Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер 218/29.12.         Година  2015                            Град Варна

 

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

 

Варненският апелативен съд                     Наказателно отделение

На седемнадесети декември       Година две хиляди и петнадесета

В открито заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:           Илия Пачолов    

                            ЧЛЕНОВЕ:   Румяна Панталеева

Росица Тончева

 

 

секретар протоколист С.Д.

прокурор Ружа Големанова

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВЧНД № 342 по описа на съда за 2015 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Делото е образувано по жалба на адвокат П.Б.,***, процесуален представител на осъдения Т.И.П., срещу определение № 868/10.09.2015 г. по ЧНД № 1120/15 г. на Окръжен съд Варна, постановено по реда на чл.452 от НПК, с което наказанието му пробация е било заменено с лишаване от свобода.

С жалбата се отправя искане за отмяна на определението или замяна с друг вид пробационна мярка.

 

Предложението по чл.451 от НПК е било във връзка с неизпълнение на наказание, наложено по НОХД 3847/14 г. на Районен съд Варна, приключило със споразумение на 26.08.2014 г., по силата на което осъденият П. е приел да изтърпи пробация чрез мерките задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител, всяка с размер една година, и чрез мярката двеста часа „безвъзмезден труд в полза на обществото”, който също е следвало да бъде положен в рамките на една година. Изтърпяването започнало на 11.09.2014 г., като в хода му били допуснати нарушения – един пропуск да бъде положен подпис, шест пропуснати планирани срещи с пробационния служител, за което осъденият бил наказван по чл.227, ал.1, т.т.1 и 2 от ЗИНЗС – първоначално със забележка, съгласно заповед от 02.12.2014 г., а за продължаващо неизпълнение, и с предупреждение съгласно заповед от 04.05.2015 г. Въпреки наложените наказания, П. продължил с безотговорното си отношение към изпълнението на наложеното, но очевидно формално прието от него наказание, като до началото на месец август 2015 г., когато оставал малко повече от месец от определения срок, имал отработени едва 71 часа труд, с което си поведение  направил невъзможно законосъобразното изпълнение на тази мярка.

От документацията, създадена конкретно по повод неизпълнението – констативни протоколи и обяснения, не се извличат основателни причини за поведението на осъдения, довели до невъзможността наказанието пробация да бъде изпълнено законосъобразно. За заболяването на майка му, на което се позовава въззивната жалба, сочейки го като такава причина, е налице медицинска документация по делото, касаеща единствено периода 23.07. – 28.08.15 г., поради което същото не може да се приеме като извинително, нито явяващо се пречка осъденият продължително да изпълнява пробационните мерки, чието начало е било още от 11.09.2015 г. и преди настъпването на посочения период по отношение на него вече са били изчерпани административните форми за въздействие при неизпълнение по ЗИНЗС.

 

Съобразно така изяснените факти е видно, че липсват основателни причини, препятстващи изпълнението на наложените пробационни мерки, обратно, цялостното поведение на осъдения може да се определи само като съзнателно и последователно насочено за отклонение и избягване от репресивните последици на влезлия в сила съдебен акт, поради което взетото в първата инстанция решение за замяна е законосъобразно и то неоснователно се оспорва с въззивната жалба.

 

Не са налице основания и за замяна по реда на чл.43а, т.1 от НК – на осъдения са били наложени три от всички възможни шест мерки по чл.42а, ал.2 от НК, а той е допуснал неизпълнение по всяка една от тях, от което следва извод, че изпълнението при евентуална замяна с друга пробационна мярка също не може да бъде гарантирано, а с това – и целения поправителен ефект.

 

По изложените съображения и предвид липсата на служебно констатирани основания за отмяна или изменение на определението, на основание чл.452, ал.1, вр.чл.338 от НПК, настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

 Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 868/10.09.2015 г., постановено по ЧНД 1120/15 г. на Окръжен съд Варна, с което наказанието пробация, наложено на Т.И.П., ЕГН **********, по НОХД № 3847/14 г. на Районен съд Варна, е заменено със седемнадесет дена лишаване от свобода.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ :