комплексния удостоверителен официален документ Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Без да извърши нужните проверки, за всички инкриминирани имоти /без тези на Е.Д. и Г.С./, като длъжностно лице, което е натоварено по служба да контролира дейността по строителството на територията на общината, без да изпълнява служебните си ангажименти, подс.К. съставял официални документи - протоколи за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверявал неверни обстоятелства за започнало и извършено строителство до кота „цокъл" (кота„0").

С така окомплектованата преписка, съответното правоимащо лице с вече отстъпено право на строеж подавало молба за изкупуване на имота, за който имало договор за ОПС. Служителите от отдел „Собственост и стопанство" предоставяли справка на кмета, че всички условия по процедурата формално са изпълнени и кметът на общината издавал заповед за продажба, въз основа на която и след плащане на цената се сключвал договор за покупко-продажба на урегулирания поземлен имот, общинска собственост. В някои от скучайте сумите за заплащане на цената на имота по договора били осигурявани от Д.К., от другите заинтересовани лица или били предавани на лицата, титуляри на ОПС, които да извършат плащането привидно от свое име. По заповед на кмета имотът бил деактуван от общински.

След кратък период от време, така придобитият имот от правоимащото лице с ОПС, бил фиктивно продаван на лицето, за което е бил предназначен, съгласно изначалния замисъл на подсъдимия. Крайният купувач обикновено не е отговарял на условията по Наредбата на община Каварна за придобиване на такъв общински имот.

По този начин Д.К. е набавял облага за себе си и за други, неправоимащи избрани лица, които са придобивали право на собственост върху имотите, определени за задоволяване на жилищни нужди на крайно нуждаещи се граждани.

Относно деянието по чл.282 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 НК за подс. К.:

 по съответните пунктове:

 1. Относно УПИ XVI в кв.115 с площ 571 кв.м. с идентификатор № 35064.501.3168 по ЗРП на гр.Каварна /ВД - Папка №7/ - с ОПС и купувач: Е.Ж.К.).

С договор от 15.11.04г. на свид. Е. К. е било  учредено право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост за срок от 5 години за което същата заплатила такси в размер на 930,80 лева. Тъй като тя не успяла да изгради сграда, решила да потърси начин да си върне средствата, платени от нея на Община Каварна за отстъпеното й ограничено вещно право. През есента на 2009 г. тя потърсила съдействието на своята съученичка - св.Н.П. и нейния съпруг св. П.П... К. им обяснила, че имала отстъпено право на строеж още от 2004г. с настъпващ 5-годишен преклузивен срок. Разказала им, че  началника на техн. служба в общината - подс. К. й бил обяснил, че при това положение ще загуби отстъпеното право, както и вложената сума от около 1000 лева и помолила сем. П. да й съдействат пред К., за когото знаела, че бил техен кум.

Свидетелите Н. и П.П..и били в близки приятелски отношения с подсъдимия К. и неговата съпруга Ани К.. Свид.П. помолил подс.К. да помогне на неговата позната. Запознат по служба с данните на парцела, К. преценил, че е атрактивен. В отговор на молбата на П. той предложил съдействие на К., което се изразявало в предотвратяване на загубата на вложените вече средства.След като й обяснил, че за да придобие парцела са необходими общо около 20000 лева, които тя нямала, подс. К. предложил да осигури купувач. След това той предложил на П. да се комбинират двете семейства - формално чрез съпругите си св. П. и  К., да участват като крайни купувачи в сделката. Участието с равен дял на своята съпруга К. поставил като изрично условие за съдействие.

Подс. К. и св. П. постигнали съгласие да заплатят на К. направените до момента разходи и да придобият имота. Подс.К. се обърнал към арх. И. да изготви необходимите строителни книжа. Св. Е.И. сторила това безвъзмездно. След това архитектът на общината – подс.И., издал строително разрешение. Изчакали то да влезе в сила и подс.К. организирал съставянето на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа с дата 12.11.2009 г., в който: за технически ръководител е вписан Х.И. А.; за възложител - Е.Ж.К.; за длъжностно лице от общинската администрация по чл.223, ал.2 от ЗУТ- Д.К.; за технически надзор по геодезия- инж. Д. Ф..

Въпреки, че не били извършени никакви строителни дейности, подс.К., като служител по чл. 223 ал.2 от ЗУТ удостоверил с подписа си и печат на Община Каварна, че е спазена процедурата, която отрежда възможността да се закупи недвижимия имот. След това подсъдимият К. предоставил документите на свидетелите П. и Н. П., за да ги придвижат в общината в отдел „Общинска собственост". На база на представените протоколи образец 2 и 3 била дадена възможност на св.Е. К. да упражни формално своето право на строеж, след което да трансформира същото в право на собственост като закупи парцела на изгодна цени. Подс.К. и св. П. поделили помежду си разходите, дължими към общината за парцела. Сумата внесъл П..

 Така на 08.12.2009г. с договор за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, кметът на община Каварна Ц. продал на Е. К. общинския поземлен имот УПИ № XVI в кв.115 с площ 571 кв.м. с идентификатор № 35064.501.3168 по КККР на гр. Каварна за сумата от 11 420 (единадесет хиляди четиристотин и двадесет) лева и такси, данъци и ДДС на стойност 2914,38(две хиляди деветстотин и четиринадесет,) лева.

Още на 22.12.2009г. с Нотариален акт № 22/2009г. Е. К. продала имота си при равни квоти на св. Ани К. и св.Н.П. за 12 000 лева. По- късно имотът бил отчужден чрез покупко-продажба на трето лице.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля Ж.С.К., дадени в протокол за разпит от 04.12.2012 г. л.173, т.2 от ДП и приобщени по реда на чл.281 ,ал.1, т.2 от НПК, свид.Е. К., свид.П.П.. дадени пред съда и тези, депозирани на ДП, пред орган на ДП и прочетени по реда на чл.281, ал.4, вр.ал.1, т.2, пр.2 от НПК от 24.10.2012 г., л.156-162, том 2 от ДП, показанията на свид.Н.П., обясненията на подс.К., дадени в с.з. на 15.01.2015 г. В тях той по същество разказва идентични на приетите за установени факти, като дава единствено различна трактовка на мотивите за собственато си участие в сделката - „Жена ми участва в този имот, защото на П. не му стигаха  парите. Е. К. идва при мен и аз й казах, че не ме интересува, че срока й на правото на строеж изтича - има един месец в който да си оправи документите. На другия ден ми звъни г-н П. по телефона и ми каза, че една съученичка на жена му иска да си оправи имота и той иска да го закупи, тъй като има събран някой лев, и след време ако може да се реализира, да си поделим някаква печалба. Казах му да си направи проекта. След това каза, че имал 10 хил. лева и му трябват още 10 хил. лева Аз му казах, че ще му ги дам, но като гаранция жена ми ще влезе вътре в сделката като ортак, защото един ден като го продаде да ми върне тези пари. Аз като длъжностно лице от Община Каварна подписах, че има открита строителна площадка. Това е достатъчно условие, да се закупи имота от Общината. Това го пише в Наредбата. .... Мисля, че арх.Е.И. ги изработи. Тя си има проектантско бюро. След като П. ме помоли, аз се свързах с И., и й казах да изработи проекта за този имот. Те си направиха проектите, внесе се за одобрение, издаде се разрешение и след това има открита строителна площадка. Дойдоха протоколите при мен, подписах ги и така се започна началото на строителството, т.е. открихме строителна площадка, дадохме строително ниво и имаше основание да се закупи този парцел.”

От заключението на в.л. С. е видно, че са били съставяни протоколи, подписани от Д.К. като длъжностно лице от отдел „ТУС" за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия, определяне на строителна линия и ниво на строежа и констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива. В констативен протокол от 25.11.09г. е положен мокър печат на ТУС община Каварна, с подпис в графа „А" изпълнен от Д.К..

От заключението на в.л. К. пък е видно, че няма изпълнявано строителство в ПИ № 35064.501.3168 гр. Каварна, обл. Добрич, няма остатъци от разрушаване на такова. (л. 25-26, папка № 6 от Д.п)

2. Относно УПИ № X в квартал 76, с идентификатор № 35064.501.3676 по ЗРП на гр.Каварна. /ВД - Папка № 19/ с ОПС и купувач Е.Н.Д.).

В началото на 2005 год подс. К. и св.Е.Д. били в една приятелска компания и за около месец били в близки отношения. По този повод подсъдимият бил запознат с нейното имотно състояние и съответно, че тя отговаряла на условията за картотекиране като нуждаеща се от жилище. През пролетта на 2005 г. подс.К. помолил на Д., с която вече не били в интимни отношения, да кандидатства вместо него за отстъпено право на строеж, да го придобие и след това да му го прехвърли. Целта на подсъдимия била да построи собствена къща върху подбрания от него парцел, макар и да не отговарял на условията за картотекиране като крайно нуждаещ се.

Св.Д. се съгласила и подс. К. се заел с изготвяне на всички необходими документи за участие в административната процедура от страна на Д.. Тя подписвала съставените от подс. К. документи, а той възползвайки се от длъжностното си качество ги депозирал по надлежния ред, без да се налага свидетелката да посещава съответната общинска служба. К. осигурявал и необходимите парични средства за заплащане на дължимите такси и цени. При този начин свид.Д. подписала: молба за картотекиране като крайно нуждаеща се до кмета на общ. Каварна входящ № ПС-06-432/09.05.2005г.; декларация за гражданско, семейно и имотно състояние; молба до същия административен орган, със същия входящ номер от същата дата, с която Д. поискала да й бъде отстъпено право на строеж именно върху общински парцел X в кв. 76 по плана на гр. Каварна. Още на следващия ден - 10.05.2005г. съответното длъжностно лице към общината издало скица № 1342 на парцела. На 12.05.2005г. кметът на общ.Каварна издал заповед № 754/12.05.2005г. за учредяване на Е.Н.Д. на възмездно вещно право на строеж.

Свидетелката заплатила дължимата сума съгласно фактура № 6483/13.05.2005г. от 1433(хиляда четиристотин тридесет и три лева) и на същата дата бил подписан договор за учредяване правото на строеж вписан под № 135, t.IV парт.№ 2817/16.05.2005г. по описа на съдия по вписванията при РС-Каварна, върху недвижим имот- частна общинска собственост-общински поземлен имот УПИ X в кв.76 с площ 846 кв.м. с идентификатор № 35064.501.3676 по КККР на гр.Каварна. Сумата била осигурена от К., съобразно първоначалната уговорка.

Подс. К. възложил и получил от името на св. Д. готов проект, изготвен от проектант Е.И., съпруга на подс. И.. Сам подс.К. се заел с формалностите, които били необходими за да бъдат изпълнени всички условия на договора. Предприел върху същия незабавно строителство на собствена жилищна сграда (къща). Строителството било възложено и изпълнено от „Андреев строй“ ООД Каварна.

В горната връзка подс. К. на неустановена дата в периода 25.05.2005г.-15.06.2005г. в кръга на службата си съставил официални документи-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж.

Със заповед № 937/30.06.2005г. кметът на общината наредил прехвърляне правото на собственост на Е.Д. на описания по-горе недвижим имот, частна общинска собственост. Бил изготвен договор от 04.07.2005г. за продажба на общинска земя по реда на ЗОС, вписан под № 54, V, вх.регистър № 3851 от 06.07.2005г. по описа на съдия по вписванията при РС-Каварна, за процесния парцел с площ 846 кв.м. за 5076 (пет хиляди седемдесет и шест лева) и такси, данъци и ДДС на стойност 208,04 лева.

Веднага, на 12.07.2005г. с НА № 50/2005г. Е.Н.Д. продала формално имота си на Д.Е.К. за 5 500 лева.(папка № 9 от ДП).

От заключението на вещото лице инж. К. по изготвената комбинирана строително-техническа експертиза(п-ка №6 д.п.), в поземления имот има ограда, построена двуетажна жилищна сграда, която е в експлоатация.

В разпита си в с.з. на 11.11.14г. – л.151 свидетелката потвърждава, че е подала документи за ОПС по искане на подс. К., който осигурявал и парите по дължимите такси към Общината. Самата тя дори не е знаела къде се намира имота. След като получила правото на строеж в имота било започнато от подс. К., чрез „Андреев строй” строителство на къща. Прехвърлила имота на подс. К. срещу фиктивна цена от 5000лв. защото такава била уговорката им.

Горната фактическа обстановка се потвърждава от писмените доказателства по делото, заключенията на съдебните експертизи, показанията на св.Е.Д., дадени пред съда, обясненията на подсъдимия К., дадени пред съда, в които той не отрича приетите за установени факти. Единствено твърди, че е бил воден от желанието си да заживее като семейство със св.Д. в собствен дом.

3. Относно УПИ № XI в кв.16 с идентификатор № 35064.501.2505 по застроителния и регулационен план на гр.Каварна./ВД - Папка №1/ с ОПС и купувач: Г.С.Г.).

Подс.К. и св. Г.С. (т.2,стр.74.дп) са роднини- втори братовчеди. Св.С. е в родствени връзки и със свид.В.А.. През 2005г. К. уведомил С., че би могла да кандидатства и да придобие общински парцел. Тя се съгласила като помолила св.Андреев да „движи” процедурата от нейно име, вкл. и да заплаща дължимите суми. С нейно съгласие били подадени необходимите документи ( вд - папка №1.3). като от заключението на СГЕ е видно, че нито молбата за картотекиране на крайно нуждаещ се за жилище, нито декларацията за семейно и имотно състояние, нито молбата за отстъпване право на строеж не са подписани от Г..

На 10.10.2005г. кметът на общ.Каварна издал заповед № 1486/10.10.2005г. за учредяване на Г.С.Г. на възмездно вещно право на строеж.

Заплатена била дължимата сума съгласно фактура № 6233/12.10.2005г. от 1120(хиляда сто и двадесет лева) и на същата дата бил подписан договор за учредяване правото на строеж. Сумата била осигурена от В.А., съобразно първоначалната уговорка.

Съгласно Договор от 12.10.2005г., вписан под № 280, t.VII парт.№ 5929/12.10.2005г. по описа на съдия по вписванията при РС-Каварна, кметът на общината Ц.Ц. учредил за срок от 5 години на Г.С.Г. възмездно вещно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост-общински поземлен имот УПИ Х1/единадесети/ в кв.16 с площ 785 кв.м., за което Г.С. била заплатила такси в размер на 1164,80 лева. Съгласно горепосоченото заключение от графическа експертиза на вещото лице С., в Договор за учредяване право на строеж от 12.10.2005г. между кмета и Г. Г. подписът за приобретател не е изпълнен от Г. Г., а е положен от подс на Д.К..

Подс. К. възложил и получил от името на св. Г. готов проект, изготвен от проектант Е. И.. Сам подс.К. се заел с формалностите, които били необходими за да бъдат изпълнени всички условия на договора. От иззетите и представени за графическо изследване документи се установява съгласно заключението на в.л. С., че всички подписи в „Протокол за определяне на строителна линия и ниво” са изпълнени от Д.К., както и подписите при констатациите от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива.

Така на 11.02.2008г. с договор за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, кметът на община Каварна- Ц., продал на Г.С.Г. общински поземлен имот УПИ XI в кв.16 с площ 785 кв.м. с идентификатор № 35064.501.2505 по КККР на гр. Каварна за 27210 лева и такси, данъци и ДДС на стойност 6748,08 лева.Същият е вписан в АП- Служба по вписванията Каварна под вх.№ 462.13.02.2008г., АКТ№ 150, том I.

Още на 14.02.2008г. с Нотариален акт № 180/2008г. Г. Г. продала имота си на „Андреев строй" ООД чрез неговия управител В.А.П..

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото, показанията на св. Г.С. Д. – както тези, дадени пред съда, така и въз основа на приобщените от досъдебното производство /т.2,л.75/, където заявява, че не е изграждала в парцела собствена сграда, подписите в искането по чл.144 ЗУТ и върху вносните бележки не са нейни, нито е заявявала такъв инвестиционен проект; показанията на Василка Ж.ва Ганева, дадени пред съда, заключенията на съдебните експертизи.

4. Относно УПИ № X в квартал 16, с идентификатор 35064.501.2506 по ЗРП план на гр. Каварна. /ВД - Папка №2/ –с купувач Н.П.С.).

С молба вх.№ ПС-06-1440/10.10.2005г. св.С. (след брака-Д.) лично поискала да й бъде отстъпено право на строеж в конкретен общински парцел -УПИ № X в кв. 16 по плана на гр.Каварна. Приложила декларация за гражданско и имотно състояние. Тъй като отговаряла на условията, със заповед № 1491/10.10.2005г. кметът на общината Ц. разпоредил учредяване на възмездно вещно право на строеж върху посочения и желан от свидетелката парцел. Информация за същия й била предоставена от подс.К., който разполагал с такава по служба. Свид.Н. Д.а била съпруга на негов колега –Д.Д. –началник на отдел „Общинска собственост“.

След като архитектът на общината, подс. И., издал разрешение за строеж №5/13.01.2006г., изчакали то да влезе в сила и открили строителна площадка с протокол от 25.02.2008г.(ВД-п.№2, стр.67). Въпреки, че не били извършени никакви строителни дейности, подс.К., като служител по чл. 223 ал.2 от ЗУТ, удостоверил с подписа си и печат на Община Каварна, че извършил проверка за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа с констатация, че подробният устройствен план, приложен по отношение на застрояването, е изпълнен. Така подс. К. удостоверил, че е спазена процедурата, която отрежда възможността да се закупи недвижимия имот.

Видно от показанията на св. А. (т.2 , л.166 дп), който също се подписал в протокола, дадени пред водещия разследването на 24.Х.2012г. след предявяване на вещественото доказателство - горепосочения протокол за определяне на строителна линия и ниво на строеж от 25.12.2008г.(ВД-п.№2, стр.71) е, че той работел като технически ръководител към „Андреев строй" ЕООД, посочена като строител по въпросния обект, а и на други обекти. Практиката била свидетелят да полага подписа си в сградата на общината, след предварително обаждане, когато подс.К. го извика. Там намирал попълнен протокол, върху който полагал подписа си. Разчитал, че отразените данни отговарят на реалното фактическо положение, тъй като преди него подписи били положили отговорните длъжностни лица.

Видно от заключението на инж.А.К. - вещо лице по изготвената строително-техническа експертиза, няма изпълнявано строителство в ПИ 35064.501.2506, гр.Каварна, обл.Добрич, няма остатъци от разрушаване от такова.(л.15-16, п.6 от дп).

Видно от заключението на в.л.Ат.С. по повторната СГЕ е, че подписите при проверката за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа са изпълнени от Хр.А. и Д.К..

На база на представените протоколи образец 2 и 3 е била дадена възможност на св. Н. С. да упражни формално своето право на строеж, след което да трансформира същото в право на собственост като закупи парцела за сумата от 26 770лв., посочена като пазарна оценка.

В резултат на горното, на 20.03.2008г. с договор за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, кметът на община Каварна-Ц.Ц., продал на Н. П. Д.а общински поземлен имот УПИ X в кв. 16 с площ 772 кв.м. с идентификатор № 35064.501.2506 по КККР на гр. Каварна за 26770 лева и такси, данъци и ДДС на стойност 6960,20 лева.

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото, показанията на свид.Н. Д.а, заключенията на съдебните експертизи.

5. Относно УПИ XII в кв.28 по ЗРП на с.Божурец, общ. Каварна(вд- папка №15 с купувач: К.Д.А.).

На подс. К. станало известно обстоятелството, че К.Д. е жител на с.Божурец и отговарял на изискванията „...да му се отпусне правото за отстъпено право на строеж." К. се свързал с Д. и му предложил възнаграждение от 1000 лева, срещу ангажимента да кандидатства за отстъпено право на строеж, да закупи терена, след което да го продаде на св.З.Б. - брат на А.К. - съпругата на подс. К. и негов шурей. А. се съгласил, а К. се заел сам да придвижи необходимите формалности. С договор от 10.05.2006г.вх.рег.№ 2688/16.05.2006г., акт.№ 265, т.5, кметът Ц. учредил на името на К. А. отстъпено право на строеж. Договорът бил поправен с поправка от 17.05.2006г., вписана с вх.рег.№ 2803 от 22.05.2006г.

Строителните книжа били изготвени от арх.И., а главният архитект подс.И. издал разрешение за строеж № 121/10.07.2006г. След това подс.К. оформил протоколи образец 2 и 3, подписвайки необходимите документи от свое име, с пълното съзнание, че върху терена не били извършвани никакви строителни дейности, включително и не бил изграждан нулев цикъл, съгласно нормативните изисквания. След като така оформил документите в своя отдел, подс.К. ги придвижил към другите ресорни отдели на общината, където бил сключен и договор за закупуване на имота. Съгласно договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 23.08.2006г. Ц.Ц. - кмет на общината продал на купувача К. А. дворно място от 770 кв.м. имот УПИ XII в кв.28 по застроителния и регулационен план на с.Божурец, общ. Каварна. Като основание в договора е посочено наличие на Констативен протокол за завършен нулев цикъл от 14.08.2006г.

Видно от заключението на А.К., в.л. по изготвената комбинирана строител но-техническа експертиза, върху поземления имот няма изпълнявано строителство съгласно издадените строителни книжа.

Видно от заключението на вещото лице по СГЕ, че по отношение на административната процедура, касаеща К.Д.А., всички изследвани подписи, които не се явяват подписи на К. А., се явяват изпълнени от Д.Е.К..

С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 013 том.VIII, рег.№ 4269, дело № 757 от 2006 по описа на С.А.- нотариус №91 в съдебен район Каварна, К.Д.А. и А.Д. А.а дарили на свидетеля З.Ж.Б. горния имот.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свид.З.Б., дадени на ДП и прочетени на осн.чл.281, ал.1, т.5 от НПК  - протокол за разпит от 12.11.2013 г. т.4 л.63, заключенията на СТЕ и СГЕ, от обясненията на подс. К., дадени пред съдия на 03.09.2011г. по ЧНД № 430/2011г. по описа на ОС-Добрич(л.80, т.1 от дп) и приобщени към доказателствената маса по реда на чл. 279, ал.1, т. 3 от НПК.

6. Относно УПИ № XLIV в квартал 5, с идентификатор 35064.501.3083 по ЗРП на гр.Каварна.(вд- папка 22, купувач -С.Д.Г.):

Свидетелката С. Г. в периода 2003 до март 2006 г. работила като счетоводител в Община Каварна и по този повод познавала и двамата подсъдими.

С молба до кмета вх.№ ПС-06-1316/31.05.2006г. свидетелката С. Г. поискала да й бъде отстъпено право на строеж за строителство на жилищна сграда върху общински парцел УПИ № XLIV в квартал 5 по плана на Каварна. На същата дата тя подала и молба със същия входящ номер за картотекиране като крайно нуждаеща се от жилище, както и декларация за гражданско, семейно и имотно състояние.

Със заповед № 1545/11.08.2006г. кметът на общината Ц. учредил на С. Г. възмездно вещно право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост: дворно място 370 кв.м., представляващо УПИ № XLIV/четиридесет и четвърти/ в кв.5 по плана на гр.Каварна. Дължимите суми били платени от Деян Д. на 18.08.2006 г. Правото на строеж било учредено с договор между кмета и Г. от 21.08.2006г. вх.№ 4473/24.08.2006г., акт.№ 184(вд-п.22.1).

 Видно от заключението на в.л.А. С.,  молбата от С. Г. за закупуване на имота не е подписана от Г..

Въпреки, че не е било извършено никакво строителство, от приложените в папка № 22.3 с веществени доказателства- строителната документация е видно, че подсъдимият Д.К. като длъжностно лице е извършвал съответните проверки и е заверил с подписа си и служебния печат Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което са били изпълнени формалните изисквания.

С договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 10.10.2008г., вх.рег.№ 4020/15.10.2008г., Акт № 6, Том V по описа на Служба по вписванията-Каварна Община Каварна представлявана от кмета Ц. продала на С. Г. горепосочения недвижим имот. Цената на имота и таксите били платени от Деян Д.. При сключването на договора, съгласно установените от община Каварна правила, бил представен и вписан  констативния протокол за изграден нулев цикъл, изготвен от подс. К., макар това обстоятелство да е било невярно.

На 18.12.2008г. с НА № 15 рег.№ 135 дело № 14 от 2008г. по описа на нотариус №535- П.М., С.Д.Г. продала имота на Д.Т. Д. за сумата от 4000лв.

С показанията си на д.п. /т.4 л.84-гърба/ свид. Г. заявява, че до изпълнение на проекта в имота не е пристъпвала, там не са били извършени каквито и да е било строителни работи, не знае на кого е възлагала извършването на такива дейности, не разполага с документи. Въпреки, че не знаела дали е изграден нулев цикъл имала намерение да подаде молба за придобиване на имота. Не е попълвала и подавала процесната молба, не е привеждала суми по продажбата.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на св.С. Г., писмените доказателства по делото, заключението на СГЕ, от което е видно, че подписите, положени във вносните бележки в Банка ДСК АД с вносител С.Д.Г. с дата 09.10.2008г. за сумите 4 549,60лв, 75,20лв и 112,80лв са изпълнени от Д.Т. Д., заключението на СТЕ.

7. Относно УПИ № XV в квартал 184, по плана на гр. Каварна.  /ВД - Папка № 5/ - с купувач Ж.Г.А.).

През 2006 г. св.Ж.А. работел в дружеството „Андреев строй“ ООД като строителен работник. Подсъдимият К. му предложил да кандидатства за отстъпено право на строеж срещу възнаграждение от 1000 лева. Идеята на подсъдимия била в крайна сметка имота да стане собственост на дружеството. След като свидетелят се съгласил да кандидатства, подс. К. му дал на два пъти уговорената сума и се заел да организира изпълнението на административната процедура. Всички необходими документи били предоставяни за подпис на А. от подс.К.. така св.А. депозирал молба и декларация за гражданско, семейно и имотно състояние до кмета на общината, вх.№ ПС-06-1360/07.06.2006г.

Средствата, необходими за осъществяване на адм.производство били осигурени от семейството на подсъдимия К.. Видно от заключението на СГЕ подписите за вносител в първите три вносни бележки и същите във вторите пет такива бележки са положени от А.Ж.К.; Подписът за декларатор в разписката за получени инвестиционни проекти и строително разрешение е изпълнен от Д.К.; Почеркът, с който е попълнено искането за одобряването на инвестиционните проекти и получаване на разрешението за строеж на Д.К..

Св. А. никога не разбрал къде се намира недвижимия имот и съответно - никога не е предприемал строителна дейност върху същия. /ДП т.2 л.32-33/

Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 025, т.Х, per. № 5544 дело № 1083 от 2006г. Ж. и Ж. А.и продали дворното място на „Андреев строй" ООД за сумата от 8200лв.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото, от показанията на св.Ж.А., дадени пред съда и тези депозирани от него в хода на досъдебното производство и приобщени към доказателствата по делото. Св.А. неизменно е твърдял през цялото наказателно производство, че подс.Д.К. му е предложил да кандидатства, че му е дал сумата от 1000 лева, че имотът не е бил предназначен за А., а за лице, посочено от подс.К., че подс. К. е подготвял нужните документи и ги е представял за подпис на А.. Едва когато е отишъл по указание на К. в кантората на нотариуса той е разбрал, че имотът е предназначен за В.А.. Видно от заключението на СГЕ съпругата на подс.К. е внасяла дължимите суми в административното производство. В показанията си на д.п. т.4 л.53-54 отново заявява, че му е предложено от подс. К. да закупи процесния имот, че същия на два пъти му е изплатил сумата от 1000лв., че е продал имота на „Андреев строй” но не пред нотариус и че въобще не му е известно нито къде се намира парцела, нито дали има нещо построено там. Същото заявява и в с.з. от 02.06.2015г. л.290-гърба-л.291-293

8. Относно УПИ № VI в квартал 190, с идентификатор 35064.501.3763 по ЗРП на гр.Каварна.(вд- папка № 6 -купувач Д.И. И.).

С договор за учредяване право на строеж вх. per № 3934 от 24.07.2006г., Акт № 17, Том VII, им. партида 1558 по описа на Районен съд - Каварна, Община Каварна представлявана от кмета Ц., било учредено за срок от 5 години на Д. И. възмездно вещно право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост: дворно място с площ 961,10 кв.м., представляващо УПИ № VI в квартал 190 по плана на гр.Каварна.

С Разрешение за строеж № 295/12.12.2006г., на осн. искане с вх.№ АБ-06-4523/07.12.2006г., арх. Ю.И. разрешил на Д. И. да извърши строителство на жилищна сграда в УПИ № VI в квартал 190 по плана на гр.Каварна. На осн. чл.223 от ЗУТ контролът върху строителството следвало да бъде извършен по силата на служебните му задължения от подс. К. и подчинения му отдел.

Със Заповед № 1885г./16.10.2008г. на осн. чл.35 ал.З от Закона за общинската собственост и чл.26 от НРПУРОИ на Общински съвет - Каварна кметът Ц. наредил да се продаде на Д.И. И., като съсобственик съгласно горепосочените договор за ОПС и разрешение за строеж, както и Констативен протокол за изграден нулев цикъл от 07.03.2008г. върху процесния имот с площ 961,10 кв.м. Дължимите суми били платени от свид.Д.Д. – видно от заключението по СГЕ подписите за вносител в трите вносни бележки:- за 11 629,31лв; за 192,22лв и за 288,33лв в Банка ДСК АД са изпълнени от Д.Д..

Продажбата е осъществена с Договор за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост от 23.10.2008. за сумата от 9610 лева, посочена като пазарна цена на имота. Със заповед № 2039/11.11.2008г. имотът бил отписан от актовите книги за недвижими имоти -частна общинска собственост. На 15.01.2009г. Имотът бил продаден от св.Д. И. на св. Д.Д..

Посоченият Констативен протокол за изграден нулев цикъл от 07.03.2008г. е приложен като незаверено копие в папка вд- 6.2 към досъдебното производство. Съгласно заключението на в.л. С. по СГЕ –подписите  в графа А и в графа В са изпълнени от Д.К..

Съгласно заключението на вещото лице инж. А.К., изготвила комбинирана строително-техническа експертиза(д.п. - папка № 6, л.63-64), за имота има издадено разрешение за строеж, в което е вписано, че проектите са одобрени на 08.12.06., но самите проекти не са одобрени от главния архитект на общината. Поземленият имот няма ограда. В него няма изпълнени ивични основи с армирана бетонова настилка върху тях, няма остатъци от разбивани бетонови основи и армирана бетонова настилка.

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото, показанията на свид.Д. И., който в показанията си на д.п. /т.4 л.86-гърба/ заявява, че е разбрал за точното местонахождение на имота, след като е разбрал, че трябва да има изграден нулев цикъл, такъв бил изграден, но бил фалшив, „от три каруци с камъни”, както  и заключенията на съдебните експертизи.

9. Относно УПИ №ХII в кв.310 с идентификатор № 35064.501.3458 по КККР на гр. Каварна (вд- папка № 16, купувач: С.С.Б.)

С молба до кмета на община Каварна, вх. № ПС-06-2566/30.10.06. св. С.Б. поискал да му бъде отстъпено право на строеж върху общински парцел XII в кв. 310 по плана на гр.Каварна. Депозирал е и искане за картотекиране и декларация за семейно и имотно състояние.

Със заповед № 737/14.04.2008г. кметът на общината учредил на Б. възмездно вещно право на строеж в същия УПИ, дворно място от 1023 кв.м. срещу сумата от 3096 лева. След заплащане на цената и съответните такси, на 17.04.2008г. вх.рег.№ 1911 от 21.04.2008г., акт № 64, том III, партида № 6961 по описа на служба по вписвания - Каварна , бил сключен договор между страните за учредяване на право на стоеж върху посочения недвижим имот- частна общинска собственост. Видно от заключението на СГЕ изследваните 3 броя вносни касови бележки за внесени на 16.04.2008г. в Банка ДСК АД суми от 65,70лв; 3 285,00лв и 98,55лв са подписани от З.Ж.Б..

На 26.08.2008. св.С.Б. депозирал молба ПС-06-845/08г. до кмета заявявайки, че върху общинската земя с отстъпено право на строеж той е изградил сграда с установено започнало строителство- нулев цикъл. Поискал на това основание да придобие право на собственост върху имота. Приложено към преписката е незаверено копие от проверката за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа и че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Същият е подписан от подс. Д. К. ***.

Със заповед № 1658/01.09.2008г. кметът Ц. наредил на осн. чл.35 ал.З от ЗОП и чл.26 от НРПУРОИ да се продаде на С.Б. поземления имот за сумата от 10230лв. Видно от заключението на вещото лице по СГЕ представените три броя вносни бележки от дата 02.09.2008г., за сумите от 13 249,50лв, 328,50лв и 219,00лв, с вписано за вносител в тях името А.С.Б. са екземпляри съставени под индиго, но изследваните подписи за вносител са се изобразили отчетливо и са годни за сравнително идентификационно изследване. Те са положени от Диана С.ова.

Като основание за извършване на продажбата на имота -частна общинска собственост, в заповедта били посочени освен договора за ОПС и Разрешението за строеж № 230/18.07.2008г., така и Констативен протокол за изграден нулев цикъл от 01.09.2008г.

На 17.10.2008г. с НА № 158/2008г., том VII, рег.№ 4766, дело № 1054 от 2008г. по описа на нотариус 091 С.А., свидетелят Милен Радославов Б.- като пълномощник на С. и А.Б., продал имота на З.Ж.Б., шурей на подс. К..

На 28.12.2010г. с НА № 179/2010г. том VII, рег.№ 3741, дело № 700 от 2010г. по описа на нотариус 091 С.А., З.Ж.Б. продал имота на сестра си А.Ж.К., съпруга на подс. К. за сумата от 13 100 лева.

Видно от показанията на св.М.Б.- л.76-79 т.4 от досъдебното производство, Б. е бил неграмотен и това обстоятелство наложило да му бъде оказано съдействие от Б., служител по етническите въпроси в общинската администрация.От показанията на св. Б.(л.48 т.2 и л.50-51,т.4 от дп) не се установява същият да е получил имотна облага. Такава е получила св.Ани К. като краен приобретател на процесния имот.

Съгласно заключението на вещото лице инж. А.К., изготвила комбинирана строително-техническа експертиза(д.п. - папка № 6, л.37-38), за имота има издадено разрешение за строеж от 18.07.2008г., в което е вписано, че проектите са одобрени на 04.07.2008г., но те са одобрени от гл.архитект на общината на 18.07.2008г. Според акт обр.2 строителната площадка е открита на 27.08.2008г., строителната линия е дадена на 07.08.2008г. (предварително), нивото на изкопа е прието на 11.08.2008г.(преди откриване на строителната площадка), нивото на цокъла е прието без дата през 08.2008г., а в договора за продаване на поземления имот е вписана дата на акта 01.09.2008г. Тези грешки са оценени от вещото лице като недопустими. Няма изпълнявано строителство в ПИ № 35064.501.3458 гр. Каварна, област Добрич, съгласно издадените строителни книжа, няма остатъци от разрушаване на такова.

В показанията си на ДП т.2 л.49-50 свид. С.Б. заявява, че М.Б./циганския кмет/ го посетил и накарал да отидат на някакво място, където подписал един документ, като Б. му обяснил, че иска да строи къща на дъщеря си. Не е посещавал банки, сградата на Община Каварна, не е поръчвал проекти за жилищна сграда, не е подавал документи нито за отстъпване право на строеж, нито за закупуване на имот. В разпита си на ДП т.4 л.50-51 заявява, че не си спомня договор за ОПС за имот 35064.501.3458, не го е подписвал, ходил някъде с жена си да подписва нещо но не знае какво, не е ходил при нотариус. От своя страна свид. З.Б., в показанията си на дп /т.4 л.64-65/ заявява, че е купил имота от М.Б., че нямал представа кой е действителния собственик и че имота представлявал ”голо поле” без каквато и да е строителна дейност.

Изложената по-горе фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото, от показанията на С.Б., дадени на дп и приобщени на основание чл.281, ал.1, т.5 от НПК в протокол за разпит от 3.09.2011 г.  т.2 л.42, както и протокол за разпит от 12.11.2013 г. т.4 л.50; заключенията СТЕ е СГЕ.

10. Относно УПИ № VII, кв.310 с идентификатор № 35064.501.3454 по ЗРП на гр.Каварна (вд папка № 18, купувач: А.И.Б.)

С молба до кмета на община Каварна, вх. № ПС-06-593/11.07.08. св. А.И.Б. поискала да й бъде отстъпено право на строеж върху общински парцел УПИ-VII в кв. 310 по плана на гр.Каварна. Депозирала също искане за картотекиране и декларация за семейно и имотно състояние.

Със заповед № 1354/14.07.2008г. кметът на общината учредил на А.Б. възмездно вещно право на строеж в същия УПИ, дворно място от 805кв.м., представляващ Общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.3454 срещу сумата от 2415 лева. След заплащане на цената и съответните такси, на 15.07.2008г. вх.рег.№ 2898 от 21.07.2008г., акт № 32, том IV, им.партида № 14029 по описа на служба по вписвания - Каварна, бил сключен договор между страните за учредяване на право на стоеж върху посочения недвижим имот-частна общинска собственост.

На 26.08.2008г. св.Анка Б.а депозирала молба ПС-06-851/08г. до кмета заявявайки, че върху общинската земя с отстъпено право на строеж е изградена сграда с установено започнало строителство- нулев цикъл. Поискала на това основание да придобие право на собственост върху имота. Приложено към преписката (вд-папка 8.3) е незаверено копие от проверката за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа и че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия е подписан от подс. Д. К. като служител по чл.223 ал.2 от ЗУТ и положен печат ТУС -Община Каварна.

Със заповед № 1654/01.09.2008г. кметът Ц. наредил на осн. чл.35 ал.З от ЗОП и чл.26 от НРПУРОИ да се продаде на А.И.Б. поземления имот за сумата от 8050лв., посочена като пазарна цена.

Като основание за извършване на продажбата на имота -частна общинска собственост, в заповедта били посочени освен договора за ОПС и Разрешението за строеж № 239/23.07.2008г., така и Констативен протокол за изграден нулев цикъл от 01.09.2008г.

На 04.09.2008г. с договор за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост,вх.№3482 от 08.09.2008г., Акт № 170, Том IV, им.партида № 6958 кмета на община Каварна, продал на А.И.Б. общински поземлен имот с площ 805 кв.м. с идентификатор № 35064.501.3454 по КККР на гр. Каварна за 8 050 лева. В договора отново било посочен Констативен протокол за изграден нулев цикъл от 01.09.2008г. като един от изискуемите елементи за извършване на приватизационната сделка.

Видно от заключението на в.л. С., отразено в графическа експертиза, протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, изследван като копие - откриване на строителна площадка - подписите в графа А и графа В са изпълнени от Хр.А. и Д.К., подписът в графа Г не се явява подпис на Д.Ф., и е изпълнен от Д.К.. Констатациите от извършени проверки при достигане на контролирани проектни нива са с положени подписи в протокола - за ниво „цокъл" подписа в графа А е на Хр.А. ; подписа в графа Д не се явява подпис на Д.Ф..Той е с произволен опростен строеж, но съдържа в себе си характерни елементи от подписа на Д.К. позволяващи извода, че е изпълнен от Д.К.. Подписите при проверката за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа са изпълнени от Д.К. и Хр.А..

В качеството на обвиняем в обясненията си пред съдия от ОС – Добрич, приобщени към доказателствата по делото чрез прочитането им по реда на чл.279 НПК, К. заявил, че в протокола се подписал на местата, където се изисква неговия подпис като длъжностно лице, както и разписал техника-Х.А., тъй като не можал да го намери. Също така разписал и лицата Д.Г. Ф. и П.М., който е вписан в протокола като геодезист към лицето, упражняващо надзор на обекта. Счел, че последният не е необходимо да присъства и подписва документи, с оглед категорията на обекта - 5-та. Подписал го, защото видял неговото име и за да не бъде без подпис. Техникът Х.А. познавал от много години, тъй били колеги в „БКС-Каварна". В тази връзка го наемал да върши техническа работа без да е запознат работодателя му В.А. от фирма „Андреев строй" ЕООД. В същата насока са налице и телефонни разговори, проведени от подс.К., чието съдържание е добито в резултат на използване на СРС – подс.К. обяснява на лице, че го писал като геодезист и го е разписал; указва му, ако бъде питан какво да обяснява.

Съгласно заключението на вещото лице инж. Ана К., изготвила комбинирана строително-техническа експертиза (д.п. - папка № 6, л. 19-20), за имота има издадено разрешение за строеж от 23.07.2008г., в което е вписано, че искането за одобряване на проектите е от 23.07.2008г.,а протоколът на експертния съвет за приемане на проектите е от 18.07.2008г. Проектите всъщност не са одобрени от гл.архитект на общината. Според акт обр.2 строителната площадка е открита на 27.08.2008г., строителната линия е дадена на 07.08.2008г.(предварително), нивото на изкопа е прието на 11.08.2008г.(преди откриване на строителната площадка), нивото на цокъла е прието без дата през 08.2008г., а в договора за продаване на поземления имот е вписана дата на акта 01.09.2008г. Тези грешки са оценени от вещото лице като недопустими. Няма изпълнявано строителство в ПИ № 35064.501.3454 гр. Каварна, област Добрич, съгласно издадените строителни книжа, няма остатъци от разрушаване на такова. Това заключение е идентично със заключението за имот с идентификатор № 35064.501.3458, продаден на С.Б..

Разпитана като свидетел пред настоящия състав на съда Свид.Б. заявява, че синът й Е. И. Б. /Р./  „движел” всичко.Тя взела едно място от общината, платила - всичко й излязло 15 000 лв. с цокъла. Свидетелката твърди: „На общината платих, но забравих колко, тъй като минаха 7-8 години. Започнахме мисля,  че на следващата година да строим къща. Направихме цокъла, минаха няколко години и започнаха да ни викат на дела. Преди 8 месеца го продадох, защото не ми дават да строя. Няма ток, вода, и какво да го правя това нещо, и реших да дам парите на децата, и затова го продадох това място. Основите са готови и в този вид продадохме имота, не сме го завършвали.” Твърденията на свидетелката за изградени в обекта основи за сграда до ниво „цокъл“ са намират в противоречие с установеното от експертизата по СТЕ. Правилно и съдът не ги е кредитирал. Тези показания  са в противоречие и с обясненията на подс.К., дадени пред съдия на дп. Видно от прочетените по реда на чл.279 НПК обясненията на подс.К.,*** на 03.09.2011г. по ЧНД № 430/2011г., инициативата е била негова, за което обещал на Б. възнаграждение в пари. Идеята била впоследствие имотът да премине в собственост на неговия шурей З.Б.. Последният осигурил на Б.а парите, за да плати от свое име и да получи отстъпено право на строеж.

Горната фактическа обстановка е установена по безспорен и категоричен начин от всички събрани по делото гласни и писмени доказателства. Окръжният съд е изложил много подробни съображения кои показания на свидетели кредитира и кои не и защо. Анализирал е обстойно както гласните доказателства, така и заключенията на изготвените експертизи – графологични и строителни. Този анализ се възприема изцяло и от въззивната инстанция.

Обвинението е за това, че подс. К. в качеството си на длъжностно лице не е изпълнил служебните си задължения по чл.223 ЗУТ както и задълженията си по т.25, т.26 и т.27 на раздел ІV „Специализирана администрация” от устройствените правилници за организацията и дейността на общинската администрация в гр.Каварна, утвърдени със Заповед №203/22.03.2004г.на Кмета на общината; заповед №185/05.02.2007г.на Кмета относно промени в устройствения правилник на ОА и заповед №2018/6.11.2008г. относно промени в УПОА, с цел да набави имотна облага за инкриминираните лица и от това са настъпили значителни вредни последици за Община Каварна.

Неизпълнението на служебните задължения е конкретизирано във всеки един от случаите.

В допълнението към жалбата на подс. К. се правят множество възражения по това обвинение, както и общи такива.

Относно незаконосъобразността на въпросната Наредба№2 вече бяха изложени съображения. Възможно е да е била създадена благоприятна почва за корупционни практики в широкия смисъл на това понятие, възможно е и други лица да са се възползвали от този метод на работа, но това с нищо не оправдава действията на подс. К.. Да установи дали има и други лица извършили подобни деяния е в прерогативите на прокуратурата и това не касае подсъдимите по настоящото дело.

Твърди се, че изискването по закон е за изградена постройка в имота, а не само за започнато строителство, дадена строителна линия, изкопни работи и пр. Само че подс. К. е вписвал като констатирани обстоятелства, такива каквито въобще са липсвали /с изключение на два случая/ без значение дали тези обстоятелства са   изпълнена сграда или положени основи. Удостоверяването на този липсващ факт е бил от значение за започване на последващата процедура по продажба и без него тя е нямало как да бъде стартирана.

Дали Началника на отдел СС и юрисконсулта на Общината е следвало да предприемат действия по отношение на процесната наредба ли не и защо са приемали, че продажбите са възможни не касае конкретните действия на подс. К.. Той се е възползвал от възприетия метод на работа и с действията си е дал възможност за облагодетелстване на лица, които не са имали право да закупуват имоти по този ред. Неговият умисъл се установява от поредицата от действия които е извършвал - от намирането на правоимащи, през подаването на необходими документи от тяхно име, заплащането на дължимите суми по прехвърлянията, издаването на необходимите удостоверителни документи с необходимото за целта съдържание, до последващото прехвърляне на имотите на лица, нямащи качеството на „нуждаещи се”.

Съвсем неотносимо е възражението, че не било установено по какъв начин подс. К. би могъл да убеди Комисията да вземе решение дали да продаде определен имот на определено лице. Не се касае до убеждаване на Комисията, а до осигуряване на необходимия набор от документи, удостоверяващи правото на съответното лице да закупи имот, след учредено право на строеж. За това са използвани и всички тия техники за набавяне на проекти, разрешителни за строеж, констативни протоколи и пр.

Без значение е дали чисто технически има разминаване в понятията „начало на строителство”, „кота нула” и пр. От значение е, че в процесните имоти не е имало никакво строителство, а в съставените документи е посочено точно обратното. А че не е имало никакво строителство или е имитирано такова се установява по безспорен и категоричен начин от заключението на вещото лице по СТЕ, както и от събраните гласни доказателства.

Общо възражение е това, че съдът не се бил произнесъл по реда на чл.334 т.4 НПК вр.чл.369 НПК.

С определение №2869/23.09.2013г. СГС е предоставил тримесечен срок на СГП да внесе обвинителен акт, споразумение или постановление на прекратяване НП. С писмо №199/19.12.2013г. СГС е уведомила, че ДП е приключено и предстои внасяне на обв. акт в месечен срок. Въз основа на това писмо СГС е прекратил чнд№4198/13./образувано по жалба на подсъдимите по реда на чл.369НПК/, с определение от 30.12.13г. По въззивна частна жалба, САС е отменил това определение като преждевременно и е върнал делото за произнасяне по същество. След получаване на доказателства, че в Добричкия окръжен съд е внесен обвинителен акт срещу двамата подсъдими и на 19.01.14г. е образувано нохд№18/14г. с определение от 18.02.14г. жалбите на двамата подсъдими по реда на чл.369 НПК са оставени без уважение и съдебното производство пои чнд №613/14г. прекратено.

От горното е видно, че има произнасяне на съда по този ред. При наличието на изпълнена процедура не се дължи допълнително изрично произнасяне по този ред.

По отношение възражението за непроизнасяне по въпроса за разделяне на наказателните производства, съдът също се е произнесъл с определение от 14.07.14г. и мотивите му се споделят изцяло. Че съдът се е произнесъл не по желания от подсъдимия начин, не означава , че не се е произнесъл въобще.

Относно качеството „длъжностно лице” на подс.К. също бяха изложени съображения.

