Р Е Ш Е Н И Е

 

275

 

гр.Варна,   15  декември 2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 21 октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

            ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

при участието на прокурора ИСКРА АТАНАСОВА и секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева ВНД № 345 по описа на ВАпС за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на НОХД № 76/2016 г. по описа на Районен съд-Нови пазар и отмяна на постановеното по него определение по реда на чл.381 от НПК по отношение на осъденото лице Т.Х.Т...

В искането за възобновяване на наказателно дело се навеждат основанията чл.422, ал.1, т.5, вр чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Главният прокурор на Република България оспорва законосъобразността на постановеното по НОХД № 76/2016 г. на Районен съд - гр.Нови пазар определение, с което е одобрено споразумение за решаване на наказателното дело, като заявява допуснато нарушение на материалния и процесуалния закон. Твърди, че с определението е одобрено споразумение между прокурор от Районна прокуратура – Нови пазар и обв. Т.Х.Т. за решаване на наказателното дело, водено срещу обвиняемия за престъпление по чл.343в, ал.1 от НК. За посоченото престъпление на обвиняемия е било определено при условията на чл. 54 от НК наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, чието изпълнение, на основание чл. 66, ал.1 от НК, е било отложено с тригодишен изпитателен срок. Счита, че при разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК е било допуснато нарушение на материалния закон, тъй като не е бил приложен правилно закона - чл. 78а от НК. Изтъква, че към момента на извършване на деянието - 26.11.2015 г. обв. Т. е бил неосъждан. Аргументира наличието на предпоставките за приложението на чл.78а от НК, като отбелязва, че разгледаното престъпление по чл.343в, ал.1 от НК е умишлено и предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева, обв. Т. е пълнолетен, а от деянието няма причинени имуществени вреди. Излага становище, че с одобряване на споразумението за решаване на делото, с което е била ангажирана наказателната отговорност на обвиняемия, съдът е допуснал съществено нарушение на материалния закон по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Мотивира тезата, че при наличие на предпоставките за разглеждане на делото по реда на Глава 28 от НПК "Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание" съдът е трябвало по реда на чл. 382, ал.8 от НПК да прекрати производството и да върне делото на прокурора, който да го внесе в съда с постановление съгласно чл. 375 от НПК и като не е сторил това, съдът е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила. Приемайки, че допуснатите нарушения са съществени по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, предлага апелативния съд, на основание чл.422, ал.1, т.5 вр. чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 и чл. 425, ал.1, т.1 от НПК, да възобнови производството по НОХД № 76/2016 г. на Районен съд - гр.Нови пазар, да отмени определението от 11.02.2016 г. за одобряване на споразумение за решаване на делото и да върне делото на Районна прокуратура – Нови пазар във фазата на досъдебното производство от стадия "Действия на прокурора след завършване на разследването".

В съдебно заседание пред настоящата инстанция представителят на Апелативна прокуратура - Варна заявява, че поддържа изцяло искането на Главния прокурор, което счита за основателно и моли за неговото уважаване.

            Осъденото лице Т.Х.Т., редовно уведомен за датата на съдебно заседание и неговия предмет, не се явява и не се представлява. Съответно не е изразил и становище по основателността на искането.

Варненският апелативен съд, след като обсъди доводите в искането на Главния прокурор, съобрази устно изразеното становище на прокурора от апелативна прокуратура и провери материалите по делото, направи следните констатации:

Искането за възобновяване на наказателното дело е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган - Главният прокурор на Р България и в изискуемия от чл. 421, ал.3 от НПК шестмесечен срок, считано от деня на влизане в сила на определението по чл. 382, ал.7 от НПК, който ден съвпада с датата на постановяване на определението, поради липсата на законова възможност за касационно обжалване, и има за предмет съдебен акт от категорията на визираните в чл. 419, ал.1 и чл. 422, ал.1, т.5 от НПК - определение за одобряване на споразумение за решаване на наказателно дело, което не подлежи на проверка по касационен ред.

Разгледано по същество, искането за възобновяване на наказателното дело е основателно.

С определение от 11.02.2016 г. по НОХД № 76/2016 г. Районен съд-Нови пазар е одобрил постигнато между обв. Т.Х.Т. /осъдено лице в настоящото производство/ чрез неговия защитник и представителя на Районна прокуратура – Нови пазар споразумение, с което обвиняемият се е признавал за виновен в това, че на 26.11.2015 г., в гр. Нови пазар, Шуменска обл., е управлявал МПС - лек автомобил, марка "БМВ", с рег. № Н 56 60 ВК в срока на изтърпяване на наказание „лишаване от право да управлява МПС” с НП № 15-0307-000261/2015 г. на Началника на РУ на МВР – гр.Нови пазар, влязло в сила на 21.09.2015 г. и след наказването му за същото деяние по административен ред с НП № 15-0307-000382/2015 г. на Началника на РУ на МВР – гр.Нови пазар, влязло в сила на 24.11.2015 г., поради което и на основание чл. 343в, ал.1 НК и чл. 54 от НК му е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, чието изпълнение се отлага за тригодишен изпитателен срок.

На основание чл.343г от НК е било наложено и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца.

Видно от приложената в досъдебното производство справка за съдимост осъденият Т. не е осъждан.

Наказателното производство, предмет на искането за възобновяване, е приключило пред първоинстанционния съд със споразумение, одобрено от съда по реда на Глава 29 от НПК - "Решаване на делото със споразумение". Съдът е бил длъжен да прецени съответствието на клаузите от споразумението със закона и морала  - чл. 382, ал.7 от НПК. В случай, че споразумението противоречи на закона или морала, съдът следва да откаже неговото одобряване, вместо да го възприеме безкритично и да го одобри, нарушавайки материалния и/или процесуалния закон.

В конкретният случай съдът не е извършил прецизна проверка на съдържанието на споразумението преди неговото одобряване за наличие на съответствие на неговите клаузи с материалния закон. В резултат на това е пропуснал да констатира наличието на кумулативно предписаните в чл. 78а от НК предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Престъплението по чл. 343в, ал.1 от НК е умишлено и за него се предвиждат наказания лишаване от свобода от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева. Осъденият е пълнолетен и е неосъждан. От конкретното престъпление по чл. 343в, ал.1 от НК не са настъпили имуществени вреди. Следователно налице са кумулативните изисквания на разпоредбата на чл. 78а от НК за освобождаването на Т. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Норма на чл. 78а от НК е императивна и съдът е лишен от възможността да преценява дали да я приложи или не, още по-малко може да се съобразява с волеизявлението на страните в тази насока, отразено в постигнатото между тях споразумение за решаване на делото. В хипотеза, че са изпълнени предписаните с чл. 78а от НК условия, съдът е задължен да го приложи. Неприлагането на този законов текст, при наличие на визираните за това предпоставки, винаги съставлява нарушение на материалния закон.

            Съобразно изложените принципни положения, следва да се приеме, че в случая с одобряване на постигнатото между прокурора, обв. Т. чрез неговия защитник споразумение за решаване на наказателното дело съдът е допуснал нарушение на материалния закон, като е ангажирал наказателната отговорност на обвиняемия за престъпление по чл. 343в, ал.1 от НК, въпреки че са били налице всички необходими предпоставки по чл. 78а от НК за освобождаването му от наказателна отговорност и налагане на административно наказание глоба за извършеното от него деяние. Предложеното от страните за одобряване споразумение противоречи на материалноправната разпоредба на чл. 78а от НК и е изисквало съдът да откаже да го одобри и да върне делото на прокурора. Като не е направил това, а е одобрил процесното споразумение за решаване на делото, въпреки противоречието му с материалния закон, в частност с текста на чл. 78а от НК, съдът е допуснал и нарушение на процесуалните правила - чл. 382, ал.7 от НПК. Съдът е следвало да откаже да одобри внесеното споразумение за решаване на наказателното дело поради несъответствието му с материалния закон, в частност с нормата на чл. 78а от НК. Това е така, защото в производството по чл. 381 от НПК не е предвидена възможност за приложението на института на чл. 78а от НК. Въпросите, по които страните могат да постигнат съгласие при сключване на споразумение, изчерпателно са изброени в закона, като освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание не влиза в този кръг.

Страните по делото могат да решават основните въпроси за вината и отговорността, без да могат да ги изключват обаче, за размера на наказанието и начина на определянето му, но не и освобождаването от наказателна отговорност. Приложението на този институт е императивно при определени законови предпоставки, които следва да бъдат преценени не от страните, а от прокурора на досъдебното производство или съда, който решава делото.

По изложените съображения апелативният съд прие, че определението по НОХД № 76/2016 г. на Районен съд – Нови пазар, с което е одобрено постигнатото между страните в процеса споразумение за решаване на делото и чиято отмяна се претендира по реда на възобновяване на делото, е постановено при допуснато съществено нарушение на материално-правната разпоредба на чл. 78а от НК. Делото следва да бъде върнато на прокурора за изпълнение на задълженията му по чл.375 от НПК.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 425, ал.1, т.1 вр. чл. 422, ал.1, т.5 вр. чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, Варненският апелативен съд

  

Р Е Ш И:

  

ВЪЗОБНОВЯВА наказателно производство по НОХД № 76/2016 г. на Районен съд - гр. Нови пазар.

            ОТМЕНЯ определение от 11.02.2016 г. за одобряване на споразумение за решаване на делото по НОХД № 76/2016 г. на Районен съд - гр. Нови пазар.

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Нови пазар във фазата на досъдебното производство от стадия "Действия на прокурора след завършване на разследването".

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                                          2.