Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                          № 283/22.12.2016 г.

                                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в публично заседание на осемнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                                    СВЕТОСЛАВА К.

 

 

 

 

 

 

Секретар С.Д.

Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Като разгледа докладваното от съдия Ж.Денева

ВНОХД № 344 по описа за 2016г. на АС-Варна

 

         Производството по делото е образувано по протест на ОП-Шумен и по жалба от адв.Б.Б., защитник на подс.В.Е.Б., против присъда на ОС-Шумен по НОХД №12/2016 г., постановена на 12.07.2016 г., с която подс.Б. е била призната за невиновна за извършено от нея престъпление по чл.248а ал.3 вр. ал.1 от НК вр. чл.9 ал.2 от НК и на основание чл.304 от НПК е била оправдана по това обвинение.

         Подс.Б. е била призната за невиновна по обвинение по чл.212 ал.6 вр. ал.1 от НК вр. чл.18 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.403 от НПК е оправдана по това обвинение.

         Недоволен от така постановената присъда е останал прокурор от ОП-Шумен, като в подадения протест изразява становище, че присъдата е неправилна и постановена в нарушение на материалния закон, тъй като при наличните доказателства, съдът неправилно и необосновано е оправдал подс.Б..

         Предлага на настоящата инстанция да отмени постановената присада и вместо нея да признае подс.Б. за виновна и осъди същата по повдигнатите й обвинения, като се иска налагане на наказание с приложението на чл.66 ал.1 от НК-лишаване от свобода за срок от една година и два месеца, което да бъде отложено за срок от три години и глоба в размер от 2000 лева.

         В подадената жалба от адв.Б., защитник на подс.Б. се сочи, че не е осъществен състава на престъпленията за които е обвинена неговата подзащитна, тъй като същата не е имала умисъл за извършване на престъпленията за които е била обвинена. Моли настоящата инстанция да потвърди присъдата на ШОС, но не на основанието което е било прието от съда, а именно: чл.248а от НК вр- чл.9 ал.2 от НК, а на основание предвидено в разпоредбата на чл.24 ал.1 т.1от НПК, поради липса на престъпление.

         В с.з. при разглеждане на делото от настоящата инстанция, представителя на АП-Варна не поддържа подадения протест от ОПШ, като изразява становище, че първоинстанционният съд правилно е преценил малозначителността на извършеното, поради явно незначителната му обществена опасност. Протеста не се поддържа и по отношение на обвинението по чл.212 от НК. Изразява становище, че ШОС правилно е произнесъл съдебен акт, с който подсъдимата е била оправдана по повдигнатите й обвинения.

         Защитата на подс.Б., поддържа подадената жалба и прави идентично искане относно липсата на осъществен състав на престъпление по чл.248а от НК, тъй като не е налице, както от субективна, така и от обективна страна доказателства, за да е извършено това престъпление. Становището на защитата е същата и по отношение на обвинението по чл.212 от НК.

        

Предвид събраните по делото доказателства, съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимата В.Е.Б. ***. Работи в курорта Златни пясъци, Варненска област в сектор туризъм. Баща и Е.Б.  развивал бизнес в различни области и с няколко регистрирани фирми, включително и „Блу туризъм” ООД – гр. Нови пазар, на което управител била подсъдимата Б., а съдружници били тя и баща и Е.Б.. В гр. Нови пазар подсъдимата почти не пребивавала и не се занимала пряко с дейността на фирмата, на която била управител. Със земеделската дейност на тази фирма се занимавал съпругът й свид. Г.Б.. Подсъдимата се включвала в дейността на фирмата, само ако се налага подписването на някакви документи в качеството й на управител. Бащата на подсъдимата - Е.Б. бил едноличен собственик на ЕООД „Трейдфарма” – гр.Варна.

         Поземлен имот с идентификатор 52009.23.142, намиращ се в гр.Нови пазар, област Шумен с площ  от 7796,67 кв.м. бил деклариран  за кампании 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г. от „Трейдфарма” ЕООД, което било собственик на 7/8 идеални части от имота, считано от 25.01.2005г. съобразно нотариален акт за покупко-продажба на земеделска земя №146 том І, рег. 618 дело  16/2005г. на РС – Нови пазар. С нотариален акт №22 том V, рег. №1511, дело №639 от 09.04.2014г. издаден от Служба по вписванията – гр. Нови пазар „Трейдфарма”  ЕООД придобило собствеността и на останалата 1/8 идеална част от имота и към настоящия момент е единствен собственик на имота.

         Поземлен имот с идентификатор 52009.23.142 е с номерация като кадастрален имот 52009-023-142, намира се в местността Каспичан Йолу на гр.Нови пазар, област Шумен и има площ  от 7796,67 кв.м посочен като кадастрален имот и 7796 кв.м. като поземлен имот по кадастрална карта. Разминаванията в цифрите от номера на имота и квадратурата са обусловени от различните системи на съответните служби: Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Шумен и Държавен фонд „Земеделие” – гр.София.

         В началото на 2013г. свид. Г.Б. - съпруг на подсъдимата и зет на Е.Б. – едноличен собственик на ЕООД „Трейдфарма” – гр.Варна, което към него момент било собственик на 7/8 идеални части от имот 52009-023-142, решил че през 2014г. ще го засеят с домати и други зеленчуци, но тъй като предходните години земята на имота се ползвала за добив на други култури, било полезно почвата да си почине една година. За да може през 2014 година да кандидатстват за подпомагане във връзка с производството на зеленчуци, и площта да е принципно допустима за подпомагане, било необходимо тази площ да бъде заявена за подпомагане още през 2013г., тъй като знаел, че не подаването на заявление за подпомагане през 2012 г. на каквото и да било основание изключило площта като такава за подпомагане в регистрите на Разплащателна агенция и ДФ „Земеделие”, респективно ОД „Земеделие” и ОС „Земеделие”. Свид.Б. казал на свид. Г.В. - касиерка обслужваща фирмите на съпругата му и на тъста му, да се обади в кооперацията в Нови пазар, за да им изоре нивата и свидетелката, на която и било известно, че фирмите си сътрудничат безвъзмездно в стопанските си дейности, се обадила в „Румена- Шумен” АД (правоприемник на бившата кооперация в гр.Нови пазар), разговаряла със свид. Й.Н., която се занимавала с ръководството на земеделската дейност. Последната разпоредила на тракториста свид. А. И. да отиде и да изоре нивата до оранжерията и така през месец март свид.И. изорал нивата на „Трейдфарма” ЕООД с плуг с дълбочина около 25 см, така както орял и нивите на „Румена – Шумен” АД.

На 12.04.2013г. подс. В.Е.Б., в качеството си на управител и представляваща „Блу туризъм” ООД - гр. Нови пазар отишла заедно със свид. Г.Б. в Общинска служба „Земеделие" - гр.Нови пазар. Двамата заедно обяснили защо са там. Служителите им разпечатали бланки, които свидетелят Б. попълнил на ръка, а подсъдимата подписала и така за бенефициент с УРН 184449 „Блу туризъм" ООД - гр. Нови пазар, с адрес гр.Нови пазар, обл.Шумен били подадени Заявление за входяща регистрация 2013 - Форма за ЕТ/Юридически лица и Заявление за подпомагане по СЕПП и НДП за кампания 2013г., регистрирани и двете с УРН 2725041366869, ведно с Таблица на използваните парцели и отглеждани животни и съпътстващите ги декларации. В таблицата на използваните парцели 2013г. бил посочен един брой блок на земеделското стопанство - БЗС в землището на гр. Нови пазар, обл. Шумен с № 52009-109-1 на БЗС от ИСАК, с площ 1,14 ха, и основание за ползване „друго". Същият парцел бил изчертан в ОбС "Земеделие" - гр.Нови пазар, като имайки предвид, че по кадастрална карта имота е малко повече от 7 дка, а при кандидатстване за подпомагане минималния размер следва да е хектар, то те очертали малко по-голяма площ от тази на поземлен имот с идентификатор 52009.23.142 и с номерация като кадастрален имот 52009-023-142, намиращ се в местността Каспичан Йолу на гр.Нови пазар, област Шумен и с площ  от 7796,67кв.м. Така последният имот бил заявен с № 52009-109-1 на БЗС от ИСАК и с площ 1,14 ха от бенефициента „Блу туризъм” ООД, тъй като подпомагането касае пряко лицата, които обработват някакъв имот, а не собствениците по нотариален акт. Приложена била и един брой орто-фото карта. Заявлението за входяща регистрация съдържало Обща декларация, в която са били отбелязани схемите, по които бенефициентът кандидатства - в случая по СЕПП - Схема за единно плащане на площ и по НДП - Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя и Декларация, в която бенефициентът декларирал, че към датата на кандидатстване заявените площи са в добро земеделско състояние по смисъла на Наредба №5 от 2010г. за „Условията за допустимост за подпомагане на земеделски парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища”.

Това Заявление за подпомагане от 12.04.2013г. било подписано от подсъдимата в присъствието на свид. Б., който бил попълнил ръкописно текста и длъжностните лица от ОбС „Земеделие” - гр. Нови пазар. След приключването му в тяхно присъствие, стартирала автоматична проверка на въведените данни. Данните от проверката показали, че парцелът - БЗС, изчертан от подсъдимата и свидетеля за бенефициента „Блу туризъм" ООД - гр. Нови пазар в землището на гр. Нови пазар, обл. Шумен, попадал изцяло извън допустимия слой за подпомагане, т.е. над 0,05дка от БЗС, в конкретния случай на 100%. При подаването на заявленията на подсъдимата Б. била представена и Декларация за запознаване с определенията за нередности. Още тогава подсъдимата била предупредена устно от свид. С.С. - К., която приемала документите й за установеното несъответствие. Подсъдимата с подписа си на 12.04.2013г. е декларирала, че е запозната и с това. В заявлението си бенефициентът е  посочил, че  кандидатства по СЕПП и НДП със същия парцел. Подсъдимата подписала и   Декларация  за допустимост на площите, т.е. била запозната с площите одобрени за подпомагане /площи, които попадат в легитимния слой/. Подписала се, че е уведомена за резултатите от автоматичните проверка на въведените данни, за констатираната нередност в резултат от автоматичните проверки на въведените данни. Въпреки това подсъдимата Б. подала заявленията за 2013г., получила и екземпляр от него, а впоследствие не предприела никакви действия за отстраняване на тази нередност  в документите и за привеждане на парцела в съответствие с изискванията.

След приключване на кампанията на 09.06.2013г. за подаване на заявления на плащане на единица площ за 2013г, РА при ДФ „Земеделие” започнала кръстосани проверки. При извършване на всички административни проверки от РА при ДФЗ по заявлението на „Блу туризъм” ООД - гр. Нови пазар с управител В.Е.Б. с УРН 184449 били установени недопустими за подпомагане /над декларирани/ площи по СЕПП и НДП в размер на 1,14 ха или 100% спрямо площта годна за подпомагане по тези схеми. Недопустимите за подпомагане площи, установени в заявлението на кандидата не попадали в специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние", част от СИЗП.

На 10.09.2013г. по обяд била извършена теренна проверка от служители на ОбС „Земеделие” - гр. Нови пазар на земеделския парцел намиращ се в землището на гр.Нови пазар, обл.Шумен, заявен от бенефициента „Блу туризъм” ООД - гр. Нови пазар с управител В.Е.Б. с УРН 184449, въз основа на Заповед № РД 09-499/24.07.2013г. на Министъра на земеделието и храните и Заповед №РД 27-79 на Директора на ОД „Земеделие” - гр. Шумен. Били направени три снимки с GPS - устройство с дата, час и посочени от Министерство на земеделието координати на заснемане. На снимките е видно, че имота по време на проверката представлявал затревена площ на места с контрастна височина на тревостоя. Резултатите от проверката на парцела били нанесени в Протокол №8НИ-6-88-7099/17.09.2013г, в който е посочено, че целият физически блок е недопустим за подпомагане.

