Р Е Ш Е Н И Е

 

175

 

28.10.2015 година, гр. Варна

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на двадесет и седми октомври през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Светослава Колева

 

 

при секретаря Г.Н.

       прокурора Искра Атанасова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДОХ №338 по описа за 2015 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по протест на Варненски окръжен прокурор и жалба на И.С.К., чрез защитника си – адв.С.Н., подсъдим по нохд №957/15г. по описа на Варненския окръжен съд, против присъдата на същия съд от 07.09.2015., с която подс. К. е признат за виновен за деяние по чл. 354а ал.2 т.4, вр.ал.1 пр.4, вр.чл.20 ал.2 вр.чл.54 и чл.58а НК му е наложено наказание от четири години  лишаване от свобода при строг режим.

В протеста се излагат съображения за незаконосъобразност на присъдата, тъй като съдът не е наложил комулативно предвиденото наказание глоба. Прави се предложение присъдата да бъде изменена като въззивната инстанция наложи предвидената санкция глоба над минималния предвиден в закона размер.

В жалбата на се излагат съображения за явна несправедливост на наложеното наказание и се прави същото да се намали и да не се налага наказанието глоба.

Представителят на апелативната прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата и предлага присъдата да бъде потвърдена в тази й част.

Въззивните протест и жалба са подадени в срок и са допустими.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 07.09.2015г. Варненският окръжен съд е признал подсъдимия И.К.С. за виновен в това, че на 25. 02.15г. в гр.Варна, при условията на опасен рецидив и в съучастие с Румяна Ангелова,  държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества – общо 5,29 гр. хероин и 1,61 гр. кокаин на обща стойност 1085,60лв. с различно съдържание на активен компонент и на основание чл.354а ал.2 т.4 вр.ал.1 пр.4, вр.чл.20 ал.2 и чл.54 и чл.58а ал.1 НК му е наложил наказание от четири години лишаване от свобода при строг режим. Зачел е предварителното  му задържане по мярка за неотклонение. Осъдил го е да заплати съответните такси и разноски. Произнесъл се е и по веществените доказателства.

За да стигне до този резултат Варненският окръжен съд е приел от фактическа страна следното:

Производството е протекло по реда на чл.371 т.2 НПК като подсъдимият С. е признал вината си, приел е всички изложени в обв. акт факти и обстоятелства. След така даденото съгласие съдът е приел, че признанията на подсъдимия се подкрепят от всички събрани доказателства и е обявил, че при произнасяне на присъдата ще ги ползва без да се събират нови такива.

Протестът е по отношение неприложението на чл.58а ал.5 НК.

Протестът е основателен.

Съдът не е споменал нито дума защо не налага комулативно предвиденото наказание глоба. Съгласно разпоредбата на чл.58а ал.5 НК, правилата по ал.1-4 на чл.58а НК не се прилагат за предвидените наказания по чл.37 ал.1 т.2-11 НК. Това включва и т.4 – наказанието глоба. Възможност да не приложи това наказание при комулативно определяне предвижда само разпоредбата на чл.55 ал.3 НК. Съдът не е приложил тази разпоредба, нито разпоредбата на ал.4 на чл.58а НК. Като не е наложил комулативно предвидената санкция глоба, съдът е допуснал нарушение на материалния закон. Това нарушение следва да бъде поправено от въззивната инстанция, при наличието на протест в същия смисъл като на подс. С. се определи наказание глоба над минималния предвиден в разпоредбата на чл.354а ал.2 т.4 НК от 20 000лв., а именно такава  в размер на 25 000лв.

Настоящата инстанция не намира основание за приложение на ал.4 на чл.58а НК, тъй като не са налице нито многобройни, нито изключителни смекчаващи обстоятелства.

В този смисъл присъдата следва да бъде изменена.

По жалбата:

В нея се твърди, че наложеното наказание е явно несправедливо. Излагат се съображения за наличие на многобройни смекчаващи обстоятелства. Посочва се, че подсъдимия е съдействал за изясняване на обективната истина, осъзнал и признал вината си.

Жалбата е неоснователна.

Съдът е обсъдил както смекчаващите така и отегчаващите отговорността обстоятелства. Приел е, че е налице баланс между едните и другите и е определил наказание между минималния и средния размер предвиден в закона – лишаване от свобода за срок от шест години, редуцирани по чл.58а НК на четири години при строг режим. Така определеното наказание е съобразено както с целите на личната така и на генералната превенция и би изиграло своята възпираща и предупреждаваща роля.

Не са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Признанието е предпоставка за разглеждане на делото по реда на чл.371 т.2 НПК. Деянието е с изключително висока степен на обществена опасност, извършено е от подсъдимия при условията на опасен рецидив, което го прави личност със завишена степен на обществена опасност. Стойността на предмета на престъплението също не е нисък – касае се до сравнително голямо количество наркотик – 38 пакетчета хероин и 8 пакетчета кокаин.

 Установена е по несъмнен начин и целта на държане на наркотичните вещества. Не е необходимо да е факт реалното разпространение, достатъчна е целта на придобиване и държане на наркотика, а тази цел както вече беше посочено е видна от самите действия на подсъдимия. Освен това подс. С. е бил известен с това, че продава наркотици. В този смисъл жалбата на подс. С. е неоснователна.

Предвид изложеното настоящата инстанция намира, че няма основания за изменение на квалификацията както и за намаление размера на наложеното наказание. Определеното наказание лишаване от свобода не е завишено по вид и размер и присъдата като правилна и законосъобразна следва да бъде потвърдена в тази й част.

Присъдата следва да бъде изменена като на подс. С. бъде определено наказание глоба в размер на 25 000лв.

Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на присъдата при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание чл.337 ал.2 и чл.338 НПК Варненският апелативен съд

Р  Е  Ш  И :

ИЗМЕНЯВА присъдата от 07.09.2015. на Варненския окръжен съд, постановена по нохд №957/2015г.по отношение на подсъдимия И.К.С. с ЕГ№ ********** в наказателно осъдителната част, като на основание чл.58а ал. ал.5 НК налага на същия наказание глоба в размер на 25 000лв. /двадесет и пет хиляди лева/.

Потвърждава присъдата в останалата й част

Решението подлежи на касационна жалба или протест в 15-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено, на основание чл.340 ал.2 НПК.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                       2.