Р Е Ш Е Н И Е

 

183

 

гр.Варна,   23.10.2018 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на  четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

                     СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА                                                                        

 

при секретар Петранка Паскалева

и в присъствието на прокурор Милена Гамозова

изслуша докладваното от съдия Янков ндв №343/2018г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

         

          Производството е по чл.424 ал.1 НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 НПК. Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производството по нохд №606/2018г. на Добрички районен съд. Навеждат се доводи за допуснато съществено процесуално нарушение и нарушение на материалния закон. Формулирани по този начин възраженията на искателя са относими към основанията по  чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК във връзка с чл. 348, ал. 1, т.1 и 2 НПК вр. чл.348 ал.2 и ал.3 т.1 НПК. Иска се възобновяване на производството  и  отмяна на постановеното определение от 31.05.2018г. в частта му, в която осъденото лице е било лишено от право да управлява МПС.

В съдебно заседание искането се поддържа от представителя на Апелативна прокуратура-Варна.

Осъденото лице не се явява. Служебно назначеният му защитник адв.Ненков също намира искането на Главния прокурор за основателно и моли да бъде уважено.

Варненският апелативен съд, като провери данните по делото, съобрази становищата и доводите на страните, и в пределите на правомощията си  намери за установено следното:

Искането за възобновяване е процесуално допустимо, а разгледано по съществото си, в контекста на очертаната в него аргументация, то е и ОСНОВАТЕЛНО.

С определение №116/31.05.2018г. по нохд №606/2018г.  Добрички районен съд е одобрил споразумение за решаване на делото в досъдебното производство, по силата на което С.Ц.А. е признат за виновен в това, че на 10.05.2018г.  в гр.Добрич по ул.“Агликина поляна“,  управлявал МПС – „Мерцедес МЛ 400“ с рег.№ ТХ 2565 ХТ след употреба на наркотично вещество - канабис, поради което и на основание чл.343б ал.3 НК  и чл.55 ал.1 т.1 НК  му е наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение било отложено на основание чл.66 ал.1 НК за срок от три години, както и глоба в размер на 250 лева. На основание чл.343г НК С.А. бил лишен и от право да управлява МПС за срок от шест месеца. Като неподлежащ на обжалване съдебен акт, определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство влязло в сила веднага.

          При така изложеното релевират се пред настоящата инстанция основанията за възобновяване, предвидени в разпоредбата на чл.348 ал.1 т.1 и 2 НПК, и на тях ще спре вниманието си и настоящият съдебен състав /чието скромно мнение е, че е налице нарушение на закона, но не и процесуално нарушение – второто е функция на първото. Това обаче е без значение тъй като пък твърдяното нарушение на материалния закон със сигурност е налице/.

Очевидно е от събраните в хода на досъдебното производство доказателства /и в частност справката на Пътна полиция/, че свидетелството за управление на МПС на С.А. е изтекло на 10.03.2015 година. Съобразно разпоредбата на чл.150а ЗДвП за да управлява МПС водачът трябва да притежава валидно свидетелство за управление. Същевременно С.А. е и без контролни точки – всички 39 са отнети вследствие на влезли в сила наказателни постановления. А съгласно текста на чл.157 ал.4 ЗДвП водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност. Т.е. С.Ц.А. към момента на инкриминираното деяние е бил неправоспособен водач на две основания. И в теорията, и в практиката еднозначно се приема, че едно лице не може да бъде лишено от права, които не притежава /достатъчно е тук да се посочи т.6 б.“а“ от Постановление №1/1983г. на Пленума на ВС на РБ, което все още не е загубило значение/. Което означава, че в конкретния случай А. не е следвало да бъде лишен от право да управлява МПС, тъй като той така или иначе не притежава това право. Съдът е следвало да предложи промени в тази насока в предоставеното на вниманието му споразумение и едва след това да го одобри. Като не е сторил това е допуснал нарушение на закона. Това от своя страна е основание за възобновяване на наказателното производство по чл.422 ал.1 т.5 НПК вр. чл.348 ал.1 т.1 НПК, и разбира се за отмяна на съдебния акт в тази му част. Доколкото тази корекция е в полза на осъденото лице, то тя съобразно чл.425 ал.1 т.4 НПК следва да бъде извършена от настоящия съд.

Предвид изложеното и като намира, че са налице основания за възобновяване на наказателното производство, Варненският апелативен съд на основание чл.425 ал.1 т.4 НПК

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА наказателното производството по нохд №606/2018 год. на Добрички районен съд.

ОТМЕНЯ определение №116/31.05.2018г. по нохд №606/2018г. на Добрички районен съд в частта, в която С.Ц.А. на основание чл.343г НК е бил лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца, както и в частта, в която на основание чл.59 ал.4  НК е било приспаднато времето, през което той е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред.

Решението е окончателно -  не подлежи на обжалване и протест.

 

 

Председател :                                   Членове :