От назначените, изготвени и приети от съда съдебни експертизи е установено както следва:

В заключението на назначената по делото графическа експертиза се сочи, че почеркът, с който били положени подписите в оригинални документи — Заявление за регистрация 2013 форма за ЕТ/Юридически лица от 12.04.2013г. с УИН 2725041366869, регистрирано в регистрите на Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие" със съответният УРН 184449 от 2013г. и в приложенията към него и този, с който са положени подписите, представени, като сравнителен материал от името на В.Е.Б., принадлежат на едно и също лице; почеркът, с който са положени подписите в оригинални документи — „Заявление за подпомагане 2013 форма за ЕТ/Юридически лица" от 12.04.2013г. с УИН 2725041366869, регистрирано в регистрите на Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие" със съответният УРН 184449 от 2013г. и в приложенията към него и този, с който са положени подписите, представени, като сравнителен материал от името на В.Е.Б., принадлежат на едно и също лице.

В заключението на същата графическа експертиза се сочи, че почеркът, с който е изпълнен ръкописният текст в оригиналните документи — Заявление за регистрация 2013 форма за ЕТ/Юридически лица от 12.04.2013г. с УИН 2725041366869, регистрирано в регистрите на Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие" със съответният УРН 184449 от 2013г. и в приложенията към него и този, с който е изпълнен ръкописният текст представен като сравнителен материал от името на свидетеля Г.М. Б. принадлежат на едно и също лице; почеркът, с който е изпълнен ръкописният текст в оригиналните документи — „Заявление за подпомагане 2013 форма за ЕТ/Юридически лица" от 12.04.2013г. с УИН 2725041366869, регистрирано в регистрите на Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие" със съответният УРН 184449 от 2013г. и в приложенията към него и този, с който е изпълнен ръкописният текст представен като сравнителен материал от името на свидетеля Г.М. Б. също принадлежат на едно и също лице.

 От заключението на назначената в ДП агро-техническа експертиза се сочи, че бенефициента „Блу туризъм” ООД – гр.Нови пазар е декларирал в ОСЗ Нови пазар един брой БЗС в землището на гр.Нови пазар – БЗС 52009-109-1-1 на площ 1,14ха, заявен като угар. В протокола от извършената на 10.09.2013г. теренна проверка № SHU-6-SS-7099/17.09.2013г. е отбелязано, че целият физически блок е недопустим за подпомагане; че от приложените снимки е видно, че това не са площи с угар; че терена /нивата/ представлява затревена  площ с бурени  с височина до 70-80см; че не е поддържан като угар, защото угар представлява изорана, но не засята нива, чиста от плевели; че е ангажимент на бенефициента да я поддържа чиста от плевели, чрез ежемесечни агротехнически обработки в нея – дисковане или плитка оран, като се допускат единични  бройки плевели с височина до 15см; Експерта е посочил, че има несъответствие и то е на 100 %, че бенефициента е уведомен за това веднага след приключване на заявлението за подпомагане и се е подписал, че е съгласен с резултата от приключилата автоматична проверка на 12.04.2013г. и че въпреки това до теренната проверка не е направил нищо за да бъде включен БЗС в слой допустим за подпомагане, т.е. не е извършил никакви агротехнически мероприятия в парцела; Според т.6 от агротехническата експертиза на 12.04.2013г, посоченият в заявлението парцел в землището на гр. Нови пазар, към него момент, не е в добро земеделско състояние по смисъла на Наредба №5/2010г. и не е бил допустим за подпомагане по СЕПП и НДП;

