Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

Номер 229/12.09.                Година  2017                  Град Варна

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд                       Наказателно отделение

На осми септември                   Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Росица Лолова  

                            ЧЛЕНОВЕ:           Живка Денева

Румяна Панталеева

  

 

съдебен секретар Г.Н.

прокурор Пламен Костадинов

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 348 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред апелативния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане на осъдения М.Х.А. /погрешно вписан като М./, чрез адвокат Н.Т.,***, за възобновяване на НОХД № 109/2017 г. по описа на Районен съд Търговище, отмяна на постановеното с него определение за одобряване на споразумение за решаване на делото в досъдебното производство и връщането му за продължаване на разследването в досъдебна фаза.

Прокурорът от въззивната прокуратура оспорва основателността на искането по съображения за липса на твърдените с искането нарушения.

 

Съставът на Апелативния съд, след проверка на материалите в делото съгласно доводите на искателя намира, че подаденото в срок и от легитимна страна искане е неоснователно.

Съдебното производство по НОХД № 109/2017 г. е образувано след внесено от Районна прокуратура гр.Търговище предложение за одобряване на споразумение по досъдебно производство № 561/16 г. на ОД МВР Търговище. С последното обвиняемият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото от съда по общия ред и приема решаването му да приключи със споразумението, постигнато с прокуратурата.

В изпълнение на задълженията си по чл.382, ал.2 НПК, с разпореждане от 08.02.2017 г. съдията-докладчик очевидно е счел, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото по реда на Глава двадесет и девета от НПК, тъй като го е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.02.2017 г. с указание да се призоват само участниците. Видно от протокола за проведеното съдебно заседание, на тази дата обвиняемият се е явил с упълномощен от него защитник, като никой не е възразил да се даде ход на делото за разглеждане по същество. След даване ход отново нито обвиняемият, нито защитникът му са се позовали на съществени процесуални нарушения, допуснати в досъдебното производство, или нарушения на материалния закон, представляващи пречка делото да приключи по този ред. Изразено е пълно съгласие с постигнатото и подписано споразумение с районната прокуратура, отразено е знанието на обвиняемия за последиците от решаване на делото със споразумение.

При това положение, като се има предвид, че предметът на настоящото производство е единствено постановеният съдебен акт, възраженията за допуснати в досъдебното производство процесуални нарушения не би следвало да се обсъждат, а искането за възобновяване би било основателно само в хипотезата на нарушение по чл.382, ал.7 от НПК - ако съдът е допуснал одобрение на споразумение, противоречащо на закона и морала, каквото в случая не се твърди. Следва да се отбележи, че при липсата на направено изрично възражение в последния смисъл, настоящата инстанция в този вид производство не е компетентна за извършването на служебна проверка.

 

По изложените съображения искането за възобновяване на посочените в него основания се явява неоснователно, поради което и по реда на чл.424, ал.1 и чл.426 от НПК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъдения М.Х.А., чрез адвокат Н.Т. ***, за възобновяване на НОХД №109/2017 г. по описа на Районен съд Търговище.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: