Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 3

 

 

Гр.ВАРНА,23.01.2014 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд-наказателно отделение в открито съдебно заседание на седемнадесети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР МАНЕВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:  РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                                    ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

 

При секретар: С.Д.

и в присъствието на прокурор: ИСКРА АТАНАСОВА,

 разгледа докладваното от съдия Димитров

 ВНОХД №334/2013 год. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 48 по НОХД №165/2013 год. на Разградския окръжен съд, постановена на 18.10.2013 год.,с която, подсъдимият по делото: Б.И.М., български гражданин, е признат за виновен по обвинението по чл. 248а, ал. 3, вр. ал.1 от НК,вр. чл. 55,ал.1,т.1 от НК, му е наложено наказание- лишаване от свобода за срок от шест месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпълнение с изпитателен срок от три години.

Въззивното производство е образувано по жалба на Б.М. ***. Оспорва възприетата фактическа обстановка от съда. Оспорва компетентността на съдебно техническата експертиза назначена и приета от съда.

Представена е молба от адв. Юлиян Г. от АК-Варна, в която се развиват доводи затова ,че вещото лице по експертизата не е отговорило на всички поставени въпроси. Налице били доказателства ,че заявените площи са били почиствани, но съда не е отчел това обстоятелство. Св. И.Я. и А.Д. извършили проверката на заявените площи, били некомпетентни ,тъй като не са специалисти. Констатираните битови отпадъци били почистени пролетта ,но после отново били изхвърлени. Правят се доказателствени искания по които съда се е произнесъл при условията на чл.327 от НПК. Молят съда да оправдае подсъдимия или алтернативно да се отмени присъдата и делото се върне за ново разглеждане.

Представителят на прокуратурата оспорва подадената жалба. Развива доводи ,че не са допуснати съществени процесуални нарушения. Възприетата фактическа обстановка е обективно доказана от събраните доказателства по делото, обвинението е правилно и правилно съда е признал подсъдимия за виновен. Моли съда да потвърди постановената присъда.

Подсъдимият редовно призован, явява се лично и с адв. Юлиян Г. от АК-Варна и адв. М.Т. ***. Развиват същите доводи в съдебно заседание. Вещото лице по експертизата не било специалист и неговото заключение е невярно. Делото било предявено на О.А.К.- н-к отдел прилагане на схеми и мерки за подпомагане при Община Кубрат. Същият не бил призован като свидетел по делото ,поради което били нарушени правата на държавата. Подсъдимия осъществи правото си да дава обяснения по делото ,като в изложението си подържа становището относно компетентността на вещото лице ,което не е правило оглед на терените , а е работило по документи. Молят съда да отмени присъдата и върне делото на първоинстанционния съд за нова разглеждане.

 

 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД Е ПРИЕЛ СЛЕДНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

 

Общите правила по кандидатстването за подпомагане са уредени в Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, Наредба № 5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания и Наредба № 5/10.03.201 Ог. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища. Нормативно са уредени и в Регламент № 73/2009г. на Съвета на ЕС, а правилата за прилагането му са уредени в Регламент N9 1122/2009г. на Комисията на Европейските общности.

Регистрирането (очертаването) на земеделските площи (блокове на земеделско стопанство и земеделски парцели) на един земеделски стопанин се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождението на площите.

Бенефициентът подава заявление за входяща регистрация в Общинската служба по земеделие /ОСЗ/ по постоянен адрес, ако е физическо лице или по адреса на управление, ако е юридическо лице или ЕТ и прилага карти с местоположението на Блока на земеделското стопанство и включените в него парцели.

Общинските служби по земеделие на основание чл. 9, ал. 1 Наредба 5/27.02.2009г. изпращат служебно представеното на хартиен носител общо заявление за подпомагане, подписано от кандидата, и придружаващите' го документи на съответния отдел "Прилагане схемите и мерките за подпомагане" (ОПСМП) в Областната дирекция на ДФЗ.

Основните данни, които бенефициентите посочват в заявлението са регламентирани в чл. 3, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 3 от Наредба № 5/27.02.2009г, а именно: „Общото заявление съдържа данните за идентификацията на земеделските парцели, за които се кандидатства за подпомагане, включително площта на парцела в хектари до втория десетичен знак; местонахождението на парцела, определено върху картен материал от Интегралната система за администриране и контрол; начина на ползване на парцела и основанията за ползването им".

Схемите и мерките, по които може да се кандидатства са Схема за единно плащане на площ /СЕПП/, Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя /НДП/ и др.

Прилагането на СЕПП като една от основните дейности на Разплащателната агенция предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от Европейският фонд за гарантиране в земеделието. Плащането се определя на хектар използвана земя, а допустимите за отпускане на помощи земи са: обработваема (орна) земя, постоянно затревени ) площи        - пасища, мери и ливади, трайни насаждения и семейни градини.

Освен СЕПП земеделските стопани могат да получат и средства под формата на: Национални доплащания. Те предоставят възможност на земеделските стопани да получат допълнителни средства за отглежданите от тях култури и животни.

При наличие на над-декпарирани площи (т.е площи, които не се използват и не се обработват от дадения земеделски стопанин и се смятат за недопустими за подпомагане или двойно заявени площи, за който не е доказано основанието на ползване), на земеделския стопанин се начисляват санкции върху площта, с която е кандидатствал за субсидия.

С решение № 1/22.02.2007г. на Окръжен съд - гр. Разград в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел под парт. № 178, том 10, стр. 178 по ф.д. № 133/2007г. е вписано Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност с наименование „Кубратска мера", със седалище гр. Кубрат, ул. „Самуил" №13.

  Основната цел на сдружението е да защитава интересите на фермерите- животновъди, които ползват общински пасища и мери в населените места на територията на общината; да допринася за ефективно управление и стопанисване на пасищата и мерите; справедливо и целево изразходване на средствата от всички приходи, както и субсидии, които сдружението може да получи като директни плащания по схемите за единно плащане на площ. Средствата за постигане на целите са: проучване състоянието на пасищата и мерите в отделните населени места, чрез техните представители в сдружението; разработване на планове, програми и проекти по мерките, включени в националния план за развитие на земеделието и селските райони; изпълнение на конкретни мероприятия и дейности планирани през съответната година, свързани с осъществяването на основната дейност на сдружението.

Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява, от председател. С решение № 2/04.03.2010 г. на ОС -гр.' Разград по ф.д. № 133/2007г. на СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат е вписан като председател подс. Б.М. (т. II, л. 32). От учредяването на сдружението до избирането му за председател той е член на Управителния съвет.

С договор за наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд сключен на 15.06.2007г. Община Кубрат предоставя за ползване на СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат всички пасища и мери на територията на Общината с обща площ 2551,62 ха за срок от три стопански години, т.е. до 01.10.201 Ог.

На основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет - гр. Кубрат за управление, стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд и гори и земи от общинския горски фонд същите страни подписват анекс на 28.05.2008г. към договора сключен на 15.06.2007г. В раздел IV „Срок на договора и прекратяване" в чл. 13 се удължава срока на действие до 01.10.201З г., с възможност за удължаване до максималния срок от 10 години.

На основание Решение № 324 по Протокол № 24/28.12.2009г. и Решение № 325 от Протокол № 25/29.01.2010 г. от заседание на Общинския съвет - гр. Кубрат същите страни подписват анекс от 30.03.2010 г. към първоначалния договор сключен на 15.06.2007г. между Община Кубрат и СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат. В приложение № 1 към анекса са индивидуализирани общинските пасища и мери /населено място, номер на парцел, начин на трайно ползване, площ, категория и документ за собственост/ предоставените за стопанисване на сдружението. Определен е и годишен наем в размер на 4 лв. на декар

На 06.05.201 Ог. в ОС „Земеделие" - гр. Кубрат поде. М., в качеството си на председател на СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат, подава лично заявление за входяща регистрация 2010 с УИН 1716061046923. Прилага и таблица на използваните парцели с дата 15.05.2010 г., в която заявява за подпомагане по СЕПП 182 бр. парцела, находящи се в землищата на. с. Беловец, с. Бисерци, с. Божурово, с Горичево, с. Задруга, с. Каменово, с. Звънарци, гр. Кубрат, с Медовене, с. Равно, с. Савин, с. Севар, с. Сеслав, с. Тертер, с. Точилари, с. Юпер. Сдружението кандидатства за подпомагане по Европейските програми от 2007г. Във връзка с това на 06.05.2010 г. подс. М. попълва и подписва декларация за допустимост на площи от предходна кампания.