От заключението на назначената в  хода на съдебното следствие съдебно-агротехническа експертиза се установило, че и да е била направена дълбока оран, то след нея парцелът не е поддържан в добро земеделско състояние; необходимо било, да се проведат поне още една или две почвени обработки или пръскане с хербициди, за да могат да се унищожат коренищата на многогодишните плевели, както и плевелите поникнали след оранта, защото по време на проверката се констатирало многогодишен плевел троскот и двугодишен магарешки бодил; предвид падналите в периода 30.06.2013г. – 01.09.2013г. общо 188,1 л/кв.м, недобре направената дълбока пролетна оран през март и не извършването на  последващи обработки  или пръскания с хербициди било възможно следващите  месеци да се появи плевелна растителност във вида представен на снимки 13, 14, 15 направени при теренната проверка на 10.09.2013г; при правилно извършена дълбока оран през месец март, би имало видими следи през месец септември, а не повсеместно заплевеляване както е видно на снимките от теренната проверка.

От заключението на съдебно-техническата експертиза безспорно е установено, че и трите снимки от теренната проверка са били направени по посочените позиции на станцията  по координатите на снимката, от територията на парцела и към него: снимка №13 сочи южната граница на проверявания парцел в северозападна посока; снимка №14 сочи източната граница на проверявания парцел и е направена в западна посока; снимка №15 сочи северната част на проверявания парцел и е направена  в южна посока.

Така изложената фактическа обстановка се подкрепя изцяло от събраните доказателства по делото, както писмени, така и гласни такива, които взаимно се допълват.

Представителят на обвинението в с.з. пред настоящата инстанция не поддържа подадения протест от ОП-Шумен и счита, че първоинстанционната присъда за правилна и законосъобразна, поради което моли същата да бъде потвърдена.

Настоящата инстанция изцяло приема съображенията на представителя на АП-Варна по следните съображения:

Безспорно е установено по делото, че процесният имот е бил деклариран за 2013 г. от подс.В.Б.,***” ЕООД с основание за ползване „други”.

След извършване на автоматична проверка от общинската служба Земеделие-гр.Нови пазар се установило, че имотът попадал изцяло извън допустимия слой за подпомагане. Подсъдимата изрично била предупредена за това, чрез декларация и устно от служителка-св.Станка К.. Подс. Б. с подписа си положен на 12.04.2013 г. декларирала, че е запозната с нередностите, но въпреки това не предприела мерки за отстраняването им.

В последващ момент била направена кръстосана проверка на парцела от Разплащателна агенция ДФЗ, при която отново било установено, че е недопустим за подпомагане.

На 10.09.2013 г. била извършена и теренна проверка от служители на Общинска служба „Земеделие”. При същата било констатирано, че парцелът представлява затревена площ, на места с контрастна височина на тревостоя и е недопустим за подпомагане.. Това обстоятелство е установено по делото, чрез извършване на агротехническа експертиза.

От събраните доказателства по делото няма как да не се направи извод, че подсъдимата е декларирала неверни сведения относно заявения парцел, а именно, че е в добро земеделско състояние, като в действителност той бил затревен, неподдържан и попадал в извън допустимия за подпомагане слой. Относно това обстоятелство подс.Б. била уведомена три пъти, но не е отстранила тази нередност.

Предвид гореизложените съображения съдът счита, че така подадения протест е неоснователен и същия не следва да бъде уважен. Относно направения извод на първоинстанционният съд, че извършеното деяние от подс.Б. формално осъществява състав на престъпление по чл.248а от НК и относно несъставомерността на второто обвинение за извършено престъпление по чл.212 от НК съдът ще вземе отношение в последствие при обсъждане, приложението на чл.9 ал.2 от НК.

Защитата на подсъдимата в съдебно заседание пред настоящата инстанция изразява становище, че не е осъществен състава на престъпленията, за които е обвинена подзащитната му, тъй като не са налице доказателства относно осъществяване на същите от обективна и субективна страна.

По горе в мотивите си съдът изложи съображения, че е налице осъществяване на деянието по чл.248а от НК от обективна страна. С подаване на декларация с невярно съдържание и макар и след предупреждение, тя не зависимо от това е декларирала имот, който не съответства на изискванията за отпускане на средства за ползване.  