Изпълнителното деяние по чл.282 от НК „не изпълнил служебни задължения“ подс.К. е осъществил чрез бездействие - не е предприел действия, свързани с изискванията на службата и установени в нормативен акт – в нормата на чл.223, ал.2 от ЗУТ да осъществява контрол върху строителството, осъществявано на територията на Община Каварна.

От субективна страна съставът на престъплението по служба - чл. 282 НК , се характеризира с два признака: а) пряк умисъл; б) специална цел. В конкретният случай и двете са налице, тъй като подс.К. е съзнавал, че не изпълнява своите задължения да осъществява контрол върху строителството, същевременно е предвиждал, че от деянието ще настъпилите значителни вредни последици с отчуждаването на имоти общинска собственост на лица, само привидно отговарящи на изискванията на Наредба 2 с единствената цел – те да прехвърлят собствеността в патримониума на трети лица, които да се обогатят.

Несъстоятелно е възражението, че не било конкретизирано в какво се състои бездействието. Във всеки конкретен случай това е посочено изрично от съда.

Възражението за липса на умисъл също е абсолютно несъстоятелно. Умисълът прозира във всяко едно от действията на подс. К. – от уговарянето на правоимащи лица да започнат процедура по изкупуване на имоти до снабдяването с необходимите документи, парични средства, прехвърлянето на имотите на „правилните хора”, като същественото за постигането на искания резултат е именно неизпълнението на служебните задължения по чл.223 ЗУТ и устройствените актове на Общината.

Налице е и специалната цел по чл.282 НК – облагодетелстването за себе си и за други лица. Без дейността на подсъдимия никое от тези лица не би имало възможност да се сдобие с имот по този ред- без търг и точно за целените имоти, тъй като те са били предназначени за опредЕ. категория граждани.

Налице е и квалификацията по ал.2 на чл.281 от НК, тъй като съобразно задължителните указания дадени с Постановление № 2 от 9.VI.1980 г. по н. д. № 2/80 г., Пленум на ВС за наличието на квалифицирания състав по чл. 282, ал. 2 НК са от значение както вредните последици от имуществен, така и от неимуществен характер. Макар съдът да е приел, че материални щети за Община Каварна не са настъпили, с деянията на подс.К. в сериозна степен е засегнато нормалното функциониране на дейността на общинските органи, довело до накърняване на техния авторитет и решителното разколебаване доверието на гражданите в тях. В резултат на поведението на подс.К. редица граждани, които действително са били крайно нуждаещи се, са били лишени от възможност да получат ОПС, защото общинските имоти са били отчуждени в полза на други лица, фиктивно отговарящи на изискванията на Наредба 2 на ОС на Каварна. Поведението на подсъдимия и неговото имотно състояние е намерило широк отзвук в местната общност видно от показанията на св.Н.М.А. и св.К.. Освен това квалификацията по ал.2 се обуславя и от ръководната длъжност, която е заемал подс.К. като началник на отдел „ТУС“ при Община Каварна, натоварена с контролни функции, подробно описани по-горе.

Подс. К. възразява срещу кредитирането на показания на свидетели, дадени от тях без негово присъствие. Безспорно е, че от момента на привличането му като обвиняем, той и защитата му са присъствали на всички разпити на свидетели и са имали възможност за осъществят правата си. Останалите разпити са извършвани преди за има повдигнато обвинение на конкретно виновно лице.

По отношение твърдяно наличие на протокол за разпит, неприложен по делото, то и да е имало такъв протокол, той никога не е бил приобщаван и не е ценен от съда за да се излагат възражения по него. След като не е приобщен като доказателство по делото няма никакво значение на кой принтер е бил разпечатван и дали въобще е бил съставян. Съществува надлежно приобщен разпит извършен пред съдия и този разпит представлява съответно доказателство по делото. Този разпит е ценен ведно с останалите материали.

Правилно съдът е изменил квалификацията на деянието, тъй като е приел, че инкриминираните сделки не са свързани с приватизацията на общинска собственост, тъй като се касае за придобиване на собственост по специален ред, свързан със задоволяване на жилищни нужди на крайно нуждаещи се граждани. Приватизацията е правно регламентирана дейност, която се осъществява по специален ред, различен от конкретния казус. На следващо място и двамата подсъдими, макар и длъжности лица, не могат да бъдат субекти на наказателна отговорност по приватизация на общинска собственост, тъй като съобразно практиката на ВКС такива могат да бъдат единствено овластените дл.лица с правомощието да сключат договора за приватизация. В този смисъл Решение № 461 от 17.12.2004 г. по н.о.х.д. № 95/2004 г., III н. о., ВКС посочва, че субект на престъплението по чл. 283а НК може да бъде само длъжностно лице, което по служба реализира приватизационната сделка. В конкретния случай това е кмета на Общината, а не Главния архитект и ръководителя на отдел „ТУС“. Поради това и правилно двамата подсъдими са оправдани по този квалифициращ белег и обвинението по чл.283а от НК.

Правилно съдът е приел и че с инкриминираните деяния не са били нанесени каквито и да било имуществени вреди на Община Каварна, защото всички имоти са били отчуждени възмездно – в патримониума на Община Каварна са постъпили парични средства, в размера определен от ОС на Каварна въз основа на оценки, извършени от лицензирани оценители. Обстоятелството, че действителната пазарна цена на имотите е по-висока не може да бъде вменено във вина на подсъдимите, тъй като те не са участвали в процеса на формирането на тези цени.

По отношение деянието по чл.311 НК

Предмет на обвинението са 7 бр.официални документи –протоколи за откриване строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за наличие на извършено строителство, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства – а именно, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4 вр.ал.1 на Наредба №2 на Община Каварна за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество- подробно описани в присъдата.

Само в два от случаите – по отношение имотите придобити от Е.Д. и Г. С.Г. в имотите е имало осъществено строителство и за тези два имота подс. К. е оправдан по възведените обвинения по чл.311 НК.

По отношение на останалите 7 имота е установено по безспорен и категоричен начин, че в техните граници няма осъществено никакво строителство и поради това отразеното в инкриминираните протоколи е невярно. Тук отново следва да се спомене факта, че някои от правоимащите лица въобще не са знаели къде се намират процесните имоти или заявяват, че не са имали никакво намерение да извършват каквото и да е било строителство в тях. Техните показания са подробно анализирани от окръжния съд.

Прави впечатление, че освен вписването на неверни обстоятелства в протоколите, много от тях са подписвани единствено от подс. К., освен в качеството му на контролен орган, а така също и вместо останалите лица, вписани в тези протоколи.

Така например: при преписката на Е. К.- при изследването на положените подписи в Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, представен в оригинал експертът е установил следното: за технически ръководител е вписан Х.И. А.; за възложител - Е.Ж.К.; за длъжностно лице от общинската администрация по чл.223, ал.2 от ЗУТ- Д.К.; за технически надзор по геодезия- инж. Д. Ф..

При сравняването на подписите за Присъствали, в графите „Б- на лист 59-и и над името „Е. К." и „Б- на лист 61-и под „Присъствали" не са положени от Е. К..

При сравняването на подписите, положени от името на инж. Д. Ф. на лист 62-и- в графа „Д" на раздела III. Констатации от извършените проверки при достигане на контролираните проектни нива-1. Резултати от проверката; 1.1. Проверка при ниво изкоп и в графа „В" на т. 1.2. Проверка на ниво цокъл, подписа над изписано същото име помежду си, в тях се установиха достатъчно по количество и идентификационна стойност съвпадащи общи и частни графически за извода, че са изпълнени от едно и също лице, но не лицето Д.Ф.. От друга страна при сравняването на двата подписа с образци от подписа на Д.К., между тях са установени съвпадения по някои графични елементи от техния строеж, като форма, размер, относително разположение на началния им елемент спрямо останалата част от подписите, форма на връзката на този елемент със следващата част от тях, разположението на средната част от подписите спрямо първия елемент.

При сравняването на подписа за „Извършил проверката" на т.1.2. Проверка на ниво цокъл, кота 0,00. и над името „Хр. А." с представените образци от подписа на Х.А., между тях се установиха характерни различия още в общия им строеж, където отразените в траекторията на движенията общи и частни графически признаци са просто несъпоставими помежду си. Още при общия оглед на подписите може да се направи извода, че изследвания подпис не се явява подпис на Х.А..- сравняваните подписи се различават по всички характеризиращи ги и описани вече общи и частни графически признаци от техния строеж.

По преписката на Д.И. И.-Представеният Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е представен за изследване също като копие. Същото е със сравнително добро качество и изследваните подписи в него са годни за сравнително идентификационно изследване.

При сравняването на подписите положени :

След „Присъствали" в графи „Б", и „Г" на раздел I. Откриване на строителна площадка, точка 5. Предвидени мерки в плана за безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

След „Присъствали:" в графи"Б", „В" и „Г" на раздел И. Определяне на строителна линия и ниво на строежа, точка 3. Ниво на строежа по одобрения проект;

След „Извършил проверката" в графа „Г" на същия раздел, точка 4. Констатации за извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива.

След „Присъствали" в графи „Б" на същия раздел II., точка 4.1.3. Проверка при ниво цокъл, кота...

те са изпълнени от едно и също лице, но не са положени от Д. И..

При сравняването на подписите в графа „А"- за длъжностно лице и в графа „В"- технически ръководител от раздел II, точка 4.1.2. Проверка за установяване на съответствие строежа на издадените строителни книжа и че подробния градоустройствен план е приложен по отношение на застрояването, във втората им половина се установиха достатъчно по количество и идентификационна стойност съвпадащи общи и частни графически признаци за извода, че тези два подписа са положени от едно и също лице - Д.К..

По преписката на Анка Б.а- Представеният Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е представен във вид на копие. Същото е със сравнително добро качество, положените в него подписи са се отпечатали ясно и са годни за сравнително идентификационно изследване.

Подписите положени в графа „Г", /лист 34/, графите „Д" и „В" /лист 35/-  от името на Добромир Ф., са изпълнени от едно и също лице , но те не са положени от Драгомир Ф.. От друга страна при сравняването им с подписа на Д.К. експертът установява съвпадения в строежа, формата, размерите и взаимното разположение на елементите от началната им част, т.е. в тази им част се установяват характерни графични елементи от подписа на Д.К..

По преписката на Ж.А. -Представения за изследване Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и нивото на строежа е във вид на копие. Подписите в него са се отпечатали със сравнително добро качество и са годни за сравнително идентификационно изследване.

Двата подписа, положени над вписано името „П. Малджански" /лист 33 и 35/ са изпълнени от едно и също лице - не са изпълнени от П.М., а вероятно от Х.А..

По преписката на А.С.Б.- Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е представен за изследване като копие. Изследваните подписи в него са се отпечатали със сравнително добро качество и са годни за провеждането на идентификационно сравнително изследване.

Подписите, положени в графа „Д" на лист 41 и графа „В" на същия лист са изпълнени от едно и също лице те не са положени от Добромир Ф..

От друга страна при сравняването им с подписа на Д.К., между тях се установиха съвпадения в строежа, формата, размерите и взаимното разположение на елементите от началната им част, т.е. в тази им част се установяват характерни графични елементи от подписа на Д.К..

По преписката на С.Б.- Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е представен за изследване като копие. Изследваните подписи в него са се отпечатали със сравнително добро качество и са годни за провеждането на идентификационно сравнително изследване.

Подписите, положени в графа „Д" на лист 44 и графа „В" на същия лист не са положени от Добромир Ф., вероятно са положени от Д.К.

По преписката на С. Г.- Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е изследван в оригинал. Той е попълнен с химикал, със син цвят на химикалната паста. С химикал са положени и изследваните подписи в него.

Подписите, положени за технически правоспособно лице по част „Геодезия", с вписано името на П.М. в графа „Д" на лист 55 и графа „В" на лист 57 са положени от едно и също лице - не са изпълнени от П.М., а от Х.А..

По преписката на Е.Д.- Протокол за определяне на строителна площадка и Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа се изследваха в оригинал. Те са попълнени с химикал, първия с еднакъв син цвят на химикалната паста, а при втория с различен цвят на химикалната паста и с различни почерци.

