Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

                                                              № 99

 

                                         Варна, 28.05.2015 година

 

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Деветнадесети Март,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

                                                                                               АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 34 по описа за 2015 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 80 от 16.12.2014 година по НДОХ № 352/2014 година на Разградски окръжен съд подсъдимата Г.М.С.,ЕГН **********,***,е била призната за виновна в това,че:За времето от 01.01.2007 година до 30.04.2011 година в град Разград,в условията на продължавано престъпление,е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения,като не е подала годишна данъчна декларация,изискуема по член 41 от Закона за облагане доходите на физически лица /ЗОДФЛ отм./:за 2006 година данъчни задължения в размер на 18 744,23 лева и годишни данъчни декларации,изискуеми по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/,както следва : за 2007 година - данъчни задължения в размер на 9 614,86 лева,за 2008 година - данъчни задължения в размер на 4 887,23 лева,за 2009 година - данъчни задължения в размер на 4 725,39 лева,за 2010 година - данъчни задължения в размер на 4 962,12 лева,като общо данъчните задължения са в особено големи размери : 42 933,83 лева и на основание член 255 алинея З във връзка с алинея 1 точка 1 предложения първо и второ от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК,във връзка с член 58а алинея 4 от НК  и във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен снрок от ТРИ ГОДИНИ.

Със същата Присъда подсъдимата Г.М.С. е била осъдена да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР-Разград сумата от 1 692,80 лева,представляваща разноски на ДП.

Недоволна от така постановената Присъда е останала подсъдимата Г.М.С.,обжалвала я е чрез защитника си-адвокат А.С.-***,като неправилна,необоснована,постановена в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на процесуалните правила.На основание член 334 алинея 1 точка 2 от НПК се иска отмяна на Присъдата и постановяване на нова такава,с която подсъдимата да бъде призната за невинна и оправдана по така възведеното й обвинение.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища:

Защитата на жалбоподателката и подсъдима Г.М.С.-адвокат А.С.-*** поддържа изцяло оплакванията в жалбата си,излагайки подробни съображения в тази насока,а именно:Че в случая се касае не за извършено от подсъдимата престъпление по член основание член 255 алинея З във връзка с алинея 1 точка 1 предложения първо и второ от НК,а за направени на доверителката му дарения.Иска се постановяване на съдебен акт,с който да бъде уважена жалбата

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение и бъде потвърдена изцяло първоинстанционната Присъда,излагайки съоражения,че в случая се касае не до дарение с неизвестен мотив,а за данъчно престъпление.В подкрепа на съображенията си цитира и съдебна практика на ВКС на РБ.

В последната си дума подсъдимата С. заявява,че разчита съда да вземе правилното решение.

Варненският апелативен съд,след като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимата Г.М.С.-;становищата на страните по делото;становището на подсъдимата С. в последната й дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на защитата на подсъдимата Г.М.С. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Разградски окръжен съд,след като е провел съдебното производство по реда на Глава 27 от НПК,е приел за установена следната фактическа обстановка:

При предварителното изслушване подсъдимата е признала изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт като  е заявява,че съжалява за случилото се,тъй като не е знаела,че трябва да подава декларация и да се плаща данък и съдът е обявил,че при постановяване на Присъдата ще ползва самопризнанието й, без да събира доказателства за фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.Защитникът на подсъдимата Г.М.С. - адвокат С. счита,че предвид факта,че първоинстанционното съдебно производство се развива по реда на съкратеното съдебно следствие,те не оспорват установената фактическа обстановка,с оглед на събраните по делото доказателства,а именно:

Подсъдимата Г.С. *** и е балгарска гражданка.

За времето от 2006г. до 2010г., единствено за няколко дни, от 01.02.20Юг. до 04.02.2010г. същата работила по трудово правоотношение. През останалото време била безработна, не получавала трудово възнаграждение и парични обезщетения за безработица (т. I, л. 98-101). През посоченото време живеела на семейни начала със С.А.А..

Ето защо, съгласно чл. 5, ал.1 във вр. с чл.6, ал.1, т.1 от Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) / отм./, респективно- чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и чл.6 ЗДДФЛ, през периода 2006г.-2010г. вкл. тя имала качество на местно физическо лице, което е данъчно задължено за доходи, произтичащи от източници в Република България и чужбина.

През инкриминирания период подсъдимата С. получила от граждани на Република Турция, САЩ, Федерална република Германия, Кралство Белгия, Република Франция, Австралия, Кралство Швеция, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия, Кипър, Кралство Холандия и Република Ирландия пари, чрез системата “Western Union” /„Уестърн юнион”/.

Това е международна система за експресни парични преводи, при която сумите се превеждат по банков път и се получават лично. Изпращача посочва имената на получателя, от коя държава е, размера и валутата на превода. Лицето, което получава сумата трябва да представи документ за самоличност - лична карта, задграничен паспорт или свидетелство за управление на моторно превозно средство, както и уникален десет цифрен код за Western Union” /„Уестърн юнион”/, съобщен му от изпращача. Представителство при тази услуга не се допускало.

Подсъдимата получавала парите като посещавала различни представителства на “Western Union” /„Уестърн юнион”/, намиращи се в гр. Разград, гр. Русе, гр. Кубрат, гр. Шумен и гр. Исперих. Там служителят от финансовата институция въвеждал следните данни: уникалният десетцифрен код, личните й данни, вида и размера на валутата, нейната левова равностойност. След това подготвял разписка, която й била предоставяна за подпис. В горния й ляв ъгъл били отразени номера на лична карта и ЕГН на получателя, в горен десен ъгъл идентификационния код на оператора /служителя, извършил операцията/, Ю-цифрения персонален код на превода /MTCN/, датата, часа и размера на сумата. След това служителят разпечатвал този документ и го представял на подс.С.. Последната го подписвала, получавала сумата, като един екземпляр от разписката оставал у нея, а друг в представителя на „Western Union” /„Уестърн юнион”/.

По описания начин, поде. С. получила чрез ФК ”Кеш Експрес Сървис” - гр. София, чрез офисите на „Пим Инс Финанс” ЕООД, „Еврокеш” ООД, гр. Исперих, „БООБ” ЕООД, гр. Разград, ”Лозина” ЕООД, гр. Кубрат, ЕТ „Станислав Кавалджиев” гр. Шумен, „Радина” ЕООД, гр. Варна, ЕТ „Надежда Петрова” както и от „Централна кооперативна банка” АД, „ОББ” АД, чрез офисите на ЕТ ”Мариела Радева”, гр. Русе, „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ” АД, и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД чрез системата за разплащане “Western Union” /„Уестърн юнион”/, следните парични суми, както следва:

През 2006 г.подсъдимата С. получила суми както следва :

През месец януари 2006г.:

-                       на 03.01.2006г. получила от М.Ш. от гр. Хамбург, Германия, с бланка MTCN 677-765-8970, сума в размер на 450.00 евро, с левова равностойност 880.12 лв.;

-                       на 06.01.2006г. получила от С.Й. от гр. Ротердам, Холандия, с бланка MTCN 258-650-6235, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                      на 06.01.2006г. получила от Ю.М. от гр. Амстердам, Холандия, с бланка        MTCN            441-853-2132,         сума   в          размер          на       50.00 евро,   с            левова равностойност 97.79 лв.;

-                                         на 12.01.2006г. получила от Х.Г. от гр. Ромбас, Франция, с бланка         MTCN             250-062-8880,     сума в размер на  1000.00       евро, с         левова равностойност 1955.83 лв.;

-                                         на 16.01.2006г. получила от Х.Г. от гр. Ромбас, Франция, с бланка         MTCN             629-159-3900,     сума в размер на  1300.00       евро,с левова равностойност 2542.58 лв.;

-                                         на 23.01.2006г. получила от Х.Г. от гр. Ромбас, Франция, с бланка         MTCN             634-594-5840,     сума в размер на  1000.00       евро, с         левова равностойност 955.83 лв.;

-                       на 24.01.2006г. получила от С.Й. от гр. Ротердам, Холандия, с бланка MTCN 925-078-3357, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                       на 25.01.2006г. получила от Х.Г. от гр. Фамек, Франция, с бланка MTCN 589-050-6588, сума в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;

-                       на 26.01.2006г. получила от Ф.Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 182-833-4738, сума в размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.06 лв.

-                       на 28.01.2006г. получила от Х.Б. от гр. Ниймеген, Холандия, с бланка MTCN 973-803-2559, сума в размер на150.00евро, с левова равностойност 293.37 лв.

общо 5080.00 евро, с левова равностойност 9935.62 лв.

През месец февруари 2006г.:

-                       на 01.02.2006г. получила от М.А. от Холандия, с бланка MTCN 099-011-5666, сума в размер на 120.00 евро, с левова равностойност 234.69 лв.;

-                      на 14.02.2006г. получила от М.А. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 394-413-3517, сума в размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.06 лв.;

-                       на 22.02.2006г. получила от С.Й. от гр. Ротердам, Холандия, с бланка MTCN830-834-3024, сума в размер на ЮОО.ООевро, с левова равностойност 1955.83 лв.;

-                       на 25.02.2006г. получила от Х.Б. от гр. Ниймеген, Холандия, с бланка MTCN 691-157-8922, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.

общо1 450.00 евро, с левова равностойност 2 835.95 лв.

 

През месец март 2006г.:

-                       на 04.03.2006г. получила от Д.А. от Франкфурт на Майн, Германия, с бланка MTCN 838-274-9634, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.

-                       на 05.03.2006г. получила от В.Ч. от Ред Клифс, Австралия, с бланка MTCN 952-432-7227, сума в размер на 120.28 долара, с левова равностойност 195.76 лв.;

-                       на 07.03.2006г. получила от М.А. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 219-295-3290, сума в размер на 104.50 евро, с левова равностойност 204.38 лв.;

-                       на 11.03.2006г. получила от Д.А. от гр. Франкфурт на Майн, Германия, с бланка MTCN 826-328-6672, сума в размер на 130.50 евро, с левова равностойност 255.23 лв.;

-                       на 15.03.2006г. получила от Х.Г. от Ромбас, Франция, с бланка MTCN 002-764-7934, сума в размер на 850.00 евро, с левова равностойност 1662.46 лв.

-                       на 16.03.2006г. получила от М.А. от гр. Брюксел, Белгия, бланка MTCN 162-182-3663, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 17.03.2006г. получила от Д.А. от гр. Франкфурт на Майн, Германия, с бланка MTCN 709-365-3751, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                       на 23.03.2006г. получила от М. А. от Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 900-574-6272, сума в размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.06 лв.;

-                       на 27.03.2006г. получила от Джелил Айълдъз от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 059-758-4913, сума в размер на 20.00евро, с левова равностойност 39.12 лв.;

-                       на 28.03.2006г. получила от М.А. от гр. Брюксел, Белгия с бланка MTCN 978-932-8918, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 29.03.2006г. получила от Х.Й. от гр. Нюрнберг, Германия, с бланка MTCN 160-819-1105, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 29.03.2006г. получила от Ибрахим Доган от гр. Остерхот, Холандия, бланка MTCN 424-840-1993, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.

или общо 1935.00 евро / с левова равностойност 3 784.53 лв./ и 120.28 долара / 195.76лв./, всичко общо 3 980.29 лв.

През месец април 2006г.:

-  на 05.04.2006г. получила от М.А. от гр, Брюксел, Белгия, с бланка MTCN    488-820-3865,             сума                   в размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.06 лв.;

-                       на 07.04.200г. получила от В.Ч. от гр. Ред Клифс, Австралия, с бланка MTCN 563-382-6938, сума в размер на 510.99 долара, с левова равностойност 820.60 лв.;

-  на 13.04.2006г. получила от М. А. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка    MTCN 991-430-8875, сума в размер на 225.00                          евро, с левова равностойност 440.06 лв.;

-  на 13.04.2006г. получила от Д.Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка   MTCN            493-320-3750, сума в     размер на 410.00 евро, с левова равностойност 801.88 лв.;

-  на 14.04.2006г. получила от Д.Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка   MTCN            707-807-9060,   сума в   размер на 450.00 евро, с левова равностойност 880.12 лв.;

-                       на 18.04.2006г. получила от В.Ч. от гр. Ред Клифс, Австралия с бланка MTCN 524-836-2934, сума в размер на 1480.73 долара, с левова равностойност 2363.75 лв.;

-                       на 21.04.2006г. получила от С.С. от гр. Оребро, Швеция, с бланка MTCN 857-664-2891, сума в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;

-                       на 21.04.2006г. получила от Е.М. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN368-528-6390, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 24.04.2006г. получила от Ш.М. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 795-688-3086, сума в размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.06 лв.;

-                       на 24.04.2006г. получила от С.С. от гр. Оребро, Швеция, с бланка MTCN 882-629-9801, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 25.04.2006г. получила от М.Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 796-869-6317, сума в размер на 202.00 евро, с левова равностойност 395.07 лв.;

-                       на 26.04.2006г. получила от Х.Ш. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 986-330-6005, сума в размер на 70.00 евро, с левова равностойност 136.91 лв.;

-                       на 27.04.2006г. получила от М. Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 424-433-4725, сума в размер на 110.00 евро, с левова равностойност 215.14 лв.;

-                       на 28.04.2006г. получила от Ш.М. от гр. Диарбакир, Р. Турция, с бланка MTCN 696-374-2283, сума в размер на 900.00 евро, с левова равностойност 1760.25 лв.,

или общо 3827.00 евро и 1991.72 долара, всичко общо 10669.31 лв.

 

През месец май 2006г.:

-  на 01.05.2006г. получила от М.Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 931-827-2010, сума              в        размер на   110.00 евро, с левова равностойност 215.14 лв.;

-   на 01.05.2006г. получила от Е.Г. от гр. Денизли, Р. Турция, с бланка MTCN 912-300-3660,              сума в                    размер на 850.00 евро, с левова равностойност 1662.46 лв.;

-  на 02.05.2006г. получила от Шенол Акер от гр. Денизли, Р. Турция, с бланка MTCN 706-299-7280, сума в                      размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.97 лв.;

-                             на 03.05.2006г. получила от М.Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN  176-336-1472,                 сума в        размер            на 110.00 евро, с левова равностойност 215.14 лв.;

-                       на 03.05.2006г. получила от Ч.А. от гр. Уест Палм Бийч, САЩ, с бланка MTCN 036-145-6630 сума в размер на 150.00 долара, с левова равностойност 232.98 лв.;

-                             на 05.05.2006г. получила от М.Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN  553-367-6577,                 сума           в размер         на 105.00 евро, с левова равностойност 205.36 лв.;

-                       на 07.05.2006 г. получила от Ч.А. от гр. Уест Палм Бийч, САЩ, с бланка MTCN 653-124-1709, сума в размер на 150.00 долара, с левова равностойност 229.99 лв.;

-                       на 08.05.2006г. получила от М.Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 687-933-4189, сума в размер на 110.00 евро, с левова равностойност 215.14 лв.;

-                       на 09.05.2006г. получила от М.Й. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 948-795-2863, сума в размер на 354.50 евро, с левова равностойност 693.34 лв.;

-                       на 09.05.2006г. получила от Ч.А. от гр Уест Палм Бийч, САЩ, с бланка MTCN 361-681-6188, сума в размер на 150.00 долара, с левова равностойност 229.57 лв.;

-                       на 10.05.2006г. получила от М.Й. от гр. Истанбул, Р. Тутция, с бланка MTCN 849-819-1206, сума в размер на 563.00 долара, с левова равностойност 861.67 лв.;

-                       на 11.05.2006г. получила от Ф.Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 990-410-5577, сума в размер на 210.00 евро, с левова равностойност 410.72 лв.;

-                      на 12.05.2006г. получила от М.Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 518-397-5117, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                       на 14.05.2006г. получила от Ч.А. от гр. Уест Палм Бийч, САЩ, с бланка MTCN 051-398-6840, сума в размер на 250.00 долара, с левова равностойност 381.22 лв.;

-                       на 15.05.2006г. получила от М.Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 862-289-3871, 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                       на 16.05.2006г. получила от Ч.А. от гр. Уест Палм Бийч, САЩ бланка MTCN 594-607-8600, сума в размер на 700.00 долара, с левова равностойност 1062.79 лв.;

-                                                                                                                                  на 19.05.2006г. получила от Махмут Текбаш от гр. Гавле, Швеция, с бланка MTCN 791-909-0611, сума в размер на 103.13 евро, с левова равностойност 201.70 лв.;

           - на 19.05.2006г. получила от Ф.Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 219-297-4685, сума в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;

-                       на 23.05.2006г. получила от М.Я. от гр.Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 426-426-7845, сума в размер на 65.00 евро, с левова равностойност 127.13 лв.;

-                                                                                                                                 на 30.05.2006г. получила от Четик Сакаоглу от гр. Анталия, Р. Турция, с бланка MTCN 857-122-1450, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

- на 30.05.2006г. получила от У.Е. от гр. Анкара, Р.Турция, с бланка     MTCN            472-879-2915, сума в размер на 540.00 евро, с левова равностойност 1056.15 лв.;

-  на 31.05.2006г. получила от Я.Д. от гр. Мугла, Р.   Турция, с

бланка       MTCN 371-798-8568, сума               в   размер      на       400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.

общо 4057.63 евро и 1963.00 долара, всичко общо 10934.25 лв.

 

През месец юни 2006г.

-                       на 01.06.2006г. получила от М.Я. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 323-832-3820, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79  лв.;

- на 01.06.2006г. получила от У.Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка    MTCN            517-877-1786,   сума в размер на 200.00 долара, с левова равностойност 307.13 лв.;

-                       на 02.06.2006г. получила от А.А. от гр. Коджа Ели, Р. Турция, с бланка MTCN 126-435-6083, сума в размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.05 лв.;

-                      на 02.06.2006г. получила от У.Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 387-917-1645, сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.97 лв.

-                       на 05.06.2006г. получила от А.К. от гр. Шанлъурфа, Р. Турция, с бланка MTCN 381-880-2797, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                       на 06.06.2006г. получила от М.Я. от гр. Сен Шели Д' Апшер, Франция, с бланка MTCN 734-692-4006, сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-                       на 09.06.2006г. получила от О.А. от гр. Брив-ла-Гайард, Франция, с бланка MTCN 069-635-9917, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

-                       на 14.06.2006г. получила от Я.И. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 393-369-8640, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 16.06.2006г. получила от Я.И. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 260-259-1472, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.

-                       на 19.06.2006г. получила от Я.И. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 995-918-2480, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.36 лв.;

-                       на 26.06.2006г. получила от Х.А. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 990-270-9466, сума в размер на 200.00 долара, с левова равностойност 311.41 лв.;

-                       на 29.06.2006г. получила от А.К. от гр. Сакария, Р. Турция, с бланка MTCN 832-396-4080, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.

 

През месец юли 2006г.:

-                       на 04.07.2006г. получила от Р.И. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 701-840-8950, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 05.07.2006г. получила от Ф.И. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 379-357-0133, сума в размер на 700.00 евро, с левова равностойност 1369.08 лв.;

-                       на 06.07.2006г. получила от Х.А. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 782-924-0799, сума в размер на 78.51 евро, с левова равностойност 120.57 лв.;

-                       на 07.07.2006г. получила от Ж.Р. от гр. Терасон ла Виеде, Франция, с бланка MTCN177-678-5644, сума в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;

-                       на 07.07.2006г. получила от Х.А. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN 928-309-7252, сума в размер на 653.00 долара, с левова равностойност 999.49 лв.;

-                       на 10.07.2006г. получила от Л.З. от гр. Истанбул, Р, Турция, с бланка MTCN 373-868-7737, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                                                                                                                                 на 10.07.2006г. получила от Х.Й. от гр. Цюрих, Швейцария, с бланка                                     MTCN 829-872-3523, сума в размер на 309.42 евро, с левова равностойност 605.17 лв.;

-                       на 11.07.2006г. получила от Абдула Коч от гр. Денизли, Р. Турция, с бланка MTCN 008-021-1512, сума в размер на                         250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-                       на 11.07.2006г. получила от М.Я. от гр. Бордо, Франция, с бланка MTCN 996-703-1559, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

-                                                                                                                                 на 12.07.2006г. получила от Абдула Коч от гр. Денизли, Р. Турция, с бланка                                             MTCN 403-268-9711, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 12.07.2006г. получила от Х.Й. от гр. Цюрих, Швейцария, с бланка MTCN 665-890-2172, сума в размер на 557.31 евро, с левова равностойност 1090.02 лв.;

-                       на 13.07.2006г. получила от Х.Й. от гр. Цюрих, Швейцария, с бланка MTCN 606-337-2546, сума в размер на 433.11 евро, с левова равностойност 847.09 лв.;

-                       на 17.07.2006г. получила от А.К. от гр. Сакария, Р. Турция, с бланка MTCN 257-826-2650, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 293.36 лв.;

-                                                                                     на 18.07.2006г. получила от Али Йъгитсой от Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 795-257-3369, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                                                                                                                                 на 20.07.2006г. получила от Х.Ю. от гр. Адапазаръ, Р. Турция, с бланка                                             MTCN 834-786-3662, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.36 лв.;

-                                                                                               на 24.07.2006г. получила от Али         Йъгитсой от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 434-784-9573, сума в размер на 370.00 евро, с левова равностойност 723.66 лв.;

-                       на 24.07.2006г. получила от С.Т. от гр. Дюзче, Р. Турция, с бланка MTCN 286-349-0172, сума в размер на 158.00 долара, с левова равностойност 244.55 лв.;

-  на 27.07.2006г. получила от С.Т. от гр. Дюзче, Р. Турция, с бланка MTCN    411-521-5540, сума в размер на        800.00 евро, с левова равностойност 1564.66 лв.;

-  на 31.07.2006г. получила от С.Т. от гр. Дюзче, Р. Турция, с бланка MTCN    361-325-3241, сума в размер на        550.00 евро, с левова равностойност 1075.71 лв.;

-                       на 31.07.2006г. получила от Х.Ю. от гр. Адапазаръ, Р. Турция, с бланка MTCN 637-270-0996, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

 

През месец август 2006г.:

- на 03.08.2006г. получила от            С.Т. от        гр. Дюзче, Р.         Турция, с бланка    MTCN 951-017-2150, сума в размер на 649.00 евро, с левова равностойност 1269.33 лв.;

-                       на 10.08.2006г. получила от Ю.Д. от гр. Ескишехир, Р. Турция, с бланка MTCN 330-869-6243, сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 152.12 лв.;

-                       на 10.08.2006г. получила от Б.С.И. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 337-793-3090, сума в размер на 85.00 долара, с левова равностойност 129.30 лв.;

-                       на 17.08.2006г. получила сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-  на 29.08.2006г. получила от Е.Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 227-336-9154, сума в                                   размер           на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-  

През месец септември 2006г.:

-                       на 01.09.2006г. получила от Й.К. от гр. Елазиг, Р. Турция, с бланка MTCN 413-359-2720, сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 152.60 лв.;

-  на 01.09.2006г. получила от Е.Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN  210-390-7604, сума в размер                  на 700.00 евро, с левова равностойност 1369.08 лв.;

-  на 04.09.2006г. получила от М.А. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 099-136-1957, сума в                                   размер           на 500.00 евро, с левова равностойност 977.91 лв.;

-  на 29.09.2006г. получила от Б.Б. от гр. Вайден, Германия, с бланка MTCN 859-322-5128, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 29.09.2006г. получила от Ислан Дениз от гр. Зонгюлдак, Р. Турция, с бланка MTCN 044-917-8254, сума в размер на 200.00евро, с левова равностойност 391.17лв.;

-                      на 30.09.2006г. получила от Б.Б. от гр. Вайден, Германия, с бланка MTCN 377-351-0330, сума в размер на 480.00 евро, с левова равностойност 938.80 лв.;

 

През месец октомври 2006г.:

-                       на 02.10.2006г. получила от Б.Б. от гр. Вайден, Германия, с бланка MTCN 375-785-7200, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 03.10.2006г. получила от М.А. от Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 887-393-2500, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 04.10.2006г. получила от Б.Б. от гр. Вайден, Германия, с бланка MTCN 816-923-1348, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.36 лв.;