От субективна страна подс.Б. също е осъществила състава на чл.248а от НК, тъй като тя била управител на „Блу туризъм” ООД всъщност не била наясно какво е дълбока оран и се е предоверила на съпруга си, но била убедена, че той е обезпечил именно извършването на дълбока оран.  Въпреки това, като управител на юридическо лице подсъдимата била длъжна сама да се увери в това както проверявайки нормативните документи, така и контролирайки действията на свидетеля Б.. Последният се е занимавал със земеделската дейност на управляваното от нея дружество и поради това тя е следвало да осъществява непосредствен контрол над него. Такъв обаче не се установява от гласните доказателства по делото. Видно от показанията на всички свидетели разпитани по делото е, че с дружествата се занимавали бащата на подсъдимата Е.Б. и съпруга на подсъдимата Г.Б..

 

Предвид горното, като управител подсъдимата носи отговорност  за бездействията си и липсата на проведени агротехнически мероприятия в имота. Тя е целяла да получи средства от тези фондове, които са предоставени от Европейския съюз на българската държава. Довод  в тази насока е и обстоятелството, че подсъдимата се е подписала на декларацията за установеното при автоматичните проверки несъответствие.

Субективната увереност на подсъдимата, че към момента на подаване на документите в ОС „Земеделие”, процесният БЗС е изоран дълбоко, не води до извод за липсата на умисъл в действията й по подаване на заявление с неверни сведения, изключващи доказаността на субективната страна. След като била предупредена, че заявената площ не отговаря на изискванията, то тя е следвало лично да се увери, че това е сторено, а не да се предоверява. В правото не съществува невиновност, поради незнание на съответните норми визирани в нормативните актове, а следва да се запознае всеки с тях и да се съобрази с техните изисквания. Незнанието на посочените изисквания не оневинява дееца.

Престъплението е формално – то е довършено, в момента, в който сведенията бъдат отразени в изискуемата форма за кандидатстване за получаване на средствата.

Предвид гореизложените съображения съдът счита, че жалбата на защитата на подс.Б. е неоснователна и същата следва да се остави без уважение.

Първоинстанционният съд е изразил становище, че макар и формално да е осъществен състава на чл.248а ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1 от НК, извършеното от подсъдимата деяние няма съществени обществено опасни последици по смисъла на чл.9 ал.2 от НК. Настоящата инстанция споделя изцяло направения извод от ШОС. Към изводите на съда следва да се добави, че заявената площ е със сравнително малък размер, което от своя страна води до малозначителност на деянието, поради явно незначителната му обществена опасност.

Настоящата инстанция приема изцяло постановената присъда, с която подсъдимата е оправдана за повдигнатото й обвинение по чл.248а ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1 от НК.

По отношения на възведеното обвинение по чл.212 ал.6 вр. ал.1 от НК, за което подсъдимата е оправдана, съдът счита, че и в тази част присъдата е правилна. Използвания документ, в случая-Заявление за подпомагане-2013 г. УАН за получаване на средства за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г., не е от вида документи попадащи в хипотезата на чл.212 от НК. Заявлението не е от този вид документи за въвеждане в заблуждение на лицата, които имат право да се разпоредят с това имущество и същевременно да служи като основание за получаване на същото. Предвид на това съдът счита, че не е налице обективната съставомерност по този текст, поради и което правилно съдът е оправдал подс.Б. по това обвинение.

В с.з. представителят на АП-Варна не поддържа подадения протест и по това обвинение и изразява становище, че правилно е оправдана подсъдимата и за извършена от нея престъпление по чл.212 ал.6 от НК.

Съдът при извършената служебна проверка на постановения съдебен акт не констатира да са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което счита, че присъдата следва да бъде потвърдена.

 Водим от горното и на основание чл.334 т.6 от НПК вр. чл.338 от НПК, съдът

 

 

                                            Р   Е   Ш   И

 

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда №17 на ОС-Шумен по НОХД №12/2016 г., постановена на 12.07.2016 г.

 

Решението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от уведомяването на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: