Р Е Ш Е Н И Е

 

249

 

Варна,  02.10.2017   година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, втори състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети септември, две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

при участието на секретаря С.Д. и на прокурор Станислав Андонов, като разгледа докладваното от съдия Тончева НДВ № 336 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 424, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т.5 НПК.

 

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на наказателно дело НОХД №271/2017 година по описа на Районен съд – гр.Разград, отмяна на постановеното определение, с което е одобрено споразумение за решаване на делото и връщането му за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Производството по възобновяване е във връзка със съществени нарушения на закона и на процесуалните правила по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 и т.2 от НПК.

В съдебното заседание пред Варненския Апелативен съд прокурорът поддържа искането от Главния прокурор за възобновяване на наказателното дело.

Осъденият Е.Е. предоставя решението на съда.

Варненският апелативен съд, след като взе предвид искането от Главния прокурор, становищата на страните и като прецени доказателствата по делото, прие за установено следното:

На 30.03.2017 година в РС-Разград е бил внесен обвинителен акт, с който срещу Е.М.Е. е повдигнато обвинение за престъпление по чл.183 ал.4 вр. ал.1 от НК.

В съдебно заседание на 18.04.2017 година (л.20 и следващите от НОХД), страните са декларирали волята си за решаване на делото със споразумение. Съдържанието на съдебния протокол установява постигнато съгласие между тях по въпросите на чл.381 ал.5 от НПК. Извършената преценка от страна на първостепенния съд по чл.384 ал.1 вр. 382 ал.7 от НПК е довела до одобряване на споразумението за решаване на делото в съдебното производство.

С оглед очертания предмет с искането от страна на Главния прокурор, настоящият състав фокусира вниманието си върху релевираните оплаквания за материална и процесуална незаконосъобразност на определението по чл.384 ал.1 от НПК. 

Определението по НОХД №271/2017 година на Районен съд – Разград е постановено при съществено нарушение на закона по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. От приложеното свидетелство за съдимост на осъдения Е.Е. (конкретно л.14 от досъдебното производство) се установява осъждане с директно значение за материално-правната квалификация на продълженото престъпление по чл.183 от НК, чието изпълнително деяние е започнало на 01.03.2016 година  и е довършено на 31.01.2017 година, а именно:

С присъда  по НОХД №352/2016 година по описа на РС-Разград, Е.  Е. е бил признат за виновен и осъден за престъпление по чл.183 ал.1 от НК, извършено в периода 16.04.2015 година- 29.02.2016 година. Присъдата е вл.с. на 04.11.2016 година.

Осъждането по НОХД №352/2016 година обуславя наличието на специален рецидив по чл.28 ал.1 от НК, защото  преди довършване на продълженото престъпление на 31.01.2017 година, предмет на НОХД №271/2017 година, деецът е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление. При прочит на материалите в досието на делото се установява, че ос.Е. е бил привлечен като обвиняем за престъпление по чл.183 ал.4 вр. ал.1 от НК (л.7 от д.пр.), за каквото престъпление му е повдигнато обвинение с обвинителен акт ПД №53/2017 година (л.4-6 от НОХД). Първостепенният съд е пренебрегнал факта на предходното осъждане на Е. и квалификацията на повдигнатото обвинение от страна на прокуратурата, като с одобряването на споразумение, с което същият се осъжда за престъпление по чл.183 ал.1 от НК е допуснал съществено нарушение на чл.348 ал.1 т.т.1 и 2 от НПК, представляващи основание за възобновяване на наказателното дело.

С оглед изложеното искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на делото е основателно и като такова, следва да бъде уважено.

Водим от горното и на основание чл. 424, ал.1 от НПК, Варненски апелативен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД №271/2017 година по описа на Районен съд – гр.Разград.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването определение от 18.04.2017 година, постановено по НОХД №271/2017 г. по описа на Районен съд – гр.Разград, с което е одобрено споразумение за решаване на делото в съдебното производство.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – гр.Разград, от стадия на съдебното заседание.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

 

Председател:                                                         Членове: 1.

 

 

                                                                                                    2.