Според обясненията на подс. М. сдружението наема общински пасища и мери от 2007г., като през 2010 г. те са единствените, които стопанисват площи, с предназначение пасища и мери в землищата на Община Кубрат. Подсъдимият подава заявление за получаване на субсидия от името на сдружението за първа година.

В резултат на извършена административна проверка в ИСАК „Директни плащания" на заявлението, подадено от председателя на СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат, са установени 14 бр. БЗС е №№ 86091-235-1, 30212-34-1,  65886-119-2, 30541-211-1, 30212-103-1, 72337-82-1, 65886-99-1, 30541-105-1, 49518-115-1, 30212-165-1, 30541-60-1, 49518-57-1, 65022-84-1, 03575-189-1, които излизат извън площите допустими за подпомагане и 4бр. БЗС с №№ 03575-189-1, 30541-105-1, 30541-60-1 и 86091-235-1, които са без физически блок.

След като се запознава с резултатите от проверката подс. М. посещава на място парцелите, за които е установено, че са недопустими и намалява броя на заявените за подпомагане площи.

На 15.05.201 Ог. в ОС „Земеделие" - гр. Кубрат подс. М. подава лично и подписва Заявление за подпомагане 2010 с УИН 1716061046923 от името на СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат. С депозираното до ОД на ДФ „Земеделие" заявление, кандидатства за подпомагане само по програма СЕПП със , следните 169 бр. парцели:

парцел е БЗС № 03575-420-1-2 е площ 1,89 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-68-1-2 с площ 2,08 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 30212-103-1-1 с площ 0,30 ха, находящ се в землището на с. Задруга, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-118-1-3 с площ 0,40 ха, находящ се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-47-1-2 с площ 0,10 ха, находящ се в землището на е. Каменово, общ. Кубрат,

парцел е БЗС № 35897-66-1-2 с площ 0,21 ха, находящ се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-76-1-2 е площ 0,23 ха, находящ се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-156-1 -2 е площ 1,42 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 47617-10-4-5 е площ 5,62 ха, находящ се в землището на с. Медовене, общ. Кубрат,

парцел е БЗС № 47617-41-3-2 с площ 1,20 ха, находящ се в землището на с. Медовене, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 49518-115-1-1 с площ 5,85 ха, находящ се в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат,

парцел е БЗС № 47617-47-1-2 с площ 3,85 ха, находящ се в землището на с. Медовене, общ. Кубрат,

парцел е БЗС № 61203-80-2-2 с площ 0,61 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 03575-109-1-2 с площ 6,38 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 03575-125-1-2 с площ 5,12 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 03575-417-1-2 с площ 2,04 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 03575-158-1-2 с площ 8,53 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 03575-112-1-2 с площ 27,62 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 03575-66-1-2 с площ 32,35 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 03575-68-1-2 с площ 7,71 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 03575-175-1-2 с площ 0,50 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 03575-71-1-2 с площ 5,58 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 03575-124-1-2 с площ 6,09 ха, находящ се в землището на с. Беловец, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-104-1-2 с площ 5,67 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-105-1-3 с площ 6,97 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-113-1-2 с площ 4,04 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-115-1-2 с площ 2,63 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-120-2-4 с площ 49,30 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-132-1-2 с площ 10,37 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-142-1-2 с площ 28,36 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-149-1-2 с площ 22,97 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-31-1-2 с площ 7,36 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-47-2-2 с площ 35,68 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-76-1-2 с площ 21,28 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-9-1-2 с площ 5,22 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-117-2-2 с площ 8,13 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-141-1-2 с площ 1,28 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-141-2-2 с площ 1,44 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-109-1-1 с площ 0,95 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 04131-140-1-2 с площ 3,43 ха, находящ се в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 05058-61-1-2 с площ 15,01 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 05058-63-1-2 с площ 4,47 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 05058-66-1-2 с площ 8,36 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 05058-72-1-2 с площ 16,53 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 05058-51-1-2 с площ 10,75 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 05058-64-1-2 с площ 2,18 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 05058-65-1-2 с площ 11,18 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 05058-69-1-2 с площ 2,00 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 05058-71-1-2 с площ 1,61 ха, находящ се в землището на с. Божурово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-77-1-2 с площ 1,05 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-11-1-2 с площ 11,14 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-66-1-2 с площ 5,38 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-67-1-2 с площ 3,79 ха, находящ се в землището ) на   с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-78-1-2 с площ 3,73 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-79-1-2 с площ 7,66 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-81-1-2 с площ 13,65 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-65-1-2 с площ 17,35 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-75-1-2 с площ 6,06 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 16105-76-1-2 с площ 1,73 ха, находящ се в землището на с. Горичево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 30212-165-1-1 с площ 0,80 ха, находящ се в землището на с. Задруга, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 30212-34-1-1 с площ 2,44 ха, находящ се в землището на с. Задруга, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 30541-106-1-1 с площ 1,62 ха, находящ се в землището на с. Звънарци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 30541-43-1-2 с площ 2,95 ха, находящ се в землището на с. Звънарци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 30541-44-1-2 с площ 22,49 ха, находящ се в землището на с. Звънарци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 30541-60-1-1 с площ 3,84 ха, находящ се в землището на с. Звънарци, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-100-1-2 с площ 3,65 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-112-1-2 с площ 5,60 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-116-1-2 с площ 1,94 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-118-2-2 с площ 17,42 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-68-1-2 с площ 2,12 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-68-2-2 с площ 0,34 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-72-2-2 с площ 8,95 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-73-1-3 с площ 15,32 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 35897-89-1-2 с площ 2,99 ха, находящи се в землището на с. Каменово, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-125-1-2 с площ 73,65 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-134-1-2 с площ 10,83 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-153-1-2 с площ 31,05 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-169-4-3 с площ 4,04 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-208-1-2 с площ 18,02 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-230-1-2 с площ 2,80 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-236-1-2 с площ 4,43 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-243-1-2 с площ 10,19 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-245-2-2 с площ 1,25 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-259-1-2 с площ 2,15 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-260-1-2 с площ 8,20 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-263-1-3 с площ 5,04 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-271-1-2 с площ 7,71 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-273-1-2 с площ 1,89 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-291-1-2 с площ 20,17 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-299-1-2 с площ 10,23 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-300-1-2 с площ 9,98 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-309-1-3 с площ 0,96 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-311-1-3 с площ 8,63 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-38-1-2 с площ 17,78 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-81-1-3 с площ 1,54 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-81-2-2 с площ 3,34 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-282-1-2 с площ 0,89 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-289-1-2 с площ 0,73 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-208-2-2 с площ 0,33 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 40422-240-1-2 с площ 2,80 ха, находящ се в землището на гр. Кубрат,

парцел с БЗС № 47617-41-4-2 с площ 9,69 ха, находящ се в землището на с. Медовене, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 47617-44-1-2 с площ 11,00 ха, находящ се в землището на с. Медовене, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 47617-46-1-2 с площ 19,16 ха, находящ се в землището на с. Медовене, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 47617-55-1-2 с площ 2,44 ха, находящ се в землището на с. Медовене, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 47617-47-1-2 с площ 3,85 ха, находящ се в землището на с. Медовене, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 49518-117-1 -2 с площ 13,72 ха, находящ се в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 49518-120-1-2 с площ 46,52 ха, находящ се в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 49518-124-1 -3 с площ 11,74 ха, находящ се в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 49518-126-2-3 с площ 17,48 ха, находящ се в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 49518-57-1-1 с площ 17,89 ха, находящ се в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 49518-69-1-2 с площ 20,16ха, находящ се в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-131-1-2 с площ 1,67 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-131-2-2 с площ 1,11 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-132-1-2 с площ 0,91 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-244-1-2 с площ 0,44 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел БЗС № 61203-40-1-2 с площ 10,81 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-41-1-2 с площ 10,35 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-44-1-2 с площ 7,58 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-80-1-2 с площ 0,76 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-81-1-2 с площ 0,72 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-83-1-2 с площ 8,08 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-86-1-2 с площ 0,87 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-86-2-2 с площ 0,63 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-87-1-2 с площ 9,06 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-88-1-2 с площ 2,82 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-89-1-2 с площ 1,69 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 61203-131-3-2 с площ 0,81 ха, находящ се в землището на с. Равно, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 65022-48-1-2 с площ 11,79 ха, находящ се в землището на с. Савин, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 65022-50-1-2 с площ 2,63 ха, находящ се в землището на с. Савин, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 65022-84-1-3 с площ 14,93 ха, находящ се в землището на с. Савин, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 65886-102-4-3 с площ 13,31 ха, находящ се в землището на с. Севар, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 65886-106-1-2 с площ 8,96 ха, находящ се в землището на с. Севар, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 65886-114-1-2 с площ 1,79 ха, находящ се в землището на с. Севар, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 65886-119-2-2 с площ 3,36 ха, находящ се в землището на с. Севар, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 65886-120-2-2 с площ 4,92 ха, находящ се в землището на с. Севар, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 65886-99-1-2 с площ 41,16 ха, находящ се в землището на с. Севар, общ. Кубрат,

парцела с БЗС № 66295-147-1-2 с площ 2,47 ха, находящи се в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

парцела с БЗС № 66295-41-1-2 с площ 1,13 ха, находящи се в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

парцела с БЗС № 66295-42-1-2 с площ 5,32 ха, находящи се в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

парцела с БЗС № 66295-44-1-2 с площ 8,39 ха, находящи се в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

парцела с БЗС № 66295-50-1-2 с площ 1,03 ха, находящи се в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

парцела с БЗС № 66295-51-1-2 с площ 75,62 ха, находящи се в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

парцела с БЗС № 72337-35-2-3 с площ 150,42 ха, находящи се в землището на с. Тертер, общ. Кубрат

парцел с БЗС № 72337-55-1-2 с площ 63,29 ха, находящ се в землището на с. Тертер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 72337-60-2-2 с площ 3,05 ха, находящ се в землището на с. Тертер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 72337-61-1-2 с площ 21,62 ха, находящ се в землището на с. Тертер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 72337-63-1-2 с площ 1,72 ха, находящ се в землището на с. Тертер, общ.  Кубрат,

парцел c БЗС № 72337-63-2-2 c площ 0,87 ха, находящ се в землището на с. Тертер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 72337-82-1-1 с площ 3,88 ха, находящ се в землището на с. Тертер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 72895-60-1-2 с площ 3,33 ха, находящ се в землището на с. Точилари, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 72895-64-2-4 с площ 3,36 ха, находящ се в землището на с. Точилари, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 86091-111-3-3 с площ 12,29 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 86091-111-5-1 с площ 1,16 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 86091-112-1-2 с площ 3,57 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 86091-121-1-3 с площ 24,79 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 86091-122-2-2 с площ 8,28 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 86091-123-1-2 с площ 93,72 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,                                                               '

парцел с БЗС № 86091-235-1-1 с площ 2,04 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 86091-41-1-2 с площ 0,41 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

парцел е БЗС № 86091-81-1-2 с площ 0,90 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 86091-16-1-2 с площ 6,74 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 86091-111-4-1 с площ 0,87 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

парцел с БЗС № 86091-129-2-2 с площ 0,73 ха, находящ се в землището на с. Юпер, общ. Кубрат,

с обща площ 1700,56 ха, с предназначение пасища и мери, в землищата на населените места на Община Кубрат. Подсъдимият прилага и карти за всеки от парцелите.

В заявлението за подпомагане от 15.05.2010г. подс. М. е декларирал, че „към датата на подаване на настоящото заявление земеделските парцели, с които кандидатствам за подпомагане отговарят на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние определени със заповед на Министъра на земеделието и храните".

В периода от 04.10.2010г. до 05.11.2010г. св. И.Я. и св.А.Д. , в качеството йм на експерти в Регионален технически инспекторат при ОД на ДФ „Земеделие" - гр. Разград извършват проверка на място на заявените от председателя на СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат  парцели, като за резултатите изготвят контролни листи за проверка на място /т. II, л. 153-211/. При проверките присъства представител на бенефициента. За част от заявените площи е установено, че не се поддържат, обрасли са с растителност - храсти и дървета, а на някои има изхвърлени битови отпадъци. По отношение на други се установява, че се обработват - засети са с пшеница, люцерна, т.е. ползват се не по предназначение и в този смисъл също не се стопанисват от бенефициента.

С уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2010 г. /т. I, л. 18- 27/ представителя на СНЦ „Кубратска мера" - гр. Кубрат е уведомен, че по отношение на част от заявените парцели е налице недопустима площ в размер на 397,32 ха. или 30,49 % от общо заявените 1700,56 ха.

Съгласно заключението на криминалистическата - графическа експертиза на подпис (т. I, л. 112-113) Протокол № 38/26.02.2013 ,г. саморъчните подписи в Заявление за входяща регистрация 2010,таблица на използваните парцели 2010, декларация за допустимост на площи от предходна кампания и заявление за подпомагане 2010 и приложените към него таблица на използваните парцели 2010 са изпълнени от Б.И.М. /т.7 оригинална преписка/.

От заключението на извършената съдебно-техническа експертиза (т. I, л. 117-154) се установява, че по отношение на 134 парцела заявени за подпомагане от подс. М. не отговарят на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние определени със Заповед № РД 09990/23.12.2009г. на Министъра на земеделието и храните и на условията определени в Наредба № 5/10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища. В част от парцелите е установено наличие на храсти и дървета - растителност, която ако не е била налична в началото на месец май 2010 г., не би могла да се развие и достигне размерите документирани на снимковия материал. По отношение на други' са налице скални и скални отвеси, както и такива със сгради и съоръжения, единият от парцелите включва територия на футболно игрище.

 

ОТНОСНО ОБОСНОВАНОСТТА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРИСЪДАТА:

 

Първоинстанционният съд е провел съдебно дирене и е събрал необходимите доказателства по делото. Извършил е анализ на събраните доказателства по делото и е направил своите правни изводи, с които изводи настоящият състав на съда е съгласен.

След анализ на събраните доказателства по делото ,безспорно е установено и доказано ,че подсъдимия М. от обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.248”а”, ал.3 от НК. Със действията си подсъдимия е представил неверни сведения в ОСЗ, с цел да получи кредит . Подсъдимия е представлявал юридическото лице СНЦ „Кубратска мера” –г. Кубрат, в качеството си на председател и представляващ.

От събраните доказателства по делото е установено ,че на 15.05.2010 год.,подсъдимия лично е подал и подписал Заявлението за входяща регистрация и приложените към него таблици, на използваните парцели и получил УРН. В това заявление лично той е посочил 169 бр. парцела с обща площ 1700,56 хектара, които са се намирали в землищата на населените места на Община Кубрат.

Безспорно е установено ,че подадените документи в ОСЗ са подписани лично от него и подадени от него.

Неоснователни са твърденията му ,че общината има вина тъй като не била ги въвела във въвод и поради пропуски в работа на общинската служба той не разбрал ,кои площи са недопустими за регистриране по програмата. СНЦ е кандидатствало по тази програма и предходните години, ползвали са средства по тази програма и му е било пределно ясно , на какви условия трябва да отговарят заявените площи по програмата.

Безспорно е доказано, че към момента на подаване на заявлението, подсъдимия е знаел, че земеделските парцели, с които кандидатства трябва да отговарят на условията за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, бил е запознат с дефинициите за земеделска земя, съгласно действащото законодателство, както и с изискването, че парцелите, за които кандидатства за субсидия, са в съответствие с тези дефиниции, тоест ,че заявените парцели като пасища и мери трябва да са добре почистени и подържани.

Подсъдимия е знаел, какви са условията за кандидатстване и оправданието му с действията на общинската служба са неоснователни. Несъстоятелно е това оправдаване и поради следния факт. Веднага след подаване на заявлението и приложените към него таблици, длъжностното лице приело документите, веднага извършило компютърна проверка в ИСАК регистър „директни плащания”. При тази проверка длъжностното лице уведомило подсъдимия ,че 14 от заявените площи излизат извън площите подходящи за подпомагане определени от МЗХ. Обяснено му е било от св.Н.Басри-старши експерт в ОбС-Земеделие-Кубрат, че тези мери и пасища са недопустими за подпомагане към датата на подаване на заявлението- 15.05.2010 год. Въпреки това, подсъдимия е включил тези 14 блока в заявлението. Подсъдимия е бил предупреден ,че ще бъде извършена и техническа проверка на място.

От доказателствата по делото е установено, че е била извършена специализирана теренна проверка, извършена в периода 04.10.2010 год. до 05.11.2010 год. от св. И.Я. и св. А Д.- експерти в Регионален технически инспекторат при ОД на ДФ „Земеделие”- гр. Разград. От събраните доказателства по делото е видно, че подсъдимия е бил известен за проверката, като той лично е присъствал на по- голяма част от извършването и като , когато той не е присъствал, е присъствал друг представител на бенефициента. При извършването на проверката се изготвяли контролни листи за проверка на място. Свидетелите потвърждават ,че по време на проверката, подсъдимия е правил възражения по техните констатации, които възражения са били вписвани в контролните листи.

При тази проверка, експертите са установили, че от общо заявените по СЕПП 1700,56 ха, допустими за подпомагане са само 1303,82 ха. Веднага след проверката подсъдимия е бил уведомен писмено за констатираното от проверката и че може да направи възражения до ДФ”Земеделие”-София. Установено е, че подсъдимия е депозирал такова възражение. С писмо  от 03.01.2011 год. РА ДФ” Земеделие”-София е уведомила подсъдимия, че е извършена допълнителна проверка на цялата документация по неговото заявление и че заключението е, че констатациите на експертите от Регионален технически инспекторат са коректни и са в съответствие с акредитираните процедури на ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция. Уведомяват подсъдимия, че се отказва финансово подпомагане, тъй като е налице недопустима площ в размер на 397,32 ха или 30,49 % от общо заявените. В писмото е указано ,че в 14 дневен срок може същото да се обжалва пред Министъра на земеделието и храните. По делото липсват доказателства , а и самия подсъдими заявява ,че не е упражнил това свое право на обжалване.

Подсъдимия признава и не отрича, че е получил уведомително писмо за резултатите от извършената проверка, за отказа за подпомагане и за наложената санкция и за правото му да обжалва това пред Министъра на земеделието и храните. Подсъдимия не е обжалвал този акт.

Основно в жалбата  и допълнителното писмо пред въззивната инстанция се говори доколко назначената съдебно техническа експертиза е била пълна, доколко вещото лице е компетентно да отговори на зададените въпроси, и защо вещото лице не било обходило и лично не е проверило въпросните блокове.

Настоящият състав на съда намира, че тези възражения на подсъдимия и неговите защитници са неоснователни и необосновани. Според състава на съда, сега се правят опити да се игнорира всичко, което е направено при контролната проверка и изготвената експертиза и сега със свидетели да се доказва след три години , как всичките тези блокове били почистени и били в идеално състояние. Правилно първоинстанционния съд е приел ,че тези доводи на подсъдимия и неговите защитници са негова защитна позиция и правилно съда не е кредитирал обясненията на подсъдимия.

Специализираната теренна проверка е била извършена от експерти в Регионален технически инспекторат. По време на проверката са били изготвяни контролни листи и са били правени снимки.

Тези констатации са били оспорени от подсъдимия и са били проверени от РА ДФ”Земеделие”-София, като не са били уважени неговите възражения.

Неоснователни са доводите на подсъдимия и защитниците му ,че вещото лице по съдебно техническата експертиза било некомпетентно и следвало сега да се назначи повторна експертиза, от специалисти в областта. Настоящият състав намира, че изготвената експертиза от Даниела Табакова, е изготвена компетентно, същата е изготвена по документи, тъй като е безпредметно да се обхождат блоковете ,когато е била назначена експертизата. Вещото лице е дало отговор на всичките му поставени въпроси и е защитила изготвената експертиза, поради което правилно съда я е приел и приобщил към доказателствата по делото. Правилно вещото лице е работило по документите съставени по време на теренната проверка .Всяко последващо във времето по-късно обхождане или оглед на тези терени ще даде друга картина и друга обстановка на въпросните терени.

Подсъдимия и защитниците твърдят ,че имат свидетели ,които могат да обяснят кога и как са почиствали въпросните блокове.
Никой не отрича и не опровергава обстоятелството ,че е имало почистване на терени. Но констатациите на експертите от теренната проверка са най точни и верни, тъй като те са били непосредствени и лично са били обходили и огледали всички заявени парцели.

Със заключението на експерта по експертизата , на практика се потвърждават констатациите от извършената теренна проверка и се опровергават всички възражения на подсъдимия. Неоснователни са доводите на подсъдимия и неговите защитници ,че направените снимки по време на теренната проверка можело да бъдат манипулирани. Доказателства по делото за такива манипулации липсват и освен това проверката е правена в присъствието на подсъдимия или негов представител.

Неоснователни са и доводите на подсъдимия и защитниците ,че парцелите са били почистени от отпадъци, но после отново са били хвърлени такива. Важното е по време на проверката ,че се е установило наличие на такива отпадъци, което е основание да се обявят за недопустими. Наивно и неоснователно са и твърденията ,че футболното игрище също можело да бъде пасищна мера, а как да се отговори за парцелите, които са били засети с други култури.

Неоснователно е възражението на адв.Г., че подсъдимия не е участвал в проверката. От доказателствата по делото е видно, че на повечето места е присъствал самия подсъдимия, а там където не е присъствал, е присъствал представител на СНЦ.

Неоснователно е възражението на адв. Г., че след като материалите по делото са били предявени на О.К.- Н-к отдел прилагане на схеми и мерки за подпомагане, че след като същият не е призован на делото са били нарушени правата на държавата и поради това присъдата следвало да се отмени и делото да се върне на първоинстанционния съд.

По делото липсват доказателства за причинени вреди на държавата, поради което не призоваването на Кънчев, с нищо не нарушава правата и интересите на държавата по това дело и не призоваването на Кънчев, не е съществено процесуално нарушение.  

 

 При така събраните и обсъдени доказателства по делото, настоящият състав на съда намира ,че правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е признал за виновен и е осъдил подсъдимия по чл.248а , ал.3 от НК.

 

ОТНОСНО СПРАВЕДЛИВОСТТА НА ПРИСЪДАТА:

 

При определяне на вида и размера на наложеното наказание, първоинстанционният съд е обсъдил всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и правилно и обективно е наложил справедливо наказание.

При определяне на наказанието съда е отчел като :

-смекчаващи вината обстоятелства-извършеното престъпление не е резултатно и не са причинени вреди, чистото съдебно минало на подсъдимия,възрастта на подсъдимия и неговото семейно материално положение, добрите характеристични данни, несъвършенството на нормативната уредба на системата за подпомагане на земеделските производители по тези програми.

-като отегчаващи вината обстоятелства-обществената опасност на извършеното престъпление, при злоупотреби на средства от еврофондовете.

Обсъждайки смекчаващите вината обстоятелства ,съда е приел и правилно е приложил разпоредбите на чл.55, ал.1, т.1 от НК и чл.55, ал.3 от НК.Съда е преценил ,че дееца не е с висока обществена опасност личност, поради което е наложил наказание близко до минималния му размер и е отложил същото за изпълнение, при условията на чл.66 от НК. Правилно съда не е наложил и глобата на подсъдимия, имайки предвид неговото имотно и финансово състояние.

Настоящият състав на съда намира, че така определеното наказание ,ще изиграе възпитателна роля върху подсъдимия и другите членове на обществото и по този начин ще бъдат постигнати целите и задачите визирани в чл.36 от НК.

При извършената служебна проверка на присъдата от въззивната инстанция, не бяха констатирани пропуски или нарушения, водещи до отмяна на присъдата.

 

Водим от горното и на основание  чл.338  от НПК ,ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД

                                                                                                                            

                               Р Е Ш И

ПОТВЪРЖДАВА присъда №48  на Разградския окръжен съд постановена на 18.10.13 год. по НОХД № 165/13 год. с подсъдим:Б.И.М., ЕГН-**********.

 

Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от получаване на съобщението по чл.340 , ал.2 от НПК, пред ВКС на Р.България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                            2.