Р Е Ш Е Н И Е

                 

                № 266

 

03.11.2017г. Гр. Варна

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на двадесет и седми октомври две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 секретар С.Д.

прокурора Анна Помакова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №335 по описа за 2017 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на възобновяване поради допуснато съществено нарушение по чл.348 ал.1 т.1 НПК. Твърди се, че първостепенният съд е допуснал нарушение при определяне на общо наказание по реда на чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК на М.К.А. по нохд №122/16г. по описа на Районен съд Балчик, като му е било определено общо най-тежко наказание от две години лишаване от свобода по нохд №122/16г. РС Балчик, нохд №1240/09г. на РС Никопол, нохд №998/10г., 2287/10, 1629/11 на РС Добрич, нохд №5675/12 на РС Варна и нохд №194/10г. на РС Левски. На основание чл.24 НК е увеличил с шест месеца така определеното общо най-тежко наказание и е постановил отделно изтърпяване на наказанието по чнд№395/09г. от 4м и`5 дни лишаване от свобода, отделно изтърпяване на наказанието по нохд №275/14г. на ОС Добрич от 5 години лишаване от свобода, както и на основание чл.68 ал.1 НК отделно изтърпяване на наказанието по чнд№603/08г. на ОС Добрич в размер на 6 месеца лиш. от свобода отложено по реда на чл.66 НК. Приспаднал е от нака определеното общо най-тежко наказание изтърпените наказания лишаване от свобода и пробация по осъждания влизащи в съвкупността, както и постановените за отделно изтъръпяване.

В съдебно заседание представителят на АП изразява становище за основателност на искането.

Осъденото лице се явява в с.з. лично. Назначеният служебен защитник изразява становище за основателност на искането.

        След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от Гл.прокурор, АС- Варна прие за установено следното:

Така направеното групиране е постановено при съществено нарушение на материалния закон.

В приложената справка за съдимост са отразени 10 влезли в сила съдебни акта за които е възможна комулация.

При комулирането обаче, районният съд, в нарушение на закона е приел, че престъпленията по нохд№122/16, 1240/09, 998/10, 2287/10, 1629/11, 5675/12 и 194/10 се намират в реална съвкупност като не е отчетено, че присъдата по нохд№1240/09г. е влязла в законна сила на 03.11.09г. а престъпленията по останалите присъди са извършени след тази дата. Като е определил съвкупността включвайки в нея и присъдата по нохд №1240/09г. съдът е приложил неправилно материалния закон.

Престъплението по нохд №122/126г. на РС Балчик се намира в реална съвкупност с тези по нохд№№2287/10, 194/10, 1629/11 и 5675/12, но е в рецидив спрямо тези по нохд№1990/07 и 1474/08, за които осъденият е наказан с пробация, заменена с лишаване от свобода.

При това положение е налице усложнена форма на множество пестъпления, някои от които се намират едновременно в отношение на съвкупност и рецидив, като по отношение на тях следва да се приложи принципът на най-благоприятното съчетание за осъдения.

В случая би следвало да се образуват две съвкупности – първата:по нохд№02287/10, 194/10, 1629/11, 5675/12 и 122/16 и втората : по нохд№№ 603/08 и 395/09. Наказанията по нохд№275/14, 1240/09 и 998/10 следва да се изтърпят поотделно. На основание чл.25 ал.2 и 3 НК следва да се приспаднат изтърпяните към момента наказания лишаване от свобода и пробация. Налице са и основания за увеличаване на определените общи най-тежки наказания при условията на чл.24, който въпрос следва да се обсъди при новото разглеждане на делото.

При този начин на групиране осъденият би следвало да изтърпи сборно наказание от 7 години и 6месеца лишаване от свобода и 1г. и 6м. пробация, което е по-благоприятно от определеното към този момент сборно наказание от 7г.10м. и 15 дни.

Тъй като има основание за увеличаване на общия размер наказание по реда на чл.24 НК то следва да се допусне възобновяване на нохд№122/16. На РС Балчик в частта относно групирането и определяне първоначалния режим на изтърпяване като се отмени присъдата в тази й част и делото се върне за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд по реда на чл.306 ал.1 НПК.

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по по нохд №122/16г. на РС Балчик.

Отменя присъдата в частта, с която е определено групиране на наказанията по предходни осъждания на М.К.А. и определяне на първоначалния режим на изтърпяване.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанцинния съд по реда на чл.306 ал.1 НПК.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.       

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                               

                                                                              2.