Подписите, положени в графа „А" /в горната и долната част на страницата/ на втората страница от лист 42 и над името „Тони Тонев" са изпълнени от едно и също лице – не са положени от Тони Тонев различия в отразените в техния строеж общи и частни графически признаци са достатъчни за извода, че трита подписа не се явяват подписи на това лице.

От друга страна при сравняването на тези три подписа помежду им се установява, че същите са изпълнени с доста различен графичен строеж в еднозначни части от тях. Това дава основание да се направи извода, че трита подписа не са полагани от титуляр с изградени писмено двигателни навици за определен графичен строеж на негов подпис, а от друго лице, което изписва трите вертикални елемента в началната част на подписите да наподобяват буквата „Т"- начална буква на собственото и фамилно име на Тони Д. Тонев.. В някои части от тях и най вече в парафните им елементи се установяват определени частни признаци /строеж, форма, направление, относително разположение на движенията/ характерни за подписа на Д.К..

По преписката на Н. С.- Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е изследван в оригинал. Той е попълнен с химикал, със син цвят на химикалната паста. С химикал са положени и изследваните подписи в него.

Подписът, положен в графа „Г" /долу вдясно/ на лист 69 от протокола/ над вписано името „инж. Д. К." и в мястото на положения отпечатък от печат с текст „ТУС Община Каварна" не се явява подпис на Д.К..

Подписите, положени за технически правоспособно лице по част „Геодезия", с вписано името на П.М. в графа „Д" на лист 70 и графа „В" на лист 72 са положени от едно и също лице - не са изпълнени от П.М., вероятно са изпълнени от Х.А..

По преписката на Г.С.- Положените подписи в Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строеж и в Протокол за откриване на строителна площадка, представени в оригинал се установи следното: за технически ръководител е вписан Х.И. А.; за възложител- Г.С.Г.; за строител/изпълнител-В.А.П.; за длъжностно лице от общинската администрация- Д.К..

Подписите в графите „В" от втората страница на лист 55-и и над името „В. Андреев/ и „Б" от втората страница на лист 56- под „Присъствали" са положени от едно и също лице - не са положени от В.А.П..

Подписът, положен в мястото за подпис „За строителя" / в графа „Г" на лист 56-не е положен от В.А.П..

Правилен е извода на съда относно становището на защитата на подс. К. за незаконосъобразност на обвинението за осъществени в условията на реална съвкупност престъпления по чл282, ал.2 от НК и по чл.311 от НК. Принципното становище на защитата за това, че нормата на общия текст по ч.282 от НК може да намери приложение само когато не е осъществен специален състав е вярно, но в конкретния случай е неприложимо. Както вече бе отбелязано изпълнителното деяние по чл.282 от НК е осъществено от подс.К. чрез бездействие – липса на дължимо поведение по контрол на строителството, което е различно от активното действие по лъжливо документиране по чл.311 от НК. В свое Решение № 163 от 18.05.2009 г. на ВКС по н. д. № 128/2009 г., II н. о  е посочил, че съставите на престъпленията по чл. 282 и чл. 311 НК се намират в съотношение на общ към специален при идентична изпълнителска дейност, покриваща признаците и на двете престъпления. За да бъдат осъществени едновременно двата състава е необходимо освен невярното документиране длъжностното лице да е извършило и други нарушения при изпълнение на служебните си задължения със специалната цел по чл. 282, ал. 1 НК да набави за себе си или за другиго имотна облага и от това могат да настъпят или да са настъпили вредни последици. Само в този случай дееца ще отговаря отделно и за другото престъпление, наред с отговорността по чл. 311, ал. 1 НК. Именно такова е и фактическото обвинение, възведено срещу подс.К. – освен, че реално не е осъществявал контрола по чл.223 ЗУТ, той е удостоверявал в кръга на службата си неверни обстоятелства, с ясното съзнание, че документът ще се ползва, за да се черпят права. В случая деянията са осъществени в условията на реална съвкупност и състав на престъпление по чл.311, ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК, тъй като:

 В периода 25.05.2005г. до 25.11.2009г. в качеството си на длъжностно лице - началник отдел ТСУ при Община Каварна, в условията на продължавано престъпление, в кръга на службата си съставил официални документи - протоколи за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0”, с цел да бъдат използвани тия документи като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 „Правата по ал.1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя” от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна за продажбата на урегулираните поземлени имоти, за които общината е учредила отстъпено право на строеж, като деянията са следните:

1.На неустановена дата в периода 12.11.2009г.-25.11.2009г. в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ XVI, кв.115, с идентификатор № 35064.501.3168 по КККР на гр. Каварна на Е.Ж.К., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 „Правата по ал.1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя” от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ XVI, кв.115, с идентификатор № 35064.501.3168 по КККР на гр. Каварна да може да бъде продаден на Е.Ж.К. /протокола в п-ка 7.5-оригинал/;

2.На неустановена дата в периода 25.02.2008г.-06.03.2008г. в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ X, кв.16, с идентификатор № 35064.501.2506 по КККР на гр. Каварна на Н.П.С., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 „Правата по ал.1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя” от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ X, кв.16, с идентификатор № 35064.501.2506 по КККР на гр. Каварна да може да бъде продаден на Н.П.С. /протокола в п-ка 2-оригинал/;

3.На неустановена дата в периода 27.03.2008г.-17.04.2008г. в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ XLIV, кв.5, с идентификатор № 35064.501.3083 по КККР на гр. Каварна на С.Д.Г., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 „Правата по ал.1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя” от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ XLIV, кв.5, с идентификатор № 35064.501.3083 по КККР на гр.Каварна да може да бъде продаден на С.Д.Г. /протокола в п-ка 22.3 – оригинал/;

4.На неустановена дата в периода 07.08.2008г.-27.08.2008 в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ XII, кв.З10 с идентификатор № 35064.501.3458 по КККР на гр. Каварна на С.С.Б., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 „Правата по ал. 1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя”от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Каварна и имот УПИ XII, кв.З10, с идентификатор № 35064.501.3458 по КККР на гр. Каварна да може да бъде продаден на С.С.Б. /протокола в п-ка 16-3-копие/;

5.На неустановена дата в периода 07.08.2008г.-01.09.2008 в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ VII, кв.З10, с идентификатор № 35064.501.3454 по КККР на гр. Каварна на А.И.Б., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 „Правата по ал. 1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя” от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ VII, кв.З10, с идентификатор № 35064.501.3454 по КККР на гр. Каварна да може да бъде продаден на А.И.Б. /протокола в п-ка 18-3-копие/;

6.На неустановена дата в периода 11.08.2008г.-27.08.2008г. в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ X, кв.З10, с идентификатор № 35064.501.3456 по КККР на гр. Каварна на А.С.Б., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 „Правата по ал.1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя” от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ X, кв.З10, с идентификатор № 35064.501.3456 по КККР на гр. Каварна да може да бъде продаден на А.С.Б. /протокола в п-ка 21-4-копие/;

7.На неустановена дата в периода 12.07.2007г.-24.07.2007г. в гр.Каварна съставил официален документ-протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства за извършено строителство до кота „0” в имот УПИ I, кв.17, по плана на с.Топола, общ. Каварна на М.А. М., с цел да бъде използван този документ като доказателство, че са изпълнени изискванията на чл.26 ал.4, вр.ал.1 „Правата по ал.1 имат и лицата с установено започнало строителство въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя” от Наредба № 2/2005г. на Община Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна и имот УПИ I, кв.17, по плана на с.Топола, общ. Каварна да може да бъде продаден на М.А. М. /протокола в п-ка 20-копие/, поради което и на основание.

Както вече беше посочено в имот УПИ X, кв.76, с идентификатор № 35064.501.3676 по КККР на гр. Каварна на Е.Н.Д. и в имот УПИ XI, кв.16, с идентификатор № 35064.501.2505 по КККР на гр. Каварна на Г.С.Г., видно от приобщеното по делото заключение на СТЕ с вещо лице К. в тези два имота има изградени жилищни сгради, т.е. отразеното в протоколите строителство е било извършено и не е налице невярност на отразеното в тези документи.

Поради това и правилно подс.Д.К. е бил оправдан по тези два пункта на обвинението по чл.311, вр.чл.26, ал.1 от НК

Защитата възразява срещу приетото от съда, че инкриминираните протоколи представляват официален документ.

Съгласно т.5 на чл.93 НК официален документ е този, който е издаден по установения ред и форма от длъжностно лице, в кръга на службата му. Инкриминираният документ е точно такъв и няма нищо общо с нотариалната заверка, както се твърди в допълнението към жалбата. Тези протоколи нямат нищо общо с актове на колективни органи. Обвинението е, че в тези протоколи са удостоверени неверни обстоятелства – наличието на започнато строителство и това е сторено от подсъдимия в качеството му контролен орган – с подписа си удостоверява достоверността на вписаното в протокола и това действие не може да се сравнява с полагането на нотариална заверка.

По отношение на възражението за липса на субективен състав – пряк умисъл – Подс. К. ясно е съзнавал, че без наличието на документирано започнато строителство имота, върху който е отстъпено право на строеж няма да може да бъде закупено, а целта на всички тези „усилия” е било именно реализацията на сделката по продажба на имота. Безспорно е, че удостоверявайки нещо, липсващо реално, се действа с пряк умисъл. Подсъдимия не може да се позове нито на заблуждение, нито на грешка. Съгласно законово възложените му задължения той е следвало да посети мястото, да се увери в състоянието на имота и да отрази вярно, това което е констатирал.

В този смисъл логичен е изводът на съда, че поведението на подс.К. на заобикаляне на изискванията на Наредба № 2 на Общинския съвет на гр.Каварна не било инцидентно, напротив то било системно и позволило на множество лица – служители на Община Каварна – напр.Деян Д., С. Г., на негови роднини – на съпругата му, на брат й З.Б., на братовчеди като Г.С. и В.А., на приятели като П.П.. и съпругата му, на бившата съпруга на подс. И. – Ев.И., да се сдобият с имоти, заобикаляйки законовата процедура. Подс.К. е използвал и своя кум П.М., чието име е вписвал в протоколите като геодезист, използвал е и името на друг геодезист Д.Ф., като е имитирал техните подписи.

Възражението срещу кредитирането на СТЕ е неоснователно. Тя е обективна, пълна и всестранна и е отговорила на всички поставени въпроси. Няма никакво съмнение относно обективността й. Факта, че е изготвена през 2012г. с нищо не променя изводите й относно липсата на каквито и да е било следи от извършвани строителни работи в различните имоти. Там където е имали някакви следи от такава дейност еднозначно е отговорено, че те фактически не представляват изливане на основи или някаква подобна дейност поради ниското качество на излетия бетон, нямащ нищо общо с необходимия за такъв етап на строителни работи, а само имитира такава дейност.

Възраженията относно стойността на обясненията на подс. К. са изцяло неоснователни. По този повод е била назначена СПЕ, която не е установила пречки от медицински характер, които да възпрепятстват подс.К. да разбира свойството и значението на постъпките си и да ръководи действията си. Експертите не установяват данни за понесено тежко психично заболяване, което да е възпрепятствало подс.К. да възприема фактите и обстоятелствата и да дава достоверни обяснения, както въобще, така и за конкретната дата 03.09.2011 г., ако желае. Този конкретен разпит е проведен пред съдия и в присъствието на упълномощен от подсъдимия защитник. Обобщено, експертите заключават, че подс. К. страда от паническо разстройство, което не покрива критериите за разстройство на съзнанието по смисъла на чл.33 НК.

Останалите възражения в допълнението към жалбата, изложени по всеки един от инкриминираните имоти повтарят вече обсъдените.

За подс. Ю.И.:

Подс. И., заемайки дълги години длъжността „Главен архитект” на Община Каварна, също имал постоянен достъп до информация относно свободните парцели, предлагани от Община Каварна за жилищно строителство, както и относно лицата, които са предприели действия в тази насока или са се интересували от възможността да придобият права на строеж върху общински терен или, ако вече били придобили такъв според изискванията, да закупят такъв.

Разполагайки с тази информация, както и познавайки добре установената административна процедура от Община Каварна и практиката по нейното реализиране подс.И. решил да се да се възползва по неправомерен начин от провежданата в общината социална и жилищна политика, и да облагодетелства Е.Л. И., негова бивша съпруга, като се снабди с такъв имот без самата тя да отговаря на нормативно установените изисквания. За целта използвал статута на правоимащите по социалните критерии на община Каварна лица М.А. М. и А.С.Б., както следва:

1.Относно дворно място с площ от 1095 кв.м. с идентификатор № 35064.501.3456, стар идентификатор УПИ X в кв.310 по застроителния и регулационен план на гр.Каварна(вд. -папка № 21, купувач: А.С.Б.).

С Молба вх.№ ПС-06-76/12.06.2007г. А. Б. поискал да му бъде отстъпено право на строеж върху общински парцел -X в кв. 310 по плана на гр.Каварна. Депозирал също искане за картотекиране и декларация за семейно и имотно състояние.

Със заповед № 734/14.04.2008г. кметът на общината учредил на А. Б. възмездно вещно право на строеж в УПИ-Х, кв.310 дворно място от 1095кв.м., представляващ Общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.3456 срещу сумата от 3285 лева. След заплащане на цената и съответните такси, на 17.04.2008г. вх.рег.№ 1916 от 21.04.2008г., акт № 69, том III, им.партида № 12706 по описа на служба по вписвания -Каварна , бил сключен договор между страните за учредяване на право на стоеж върху посочения недвижим имот- частна общинска собственост.

С разрешение за строеж № 232/18.07.2008г. главният архитект на общината - подс. Ю.И. разрешил на Б. във общинския имот да бъде извършено строителство, съгласно одобрения от самия него на 18.07.2008г. инвестиционен проект на жилищна сграда. Инвестиционният проект бил изработен от арх.Е.И..

На 26.08.2008г. св.А. Б. депозирал молба ПС-06-847/08г. до кмета заявявайки, че върху общинската земя с отстъпено право на строеж е изградена сграда с установено започнало строителство- нулев цикъл. Поискал на това основание да придобие право на собственост върху имота. Приложено към преписката(вд-папка 21.4) е незаверено копие от проверката за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа и че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия е подписан от подс. Д. К. като служител по чл.223 ал.2 от ЗУТ и положен печат ТУС -Община Каварна.

Със заповед № 1660/01.09.2008г. кметът Ц. наредил на осн. чл.35 ал.З от ЗОП и чл.26 от НРПУРОИ да се продаде на А.С.Б. поземления имот - частна общинска собственост за сумата от 10950лв., посочена като пазарна цена.

Като основание за извършване на продажбата на имота -частна общинска собственост, в заповедта били посочени освен договора за ОПС и Разрешението за строеж № 232/18.07.2008г., така и Констативен протокол за изграден нулев цикъл от 01.09.2008г.

На 05.09.2008г.с договор за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, вх.№3481/08.09.2008г., Акт № 169, Том IV, им.партида № 12706 по описа на Служба по вписванията-Каварна кметът на община Каварна продал на А.С.Б. общински поземлен имот с площ 1095 кв.м. 1095 кв.м. с идентификатор № 35064.501.3456 -УПИ X в кв.310 по ЗРП на гр.Каварна за 10950 лева. В договора отново било посочен Констативен протокол за изграден нулев цикъл от 01.09.2008г. като един от изискуемите елементи за извършване на сделката.

Видно от заключението на в.л. С. по повторната графическа експертиза, подписът върху молбата за отстъпено право на строеж не се явява подпис на А. Б.. В договора за учредяване право на строеж подписът за приобретател не се явява подпис на А. Б.. Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, представен като копие е с изпълнени подписи от Д.К. и Хр.А., а отбелязаните в същия документ констатации за достигане на контролираните проектни нива - проверка за ниво „цокъл"/нула/ в графа А е изпълнен от Хр. А., а в графа В не е изпълнен от Д.Ф.. Този подпис е с произволен строеж, но съдържа в себе си характерни елементи от подписа на Д.К., позволяващи да се определи, че е изпълнен от него. В протокола проверката за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа подписът в графа А е изпълнен от Д.К., а в графа В е изпълнен от Хр.А.. Подписът в молбата от А. Б. за закупуване на имота не се явява подпис на Б.. Подписът в договора за продажба на имота между кмета и Б.- за купувач не се явява подпис на Б., а от М.Б.. Представените три броя вносни бележки с вписана дата 02.09.2008г., за сумите от 13 249,50лв, 328,50лв и 219,00лв, с вписано за вносител в тях името А.С.Б. са екземпляри съставени под индиго, но изследваните подписи за вносител са се изобразили отчетливо и са годни за сравнително идентификационно изследване. Те са положени от Диана С.ова, работеща като секретар в „Андреев строй“ ООД.

Съгласно заключението на вещото лице инж. Ана К., изготвила комбинирана строително-техническа експертиза(д.п. - папка № 6, л.31-32), за имота има издадено разрешение за строеж, в което е вписано, че искането за одобряване на проектите е от 04.07.2008г., но то е с дата 18.07.2008г. Проектите са одобрени от гл.архитект на общината. Според акт обр.2 строителната площадка е открита на 27.08.2008г., строителната линия е дадена на 07.08.2008г.(предварително), нивото на изкопа е прието на 12.08.2008г.(преди откриване на строителната площадка), нивото на цокъла е прието без дата през 08.2008г.Тези грешки са оценени от вещото лице като недопустими. Няма изпълнявано строителство в ПИ № 35064.501.3456 гр. Каварна, област Добрич, съгласно издадените строителни книжа, няма остатъци от разрушаване на такова.

На 28 ноември 2008г. с нотариален акт № 176, t.VIII, рег.№ 5484, дело№ 1221/2008г. по описа на С.А.- Нотариус №91 в гр.Каварна свидетелят М.Б., действащ като пълномощник на А. Б. продал на Е.Л. И. поземления имот с идентификатор № 35064.501.3456 -УПИ X в кв.310 по ЗРП на гр.Каварна за сумата от 12 950(дванадесет хиляди деветстотин и петдесет) лева.

2. Относно урегулиран поземлен имот № I в квартал 17 по застроителния и регулационен план на с.Топола, община Каварна.(в.д.- папка № 20, купувач: М.А. М.).

Свидетелят А. М.,баща на П.. М., познавал добре подс. Ю.И., тъй като двамата са живели в един квартал в гр. Добрич, учили в едно основно училище.През 2007 г. св.А. М. работел като ръководител на банков клон в гр.Каварна, а синът му – П.. М.  завършвал гимназия в гр. Добрич. Тъй като искал да  живее покрай морето, баща му „разпитал“ и кандидатствал в Община Каварна за имот в с.Топола. Свид.Ал.М. подготвил нужните документи и ги предал на Ю.И., които му обещал съдействие при условие, че му прехвърли част от парцела в последствие.

Така св.П.. М. чрез баща си предприел действия по кандидатстване за ОПС върху общински имот в с.Топола.

С Молба вх.№ ПС-06-571/24.04.2007г. М.А. М. чрез пълномощника си А. М. Т.- овластен с пълномощно Рег.№1581/ 23.04.2007г. заверено от нотариус Радослав Г.-***, поискал да му бъде отстъпено право на строеж върху общински парцел- I в кв.17 по плана на с.Топола, общ.гр.Каварна. Депозирал също искане за картотекиране и декларация за семейно и имотно състояние.

Със заповед № 859/16.05.2007г. кметът на общината учредил на П.. М. възмездно вещно право на строеж в недвижим имот-частна общинска собственост: дворно място с площ 860 кв.м., представляващо УПИ № I в квартал 17 по плана на с.Топола, община Каварна. След заплащане на цената и съответните такси, на 21.05.2007г. с вх.рег.№ 2538 от 23.05.2007г., акт № 69, том IV, им.партида № 8034 по описа на служба по вписвания - Каварна, бил сключен договор между страните за учредяване на право на стоеж върху посочения недвижим имот- частна общинска собственост.

С разрешение за строеж № 262/29.06.2007г. главният архитект на общината - подс. Ю.И. разрешил на М. във общинския имот да бъде извършено строителство, съгласно одобрения инвестиционен проект на жилищна сграда. Видно от документите, находящи се в материалите по д.п. - веществено доказателство папка 20.4, инвестиционният проект е изработен от арх.Е.И., а одобрен от гл. архитект подс.Ю.И. с положен върху проекта щемпел, подписан на 29.06.2007г.

На 06.08.2007г. св.Т. депозирал молба ПС-06-996/08г. до кмета заявявайки, че върху общинската земя с отстъпено право на строеж е изградена сграда с установено започнало строителство- нулев цикъл. Поискал на това фактическо основание да придобие право на собственост върху имота. Приложено към преписката(вд-папка 20.3) е копие с мокър печат на отдел ТУС- Каварна от проверката за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа и установяващ, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия е подписан от подс. Д. К. като служител по чл.223 ал.2 от ЗУТ и положен печат ТУС - Община Каварна.

Със заповед № 1410/08.08.2007г. кметът Ц. наредил на осн. чл.35 ал.З от ЗОП и чл.26 от НРПУРОИ да се продаде на М.А. М. чрез пълномощника А. М. Т. поземления имот - частна общинска собственост за сумата от 5160лв., посочена като пазарна цена.

Основанието за извършване на продажбата на имота -частна общинска собственост посочено в заповедта е освен договора за ОПС, също и Разрешението за строеж № 262/29.06.2007г., така и Констативен протокол за завършен нулев цикъл от 24.07.2006г.

На 09.08.2007г.с договор за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, вх.рег.№3865/27.08.2007г., Акт № 144, Том V, им.партида № 8034 по описа на Служба по вписванията-Каварна кмета на община Каварна-Ц.Ц., продал на М.А. М. чрез неговия пълномощник А. М. Т. с пълномощно рег.№ 1581/2007г. общински поземлен имот с площ 860 кв.м., представляващо УПИ № I в кв. 17 по ЗРП на с.Топола, общ.Каварна. В договора отново бил посочен Констативен протокол за изграден нулев цикъл от 24.07.2008г. и разрешението за строеж като изискуеми елементи за извършване на приватизационната сделка.

Видно от заключението на в.л. С. по повторната графическа експертиза № 131, л.89-91, папка № 6, протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, е с изпълнени подписи от Ал.М. Т., Д.К. и Хр.А., а отбелязаните в същия документ констатации за достигане на контролираните проектни нива - проверка за ниво „цокъл“ /нула/ в графа А е изпълнен от Хр. А., а в графа В е изпълнен също от Хр. А. . В протокола проверката за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа подписът в графа А е изпълнен от Д.К., а в графа В е изпълнен от Хр.А.. Вносните бележки с внесени суми по повод молбата от П.. М. за закупуване на имота, са подписани от едно лице, но не са изпълнени от П.. М. или от А. Т..

Съгласно заключението на вещите лица инж. А.К. и инж.Д.Р., изготвили комбинирана строително-техническа експертиза(д.п. - папка № 6, л.70), няма изпълнявано строителство в УПИ I, кв.17 в СО Топола съгласно издадените строителни книжа.

На ДП /т.2 л.28-30/ свид. Ал.Т. обяснява подробно, че подс. И. го е убедил да закупи по-голям имот, отколкото му е бил необходим, че му е обещал да оформи всички необходими книжа и ще му се обади „за ги подписва, където трябва” и заплащал съответните такси по указания на И.. Не е поръчвал проекти, строителни разрешения и даване стр. линия. Тъй като не му бил необходим такъв голям парцел, подс. И. предложил да закупи част от него на името на съпругата си. Свид. Т. и подс. И. имали уговорка за прехвърляне на част от имота като компенсация за услугата ”…дето ми придвижваше документите и ме уреди да закупя имот на името на сина ми”. В разпита си в с.з. на 11.11.2014г. – л.145, заявява същото, че не е бил започван никакъв строеж в имота, че нито той, нито синът му са възлагали на някого изработването на инвестиционен проект и не са плащали за такъв. Относно факта дали е имал някаква договорка с подс. И. по отношение на този имот са констатирани противоречия и е приобщен протокъл за разпит на същия свидетел пред съдия от 03.09.12г.

