Р Е Ш Е Н И Е

 

                   № 179

 

15.10.2018г. Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

Ангелина Лазарова

секретар Соня Дичева

прокурора Стефка Якимова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №344 по описа за 2018 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на М.М.М., осъден  по нохд № 2080/2017г. по описа на РС-Варна и внохд№206/18г. ВОС, за възобновяване поради допуснати съществени нарушения на материалния закон, както и наличие на процесуални нарушения изразяващи се в липса на мотиви. Твърди се, че въззивният съд като не е отчел допуснатите съществени нарушения на материалния и процесуалния закон от първата инстанция, от своя страна също е допуснал такива. Излагат се съображения за наличието на престъпление по чл.242 ал.1 НК, а не на такова по чл.234 ал.1 НК, както и неправилно интерпретиране на фактическата обстановка и липсата на отговори на направените възражения.

В съдебно заседание пред АС – Варна осъденият М. се явява и поддържа направеното искане. Защитата му излага подборни доводи по наведените основания и се поддържа направеното искане за възобновяване на внохд196/18г. на ВОС, оправдаване на подсъдимия или връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че молбата за възобновяване е неоснователна, като излага аргументи в тази насока.

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от осъдения Стоянов, АС- Варна прие за установено следното:

        Подсъдимият М.М.М. е бил осъден с присъда № 1/ 08.01.18г. на РС-Варна по НОХД № 2080/2017г. за деяние по чл. 234 ал.1 пр.2и чл.54 от НК, като му е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година, при условията на чл.66 НК с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 685лв..

          С решение № 206/24.07.2017г. по ВНОХД №196/2018 г. ОС-Варна е потвърдил изцяло обжалваната присъда.

Подадената молба за възобновяване на производство по ВНОХД № 196/2018г. по описа на ВОС с аргумент за допуснати съществени нарушения на материалния закон, е допустима, но по същество е неоснователна, по следните съображения:

Основните доводи на искателя, инициирали молбата за възобновяване на производството се обективират в това, на първо място, че не е налице деяние по чл.234 ал.1 НК, а такова по чл.242 ал.1 НК позовавайки се на ТР 1/21.01.15г. ОСНК.

Изпълнителното деяние по чл.242 ал.1 изисква някой да пренесе през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците, когато това е извършено…б.“д“ – стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи количества, като се предвижда наказание от три до десет години лишаване от свобода и глоба от 20х. до 100х.лв., а в маловажен случай /ал.6/- глоба до 1000лв., налагана по административен ред.

Изпълнителното деяние по чл.234 ал.1 НК от своя страна представлява – продажба или държане на акцизни стоки, без бандерол, когато такъв се изисква по закон, в немаловажни случаи, като наказанието е от една до шест години лишаване от свобода и глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на стоките, както и лишаване от права по чл.37 т.7 НК.

ТР 1/21.01.15г. ОСНК посочва разграничителните критерии между двете престъпления, както и че това по чл.234 НК поглъща деянието по чл.242 НК, когато границата е премината и в този случай имаме „държане“ на такива стоки, а не контрабанда.

От установената фактическа обстановка по делото ставна ясно, че не се касае до „контрабанда“ и защо това е така и двете инстанции са отговорили изчерпателно. Касае се до регулярно преминаване през контролно-пропускателен пункт на „Фериботен комплекс“, а не на граничен пункт и митница. Осъществяващият дежурство граничен полицай не е митнически орган. Митническата проверка се извършва с пристигането на кораба, а не през време на ремонта му. В случая стоката вече е пренесена през границата и е била във владението на подс. М., т.е. налице е „държане“.

Освен това, за да е налице деяние по чл.242 НК е необходимо стоките и предметите да са предназначени за търговски или производствени цели и в големи размери. В случая се касае до 10 стека цигари марка „LM” и 5 стека цигари „Rothmans”, на обща стойност 685лв. без акцизен бандерол, с надпис “Duty free only”.

Безспорно, по делото е установено, че подс. М. е поставил в микробуса на свид. И. установеното количество цигари без бандерол, както и други такива, извън предмета на обвинението, които са били намерени от свид. Д. и в последствие предадени с протокол за доброволно предаване. Правилно двете инстанции са приели възраженията на защитата за неоснователни като са изложили подробни съображения в този смисъл. Всички обстоятелства по делото са изяснени пълно, всестранно и обективно. Не са налице неизяснени факти или обстоятелства, а направените изводи са правилни и изчерпателни. В конкретния случай стоките вече са били преминали на територията на страната без знанието и разрешението на митническите органи

И двете инстанции са изложили пълни и подробни мотиви като са дали отговор на всички възражения на защитата на подсъдимия, поради което не е налице и твърдяното нарушение – липса на мотиви.

В този смисъл  съдът констатира, че релевираните от молителя и пр. му представител нарушения на материалния закон, както и на процесуални правила не са допуснати при разглеждане на наказателното производство, а още по – малко същите да се явяват съществени по смисъла на чл.  348 ал.1 т.1-3 НПК, по  изложените съображения.

Предвид гореизложеното съдът счита, че молбата на осъдения М.М.М. за възобновяване на делото е неоснователна, тъй като не са допуснати визираните в нея съществени нарушения,  поради което същата следва да бъде оставена без уважения по горните съображения.         

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъдения М.М.М. за отмяна по реда за възобновяване на наказателни дела на решение № 206/24.07.2018г., постановено по ВНОХД№196/18г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е потвърдена изцяло присъдата по НОХД № 2080/2017г. по описа на РС-Варна.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.  

     

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                                2.