-                       на 05.10.2006г. получила от Ш.А. от гр. Цюрих, Швейцария, с бланка MTCN 614-447-9112, сума в размер на 61.03 евро, с левова равностойност 119.37 лв.;

-                       на 06.10.2006г. получила от Ш.Я. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 170-561-1257, сума в размер на 300.00 долара, с левова равностойност 463.32 лв.;

-                                                                        на 11.10.2006г. получила от Д.Б. от гр. Алания, Р. Турция, с бланка MTCN 071-296-9203,                      сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                                                                        на 13.10.2006г. получила от С.Ю. от гр. Мерсин, Р. Турция, с бланка MTCN 429-965-0181,          сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                                                                        на 18.10.2006г. получила от М.Й. от гр. Диарбакир, Р. Турция, с бланка MTCN 338-010-8350,          сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 20.10.2006г. получила от И.А. от. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 263-268-4368, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 155.00 лв.;

-                       на 20.10.2006г. получила от А.Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 371-843-9265, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв;

-                                                                        на 24.10.2006г. получила от Ф.А. от гр. Ставангер, Норвегия, с бланка MTCN 471-244-8490,          сума       в     размер   на     800.00        евро,  с          левова

равностойност 1564.66 лв.;

-                       на 27.10.2006г. получила от М.С. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 064-931-8248, сума в размер на 75.00 евро, с левова равностойност 146.70 лв.;

-                       на 31.10.2006г. получила от И.А. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 343-282-3343, сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.97 лв.;

 

През месец ноември 2006г.:

-                       на 03.11. 2006г. получила от М.К. от гр. Коня, Р. Турция, с бланка MTCN 895-225-5276, сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 153.28 лв.;

-                       на 03.11.2006г. получила от А.Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 859-921-8734, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 06.11.2006г. получила от М.Й. от гр. Диарбакир, Р. Турция, с бланка MTCN 305-117-8156, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

-                       на 09.11.2006г. получила от Е.Ч. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 655-172-7579, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 10.11.2006г. получила от М.Й. от гр. Диарбакир, Р. Турция, с бланка MTCN 165-884-3158, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 16.11.2006г. получила от А.Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 679-218-0788, сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 152.75 лв.;

-                       на 23.11.2006г. получила от Е.Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 928-949-5229, сума в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;

-                       на 24.11.2006г. получила от А.Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN853-913-3457, сума в размер на 100.00 долара, в левова равностойност 149.55 лв.;

- на 27.11.2006г. получила от Ю.Д. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка          MTCN            011-901-5903, сума в размер на 500.00 евро, с левова равностойност 977.91 лв.;

- на 28.11.2006г. получила от Ю.Д. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка          MTCN           908-548-5729, сума в размер на 432.00 евро, с левова равностойност 844.92 лв.;

- на 28.11.2006г. получила от Ю.Д. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка          MTCN            429-275-7801, сума в азмер на 270.00 евро, с левова равностойност 528.07 лв.;

- на 29.11.2006г. получила от Е.Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка    MTCN            254-288-3807,   сума в размер на 750.00 евро, с левова равностойност 1466.87 лв.;

-                       на 30.11.2006г. получила от Е.Е. от гр. Болу, Р. Турция, с бланка MTCN 166-874-1114, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

 

През месец декември 2006г.:

-                      на 01 .12.2006г. получила от Е.Е. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 482-276-6776, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                                                                                  на 01.12.2006г. получила от            А.Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN                            105-256-4935, сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 147.68 лв.;

-                       на 04.12.2006г. от М.Г. от гр. Ерзурум, Р. Турция с бланка MTCN 994-863-0409 сума в размер на 52,00 долара, с левова равностойност 76,42 лв.;

-                      на 13.12.2006г. получила от Е.Т. от гр. Коджаели, Р. Турция, с бланка MTCN           414-143-2393, сума в      размер на 300.00 дорала, с левова равностойност 442.33 лв.;

-                      на 13.12.2006г. получила от Е.Т. от гр. Коджаели, Р. Турция, с бланка MTCN           070-355-8913,     сума в  размер на 221.00 долара, с левова равностойност 325.85 лв.;

-                       на 14.12.2006г. получила от от Е.Т. от гр. Коджаели, Р. Турция, с бланка MTCN 506-218-3675, сума в размер на 150.00 долара, с левова равностойност 222.39 лв.;

-                       на 15.12.2006г. получила от А.Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 375-945-0220, сума в размер на 250.00евро, с левова равностойност 488.97 лв.;

-                       на 19.12.2006г. от Е.Т. от гр. Коджаели, Р. Турция, с бланка MTCN 725-865-3536 сума в размер на 50,00 долара, с левова равностойност 74,32 лв.;

-                       на 21.12.2006г. получила от А.Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 381-172-9320, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 22.12.2006г. получила от А.Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 232-224-4110, сума в размер на 150.00 долара, с левова равностойност 222.39 лв.;

-                       на 27.12.2006г. получила от Ф.Б. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 455-640-6483, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 27.12.2006г. получила от А.Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 965-179-6264, сума в размер на 150.00 долара, с левова равностойност 293.36 лв.;

-                       на 27.12.2006г. получила от В.Е. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 863-202-9510 , сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 148.63лв.;

-                       на 28.12.2006г. получила от Ф.Б. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 962-612-3490, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 28.12.2006г. получила получила от А.Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 038-835-0513, сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност148.47 лв.;

-                       на 30.12.2006г. получила 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.

През 2006г. подсъдимата С. получила преводи на обща стойност: - 35 316,50 евро, с левова равностойност 69 073,07 лв.; - 7 572,51 долара, с левова равностойност 11 677,88 лв.; или всичко преводи в левова равностойност 80 750,95 лв.

През 2007г. подсъдимата Г.С. получила следните парични преводи както следва :

-                       на 04.01.2007г. от А.Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 0288766598, сума в размер на 200.00 долара, с левова равностойност 391.17лв.;

-                            на 04.01.2007г. от А.Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 2849709729,        сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 149.23 лв.;

-                       на 05.01.2007г. от Е.Х. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 5843731907, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 08.01.2007г. от Д.Е. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN 0251408377, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

-                       на 08.01.2007г. от Сема Йозкан от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 6296447697, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17лв.;

-                       на 10.01.2007г. от Б.К. от гр. Магуса, Кипър, с бланка MTCN 404-873-7475, сума в размер на 149,00 щатски долара, с левова равностойност 224.37лв.;

-                            на 15.01.2007г. от А.Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 6012552523,        сума в размер на 100.00 щатски долара, с левова равностойност 151.13 лв.;

-                       на 17.01.2007г. от Б.К. от гр. Магуса, Кипър, с бланка MTCN 9571515131, сума в размер на 234.61 британски паунда /лири/, с левова равностойност 458.86 лв.;

-                       на 17.01.2007г. от Н.Т. от гр. Хайде, Германия , с бланка MTCN 4898878082, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 18.01.2007г. от А.Й. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 6829767973, сума в размер на 100.00 щатски долара, с левова равностойност 151.36 лв.;

-                       на 19.01.2007г. от А.Ч., с бланка MTCN 4671788555, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 24.01.2007г. от Х.Е. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 4572697348, сума в размер на 250.00евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

 

-                       на 26.01.2007г. от Б.К. от гр. Магуса, Кипър, с бланка MTCN 0272806284, сума в размер на 105.00 щатски долара, с левова равностойност 159.18 лв.;

-                      на 29.01.2007г. получила от А.Ч. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 6453299680 сума в размер на 250.00евро, с левова равностойност 488.96  лв.;

-                       на 29.01.2007г. от Х.А. от гр. Базел, Швейцария, с бланка MTCN 5762348821, сума в размер на 269.59 евро, с левова равностойност 527.27 лв.;

-                       на 31.01.2007г. от Н.Т. от гр. Хайде, Германия, с бланка MTCN 2652584259, сума в размер на 25.00 евро, с левова равностойност 48.88 лв.;

През месец януари 2007г. поде. С. получила 4 848,89 евро и 554,00 долара, всичко в левова равностойност 5 729,16 лв.

- на 01.02.2007г. получила от А.Й. от гр. Измир. Р. Турция, с

бланка MTCN 688-944-7763, сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 150.22 лв.;

-                                                                                                                                                                                          на 01.02.2007г. получила от Н.Т. от гр. Хайде, Германия, с бланка MTCN 937-330-9067, сума в размер на 700.00 евро, с левова равностойност 1369.08 лв.;

-                       на 01.02.2007г. получила от Х.А. от гр. Базел, Швейцария, с бланка MTCN 918-367-0490 сума в размер на 149.56 евро, с левова равностойност 292.52 лв.;

-                       на 02.02.2007г. получила от Н.Т. от гр. Хайде, Германия, с бланка MTCN 365-853-917 сума в размер на 500.00евро, с левова равностойност 977.91 лв.;

-                       на 05.02.2007г. получила от А.Ч. от гр. Истанбул , Р. Турция, с бланка MTCN 414-318-3721, сума в размер на 200.00евро с левова равностойност 391.17    лв.;

-                       на 16.02.2007г. получила от А.Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 544-253-5098, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 16.02.2007г. получила от А.Й. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 383-837-7811, сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 149.08 лв.;

През месец февруари поде. С. получила общо 3226.26 евро и 200.00 долара, всичко в левова равностойност 3525.56 лв.

-                       на 05.03.2007г. получила от Т.Б. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 218-324-6192, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-на 12.03.2007г. получила от А.Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 872-940-6367, сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.95  лв.;

-                       на 14.03.2007г. получила от А.Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 580-980-4750, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.35  лв.;

-                                                                        на 16.03.2007г. получила от З.А. от гр. Измит, Р. Турция, с        бланка MTCN 845-848-4303,          сума в размер на 350.00 евро, с левова равностойност 684.55 лв.;

-                       на 19.03.2007г. получила от С.Т. от гр. Измит, Р. Турция, с бланка MTCN 448-269-7449, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.36 лв.;

            -  на 21.03.2007г. получила от С.Т. от гр. Измит,      Р. Турция, с бланка MTCN 441-907-1380, сума в размер на 450.00 евро, с левова равностойност 880.13 лв.;

-                       на 28.03.2007г. получила от Х.Т. от гр. Берлин, Германия , с бланка MTCN 208-843-9540, сума в размер на 60.00 евро, с левова равностойност 117.95  лв.;

-                       на 30.03.2007г. получила от А.Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 133-185-5444, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.57  лв.;

През месец март 2007г. получила всичко 1510.00 евро, в левова равностойност 2953.30 лв.

-                       на 05.04.2007г. получила от М.Я. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN 637-304-8495, сума в размер на 43.56 евро, с левова равностойност 85.20 лв.;

-                                                                                 на 06.04.2007г. получила от            Х.Ш. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 037-205-6542, сума в размер на 120.00 евро, с левова равностойност 234.70 лв.;

-                       на 06.04.2007г. получила от Х.Т. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN 183-862-8153, сума в размер 52.22 евро, с левова равностойност 102.79 лв.;

-                                                                                  на 06.04.2007г. получила от Е.Й. от гр. Трабзон, Р. Турция,с бланка MTCN 508-178-2826, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 09.04.2007г. от А.Й. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 679-188-9883, сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 146.25 лв.

-                       на 10.04.2007г. получила от Е.Й. от гр. Трабзон, Р. Турция, с бланка MTCN 291-201-6264, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 12.04.2007г. получила от Е.Й. от гр. Трабзон, Р. Турция, с бланка MTCN 040-261-3115, сума в размер на 60.00 евро, с левова равностойност 117.34  лв.;

-                       на 18.04.2007г. получила сума в размер на 52.16 евро, с левова равностойност 102.02 лв.;

-                       на 23.04.2007г. получила от Ю.С. от гр. Дубай, ОАЕ, , с бланка MTCN 155-534-6056, сума в размер на 282.36 евро, с левова равностойност 552.2 лв.;

-                      на 27.04.2007г. получила от А.Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 014-315-4791 сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.95 лв.;

-                       на 27.04.2007г. получила от Х.Т. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN 512-887-0043, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

 

През месец април 2007г. подс. С. получила общо 2464.93 евро и 100.00 долара, всичко в левова равностойност 2611.18 лв.