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото, от показанията на св.А. Т., дадени пред първата инстанция, в които по същество не отрича оказаното му „съдействие” от подс.Юл.И., свеждайки го единствено до придвижване на документите. Съдът е констатирал противоречия с показанията дадени както пред орган на дп, така и в тези, дадени на 03.09.11г.(л22-27, т.2 д.п.) по реда на чл.223 НПК по НЧД 429/2011г. описа на ОС-Добрич. и е кредитирал тези относно обстоятелството, че свид.М. е продал на свид.И. 500 кв.м. от придобития имот, а 360 кв.м е оставил в своя собственост, съгласно предварителна уговорка с подс. И.. Това се установява от обстоятелството, че свид.Ал.М. не е имал никакви контакти с бившата съпруга на подс.И. – на него не му беше известен факта, че именно арх.И. по негово поръчение е изготвила арх.проекти за издаване на разрешението за строеж; свидетелят е категоричен, че нито той, нито сина му е предприемал строителство в парцела, а видно от приобщената по делото документация от името на сина му са изготвени нужните за закупуването на земята документи. Това е било организирано от подс.И. именно защото е бил наясно, че по този начин подсигурява придобиването на част от парцела за бившата си съпруга. В обясненията си подс.И. отрича да има каквото и да е касателство към имота, придобит от бившата му съпруга в с.Топола. Това негово твърдение се опровергава от собствените му разговори, проведени по телефон с агенти на недвижими имоти, чието съдържание е фиксирано чрез използваните СРС. В тях подсъдимият И. предлага за продажба имота в с.Топола недвусмислено като свой, обяснява че познава и съсобственика. Горното съчетано с обстоятелството, че подс.И. поддържа твърдения, които са в открито противоречие със законоустановени положения /напр. И. твърди, че нямал задължение да съхранява в качеството си на Ръководител на служба „ТУС“ протоколите за откриване на строителна площадка и ниво, което е в разрез с установеното задължение по чл.10, ал.2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството оригиналът на протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво да се съхранява безсрочно от администрацията, издала разрешението за строеж/, дават основание тези обяснения да се приемат като защитна позиция, неподкрепена от другите доказателствени източници.

Правилно съдът е преценил, че в хода на съдебно производство не са събрани доказателства за съвместна престъпна дейност, на двама подсъдими – К. и И., която да бъде квалифицирана като съучастническа. Подс.И. просто се е възползвал от създадената организация и от липсата на реално осъществяван от подс.К. контрол върху строителството при подписването на строителните книжа, без да му е било необходимо каквото и да било умишлено действие от страна на К.. Правилно съдът е изменил с присъдата си обвинението, възведено срещу двамата за осъществено престъпление по чл.283 от НК в условията на съучастие по смисъла на чл.20, ал.2 и ал.4 от НК, като е приел, че подс.И. е осъществил сам инкриминираното поведение, довело до набавяне за Е.Л. И. на противозаконна облага в размер на 78 233 /седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и три/ лева, с придобиването на общинска собственост - идентификатор № 35064.501.3456 -УПИ X в кв.310 по ЗРП на гр.Каварна и УПИ № I в квартал 17 по плана на с.Топола, община Каварна.

По отношение на този подсъдим следва да се приеме, че е осъществил от обективна и субективна страна състав на престъпление по чл.283, вр.чл.26, ал.1 от НК, тъй като:

В периода 24.04.2007 г. до 28.11.2008 г. в качеството си на длъжностно лице - главен архитект при Община Каварна, в условията на продължавано престъпление е използвал своето служебно положение, за да набави за Е.Л. И. от гр.Каварна противозаконна облага в размер на 78 233 /седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и три/ лева, при продажбата на имот общинска собственост - УПИ с идентификатор № 35064.501.3456 по ЗРП на гр.Каварна и при продажбата на имот общинска собственост - УПИ № VIII в квартал 17 по ЗРП на с.Топола, Община Каварна.

За състава по чл. 283 НК е необходимо длъжностното лице да е използвало служебното си положение, и то с цел да набави за себе си или за другиго противозаконна облага. Касае се за използване от длъжностното лице на съответно длъжностно качество за реализацията на една извънслужебна дейност. В конкретния случай подс.И. възползвайки се от длъжностното си качество на главен архитект без да нарушава своите задължения е набавил за бившата си съпруга противозаконна облага, т . е. заобикаляйки изискванията на Наредба №2 той е постигнал благоприятно изменение на имотното състояние на Е.И.. За обективната съставомерност на деяние е от значение  само обстоятелството, че службата, която заема подс.И., му дава възможност да набави облага, че длъжностното му качество улеснява мотивировката на други лица.

В жалбата си, подс. И. възразява срещу цитирането в мотивите на съда на Пост.№2/80г. на Пленума на ВС и позоваването на него, тъй като то отразявало друга действителност. Това възражение е несъстоятелно, тъй като това Постановление не е загубило силата си и указанията в него са задължителни. Обвинението се състои в това, че възползвайки се от служебното си положение длъжностното лице набавя за себе си или за другиго противозаконна облага. Няма съмнение в длъжностното качество на подс. И.. Безспорно е и че същия се е възползвал от това си качество. Бидейки главен архитект на Община Каварна той е бил запознат с устройствените планове, с приетите директиви за развитието на селищната система, за промените в регулационните планове, за определянето на парцели за конкретни нужди, издавал е разрешения за строеж включително и на въпросните парцели предназначени за задоволяване на жилищни нужди на нуждаещи се, бил е наясно с процедурата и практиката по изкупуване на такива парцели.

Установено е, че свид. А. Б. не е положил нито един от подписите по цялата преписка. Някои от тях са положени от пълномощник, но останалите откровено са неистински. Свидетелят не е имал намерение да извършва строителство в имота. Два месеца след закупуването му го е продал на свид. И..

Относно имота в с.Топола е установено, че е имало предварителна уговорка за продажба на част от парцела на свид. И., както вече се знае – бивша съпруга на подс. И.. Налични са и ВДС по СРС, с които пряко се установява заинтересоваността на подс. И. по отношение на този парцел. Така в том 2 ВДС стр.27,28,29  и сл. от 06.06.2011г. се води разговор между подс. И. и лице на име С., очевидно от агенция за недвижими имоти за притежаваните от подс. И. имоти в с.Топола и желанието му да ги обедини в общ парцел с имот №VІІІ, чийто собственик познавал, за да се продаде по-изгодно.

Няма спор, че подс. И. няма как да влияе на определената пазарна цена, по която са закупувани имотите, но и няма спор, че „кандидатите” за купувачи на конкретните имоти са били насочвани за кои имоти да подават молби за отстъпване право на строеж , а след това и за закупуване на същите. Няма и спор, че свид. Ев. не е имала право да кандидатства за такъв имот и че ако беше сторила това директно, молбата й не би била уважена. ЦЕ.сочено са търсени такива правоимащи, които след това да прехвърлят придобитите имоти.

В жалбите и на двамата подсъдими определено се спекулира с понятията „кота цокъл” и „кота нула”, използвани в обв. акт. В имотите е следвало да има някакво започнато строителство, нещо, което да удостовери сериозното намерение на ползвателя да използва имота за това, за което е предназначен. Използваните понятия са технически и касаят отделните етапи на изграждане на обекта, реда който трябва да се следва, при наличието на определени документи. Никъде в Наредба №2 не се говори нито за откриване на строителна площадка, нито за „кота цокъл” а за установено започнало строителство.

Що се касае до наличието или не на противозаконна облага по отношение на свид. И., то без съмнение такава е налице, тъй като свидетелката няма качество на „нуждаещ се гражданин” по смисъла на ЗОС и не би могла да се сдобие с конкретния имот по предвидения по закон начин. Няма спор, че първоначално придобилите имота граждани са сторили това законосъобразно, т.е. са имали право да ги придобият, но те изначално не са имали намерение да ги придобиват за себе си.

Относно идентичността на протоколите за разпит от ДП и тези пред съдия – разпита се води пред съдия, а не от съдията. Неговото присъствие служи като гаранция, че на разпитваното лице не се оказва някакво въздействие. Протоколите след проведения разпит се прочитат и подписват от присъстващите страни. Ако някой е имал някакви забележки, то те са щели да бъдат съответно вписани.

Подс. И. многократно възразява, че съдът в мотивите си е посочвал свид. Е.И. като негова съпруга, като по този начин правил едва ли не някакви внушения. Без това възражение да е от особено значение, само за уточняване маниера на действие, тук следва да се цитират показанията на свид. К. Ат. К. дадени на д.п. /т.4 л.58/ ”…За сем. И. ми е известно, че разводът им е фиктивен, за да може Е.И. да изготвя строителните книжа,които арх. И. ги утвърждава. Инак си живеят заедно като семейство, но това е тяхната схема”

По отношение общото възражение, че в мотивите на първата инстанция се копирали части обв.акт.- Поради обемността на материалите не е недопустимо да се използва този способ при описване на фактическата обстановка – такива пасажи се съдържат и в настоящото решение. Що се касае до логическите съждения, то такива са изложени от съда, а дали са всестранни и в достатъчен обем е отделен въпрос.

По протеста:

Протеста се поддържа частично в с.з. относно явната несправедливост и по отношение обвинението по чл.283а НК но на друго основание – престъплението по чл.282 НК да е свързано с продажбата на общинска собственост. Доколкото се иска приложение на закон за същото престъпление то е допустимо, но настоящият състав намира, че е неоснователно изхождайки от същите съображения както и спрямо обвинението, че престъплението е вързано с приватизация на такова имущество. Право да извършва продажба на имоти общинска собственост има кмета на общината, а не началниците на отдели.

Що се касае до пунктовете, по които е оправдан подс. К. по обвинението по чл.311 НК, то от СТЕ е установено, че в тези имоти е имало изградени постройки, т.е. отразеното в констативните протоколи отговаря на действителността.

По отношение  оплакването за явна несправедливост, то също е неоснователно.

Признавайки подс.К. за виновен за деяния по чл.282 ал.2 НК съдът е определил наказание над минималния и  под средния размер с приложение на чл.66 НК. Приел е, че същия не е осъждан, работи и по-същественото – от извършване на деянията е изминал значителен период от време, т.е. санкцията се явява твърде закъсняла. Вярно е, че деянието е със завишена степен на обществена опасност. Дало е широк отзвук сред обществеността, но това е елемент от състава на ал.2 на чл.282 НК. Престъпната дейност е била упорита, но в крайна сметка не е нанесена материална щета на Общината. Подсъдимият К. се е възползвал от създадена практика, даваща възможност за корупционни практики в широк смисъл. За поведението му и метода му на работа, освен събраните ВДС от СРС в том 1, свидетелства и записания разговор между подс. И. и мъж  на име Стоян от 17.08.2011г. л.94 и сл.том 2 ВДС „…Каквото и да му кажа, той си прави каквото си знае…идва, свърши частпромите и изчезва…”

Правилно окръжният съд е преценил, че определеното наказание ще изиграе своето възпитателно въздействие и без да е необходимо подс. К. да го изтърпява ефективно, с изолация от обществото. Едно такова наказание ще произведе и своята възпираща и предупреждаваща роля и по отношение останалите членове на обществото.

Що се касае до определеното наказание на подс. И., то също е определено правилно и законосъобразно. Преценена е както обществената опасност на деянието, така и на дееца като последната не е завишена. Съобразено е и с обстоятелството, че случаите, в които той се е възползвал от служебното си положение са два, докато за другия подсъдим са десет. Определеният размер на наказанието глоба не е завишен, нито е занижен с оглед данните за личността му.

Окръжният съд е изложил обстойни мотиви в този смисъл и те напълно не възприемат и от настоящата инстанция.

По тези съображения настоящата инстанция намира, че протестът и жалбите са неоснователни и присъдата следва да бъде потвърдена като обоснована и законосъобразна

Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на присъдата при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание  чл.338 НПК Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъдата от 14.07.2015г. на Варненския окръжен съд, постановена по нохд № 531/2014г.  в по отношение на подсъдимите Д.Е.К. ЕГ№ ********** и Ю.Г.И. ЕГ№ **********

Решението подлежи на касационна жалба или протест в 15-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено, на основание чл.350 ал.2 НПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.