Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 238/19.09.            Година  2017                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                   Наказателно отделение

На петнадесети септември                Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

Секретар С.Д.

Прокурор Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

    ВЧНД № 347 по описа на съда за 2017 г.,

   

    за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е разпореждане № 3365/24.07.2017 г. по НОХД № 149/17 г. на Окръжен съд гр. Варна, с което на основание чл. 323 ал. 1 т. 1 вр. чл. 319 ал. 1 от НПК било постановено връщане на жалбата на адвокат Б.Б., защитник на подс. З.П.Т., постъпила на 05.05.2017г. срещу присъда № 24/25.04.2017г., с която подс. Т. бил признат за виновен в престъпление по чл. 198 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК и му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест години и шест месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим.

Въззивното производство е образувано по жалба на защитника, който счита, че разпореждането е неправилно. Намира, че задължителните реквизити на въззивната жалба са посочени в чл. 320 ал. 1 от НПК – съдът, до който се подава, от кого се подава и направеното искане. Останалите изисквания в същия текст счита за факултативни, вторични, като отсъствието им не води до недопустимост на жалбата, при отчитане на чл. 314, 315, 327 от НПК. Посочва и разпоредбата на чл. 320 ал. 3 от НПК, според която страните могат да правят допълнителни писмени изложения до даване ход на делото пред въззивната инстанция. Иска се отмяна на разпореждането на ВОС. Защитникът поддържа аргументите си в с.з.

Представителят на въззивната прокуратура счита жалбата за основателна.

 

Съставът на въззивната инстанция, с оглед събраните по делото доказателства, счете жалбата на защитника на подс. Т. срещу разпореждането на съдията от ВОС за основателна.

В срока за обжалване на присъдата по НОХД № 149/17г. на ВОС, на 05.05.2017г. е постъпила въззивна жалба от защитника на подс. Т.. С разпореждане на съдия от ВОС от 26/регистрирано на 29/.05.2017г. едновременно е било разпоредено връчването на преписи от жалбата на страните /сторено в периода 30-31.05.17г./ и на адв. Б. било указано, че жалбата му не отговаря на изискванията на чл.320 ал.1 НПК и че следва в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението да уточни в какво се състои неправилността и необосноваността на присъдата и да конкретизира искането си, като при неизпълнение в срок жалбата му ще бъде върната обратно. Известията за указанията на съда и за изготвяне на мотивите към присъдата били връчени лично на адв. Б. на 21.06.2017г. Указания до подс. Т. за отстраняване на нередовности по жалбата били дадени допълнително от съда и известието за това му било връчено на 11.07.2017 г.

До 21.07.2017г., датата на която било изготвено разглежданото разпореждане, от защитника и подсъдимия не са постъпили допълнения към въззивната жалба. Съдията от ВОС счел, че не са изпълнени указанията за поправяне на недостатъците по жалбата, а в този й вид е процесуално недопустима, поради което и постановил връщането й.

При постъпване на частната жалба срещу разпореждането за връщане – преписи от нея били изпратени на страните – ВОП, подс. Христов и неговия защитник – адв. Илчева.

Становището за недопустимост на подадената от защитника на подс. Т. въззивна жалба не може да бъде споделено.

Съдържанието на подадената въззивна жалба включва съдът, до който се подава – чрез ВОС до АС гр. Варна, от кого се подава – адв. Б. в качеството на защитник на подс. Т., направеното искане – постановената по делото присъда да бъде отменена и да бъде постановена нова, с която по чл. 304 от НПК подс. Т. да бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатото му обвинение. Посочено е още, че присъдата се счита за неправилна, необоснована, при неправилно приложение на материалния закон. В заключение жалбоподателят е заявил, че допълнителни съображения във връзка с направеното искане ще изложат в срока по чл. 320 от НПК след запознаване с мотивите на съда.

От теорията и практиката по приложението на чл. 320 – чл. 323 от НПК се установява, че задължителното съдържание на една въззивна жалба е т.нар. „паспортна част“ /до кого, от кого, обжалвания акт/ и „просителен пункт“ /направеното искане/. При пропуски, несъответствия, противоречия в тази части – жалбата следва да се счете за нередовна, да се предостави срок за отстраняване на недостатъци, като при неизпълнение на указанията – подлежи на връщане. Недопустима би била въззивна жалба, която е подадена извън срока, от лице, което няма право на жалба или срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт.

Съображенията по фактическите положения – „неизяснените обстоятелства и доказателствата, които следва да се съберат“, не са задължителни, а препоръчителни с оглед планиране на съответните действия от въззивната инстанция. Възможно е жалбоподателят да не счита, че са останали неизяснени обстоятелства, както и че всички необходими доказателства са събрани. Не би могло да се вмени в задължително условие за допустимост подобно съдържание.

Допълването на доводите по чл. 320 ал. 3 от НПК също не е задължителна част, тъй като непредставянето на такива съображения не може да доведе до негативи за страната поради характера на въззивната проверка и задължението на въззивния съд да провери изцяло присъдата. Факт е, обаче, че тази норма дава възможност аргументацията на страните да бъде допълвана до даване ход на делото във въззивната инстанция, поради което не може да бъде подкрепено изискването за представяне на допълнения в друг срок – напр. обвързан с узнаването на мотивите към присъдата.

В случая, проверката установява, че въззивната жалба съдържа задължителните реквизити, като формулираното искане е непротиворечиво – на основание по чл. 336 ал. 1 т. 3 от НПК да бъде постановена нова присъда, с която подс. Т. да бъде оправдан. Въззивната жалба не се явява нередовна или недопустима, поради което подлежи на ново администриране с връчване преписи от нея на страните, а разглежданото разпореждане следва да бъде отменено.

 

По изложените съображения и на основание чл. 323 ал. 2 от НПК и чл. 334 т. 1 от НПК, настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 3365/24.07.2017 г. по НОХД № 149/17 г. на Окръжен съд Варна, и

 

ВРЪЩА материалите по делото на Окръжен съд гр. Варна за администриране на въззивната жалба на защитника на подс. Т. срещу постановената присъда и изпълнение на задълженията по чл. 325 от НПК.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: