Р Е Ш Е Н И Е

 

274

 

гр.Варна,   15  декември 2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 21 октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

            ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

при участието на прокурора ИСКРА АТАНАСОВА и секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева ВНД № 341 по описа на ВАпС за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по искане на осъдения М.Ж.С., на основание чл. 425, вр. чл. 422, ал. 1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т. 1 от процесуалния закон за възобновяване на НЧД № 227/2016 г. на Районен съд-Търговище и проверка на съдебния акт от 15.03.2016 г., потвърден с решение № 39/13.04.2016 г. на Окръжен съд – Търговище по ВЧНД № 62/2016 г.

В депозираното искане на осъденото лице се релевират неясни и лишени от конкретика оплаквания, индициращи на неправомерен отказ за правоприлагане нормите на чл. 25, вр. чл. 23 НК.

В съдебно заседание пред Варненския апелативен съд осъденият С. лично и чрез служебния си защитник поддържа оплакване за несправедливост на наказанието. Процесуалните права и законни интереси на осъденото лице се охраняват и от назначен служебен защитник, който пледира за уважаване на направеното искане за възобновяване.

Представителят на Варненска апелативна прокуратура дава заключение, че искането на осъдения е допустимо, но неоснователно, като последното аргументира с установените по делото фактически данни и подкрепящия ги доказателствен материал за предходните осъждания на М.С., в контекста на съдържанието на материалноправните норми - чл. 25, вр. чл. 23 НК и съдебната практика по приложението им.

Варненският апелативен съд в пределите на осъществения извънреден контрол, с който е оторизиран, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 80 от 15.03.2016 г., постановено по ЧНД 227 от 2016 г., в производство по чл. 306, ал. 1 НПК, Районен съд Търговище, е групирал наложените на Живко С. наказания с постановените срещу него осъдителни присъди по НОХД № 1294/2015 г. на РС Търговище и по НОХД № 145/2016 г. също на ТРС, като е наложил за изтърпяване най-тежкото от тях – Лишаване от свобода за срок от три години при първоначален строг режим в затвор; на основание чл.68 от НК е било постановено отделното изтърпяване на наказанието Лишаване от свобода за срок от две години, наложено на М.С. по НОХД № 665/2014 г. по описа на РС Шумен при първоначален строг режим в затвор; на основание чл.25 от НК ТРС е приспаднал и изтърпяните части от групираните наказания.

С решение № 39/13.04.2016 г., по ВНЧД № 62/2016 г., Окръжен съд-Търговище, е потвърдил изцяло обжалвания от осъдения С. първоинстанционен съдебен акт и същият влязъл в сила.

Депозираното искане на осъденото лице за възобновяване на ЧНД№ 227/2016 г., по описа на Районен съд Търговище, е допустимо за разглеждане при условията на чл. 419-426, гл. ХХХIII НПК, регламентиращи извънреден способ за съдебен контрол- възобновяване на наказателните дела, но същото е неоснователно.

Атакуваните съдебни актове на Районен съд-Търговище и въззивният състав са постановени в съответствие с процесуалните правни предписания, и при съблюдаване на материалния закон и константната съдебна практика, относими към процедурата по чл. 306, ал. 1 НПК, вр. чл. 25, ал. 1 и чл. 23 НК.

 

 

Правилни, основани на материалния закон и обезпечени от събрания доказателствен материал, са констатациите на съдебните инстанции, намерили израз в обявеното на 15.03.2016 год. определение на РС-Търговище, по ЧНД № 227/2016 г. След задълбочена и всестранна преценка на цялостната престъпна дейност на осъдения С. въззивната инстанция е диференцирала подлежащите на изтърпяване наказателни санкции и е обсъдила възможните обособявания и съвкупности, като правилно е възприела, че е възможна една единствена такава – тази възприета и от ТРС. С визирания съдебен акт на осъденото лице, на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК е определено общо наказание измежду наложените по НОХД № 1294/2015 г. на РС Търговище и по НОХД № 145/2016 г. също на ТРС - три години лишаване от свобода, без последващо правоприлагане института на чл. 24 НК, и постановено отделно изтърпяване на индивидуализираната по НОХД № 665/2014г. на РС Шумен, наказателна санкция-лишаване от свобода за срок от две години.

Логическа последица от очертаните фактически изводи е формираното правилно и обосновано юридическо заключение за неоснователност на претенцията за „намаляване” размера на наложеното по реда на чл.25 от НК за изтърпяване най-тежко наказание. В производството по чл.306, ал.1, т.1 от НПК съдът не разполага с правомощието да коригира влезлите в сила съдебни актове, в това число и да индивидуализира наказанията. Пред него стои единствено въпроса дали деянията, за които едно и също лице е санкционирано с различни присъди, са съотношение на съвкупност или рецидив. При констатация, че деянията са осъществени в условията на съвкупност, единственото което съдът е оторизиран да стори е да наложи на осъденото лице за изтърпяване най-тежкото от вече индивидуализираните наказания. Това най-тежко наказание подлежи на увеличаване при хипотезите на чл.24 от НК, което сочи, че претенцията на осъдения С. за намаляване на наказанието не може да бъде удоволетворена.

Изложените съображения категорично мотивират вътрешното убеждение на касационната инстанция за законосъобразност на постановеното по ЧНД № 227/2016 г. определение от 15.03.2016г. на РС-Търговище, потвърдено с решение № 39/13.04.2016 г., по ВНЧД № 62/2016 г., Окръжен съд-Търговище и предпоставят неоснователност на депозираното искане.

 

 

Водим от горното и на посочените основания Варненския апелативен съд, наказателно отделение

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъдения М.Ж.С. за възобновяване на ЧНД № 227/2016 г. определение от 15.03.2016г. на РС-Търговище, потвърдено с решение № 39/13.04.2016 г., по ВНЧД № 62/2016 г., Окръжен съд-Търговище по регламентирания в чл. 425, ал. 1, вр. чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК ред.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                                          2.