Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 145/01.11.           Година  2019                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                    Наказателно отделение

На двадесет и пети октомври               Година две хиляди и деветнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

Павлина Димитрова

                            ЧЛЕНОВЕ: Ангелина Лазарова

Секретар Петранка Паскалева

Прокурор Милена Гамозова

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

НДВ № 337 по описа на съда за 2019 г.,

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на Глава тридесет и трета на НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ на основание чл. 419, ал.1, вр. чл. 420, ал. 1, предложение последно, вр. чл. 422, ал.1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т.1, чл. 424, ал. 1 алт. 1 и чл. 425, ал.1, т. 4 НПК за възобновяване на НОХД № 50/2019 г. на Районен съд – Тервел и изменение постановената по него присъда № 6/23.05.2019 г. в частта относно първоначалния режим за изтърпяване определеното на осъдения И.П.И. наказание лишаване от свобода за срок от 4 месеца и приведеното по чл. 68 ал. 1 от НК наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца, и вместо строг да бъде определен първоначален „общ“ режим на изтърпяването им. На основание чл. 420 ал. 3 от НПК ведно с искането било спряно изпълнението на присъдата в оспорената част и осъденият бил преместен да търпи наказанието лишаване от свобода при общ режим.

Представителят на Варненската апелативна прокуратура счита искането за основателно.

Осъденият И., лично и чрез процесуалния си представител и служебен защитник адв. В. от ВАС моли искането да бъде уважено.

Варненският апелативен съд провери правилността на производството съобразно правомощията си по чл. 425 от НПК и за да се произнесе, съобрази следното:

С присъда № 6/23.05.2019 г. по НОХД № 50/2015 г. на Районен съд - Тервел, подсъдимият И.П.И. бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 354 а ал. 3 т. 1 предл. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК и му било наложено наказание при условията на чл. 58а, ал. 4 вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК лишаване от свобода за срок от 4 месеца и глоба в размер на 2000лв. Съдът определил първоначален строг режим на изтърпяване. На основание чл. 58, ал.1 НК било приведено в изпълнение и наказанието по НОХД № 133/16г. на РС Тервел, лишаване от свобода за срок от 8 месеца, за което съдът определил също първоначален строг режим. Присъдата не била обжалвана и протестирана, влязла в сила на 08.06.2019 г. без да е проверявана по касационен ред.

Главният прокурор намира, че при постановяването на присъдата съдът е допуснал нарушение на материалния закон в частта относно определения първоначален режим на изтърпяване на определеното наказание лишаване от свобода.

Проверката на състава установи, че постановявайки изтърпяване на определеното и приведеното наказание лишаване от свобода при първоначален строг режим, РС Тервел е допуснал особено съществено нарушение на материалния закон по чл. 57 ал. 1 т. 2 от ЗИНЗС, в  отсъствие и на трите предпоставки за прилагането му. Не е бил приложен закона, който е трябвало да бъде, а именно чл. 57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС, налагащ първоначалния режим спрямо осъдения да бъде общ.

Нарушението е съществено по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 НПК и налага възобновяване на делото с цел отстраняването му. Доколкото основанията за изменение на присъдата са в полза на осъдения настоящата инстанция има правомощия да приложи правилно материалния закон без да постановява връщане на делото за ново разглеждане.

Поради изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1 т. 4 от НПК, Варненският апелативен съд,

РЕШИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 50/2019 г. на Районен съд гр. Тервел.

ИЗМЕНЯ присъда № 6 от 23.05.2019 г. в частта на определения първоначален режим на наложеното и приведеното по чл. 68 ал. 1 от НК наказания, като на основание чл. 57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА осъденият И.П.И. да изтърпи наказанията лишаване от свобода за срок от 4 месеца и лишаване от свобода за срок от 8 месеца при първоначален общ режим.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

председател :                                   членове :