-                       на 03.05.2007г. получила от Х.Т. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN 805-296-3649, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 08.05.2007г. получила от А.Ч. от гр. Есенс, Германия, с бланка MTCN 495-173-6790, сума в размер на 200.00евро, с левова равностойност 391.25 лв.;

 

През месец май 2007г. подс. С. получила общо 350.00 евро, с левова равностойност 684.54 лв.

- на 01.06.2007г. получила от С.А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка          MTCN            190-223-0627,         сума в размер на 250.00 евро, с левова  равностойност 488.96 лв.;

-                       на 04.06.2007г. получила от С.А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN 663-917-6568, сума в размер на 170.00 евро, с левова равностойност 332.49 лв.;

- на 06.06.2007г. получила от С.А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка          MTCN 813-961-1672,   сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

- на 08.06.2007г. получила от С.А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка          MTCN 322-238-9128,   сума в размер на 140.00 евро, с левова равностойност 273.82 лв.;

-                       на 11.06.2007г. получила от С.А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка MTCN 488-191-6348, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

- на 13.06.2007г. получила от С.А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка          MTCN 355-969-7280,   сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

- на 14.06.2007г. получила от С.А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка          MTCN 320-896-0198,   сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

- на 14.06.2007г. получила от С.А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка          MTCN            926-916-4807, сума в размер на 450.00 евро, с левова равностойност 880.13 лв.;

- на 15.06.2007г. получила от С.А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка          MTCN            936-195-4361, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

- на 29.06.2007г. получила от М.А. от гр. Самсун, Р. Турция, с бланка MTCN  628-941-8540, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

 

През месец юни 2007г. подс. С. получила общо 1 910.00 евро, с левова равностойност 3 735.64 лв.

- на 13.07.2007г. получила от С.А. от гр. Биледжик, Р. Турция, с бланка          MTCN           350-835-4812, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 23.07.2007г. получила от Ф.М. от Мец, Франция, с бланка MTCN 155-317-0898, сума в размер на 140.00 евро, с левова равностойност 273.82 лв.;

-                       на 25.07.2007г. получила от Сердал Джошкун от гр. Диленбург, Германия, с бланка MTCN 513-971-3496, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

- на 25.07.2007г. получила от Ф.М. от гр. Сейнт Макс, Франция, с бланка MTCN       934-153-9149    сума в                 размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 26.07.2007г. получила от Ф.М. от гр. Жарвил ла Малгранж, Франция, с бланка MTCN 107-909-6542, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 27.07.2007г. получила от Ф.М. от гр. Жарвил ла Малгранж, Франция, с бланка MTCN 711-060-9721 сума в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;

-                                                                                                                                                                    на 30.07.2007г. получила от Ф.М. от гр. Сейнт Макс, Франция, с бланка MTCN 759-031-8405, сума в размер на 730.00 евро, с левова равностойност 1427.75 лв.;

- на 31.07.2007г. получила от Ф.М. от гр. Нанси, Франция, с бланка      MTCN            639-029-2308,   сума                         в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

 

През месец юли 2007г. подс. С. получила 2470.00 евро, с левова равностойност 4 830.90 лв.

-                       на 02.08.2007г. получила от М.А. от гр. Самсун, Р. Турция, с бланка MTCN 333-837-2073, сума в размер на 140.00 евро, с левова равностойност 273.82 лв.;

-                                          на 03.08.2007г. получила от Ф.М. от гр. Томблен, Франция, с бланка     MTCN             123-947-3622, сума в размер на 1000.00 евро, с левова равностойност 1955.83 лв.;

-                                          на 03.08.2007г. получила от Ф.М. от гр. Нанси, Франция, с бланка MTCN        614-206-9917,         сума в размер    на 120.00 евро, с левова равностойност 234.70 лв.;

-                                          на 07.08.2007г. получила от Ф.М. от гр. Помпей, Франция, с бланка MTCN     861-080-8803,         сума в размер    на 130.00 евро, с левова равностойност 254.26 лв.;

-                                          на 08.08.2007г. получила от Ф.М. от гр. Сейнт Макс, Франция, с бланка             MTCN 429-291-7128, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 08.08.2007г. получила Ф.М. от гр. Нанси, Франция, с бланка MTCN 483-085-9789, сума в размер на 350.00 евро, с левова равностойност 684.53 лв.;

-                       на 17.08.2007г. получила от М.Б. от гр. Дортмунд, Германия, с бланка MTCN 781-270-5001 сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 20.08.2007г. получила от М.Б. от гр. Дортмунд, Германия, с бланка MTCN 592-863-3393, сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-                       на 21.08.2007г. получила от М.Б. от гр. Дортмунд, Германия, с бланка MTCN 363-260-0108, сума в размер на 200.00 евро с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 21.08.2007г. получила от от М.Б. от гр. Дортмунд, Германия, с бланка MTCN 374-944-0604, сума в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;

-                       на 22.08.2007г. получила от З.О. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN 864-963-7852, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 72.47 лв.;

-                       на 22.08.2007г. получила от от М.Б. от гр. Дортмунд, Германия, с бланка MTCN 537-980-8994, сума в размер на 800.00 евро, с левова равностойност 1564.66 лв.;

-                       на 29.08.2007г. получила от Х.М. от гр. Ротердам, Холандия, бланка MTCN 703-048-2186, сума в размер на 650.00 евро, с левова равностойност    1271.29 лв.;

-                       на 31.08.2007г. получила от Р.Е. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN 480-274-8983, сума в размер на 160.00 евро, с левова равностойност 312.93 лв.;

-                       на 31.08.2007г. получила от Х.М. от гр. Ротердам, Холандия, бланка MTCN 567-876-6771, сума в размер на 1260.00 евро, с левова равностойност 2464.34 лв.;

През месец август 2007г. подс. С. получила 12 145.70 евро и 50.00 долара или всичко пари в левова равностойност 12 218.17 лв.

-  на 04.09.2007г. получила от Р.Е. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN     792-910-2098, сума в           размер на 320.00 евро, с левова равностойност 625.86 лв.;

-  на 06.09.2007г. получила от А.К. от гр. Бурдур. Р. Турция, с бланка MTCN   357-935-0294, сума в              размер на 450.00 евро, с левова равностойност 880.13 лв.;

-  на 11.09.2007г. получила от Р.Е. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN     029-329-9762, сума    в        размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-                       на 17.09.2007г. получила сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-  на 17.09.2007г. получила от Р.Е. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка  MTCN    401-253-4300,             сума в размер на 350.00 евро, с левова равностойност 684.54 лв.;

-  на 18.09.2007г. получила от А.К. от гр. Бурдур. Р. Турция, с бланка    MTCN            076-250-5077, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33лв.;

-  на 20.09.2007г. получила от Р.Е. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN     811-876-4874 сума    в        размер на 750.00 евро, с левова равностойност 1466.87 лв.;

-  на 25.09.2007г. получила от М. А.Б. от гр. Анкара, Р. Турция, с бланка MTCN         978-316-5737, сума в   размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

 

През месец септември получила общо 3070.00 евро, в левова равностойност 6004.40 лв.

-  на 09.10.2007г. получила от А.Ч. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN     249-221-1808, сума в           размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 09.10.2007г. получила от А.Ч. от гр. Бурса, Р. Турция, с бланка MTCN 605-285-3730, сума в размер на 500.00, с левова равностойност 977.90 лв.;

През месец октомври 2007г. получила общо 700.00 евро с левова равностойност 1 369.08 лв.

-                                                                                                                            на 12.11.2007г. получила от Е.П. от гр. Коджаели,         Р. Турция, с бланка MTCN 018-730-7163, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                                                                                                                            на 16.11.2007г. получила от А.Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 973-206-1281, сума в размер на 700.00 евро, с левова равностойност 1369.08 лв.;

-                                                                                                                            на 21.11.2007г. получила от А.Й. от гр. Брюксел, Белгия, с бланка MTCN 033-208-8929, сума в размер на 140.00 евро, с левова равностойност 273.81 лв.;

 

През месец ноември 2007г. подс.С. получила общо 1040.00 евро, с левова равностойност 2034.06 лв.

През 2007г. подсъдимата Г. С. получила общо преводи с парични суми в размер на: 22 649,06 евро, с левова равностойност 44 297,70 лв., 904.00 долара, с левова равностойност 1 353,29 лв., или всичко общо в левова равностойност 45 650,99 лв.

 

През 2008г. подс. Г.С. получила следните парични преводи:

-                       на 15.02.2008г. получила от Х.Ш. гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 689-329-1357 сумата в размер на 350.00 евро, с левова равностойност 684.53 лв.;

-                       на 18.02.2008г. получила от Х.Г. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 655-914-1092, сума в размер на 160.00 ерво, с левова равностойност 312.93 лв.;

-                       на 29.02.2008г. получила от Д.Д. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN 483-843-1226, сума в размер на 800.00 долара., с левова равностойност 1031.62 лв.;

През месец февруари 2008г. подс. С. получила 510.00евро и 800.00 долара, всичко с левова равностойност 2029.09 лв.

-                                                                                                  на 03.03.2008г. получила от Х.Г., гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 614-523-8613, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                                                                                                  на 12.03.2008г. получила от Х.Г., гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 588-339-1475, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 17.03.2008г. получила от Н.Х. С. от гр.Берлин, Германия, с бланка MTCN 915-954-3490, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 18.03.2008г. получила от Х.Ш. гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 687-398-9490 сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.57 лв.;

-                       на 24.03.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN 538-980-1092 сума в размер на 100.00 долара, с левова равностойност 126.81 лв.;

-                       на 26.03.2008г. получила от С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN 394-267-4091 сума в размер на 105.00 евро, с левова равностойност 205.37 лв.;

-                       на 31.03.2008г. получила от Х.Ш. гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 804-520-5577, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.91 лв.

През месец март 2008г. получила всичко 855.00 евро и 100.00 долара, всичко с левова равностойност 1799.04 лв.

-                                                                                                                на 01.04.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 175-977-2850, сума в размер на 150.00 долара, с левова равностойност 187.34 лв.;

-                                                                                                                на 01.04.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 340-915-1039, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 03.04.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 420-911-9541 сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.78  лв.;

-                       на 08.04.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция , с бланка MTCN 321-983-7080, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.78  лв.;

-                       на 10.04.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 198-483-8580 сума в размер на 60.00 евро, с левова равностойност 117.35  лв.;

-                       на 11.04.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN 204-946-5547 сума в размер на 70.00 евро, с левова равностойност 136.92 лв.;

-                       на 17.04.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 576-349-8927, сума в размер на 60.00 евро, с левова равностойност 117.35  лв.;

-                       на 18.04.2008г. получила от Х.Ш. гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 536-436-9833, сума в размер на 250,00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-                       на 21.04.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 675-422-9024, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79;

-                       на 25.04.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 219-279-5412, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79       лв.;

През месец април 2008г. подс. С. получила общо 790.00 евро и 150 долара, всичко в левова равностойност 1732.45 лв.

-                       на 02.05.2008г. получила от Ю.Б. от гр. Корум, Р. Турция, с бланка MTCN 839-204-0803, сума в размер на 250.00 евро, с левова авностойност 488.96 лв.;

-                       на 05.05.2008г. получила от Ю.Б. от гр. Корум, Р. Турция, с бланка MTCN 385-176-3567, сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-                       на 07.05.2008 г. получила от Ю.Б. от гр. Корум, Р. Турция, с бланка MTCN 010-191-9556, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв;

-                       на 08.05.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 145-438-8130, сума в размер на 50.42 евро, с левова равностойност 98.61;

-                       на 08.05.2008г. получила от Ю.Б. от гр. Корум, Р. Турция, с бланка MTCN 671-169-9235, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

-                       на 09.05.2008г, получила от Е.Х. от гр. Лондон, Великобритания, с бланка MTCN 508-800-5297, сума в размер на 121.08 лв., с левова равностойност 121.08 лв.;

-                       на 13.05.2008г. получила от Н.Х. С. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN 621-522-4441, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 14.05.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 638-103-6301, сума в размер на 50.00евро, с левова равностойност 97.79  лв.;

-                       на 15.05.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 063-972-9592, сума в размер на 200.00 евро, левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 20.05.2008г. получила от Я.Ч. от гр. Лудвигсхафен, Германия, с бланка MTCN 900-551-3018, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв;

-                       на 22.05.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 380-514-5627, сума в размер на ЮО.ООдолара, с левова равностойност 124.14 лв.;

-                       на 28.05.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 358-488-0307, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79  лв.;

-                       на 31.05.2008г. получила от Н.Х. С. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN 693-326-8210, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.

През м.май 2008г. поде. Г.С. получила общо 1950.42 евро /3814.68 лв./, 100.00 долара /124.14 лв./ и 121.08 лв., или всичко парични преводи в размер на 4 059.90 лв.

-                       на 09.06.2008г. получила от М.Б. от гр. Лефкоса, Р. Турция, с бланка MTCN 276-374-6793, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 16.06.2008г. получила от Н. С. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN 501-217-0044, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 16.06.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 661-644-9769, сума в размер на 60.00 евро, с левова равностойност 117.35 лв.;

-                       на 18.06.2008г. получила от М.Б. от гр. Лефкоса, Р. Турция, с бланка MTCN 444-361-5399, сума в размер на 130.00 евро, с левова равностойност 254.27 лв.;

-                      на 20.06.2008г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 165-334-6430, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                       на 23.06.2008г. получила от М.Б. от гр. Лефкоса, Р. Турция, с бланка MTCN 300-528-2494, сума в размер на 160.00евро, с левова равностойност 312.93 лв.;

-                       на 26.06.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 433-267-0407, сума в размер на ЗЗО.ООевро, с левова равностойност 645.42 лв.

По този начин през м.юни 2008г. получила общо 930.00 евро, с левова равностойност 1 818.92 лв.

-                       на 01.07.2008г. получила от Н. С. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN 116-404-3912, сума в размер на 90.00евро, с левова равностойност 176.02  лв.;

-                       на 01.07.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 303-218-9249, сума в размер на 210.00 евро, с левова равностойност 410.72 лв.;

- на 03.07.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN            185-345-1810,   сума          в           размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.05 лв.;

-                       на 07.07.2008г. получила от М.Б. от гр. Лефкоса, Р. Турция, с бланка MTCN 327-304-5085, сума в размер на 90.00 евро, с левова равностойност 176.02  лв.;

-                       на 08.07.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 420-344-8693, сума в размер на 130.00евро, с левова равностойност 254.27 лв;

- на 11.07.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN            176-266-6510, сума в размер на 170.00 евро, с левова равностойност 332.48лв.;

- на 15.07.2008г. получила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN            259-396-6656,   сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

- на 15.07.2008г. получила от М.Б. от гр. Лефкоса, Р. Турция,с бланка MTCN            490-260-4434, сума в размер на 105.00 евро, с левова равностойност 205.37 лв.;

-                       на 16.07.2008г. получила от К.П. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 182-251-7314, сума в размер на 75.00 евро, с левова равностойност 146.69 лв.;

-                       на 28.07.2008г. полчуила от Я.С.К. гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 231-544-3690, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 28.07.2008г. получила от М.Б. от гр. Лефкоса, Р. Турция, с бланка MTCN 938-489-5285, сума в размер на 105.00 евро, с левова равностойност 205.37 лв.;

-                       на 30.07.2008г. получила от К.П. от гр. Измир, Р. Турция, с бланка MTCN 368-309-5548, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.

През м.юли 2008г. подсъдимата получила всичко 1455.00 евро, с левова равностойност 2845.73 лв.

-                       на 04.08.2008г. получила от К.П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 698-712-3041, сума в размер на 85.00 евро, с левова равностойност 166.15 лв.;

-                                                                                                                       на 05.08.2008г. получила от М.Б. от гр. Левкоса, Р. Турция, с бланка MTCN 861-157-9160, сума в размер на 160.00 евро, с левова равностойност 312.93 лв.;

-                                                                                                                                                                     на 06.08.2008г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 514-565-1342, сума в размер на 185.00 евро, с левова равностойност 361.83 лв.;

-                                                                                                                       на 07.08.2008г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 565-487-1222 сума в размер на 140.00 евро, с левова равностойност 273.82 лв;

-                                                                                                                      на 07.08.2008г. полчуила от К.П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 985-718-9023, сума в размер на 85.00 евро, с левова равностойност 166.25 лв.;

- на 12.08.2008г. получила от М.Б. от гр. Левкоса, Р. Турция с бланка  MTCN           925-350-5490, сума в размер на 520.00 евро, с левова  равностойност 1017.03 лв.;

- на 12.08.2008г. получила от М.Б. от гр. Левкоса, Р. Турция с бланка  MTCN            327-186-1870,   сума в размер на 680.00 евро, с левова равностойност 1329.97 лв.;

- на 15.08.2008г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка        MTCN            979-126-4735, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

- на 18.08.2008г. получила от Й.Й. от гр. Измир Р. Турция, с бланка     MTCN            712-223-0196,   сума в размер на 950.00 евро, с левова равностойност 1858.04 лв.;

- на 19.08.2008г. получила от Й.Й. от гр. Афион, Р. Турция, с бланка MTCN   113-821-5195, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 22.08.2008г. получила от Н.Х. С. от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN 653-190-3340, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                       на 26.08.2008г. получила от Й.Й. от гр. Хагонданж, Франция, с бланка MTCN 673-489-3671 сума в размер на 500.00 евро, с левова равностойност 977.92 лв.;

-                       на 28.08.2008г. получила от Й.Й. от гр. Хагонданж, Франция с бланка MTCN 125-304-3902, сума в размер на 1 000.00 евро, с левова равностойност 1955.83 лв.

-                       на 29.08.2008г. получила от Й.Й. от гр. Хагонданж, Франция, с бланка MTCN 047-310-0250, сума в размер на 1000.00 евро, с левова равностойност 1955.83 лв.

Така през м.август 2008г. подс.С. получила всичко общо 5855.00 евро, с левова равностойност 11451.38лв.

-       на 01.09.2008г. получила от Й.Й. от гр. Хагонданж, Франция, с бланка       MTCN            289-360-5306,                сума в   размер на 600.00 евро, с левова  равностойност 1173.50 лв.;

-       на 08.09.2008г. получила от Й.Й. от гр. Хагонданж, Франция, с бланка       MTCN            232-916-8996,               сума в   размер на 500.00 евро, с левова равностойност 977.91лв.;

-                       на 17.09.2008г. получила от Т.Ш. от гр. Батзалцунген, Германия, с бланка MTCN 599-890-9809, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв;

-                       на 20.09.2008г. получила от Т.Ш. от гр. Саарбрюкен, Германия с бланка MTCN 215-410-5943, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                                                                                                                                                    на 24.09.2008г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р.                                                       Турция, с бланка MTCN 306-177-7830, сума в размер на 60.00 евро, с левова равностойност 117.35 лв.;

-                       на 26.09.2008г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN 083-201-2890, сума в размер на 50.00евро, с левова равностойност 97.79 лв.

През м.септември 2008г. получила всичко общо 1610.00 евро, с левова равностойност 3148.89 лв.

-                       на 08.10.2008г. получила от К.П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 233-824-5849, сума в размер на 85.00 долара, с левова равностойност 121.07 лв.;

-       на 15.10.2008г. получила от Е.А. от гр. Мюнхен, Германия, с бланка           MTCN            672-539-9599,                сума в  размер на 280.00 евро, с левова равностойност 547.63 лв.;

-                       на 15.10.2008г. получила от Е.А. от гр. Мюнхен, Германия, с бланка MTCN 362-344-5476, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

 


-                       на 16.10.2008г. получила от Т.Ш. от гр. Гота, Германия, с бланка MTCN 676-432-9160, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв;

-                   на 16.10.2008г. получила от Е.А. от гр. Мюнхен, Германия с бланка      MTCN            915-396-5720,    сума в размер на 450.00 евро, с левова равностойност 880.12 лв.;

-                   на 17.10.2008г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка    MTCN            197-910-1786, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                   на 23.10.2008г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка    MTCN           803-465-7117, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                   на 27.10.2008г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка       MTCN            219-239-6231, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                   на 30.10.2008г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка       MTCN           679-422-3506, сума в размер на 1900.00 евро, с левова равностойност 3716.08 лв.

През м.октомври 2008г. получила преводи в размер на общо 3730.00 евро /7295.25/ и 85.00 долара /121.07 лв/, или всичко с левова равностойност 7416.32 лв.

-                       на 01.11.2008г. получила сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                   на 03.11.2008г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия с  бланка       MTCN            276-191-5807,    сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                   на 05.11.2008г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка       MTCN            721-490-2958,    сума в размер на 800.00 евро, с левова равностойност 1564.67 лв.;

-                   на 08.11.2008г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия , с бланка      MTCN            146-184-2592,    сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96лв.;

-                       на 12.11.2008г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 7605366323, сума в размер на 70.00 евро, с левова равностойност 136.91 лв.;

-                   на 12.11.2008г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка       MTCN            115-139-2668     сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                                          на 24.11.2008г. получила от А.К. от гр. Цволе, Холандия, с бланка        MTCN            907-102-1992,  сума в размер на 2000.00 евро, с левова равностойност 3911.66 лв.;

-                                          на 25.11.2008г. получила от Т.Ш. от гр. Бебрад, Германия, с бланка     MTCN            005-463-2742, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

-                       на 26.11.2008г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция с бланка MTCN 412-154-6014, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                       на 27.11.2008г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 891-126-6971, сума в размер на 230.00 евро, с левова равностойност 449.84 лв.

През м.ноември 2008г. поде.С. получила бщо 4400.00 евро, с левова равностойност 8 605.65 лв.

-                                          на 03.12.2008г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка       MTCN            173-326-0840,  сума в размер   на 500.00 евро, с левова равностойност 977.91 лв.;

-                       на 04.12.2008г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 771-320-9461, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.83 лв.;

-                                          на 13.12.2008г. получила от Й.Й. от гр. Цволе, Холандия, с бланка       MTCN            145-146-6576  сума в размер на 2000.00 евро, с левова равностойност 3911.66 лв.;

-                       на 17.12.2008г. получила от Р.Д. от Холандия с бланка MTCN 431-074-6800, сума в размер на 1300.00 евро, с левова равностойност 2542.57 лв.;

-                                          на 22.12.2008г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка       MTCN            476-173-2969,  сума в размер   на 300.00 евро, с левова равностойност 586.74 лв.

През м.декември 2008г. получила общо 4200.00 евро, с левова равностойност 8214.71 лв.

По този начин през 2008г. подс.Г.С. получила парични преводи в размер на 26 285,42 евро с левова равностойност 51410,02 лв., 1 235,00 долара с левова равностойност 1590,98 лв. и 121,08 лв., всичко пари общо в левова равностойност 53 122,08 лв.

През 2009г. подс.Г.С. получила следните преводи по месеци:

-                       на 02.01.2009г. получила от Т.Ш. от гр. Емендинген, Германия, с бланка MTCN 781-971-1231, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 08.01.2009г. получила от Т.Ш. от гр. Бебрад, Германия, с бланка MTCN 065-877-0511, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

-                 на 12.01.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка     MTCN            546-816-9572,   сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-                  на 15.01.2009г.получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка     MTCN            437-916-2964,   сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв,;

-                  на 16.01.2009г. получила от Т.Ш. от гр. Бебрад, Германия, с бланка      MTCN            022-905-5613,   сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.

или общо през м.януари 2009г,- 1200.00 евро, с левова равностойност  2347.00 лв.

През месец февруари 2009г.:

-                  на 05.02.2009г. получила от М.Б. от гр. Лисс, Швейцария, с бланка       MTCN            373-497-1652, сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-                       на 13.02.2009г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 514-238-3417, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                       на 14.02.2009г. получила от Т.Ш. от гр. Батзалзинген, Германия, с бланка MTCN 213-940-9988, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 16.02.2009г. получила от Д. А. от гр. Бебрад, Германия, с бланка MTCN 897-779-3253, сума в размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.06лв.;

         - на 17.02.2009г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 119-417-5582, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                       на 20.02.2009г. получила от Т.Ш. от гр. Болу, Р. Тутция, с бланка MTCN 069-806-9088, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37;

-                       на 23.02.2009г. получила сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв;

-                       на 24.02.2009г. получила от Р.Д. от Холандия, с бланка MTCN 766-430-1780, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност  586.75 лв.

или общо 1280.00 евро, с левова равностойност 2503.46 лв.

 

През месец март 2009г.:

-                       на 02.03.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 706-233-9462, сума в размер на 2000.00 евро, с левова равностойност 3911.66 лв.;

-                       на 02.03.2009г. получила от Я.С.К. от гр. Истанбул, Р. Турция, с бланка MTCN 778-019-3894, сума в размер на 60.00 евро, с левова равностойност 117.35 лв.;

-                       на 02.03.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 007-956-7260, сума в размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;

-                       на 06.03.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 046-286-0532, сума в размер на 170.00 лв., с левова равностойност 332.49 лв.;

-                                                                                                                       на 06.03.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 562-538-3290, сума в размер на 276.50 евро, с левова равностойност 540.78 лв.;

-                                                                                                                      на 10.03.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия с бланка MTCN 493-417-1669, сума в размер на 150.00 евро, с левова  равностойност 293.37 лв.;

-                                                                                                                       на 17.03.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 620-015-0893, сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.;

-                                                                                                                      на 27.03.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 651-311-6172, сума в размер на 550.00 евро, с левова равностойност 1075.71 лв.

общо 4056.50 евро, с левова равностойност 7933.82 лв.

През месец април 2009г.:

-                       на 03.04.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 588-158-4918, сума в размер на 1800.00 евро, с левова равностойност 3520.49 лв.;

- на 06.04.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN            663-494-2338, сума            в размер на 175.00 евро, с левова равностойност 342.27 лв.;

- на 14.04.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN            847-496-5290, сума            в размер на 370.00 евро, с левова равностойност 723.66 лв.;

- на 22.04.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN            221-912-8168, сума в размер на  200.00 евро,с левова равностойност 391.17 лв.;

- на 28.04.2009г. получила от О.Е. от гр. Дъблин, Ирландия, с бланка  MTCN            924-937-8638, сума            в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 30.04.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 078-891-6170, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.,

или общо през м.април- 2895.00 евро, с левова равностойност 5662.13 лв.

 

През месец май 2009г.:

-                       на 04.05.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 385-253-9736, сума в размер на 1100.00 евро, с левова равностойност 2151.41 лв.;

-                                                                                          на 05.05.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 039-174-4701, сума в размер на 1300.00 евро, с левова равностойност 2542.58 лв.;

-                       на 09.05.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 560-353-7317, сума в размер на 1075.00 евро, с левова равностойност 2102.52 лв.;

-                       на 15.05.2009г. получила от Х.Р. Назиф от гр. Берлин, Германия, с бланка MTCN 459-251-1713, сума в размер на 50.00 евро, с левова равностойност 97.79 лв.;

-                                                                                          на 20.05.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка  MTCN 173-142-2530, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                                        на 27.05.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN    958-428-3510,     сума   в                 размер на 180.00 евро, с левова равностойност 352.05 лв.,

общо 3855.00 евро, с левова равностойност 7539.72 лв.

 

През месец юни 2009г.:

-                                        на 05.06.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с  бланка MTCN 643-531-8556, сума в размер на    1200.00 евро, с левова равностойност 2347.00 лв.;

-                                        на 11.06.2009г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 483-885-5651,  сума в   размер на        100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 17.06.2009г. получила от Я.А. от гр. Магоса, Кипър, с бланка MTCN 219-195-6002, сума в размер на 96.47 евро, с левова равностойност 188.68 лв.

или общо 1396.47 евро, с левова равностойност 2731.26 лв.

 

През месец юли 2009г.:

-                                                                                                           на 07.07.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 726-340-6875, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.32 лв.;

-                   на 17.07.2009г. получила от А.К. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN       373-139-3361, сума в         размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.95 лв.;

-                   на 25.07.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN      494-048-4954, сума в         размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.18 лв.,

или общо 850.00 евро, с левова равностойност 1662.45 лв.

 

През месец август 2009г.:

-                       на 04.08.2009г. получила от М. Т.А. от гр. Газиантеп, Р. Турция, с бланка MTCN 558-250-1364, сума в размер на размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 10.08.2009г. получила от М. Т.А. от гр. Газиантеп, Р. Турция, с бланка MTCN 145-445-2526, сума в размер на 422.00 евро, с левова  равностойност 825.35 лв.;

-                   на 10.08.2009г. получила от К.П. от гр. Маниса, Р. Турция с бланка MTCN      760-563-9527,            сума в размер на 300.00 долара, с левова равностойност 413.14 лв.;

-                       на 11.08.2009г. получила сума в размер на размер на 300.00 долара, с левова равностойност 414.20лв.;

-                       на 13.08.2009г. получила от М. Т.А. от Газиантеп, Р. Турция, с бланка MTCN 923-133-8471, сума в размер на размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 19.08.2009г. получила от К.П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 711-145-8353, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.18 лв.;

-                       на 21.08.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 569-438-8982, сума в размер на размер на 900.00 евро, с левова  равностойност 1760.25 лв.,

или общо 1772.00 евро / 3465.73 лв./ и 600.00 долара /827.34 лв./, всичко в левова равностойност 4293.07 лв.

 

През месец септември 2009г.:

-                       на 01.09.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 914-034-4493, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.18 лв.;

-                       на 07.09.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 532-028-1005, сума в размер на размер на 1 ЮО.ООевро, с левова равностойност 2151.42 лв.;

-                       на 11.09.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 863-210-5456, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                      на 15.09.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 303-432-3871, сума в размер на 1000.00 евро, с левова равностойност 1955.83 лв.;

-                      на 18.09.2009г. получила от К.П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 297-968-4290, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 19.09.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 030-205-8082, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.74 лв.;

-  на 26.09.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка    MTCN            174-145-6171, сума  в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.74 лв.

или общо 3100.00 евро, с левова равностойност 6063.07 лв.

 

През месец октомври 2009г.подс.С. получила:

-                       на 02.10.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия ,с бланка MTCN 081-358-6010, сума в размер на 350.00 евро, с левова равностойност 684.55 лв.;

-  на 08.10.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка    MTCN            953-499-7750, сума в размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 12.10.2009г. получила от Н.Х. С. от Лондон. Великобритания, с бланка MTCN 730-279-7879, сума в размер на 182.86 лв.;

-  на 14.10.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка    MTCN            665-358-5515, сума в размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 15.10.2009г. получила от К.П. от гр. Маниса, Р. Турция, с бланка MTCN 605-820-2967, сума в размер на 40.00 евро, с левовова равностойност 78.23 лв.;

-  на 19.10.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка    MTCN            715-345-2635,   сума          в        размер     на 200.00 евро,      с левова

равностойност 391.17 лв.;

-                       на 24.10.2009г. получила от Р.Т. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 642-375-6803, сума в размер на 1000.00 евро, с левова равностойност 1955.83 лв.,

общо 1840 евро / 3598.73 лв./ и 182.86 лв., всичко с левова равностойност 3781.59 лв.

През месец ноември 2009г.:

-                       на 03.11.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 098-181-1637, сума в размер на размер на 500.00 евро, с левова равностойност 977.91 лв.;

 

-                       на 14.11.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 799-210-3815, сума в размер на размер на 700.00 евро, с левова равностойност 1369.09 лв.;

-                       на 23.11.2009г. получила от С.М. от гр. Утрехт, Холандия с бланка MTCN 468-184-6231, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 27.11.2009г. получила сума в размер на размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.,

всичко общо 1550.00 евро, с левова равностойност 3031.54 лв.

През месец декември 2009г.:

-  на 04.12.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка    MTCN            074-104-7256,   сума          в     размер на 200.00 евро,             с левова

равностойност 391.17 лв.;

-                       на 08.12.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 299-075-2786, сума в размер на 1000.00 евро, с левова равностойност 1955.82 лв.;

-  на 17.12.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка    MTCN            733-072-7037,   сума          в     размер на 200.00 евро,             с левова

равностойност 391.17 лв.;

-  на 24.12.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка    MTCN            326-103-6119,   сума          в     размер на 200.00 евро,             с левова

равностойност 391.17 лв.;

-  на 30.12.2009г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия,с бланка     MTCN            978-047-1121,   сума          в     размер на 350.00 евро,             с левова

равностойност 684.54 лв.,

общо 1950.00 евро, с левова равностойност 3813.87 лв.

През 2009г. подсъдимата Г.С. получила преводи за общо 25 744,97 евро с левова равностойност 50 352,78 лв., 600,00 долара, с левова равностойност 827,34 лв. и 182,86 лв., или всичко общо в левова равностойност 51 362,98 лв.

През 2010г. подс. Г.С. получила следните парични преводи по месеци:

През месец януари 2010г.:

-                       на 05.01.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 493-140-3600, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 09.01.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 912-166-0872, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 23.01.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия,с бланка MTCN 668-148-3186, сума в размер на размер на 800.00 евро, с левова равностойност 1564.66 лв.,

общо 1200.00 евро, с левова равностойност 2347.00 лв.

През месец февруари 2010г.:

-                       на 06.02.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 111-228-4590, сума в размер на размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 13.02.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 601-012-3622, сума в размер на размер на 350.00 евро, с левова равностойност 684.55 лв.;

-                       на 22.02.2010г. получила от К.П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 916-057-0626, сума в размер на размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 23.02.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 401-114-1068, сума в размер на размер на 700.00 евро, с левова равностойност 1369.08 лв.,

или общо 1550.00 евро, с левова равностойност 3031.54 лв.

През месец март 2010г.:

-                       на 05.03.2010г. получила от К.П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 573-197-5885, сума в размер на размер на 390.00 евро, с левова равностойност 762.77 лв.;

-                       на 06.03.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия ,с бланка MTCN 242-183-1666, сума в размер на размер на 1000.00 евро, с левова равностойност 1955.83 лв.;

-                       на 11.03.2010г. получил от К.П. от гр. Измир. Р. Турция , с бланка MTCN 355-040-4901, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 12.03.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 346-039-8402 сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 15.03.2010г. получила от К.П. от гр. Измир. Р. Турция, с бланка MTCN 582-043-0376, сума в размер на размер на 600.00 евро, с левова равностойност 1173.50 лв.;

-                       на 16.03.2010г. получила от К.П. от гр. Измир. Р. Турция , с бланка MTCN 317-089-0607, сума в размер на размер на 1050.00 евро с левова равностойност 2053.63лв.;

-                       на 19.03.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 908-017-9630, сума в размер на размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.94 лв.;

-                       на 27.03.2010r. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 520-192-1911, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.,

или общо 3890.00 евро, с левова равностойност 7608.18 лв.

През месец април 2010г.:

-                       на 09.04.2010г. получила от С.М. от гр. Амстердам, Холандия, с бланка MTCN472-090-8528, сума в размер на размер на 900.00 евро, с левова равностойност 1760.25 лв.;

-                       на 12.04.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 705-201-1662, сума в размер на размер на 800.00 евро, с левова равностойност 1564.66 лв.;

-                       на 15.04.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 269-072-4800, сума в размер на размер на 150.00 евро, с левова равностойност 293.37 лв.;

-                       на 24.04.2010г. получила от И.К. от гр. Гелзенкирхен, Германия, с бланка MTCN 885-171-3590, сума в размер на размер на 100.00 евро, с левова равностойност 195.58 лв.;

-                       на 24.04.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 896-110-9736, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 26.04.2010г. получила от И.К. от гр. Гелзенкирхен, Германия, с бланка MTCN 951-336-8265, сума в размер на размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 27.04.2010г. получила от И.К. от гр. Гелсенкирхен, Германия, с бланка MTCN 418-441-7133, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.;

-                       на 28.04.2010г. получила от И.К. от гр. Гелсенкирхен, Германия, с бланка MTCN 067-067-5382, сума в размер на размер на 1600.00 евро, с левова равностойност 3129.33 лв.,

или общо през месеца 4350.00 евро, с левова равностойност 8507.86 лв.

През месец май 2010г.:

-                       на 05.05.2010г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 600-982-0609, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.18 лв.;

-                       на 08.05.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия с бланка MTCN 438-137-1783, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.18 лв.;

-                       на 10.05.2010г. получила от Ф.К. от гр. Бодрум, Р. Турция, с бланка MTCN 991-073-1005, сума в размер на размер на 400.00 ерво, с левова равностойност 782.33 лв.;

-                       на 13.05.2010г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 993-374-0312, сума в размер на размер на 620.00 евро, с левова равностойност 1212.60 лв.;

-                       на 14.05.2010г. получила от С.М. от гр.Амстердам, Холандия, с бланка MTCN 557-046-0956, сума в размер на размер на 1100.00 евро, с левова равностойност 2151.40 лв.;

-                       на 20.05.2010г. получила от Ф.К. от гр. Бодрум, Р. Турция, с бланка MTCN 470-053-4656, сума в размер на размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.94 лв.;

-                       на 22.05.2010г. получила от С.М. от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 286-158-9327, сума в размер на размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.18 лв.;

-                       на 26.05.2010г. получила от О.Е. от гр. Донегал, Ирландия, с бланка MTCN 920-441-0048, сума в размер на размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.,

общо 3270.00 евро, с левова равностойност 6395.56 лв.

През месец юни 2010г.:

-                       на 07.06.2010г. получила от Ф.К. от гр. Бодрум, Р. Турция, с бланка MTCN 325-748-2568, сума в размер на 800.00 евро, с левова равностойност 1564.66 лв.;

-                       на 07.06.2010г. получила от Ф.К. от гр. Бодрум, Р. Турция, с бланка MTCN 423-184-5580, сума в размер на 1500.00 евро, с левова равностойност 2933.75 лв.;

-                       на 07.06.2010г. получила от Ф.К. от гр. Бодрум, Р. Турция, с бланка MTCN 566-745-8606, сума в размер на 1850.00 евро, с левова равностойност 3618.28 лв.;

-                       на 12.06.2010г. получила от С.М., от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 779-095-1455, сума в размер на 200.00 евро в левова равностойност 391.18 лв.;

-                       на 18.06.2010г. получила от Е.Х. С. от гр. Лондон, Великобритания, с бланка MTCN 298-820-3590, сума в размер на 267.10евро, с левова равностойност 522.40 лв;

-                       на 25.06.2010г. получила от С.М., от гр. Цволе, Холандия, с бланка MTCN 275-163-0494, сума в размер на 500.00 евро, с левова равностойност 977.91 лв.,

общо 5117.10 евро, с левова равностойност 10008.18 лв.

През месец юли 2010г.:

-                       на 02.07.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN 279-355-9060, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

-                       на 12.07.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка   MTCN            313-287-8545,      сума   в          размер          на 200.00      евро,  с          левова равностойност 391.18лв.;

-                   на 17.07.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка     MTCN            611-467-3580,    сума           в       размер      на 900.00       евро, с левова равностойност 1760.24 лв.;

-                   на 28.07.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка     MTCN            130-487-5173,    сума           в       размер      на 250.00 евро,с левова равностойност 488.95 лв.,

общо 1650.00 евро, с левова равностойност 3227.12 лв.

През месец август 2010г.:

-                   на 04.08.20Юг. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка     MTCN            033-425-8715,    сума           в       размер      на 200.00       евро, с левова равностойност 391.18 лв.;

-                       на 13.08.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия,с бланка MTCN 893-936-4722, сума в размер на 100 евро, с левова равностойност 195,58 лв.;

-                       на 27.08.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN 201-923-8269, сума в размер на 500.00 евро, левова равностойност 977,91 лв.;

-                       на 30.08.20Юг. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN 955-828-3835, сума в размер на 500.00 евро, левова равностойност 977.91 лв.,

общо 1300.00 евро, с левова равностойност 2542.58 лв.

През месец септември 2010г.:

-                   на 17.09.20 Юг. получила от С.М., от гр. Цволе, Холандия, с ^ бланка  MTCN            248-125-6898,    сума           в           размер            на 500.00 евро,с левова равностойност 977.91 лв.;

-                   на 21.09.2010 г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка    MTCN            128-903-7023,    сума           в           размер           на 500.00 евро,с левова равностойност 977.91 лв.;

-                   на 28.09.2010г. получила от С.М., от гр. Цволе, Холандия, с бланка      MTCN            486-210-4383,    сума в размер на 400.00евро, с левова равностойност 782.34 лв.,

или общо 1400.00 евро, с левова равностойност 2738.16 лв.

През месец октомври 2010г.:

-                   на 05.10.2010г. получила от С.М., от гр. Цволе, Холандия, с бланка      MTCN            046-199-7564,    сум а в размер на 250.00евро с левова равностойност 488.96 лв.;

-                       на 10.10.2010г, получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN 534-352-1403, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

-на 16.10.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN 576-873-0444, сума в размер на 300.00 евро, с левова равностойност 586.75 лв.;

-                       на 23.10.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN 511-949-6630, сума в размер на 250.00 евро, с левова равностойност 488.96 лв.,

общо 1100.00 евро, с левова равностойност 2151.42 лв.

През месец ноември 2010г.:

-                       на 06.11.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN 002-435-8265, сума в размер на 400.00 евро, с левова равностойност 782.33 лв.;

-  на 13.11.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка  MTCN            183-395-3034,   сума          в          размер           на  300.00 евро,         с         левова равностойност 586.75 лв.;

-  на 19.11.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка  MTCN            189-308-5538,   сума          в          размер            на 300.00 евро,         с         левова равностойност 586.75 лв.;

-                       на 29.11.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка MTCN 561-961-2159, сума в размер на 200.00 евро, с левова равностойност 391.17 лв.,

общо през месеца 1200.00 евро, с левова равностойност 2347.00 лв.

През месец декември 2010г.:

-  на 16.12.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка  MTCN            542-831-4608,   сума          в          размер            на 250.00 евро,         с         левова равностойност 488.96 лв.;

-  на 18.12.2010г. получила от С.М., от гр. Цволе, Холандия, с бланка   MTCN            871-257-3973,   сума          в          размер            на 500.00 евро,         с         левова равностойност 977.91 лв.;

-  на 24.12.2010г. получила от С.М. от гр. Кампен, Холандия, с бланка  MTCN            535-905-7153,   сума          в          размер            на 300.00 евро,         с         левова равностойност 586.75 лв.;

-  на 27.12.2010г. получила от С.М., от гр. Цволе, Холандия, с бланка   MTCN            032-110-1165,   сума          в          размер            на 500.00 евро,         с         левова равностойност 977.91 лв.,

общо през месеца 1550.00 евро, с левова равностойност 3031.53 лв.

През 2010г. подсъдимата Г.С. получила парични преводи общо за 27 577,10 евро, с левова равностойност 53 936,13 лв.

За целия период инкриминиран периода 2006-2010г. вкл. подсъдимата С. получила парични преводи в размер на 137 573,05 евро, с левова равностойност 269 069,70 лв., 10 311,51 долара, с левова равностойност 15 449,49 лв. и 303,94 лв., или всичко пари в размер на 284 823,13 лв.

През този период същата не е подавала данъчни декларации пред Национална агенция по приходите за посочените парични преводи /справка т. I, л. 25, л. 98/ и същите не са обложени по съответния ред в НАП.

Съгласно заключението на назначената на ДП съдебно-икономическа експертиза размерът на задълженията за периода 01.01.2006г.-31.12.2010г. вкл. На Г.М.С. са както следва: за 2006г.- данък по чл.35 от ЗОДФЛ- 18 744.23 лв.; за 2007г.- данък по чл.48 от ЗДЦФЛ- 9 614.86лв.; за 2008г.- данък по чл.48 от ЗДЦФЛ- 4 887.23лв.; за 2009г.- данък по чл.48 от ЗДДФЛ- 4 725.39 лв. и за 2010г.- данък по чл.48 от ЗДЦФЛ- 4 962.12лв. Общият размер на дължимия данък е 42 933.83лв.

Съгласно заключението на вещото лице по назначената графическа експертиза ръкописният текст “Г.М.С.” в бланки с №№ 0024358265, 444258715, 2793559060, 6114673580, 9558283835, всички от “Юробанк и ЕФ Джи България” АД гр.София; 1151396268, 1461842592, 1979101786, 3623445476, 5468169572, 6794223506, 7214902958, 7819711231, всички от Еврокеш ООД гр.Исперих, 2492211808 и 1759772850 от ЦКБ АД гр.Лозница не е изпълнен от Г.М.С.. В останалите бланки с текст “Г.М.С.” ръкописният текст е изпълнен от същото лице. Саморъчните подписи за “подпис на клиент” във всичките 311 броя платежни документи са изпълнени от Г.М.С..

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел за установена по несъмнен и категоричен начин не само от направеното от подсъдимата Г.М.С. самопризнание-по реда на чл.371, т.2 от НПК,но и от всички събрани на ДП писмени и галени доказателства:показанията на свидетелите:Е.А. , Е.Й., С.К., А.А., Е.Х., заключение по съдебно - икономическата експертиза, заключение по графическа експертиза,справки от ТД НАП - гр. Варна, приложени оригинални разписки за получени преводи и други.

Варненският апелативен съд възприема изцяло направените изводи от първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и в пълен синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка Разградски окръжен съд също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си подсъдимата Г.С. е осъществила от обективна и субективна страна престъпния състав по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1, пр. 1 и пр. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1, предложения 1 и  2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК е осъществено от подсъдимата чрез бездействие. Подсъдимата С. е била задължена да подаде годишни данъчни декларации, в които да посочи получените от нея доходи - общо 137 573,05 евро, с левова равностойност 269 069,70 лв., 10 311,51 долара, в левова равностойност 15 449,49 и 303,94 лв., всичко в размер на 284 823,13 лв., явяващи се облагаем доход. Като не е сторила това, тя е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери 42 933,83 лв.- данъци в особено големи размери, съгласно чл. 93, т. 14 предл. 2 от НК.

Деянието е извършено от подс.С. с пряк умисъл, при условията на продължавано престъпление /чл. 26, ал. 1 от НК/ - при идентичност на обстановката, еднородност на вината и чрез деяния пораждащи един и същи престъпен резултат.

Както беше посочено и по-горе:И при разглеждане на делото от първоинстанционния съд и при разглеждането му от въззивната апелативна инстанция спор по фактическата обстановка няма.

Има спор,на базата на така приетата за установена фактическа обстановка по делото,както пред първоинстанционния съд,така и пред въззивната апелативна инстанция за приложението на правото-на материалния закон,а именно:Осъществила ли е с деянията си през инкриминирания период в град Разград,при условията на продължавано престъпление подсъдимата Г.М.С. престъпния състав на чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1, пр. 1 и пр. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК или не;касае ли се за извършване на данъчно престъпление или не,тъй като в случая са били налице множество направени й дарения от физически лица.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд за това,че:

Подсъдимата Г.М.С.,като местно физическо лице,е данъчно задължена за получени от нея доходи,произтичащи от иточници от Република България и от чужбина.

Получените от нея суми, посочени по- горе в общ размер от 284 823,13 лв.,представляват облагаеми доходи по смисъла на чл.10, т.18 от ЗОДФЛ/отм./ и чл.10, ал.1, т.6 от ЗДЦФЛ. Паричните средства са били предназначени за нея;тя ги е получила от служителите на ФК ”Кеш Експрес Сървис” - гр. София, чрез офисите на „Пим Инс Финанс” ЕООД, „Еврокеш” ООД, гр. Исперих, „БООБ” ЕООД, гр. Разград, ”Лозина” ЕООД, гр. Кубрат, ЕТ „Ст. К.” гр. Шумен, „Радина” ЕООД, гр. Варна, ЕТ „Надежда Петрова”, както и от „Централна кооперативна банка” АД, „ОББ” АД, чрез офисите на ЕТ ’’Мариела Радева”, гр. Русе, „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ” АД, и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Получаването на паричните средства е ставало чрез представен от нея документ за самоличност, при спазване на гаранциите за сигурност /оповестяване на личните данни на изпращача и получателя и посочване на известни само на тях кодове/. След това парите са постъпвали в нейният патримониум, за което тя се е подписвала.

Всичко получени парични средства от чужбина - 284 823,13лв. са получени от подсъдимата Г.С. по банков път чрез системата “Western Union” /„Уестърн юнион”/. Същите са били изпращани от различни лица, живеещи в чужбина, но в материалите на досъдебното производство няма приложени доказателства от същата, че тези парични средства са обложени с данъци в страната на произхода им или са обложени с данък в България.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд за това,че произходът на паричните средства се явява недоказан и тези средства представляват недекларирани други доходи за получателя им по смисъла на чл.10,т.18,във връзка с чл.26, т.7 от ЗОДФЛ и чл. 10, ал.1, т. 6 във връзка с чл.35, т.6 от ЗДДФЛ.

С оглед разпоредбата на чл.1 във връзка с чл.8 от ЗОДФЛ и чл.6 от ЗДДФЛ, подсъдимата Г.С., в качеството си на местно физическо лице по смисъла на Закона /чл. 8 и чл. 6 -местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и чужбина/, е била данъчно задължена за облагаемия си доход, получен през данъчната година от източници в Република България и чужбина. В материалите по досъдебното производство са приложени оригинални документи за получени суми от чужбина, подписани от подсъдимата.

На основание чл. 10, т. 18 от ЗОДФЛ през 2006 год. подлежат на облагане доходите, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон.

На основание чл.35, т.6 от ЗДДФЛ за 2007г.-2010г.вкл. паричните средства с недоказан, неустановен произход се определят като доходи от други източници, които не са обложени с данъци, поради което и се дължи данък по ЗДЦФЛ.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че получените средства от подс.Г.С. в размер на 284 823.13лв. за периода 2006-2010г. включително не могат да бъдат третирани като доходи от стопанска дейност на основание чл.9 от ЗОДФЛ и чл.8 от ЗДЦФЛ. Същите не са от източник в България и не могат да бъдат определени като доходи по нито една алинея на чл.9 от ЗОДФЛ и чл.8 от ЗДДФЛ. В нормативната уредба понятието „стопанска дейност”се свързва с извършването на дейност, насочена към придобиване на печалба, което е същността на стопанската цел. От друга страна стопанската дейност се характеризира като синоним на търговска дейност, която е определена в ТЗ- т.е. стопанската дейност е всяка законна дейност, извършвана от правните субекти и насочена към реализиране на печалба.Но и самата подсъдима и защитата й кактко във фазата на досъдебното производство,така и пред първоинстанционния съд,а така също и пред въззивната инстанция не твърдят,че получените от нея доходи са от стопанска дейност.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че получените средства от подс.Г.С. в размер на 284 823.13лв. за периода 2006-2010г. включително не могат да бъдат третирани и като “дарение”. Съгласно чл.225 от Закона за задълженията и договорите дарението е договор, по силата на който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на надарения, който го приема. Дарението на движими имущества трябва да бъде в писмена форма с нотариално заверени подписи и чрез предаване.

Всички имущества, придобити по дарение, се облагат с данък по реда на чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и наредбите за местните данъци, приети от общинските съвети. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение по ал.2 и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества.

На основание чл. 45, ал. 1 от ЗМДТ данъкът се заплаща от получателя на дарението. В случай, когато е уговорено,че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно.

Съгласно чл.49,ал.1 от Закона данъкът се заплаща в общината по постоянния адрес на задълженото лице.

Предмет на дарение може да бъде всякакъв вид собственост. Задължително е обаче тя да съществува реално, затова дарението се доказва с договор за дарение или свидетелство за дарение със същият смисъл. За да бъде валиден договорът за дарение, той трябва да е сключен в нотариална форма. Само дадено обещание за дарение не произвежда действие. Към договора се прилагат документи,че същият е действително реализиран.

Пари, получени по банков път, се доказват с договор за дарение и заверени от банката платежни нареждания.

Съгласно чл.49, ал.З от ЗДМТ при безвъзмездно придобиване на имущество,лицата подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването.

Подсъдимата Г.С. през периода 2006г.-2010г. включително е получила многобройни банкови преводи на парични средства от различни граждани на чужди държави. Същата не е приложила документи както пред НАП, така и в досъдебното производство, че получените суми са дарение, което тя е декларирала и за което е платила данък съгласно ЗМДТ.

От писмените доказателства,приложени в материалите на досъдебното производство, получени от НАП гр. Варна, офис Разград, е било установено по безсъмнен,безспорен и категоричен начин, че същата няма подадени ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ и чл. 50 от ЗДДФЛ в ТД на НАП за 2006г.-2010г. вкл.

I'jt;


Получените суми подс.С. е следвало да декларира с ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ за 2006г. /с приложение № 9 към ГДД/ и чл. 50 от ЗДДФЛ в ТД на НАП Варна, офис Разград за следващите години /обр.2001а - декларация от местни физически лица, придобили доходи от източници в България и от чужбина с приложение № 6/ и да плати полагащият се данък както следва:

За 2006 г.

Деклариране с ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ в НАП- от 01.01. до 15.04.2007г.

Внасяне на декларирания данък- в 30-дневен срок след подаване на декларацията / чл.54,ал.1 /.

За 2007 г.

Деклариране с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в НАП- от 01.01. до 30.04.2008г.

Внасяне на декларирания данък /чл.67,ал.4/- от 01.01. до 30.04.2008г.

За 2008 г.

Деклариране с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в НАП- от 01.01. до 30.04.2009г.

Внасяне на декларирания данък /чл.67,ал.4/- от 01.01.до 30.04.2009г.

За 2009г.

Деклариране с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в НАП- от 01.01. до 30.04.2010г.

Внасяне на декларирания данък /чл.67,ал.4/- от 01.01.до 30.04.2010 г.

За 2010 г.

Деклариране с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в НАП- от 01.01. до 30.04.2011г.

Внасяне на декларирания данък /чл.67,ал.4/- от 01.01.до 30.04.2011г.

За 2006 г. съгласно чл.26, т.7 от ЗОДФЛ данъчната основа е брутната сума на получените доходи и от всички други източници, които не са изрично посочени в чл.12 от Закона като необлагаеми доходи. За 2006 г. годишната данъчна основа за доходи от други източници не се намалява с вноски по Закона за здравното осигуряване.

В съответствие с чл.36 от ЗДДФЛ за 2007г.- 20Юг., годишната данъчна основа за доходи от други източници се определя, като облагаемият доход по чл.35, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави през данъчната година за своя сметка по реда на чл.40,ал.5 от Закона за здравното осигуряване /6% за 2007 г. и 8% за 2008-20 Юг./.

Размерът на дължимите данъчните задълженията на подсъдимата Г.С. за периода 01.01.2006г. -31.12.2010г. са както следва:

-                       за 2006г. - данък в размер на 18 744,23 лв.

-                       за 2007г. - данък в размер на 9 614,86 лв.

-                       за 2008г. - данък в размер на 4 887,23 лв.

-                       за 2009 г.- данък в размер на 4 725,39 лв.,

-                       за 2010г.- данък е в размер на 4 962,12 лв.

следователно общият размер на дължимите данъчните задължения е 42 933,83 лв.

Възприемайки изцяло,като законосъобразни и обосновани,изводите на първоинстанционния съд за това,че : получените средства от подс.Г.С. в размер на 284 823.13лв. за периода 2006-2010г. включително не са доходи от стопанска дейност ; не могат да бъдат третирани и като “дарение” ; както и че произходът на паричните средства се явява недоказан и тези средства представляват недекларирани други доходи за получателя им,въззивната апелативна инстанция в допълнение излага и следните свои съображения :

По безсъмнен,безспорен и категоричен начин по делото е било установено,че подсъдимата Г.С. за периода 2006-2010 г. е получила от различни лица от чужбина парични средства общо в размер на 284 823.13лв.,за които не е платила дължимите данъчни задължения в размер на 42 933,83 лв.

След като по делото не са били събрани безспорни и категорични доказателства както за произхода на паричните средства;за предназначението на тези средства;така и за причините за изпращането на тези парични средства до подсъдимата Г.С.,Варненската окръжна прокуратура е внесла делото във Варненски окръжен съд с обвинение само и единствено за престъпление по чл.255,ал.3 във вр.с ал.1 т.1,пр.1 и пр.2 от НК във вр.с чл.26 ал.1 от НК-избягване установяването и плащането на  данъчни задължения,като не е подала  данъчна декларация,изискуема по чл.41 от ЗОДФЛ/отм./.

В хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд в тежест на прокурора е било да докаже обвинението си срещу подсъдимата С. по чл.255,ал.3 във вр.с ал.1 т.1,пр.1 и пр.2 от НК във вр.с чл.26 ал.1 от НК.

 Първоинстанционният съд,разглеждайки делото по това обвинение срещу подсъдимата С. и установявайки от събраните по делото доказателства,че това обвинение е било доказано по безсъмнен и категоричен начин,е постановил една законосъобразна и обоснована Присъда,признавайки подсъдимата за виновна именно и само за това престъпление.

Подсъдимата С. и защитата й твърдят,че произходът на тези средства е дарение.Освен,че по делото първоинстанционният съд е изложил подробни,обстойни,законосъобразни и обосновани съображения,че получените парични средства от подсъдимата не са дарение,а са парични средства с недоказан произход и които изводи се възприемат изцяло от въззивната инстанция като такива/законосъобразни и обосновани/то именно в тежест на подсъдимата и защитата й е да докажат,че тези парични средства са "дарение".

В случая обаче не е задължение на съда да установява съществуването или не на положителни или отрицателни факти извън параметрите на обвинението на прокурора,а именно:дали е била налице гражданско-правна сделка или не;дали сделката е едностранна или не;дали сделката е двустранна или не, дали  сделката е възмездна или не и т.н.

По гореизложените съображения въззивната инстанция прави изводите си,че оплакванията н жалбата на защитата на подс.Г.М.С. за незаконосъобразност и необоснованост на постановената от Разградски окръжен съд осъдителна Присъда,след като не е било прието,че се касае до направено на подсъдимата дарение на парични средства на лица извън Република България,се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.

При определяне вида и размера на наказанието"Лишаване от свобода"първоинстанционният съд е отчел смекчаващите отговорността обстоятелства за подсъдимата С. : чисто съдебно минало тежко семейно и материално положение ; отчел е липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства;отчел е и мотивите  за извършване на престъплението,както и принципа“реформацио ин пеус”като е направил правните си изводи,че наказанието на подс.С. за това престъпление следва да бъде определено при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, тъй като и най- лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко.По тези свои правни съобрлажения първоинстанционният съд е наложил наказанието"Лишаване от свобода" под предвидения от закона минимум, а именно: две години"Лишаване от свобода",изпълнението на което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК е било отложено с изпитателен срок от 3 години.

Варненски апелативен съд също прави изводите си,че така определеното по вид и размер наказание на подсъдимата Г.М.С.,с приложението на института на условното осъждане с минималния изпитателен срок-по смисъла на чл.66,ал.1 от НК,с оглед личността й,нейното поправяне и превъзпитаване,ще бъде напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на спериалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в разпоредбата на член 36 от НК.А и поради липса на протест при условията на чл.337,ал.2 от НПК по отношение както приложението на разпоредбата на чл.55,ал.1,т.1 от НК;така  и относно размера на наказанието"Лишаване от свобода",с приложение разпоредбата на чл.66,ал.1 от НК,въззивната инстанция е законово ограничена да измени Присъдата първоинстанционния съд в насока – утежняване положението на подсъдимата С..

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Варненски апелативен съд прави изводите си,че жалбата на защитата на подсъдимата Г.М.С. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на Разградски окръжен съд,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И :

 

           ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 80 от 16.12.2014 година по НДОХ № 352/2014 година на Разградски окръжен съд с подсъдима Г.М.С.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния Касационен Съд  на Република България в петнадесет дневен срок от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

                          

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                                                                       1:

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                       2: