Р Е Ш Е Н И Е

 

199/13.11.2018 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на  четвърти октомври  две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

               ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

                                     СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

                                     

 

при секретар Петранка Паскалева

и в присъствието на прокурор Милена Гамозова

изслуша докладваното от съдия Янков внахд №351/2018г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

         

          Предмет  на настоящата въззивна проверка е решение №41/17.05.2018г. по нахд №30/2018г. на Търговищки окръжен съд , с което на „Вест 2012“ЕООД с ЕИК №202276394 със седалище и адрес на управление с.Лиляк, общ.Търговище, ул.“Славянска“7, представлявано от Т.Н.Б., на основание чл.83г ал.6 т.1 ЗАНН е наложена имуществена санкция в размер на 22 000,62 лв., за това, че е получило имуществена облага в същия размер, представляваща дължими, но неплатени от дружеството данъчни задължения, чието установяване и плащане е било осуетено чрез престъпление по чл.255 ал.4 вр. ал.3 вр. ал.1 т.2 и 6 НК, извършено от представляващия юридическото лице Т.  Н.Б., установено с влязло в сила на 11.09.2017г. решение №62/25.08.2017г. по нахд №154/2017г. на Търговищки окръжен съд.

Срещу така постановеното решение е постъпила въззивна жалба от адв.А.Н. в качеството й на процесуален представител на представляващия юридическото лице Т.Б., в която се правят възражения за допуснато нарушение на закона при постановяване на съдебния акт. Иска се неговата отмяна и постановяване на нов, с който искането на Търговищката окръжна прокуратура за налагане на имуществена санкция по реда на чл.83а ЗАНН и следв. на „Вест 2012“ЕООД да бъде оставено без уважение.

В съдебно заседание жалбата се поддържа  изцяло от  защитника , представляващият юридическото лице не се явява.

          Представителят на Апелативна прокуратура намира жалбата за неоснователна, а постановеното решение за правилно и законосъобразно, поради което и моли за неговото потвърждаване.

          Варненският апелативен съд на основание чл.83д ЗАНН, и чл.83ж ЗАНН вр. чл.314 ал.1 НПК  извърши проверка правилността на обжалвания съдебен акт и като взе предвид жалбата, както и становищата на страните, констатира:

 

          Подадената въззивна жалба от адв.А.Н. е неоснователна.

 

          Установено е от фактическа страна по делото следното:

         

Обв. Б. от 13.01.2014 год. е представлявала и управлявала „ВЕСТ 2012“ ЕООД, което дружество било вписано в Агенцията по вписванията на 18.10.2012 год. с БУЛСТА 202276394, с адрес на управление с. Лиляк.  През периода от 01.01.2013 год. до 31.12.2014 год. дружеството извършвало стопанска дейност, свързана с изкупуване на орехи, орехови ядки и диворастящи билки. Счетоводната отчетност била водена чрез двустранна форма на счетоводни записвания.

През 2013 год. и 2014 г. обв. Б., като управител на дружеството, използвала един и същ механизъм за неправомерно намаляване на данъчните задължения на дружеството по ЗКПО. При осъществяване на дейността по изкупуване на орехи, орехови ядки и билки обвиняемата не винаги съставлявала необходимите разплащателни документи. Липсата на такива документи била пречка направените плащания да бъдат отчетени като разход при формиране на годишния финансов резултат. За да може да отчете тези разходи били съставени документи за изплатени от дружеството суми на физически лица, като една част от случаите били подписвани от тези ФЛ, без на практика да е имало продажба и реално плащане. Тези фиктивни документи били отразени счетоводно и включени като годишни разходи. Всичките тези фиктивни документи били съставяни с лица с установена от ТЕЛК неработоспособност, ползващи се данъчно облекчение съгласно чл.18 от ЗДДФЛ, като съответно стойността по сделките с всяко от лицата не формирала данъчно задължение за тях. За да бъдат избегнати съмнения и проверки по редовността на декларираните от дружеството разходи, обвиняемата взимала от нетрудоспособните лица срещу заплащане техните решения от ТЕЛК, а на някои от тях попълвала и подала годишните им данъчни декларации.

По този начин обв. Б. умишлено не обявила корпоративен данък по ЗКПО за 2013 и 2014 г. на „ВЕСТ2012“ ЕООД в общ размер на 22 000.62 лева, деклариран с подадени годишни данъчни декларации с вх. № 254351400232008/24.03.2014 г. и с вх. № 250001530197554/17.04.2015 г. Укритите данъчни задължения на „ВЕСТ 2012“ ЕООД са в особено големи размери съобразно чл.93 т.14 от НК.

За финансовата 2013 год. „ВЕСТ 2012“ ЕООД обв. Б. е подала ГДД по ЗКПО с вх. № 254351400232008/24.03.2014 г. в която за дружеството е декларирала общо извършени разходи през 2013 год. по данни от ОПР – 66168.65 лева и полагащ се корпоративен данък върху данъчен финансов резултат 10% - 0.00 лева.

В регистъра на „счетоводна сметка 304 Стоки“ за периода от 01.01.2013 год. – 31.12.2013 г. са записани като закупени стоки на обща стойност 60 914.05 лева. Тази сума е намерила отражение в Отчета за приходи и разходи на търговеца за 2013 г. и съответно с нея е намален счетоводния финансов резултат.

В хода на данъчното производство обв. Б. е предала покупко – изплащателни сметки за изкупени орехи, орехови ядки и диворастящи билки от следните физически лица: Р.М.Н.с дати 20.08.2013.; 10.11.2013г; 20.11.2013 г.; и 27.11.2013 год. на обща стойност 7 887.60 лева; М.Д.Н. с дати 28.06.2013 г; 12.11.2013 г. и 25.11.2013 год. на обща стойност 6 407.95 лева; В.С.Н.с дати 29.06.2013г; 10.11.2013г и 29.11.2013 г. на обща стойност 4 324.05 лева; К.СТ.П.с дати 01.08.2013 г.; 10.11.2013г; и 27.11.2013 г. на обща стойност 6 967.00 лева; Р.А.Г.с дати 04.08.2013 г.; 02.11.2013 г. и 26.11.2013 год. на обща стойност 6 339.45 лева; И.Д.К.с дати 04.08.2013г; 05.11.2013 год.; 15.11.2013 г и 22.11.2013 г. на обща стойност 6 095.35 лева; К.Д.К.с дати 15.08.2013г; 17.11.2013г и 27.11.2013 год. на обща стойност 7 908.40 лева; А.А.М.с дати 20.08.2013 г; 15.11.2013 г и 27.11.2013 год. на обща стойност 7 902.55 лева; Д.М.Х. с дати 20.08.2013 г; 12.11.2013 г и 22.11.2013 год. на обща стойност 7 081.70 лева. ВСИЧКО НА ОБЩА СТОЙНОСТ 60 914.05 лева.

В книгата за изкупени, реализирани и налични количества билки на дружеството за 2013 год. са записвани лица и количества изкупени билки, които са различни и не съответстват с посоченото в покупко –изплащателните сметки. В книгата не са записани орехови ядки, осчетоводени по счетоводна сметка 304 Стоки. Лицата посочени като доставчици в покупко – изплащателните сметки не са извършвали такива доставки, някои от тях не са подписали документите. Използваните от обв. Б. документи са както следва:

Неистински покупко –изплащателни сметки за изплатени суми по дати на издаване на Р.М.Н.– 20.08.2013г; 10.11.2013г; 20.11.2013г и 27.11.2013 год.; Калоян Димитров Калев - 15.08.2013г; 17.11.2013г и 27.11.2013 год

Покупко – изплащателни сметки за изплатени суми на физически лица по дати на издаване с невярно съдържание: К.СТ.П.- 01.08.2013 г.; 10.11.2013г; и 27.11.2013 г.; И.Д.К.- 04.08.2013г; 05.11.2013 год.; 15.11.2013 г и 22.11.2013 г; Р.А.Г.- 04.08.2013 г.; 02.11.2013 г. и 26.11.2013 год; М.Д.Н. - 28.06.2013 г; 12.11.2013 г. и 25.11.2013 год; В.С.Н.-  29.06.2013г; 10.11.2013г и 29.11.2013 г.; А.А.М.- 20.08.2013 г; 15.11.2013 г и 27.11.2013 год.; Д.М.Х. -  20.08.2013 г; 12.11.2013 г и 22.11.2013 год.

Във фактура № 0000000001/21.05.2013 год. е издадена от „ВЕСТ 2012“ ЕООД с МОЛ Стефан Димитров на получател „HAINZINGER CONSULT“  с идентификационен номер по ЗДДС DЕ191634585 и МОЛ Josef Hainzinger ( том 2 папка 3 л. 438). Във фактурата е записан предмет на доставката орехова ядка, реколта 2012. Количеството е 1839 кг с единична цена 5.00 лева. Общата стойност на доставката е 9 195.00 лева. По банковата сметка на дружеството е ПИБ на 22.05.2012 г. е получено плащане по тази фактура в размер на 9 167.59 лева, но то не е отразено като приход в счетоводството на дружеството. По този начин финансовата счетоводна печалба на дружеството за 2013 год. неправомерно е намалена със сумата от 9 159.00 лева.

След преобразуване на счетоводния финансов резултат на „ВЕСТ 2012“ ЕООД за 2013 год. се установява данъчен финансов резултат – печалба в размер на 68 658.28 лева, за която се дължи корпоративен данък по ЗКПО ( 10 %) в размер на 6 865.83 лева. С подадената за дружеството ГДД по ЗКПО с вх. № 254351400232008/24.03.2014 г обв. Б. е декларирала по-малко дължим корпоративен данък за 2013 год. в размер на 6 865.83 лева.

За финансовата 2014 год. за „ВЕСТ 2012“ ЕООД обв. Б. е подала ГДД по ЗКПО с вх. № 250001530197554/17.04.2015 г., в която за дружеството е декларирала общо извършени разходи през 2014 г. по данни от ОПР – 270 169.99 лева и полагащ се корпоративен данък върху данъчен финансов резултат 10 % - 21 669.98 лева.

В регистъра на счетоводна сметка 304 Стоки за периода 01.01.2014 – 31.12.2014г са записани като закупени стоки на обща стойност 242 432.90 лева. Отчетната стойност на продадените през годините стоки, които са записани по кредита на сметката са също в размер на 242 432.90 лева. Тази сума е намерила отражение в Отчета за приходи и разходи на търговеца за 2014 год. и съответно с тази сума е намален счетоводния финансов резултат. В хода на данъчната ревизия обв. Б. е предала следните покупко – изплащателни за изкупени орехи и билки на обща стойност 145 745.88 лева от 19 физически лица: - СТ.М.А.с дати 10.02.2014г; 17.03.2014 г; 27.04.2014 на обща стойност 7 917.20 лева; С.С.В.с дати 08.04.2014г. и 15.08.2014 г. на обща стойност 7 910.00 лева; С.И.Х.с дати 05.01.2014г.; 12.02.2014г; 20.05.2014г и 25.05.2014г. на обща стойност 7 893.00 лева; С.С.С.с дати 26.02.2014г; 17.03.2014г; 24.05.2014г и 12.06.2014г, на обща стойност 7 894.00 лева; Р.А.Г.с дати 05.01.2014 и 20.01.2014 год. на обща стойност 7 910.40 лева; М.Д.С.с дати 26.01.2014г; 17.03.2014г и 25.05.2014г на обща стойност 7 894.00 лева; К.СТ.П.с дати 01.02.2014г; 27.02.2014г и 26.03.2014 год. на обща стойност 7 884.00 лева; И.А.Р.с дати 15.03.2014г; 27.04.2014г; 20.05.2014г и 25.05.2014 год. на обща стойност 7 894.68 лева; И.Д.К.с дати 18.03.2014г.; 10.04.2014г; 23.05.2014г; 24.05.2014г и 10.06.2014 год. на обща стойност 7 913.10 лева; Д.Г.А.с дати 27.02.2014год.; 17.03.2014год; 25.05.2014г и 10.06.2014 год. на обща стойност 7 891.00 лева; Д.М.Х. с дати 25.02.2014г.; 26.03.2014г и 09.04.2014год. на обща стойност 7 882.00 лева; В.С.Н.с дати 22.01.2014г и 12.02.2014 г. на обща стойност 7 910.40 лева; А.А.М.с дати 25.05.2014г; 10.06.2014г; 26.06.2014г и 22.10.2014год на обща стойност 7 891.15 лева; А.А.М.с дати 27.04.2014г; 25.05.2014г; 12.06.2014г и 26.06.2014 год. на обща стойност 7 845.80 лева; Д.С.Х.с дати 02.02.2014 г.; 13.03.2014год и 23.05.2014год. на обща стойност 7 900.00 лева; С.Х.Х.с дати 26.02.2014г; 26.03.2014г; 27.04.2014г и 24.05.2014г на обща стойност 7 906.40 лева; Б.Б.С.с дати 03.01.2014г; 12.02.2014г; 27.03.2014; 09.04.2014г. и 25.05.2014г. на обща стойност 7 779.90 лева; М.Д.А.с дати 26.02.2014г; 17.03.2014г; 24.05.2014г и 10.06.2014г на обща стойност 7 903.00 лева; И.Б.С.с дати 12.02.2014 год.; 09.04.2014г; 10.06.2014г и 26.06.2014 год. на обща стойност 7 877.10 лева. ВСИЧКО НА ОБЩА СТОЙНОСТ 149 897.13 лева. От всичките 19 свидетеля само  св. Р.А.Г.е потвърдил, че е получил сумата, поради което следва да се приспадне тази сума в размер на 7 910.40 лева, като се получава 141 986.73 лева

В книгата за изкупени, реализирани и налични количества билки, водена за дружеството  на листа за 2014 са записани лица и количества изкупени билки, които се различават и не съответстват на посочените доставчик, вид и количество на изкупените билки в покупко – изплащателните сметки.

Лицата посочени като доставчици в покупко – изплащателните сметки, не са извършвали такива доставки, някои от тях не са подписвали документите.

Използваните от обв. Б. документи са както следва:

Неистински покупко – изплащателни сметки за изплатени суми по дати на издаване на: - М.Д.А.- 26.02.2014г; 17.03.2014г; 24.05.2014г и 10.06.2014г; И.Б.С.- 12.02.2014 год.; 09.04.2014г; 10.06.2014г и 26.06.2014 год.

Покупко – изплащателни сметки за изплатени суми с невярно съдържание по дати на издаване: ; В.С.Н.- 22.01.2014г и 12.02.2014 г.; А.А.М.- 25.05.2014г; 10.06.2014г; 26.06.2014г и 22.10.2014год; Д.М.Х. - 25.02.2014г.; 26.03.2014г и 09.04.2014год.; СТ.М.А.- 10.02.2014г; 17.03.2014 г; И.А.Р.- 15.03.2014г; 27.04.2014г; 20.05.2014г и 25.05.2014 год; Б.Б.С.- 03.01.2014г; 12.02.2014г; 27.03.2014; 09.04.2014г. и 25.05.2014г.; К.СТ.П.- 01.02.2014г; 27.02.2014г и 26.03.2014 год.; И.Д.К.- 18.03.2014г.; 10.04.2014г; 23.05.2014г; 24.05.2014г и 10.06.2014 год.; С.С.В.- 08.04.2014г. и 15.08.2014 г.; С.И.Х.- 05.01.2014г.; 12.02.2014г; 20.05.2014г и 25.05.2014г.; С.С.С.- 26.02.2014г; 17.03.2014г; 24.05.2014г и 12.06.2014г; М.Д.С.- 26.01.2014г; 17.03.2014г и 25.05.2014г; Д.Г.А.- 27.02.2014год.; 17.03.2014год; 25.05.2014г и 10.06.2014 год.; А.А.М.- 27.04.2014г; 25.05.2014г; 12.06.2014г и 26.06.2014 год.; Д.С.Х.- 02.02.2014 г.; 13.03.2014год и 23.05.2014год.; С.Х.Х.с дати 26.02.2014г; 26.03.2014г; 27.04.2014г и 24.05.2014г.

Покупко изплащателните сметки за изкупени билки и орехи от 18 физически лица на обща стойност 141 986.73 лева не отразяват вярно стопански операции и не следва да бъдат признати като разход за данъчни цели. След преобразуването на счетоводния финансов резултат на дружеството за 2014 год. данъчният финансов резултат е печалба в размер на 368 047.70 лева за която се дължи корпоративен данък по ЗКПО (10%) в размер на 36 804.77 лева. С подадената за „ВЕСТ 2012“ ЕООД с ГДД по ЗКПО с вх. № 250001530197554/17.04.2015 г. обв. Б. е декларирала по-малко дължим корпоративен данък за 2014г. в размер на 15 144.79 лева.

До приключването на досъдебното производство необявените данъчни задължения за 2013 и 2014 г. в общ размер на 22 000.62 лева били внесени в бюджета от обвиняемата заедно с лихвите.

За описаните по-горе обстоятелства, касаещи укритите от Т.Б. данъчни задължения   на  ,,ВЕСТ 2012“ ЕООД – с. Лиляк, общ. Търговище е водено ДП№ 7/2017г. по описа на ОСлО при ТОП. На 11.08.2017г. Окръжна прокуратура – гр. Търговище е внесла за разглеждане в Окръжен съд – гр. Търговище  постановление по чл.375 НПК с предложение Т.Н.Б. ***, да бъде освободена от наказателна отговорност за извършено престъпление  по чл.  255,ал.4 във вр. с ал.3, във вр. с ал.1, т.2 и 6    вр. с чл.26 ал.1 от НК с налагане на административно наказание по чл.78а НК. Въз основа на това предложение е образувано  нахд № 154/2017 година. С решение  №62/25.08.17г. Търговищкият окръжен съд е признал  обвиняемата Т.Н.Б.  за виновна в това, че  през периода  24.03.2014г. – 17.04.2015г. в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление обв. Т.Б.,     като управител и представляващ ,,ВЕСТ 2012“ ЕООД – с. Лиляк, общ. Търговище, избегнала установяване на данъчни задължения – корпоративен данък по Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ в особено големи размери – 22 000,62 лв. на данъчен субект ,,ВЕСТ 2012“ ЕООД като: 1.Потвърдила  неистина в подадени годишни данъчни декларации по ЗКПО. 2. При упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите съставила и използвала неистински документи и документи с невярно съдържание, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд необявеното данъчно задължение  е внесено в бюджета заедно с лихвите. Посоченото решение е влязло в сила на 11.09.2017г.

 

От така събраните по делото доказателства е очевидно, че „Вест 2012“ЕООД като юридическо лице се е обогатило от престъпление по чл.255 НК /последното установено с влязло в сила решение по нахд №154/2017г./, което престъпление е извършено от представляващия юридическото лице – Т.Б.. Настъпилата имотна облага за дружеството е в размер на укрит данък по ЗКПО за 2013 и 2014 година  - общо в размер на 22 000,62лв, т.е. тя е последица от извършеното престъпно деяние. С оглед изложеното следва категорично да се приеме, че са налице предвидените законови условия за налагане на имуществена санкция на посоченото юридическо лице. Затова давайки положителен отговор на въпросите залегнали в разпоредбата на чл.83г ал.5 НПК и налагайки имуществена санкция на ,,ВЕСТ 2012“ ЕООД в размер на настъпилата за него облага - 22 000,62лв. първостепенният съд е постановил правилно и законосъобразно решение.

В подадената въззивна жалба посочените факти не се оспорват – няма и как, тъй като са установени с влязъл в сила съдебен акт. Твърди се обаче, че съдът не е взел предвид при постановяване на решението си разпоредбата на чл.83а ал.5 ЗАНН, поради което и неправилно е приложил тази на чл.83а ал.1 от същия закон. Същото възражение е правено и пред първоинстанционния съд, който мотивирано го пренебрегнал. Макар и вид санкция, отнемането по реда на чл.83а ал.5 ЗАНН на придобитата облага не представлява наказание. Тя се налага редом с него – както в хипотезите по чл.20 ЗАНН и чл.53 НК. Следва да се отбележи, че в настоящия случай такава санкция - отнемане в полза на държавата, съдът въобще не е постановил. А не е постановил, тъй като в хода на наказателното производство причинената щета е била възстановена на държавния бюджет, поради което и не са били налице основания за отнемането й – съобразно текста на чл.83а ал.5. В тази насока е и цитираното от защитата решение на Бургаски апелативен съд. Възстановяването на причинената щета препятства отнемането на придобитата облага в полза на държавата, но не е пречка за налагане на имуществена санкция на юридическото лице. Напротив , последната се налага въпреки възстановяването – при наличните за това предвидени законови предпоставки, а последните в случая без съмнение са налице. Затова и налагайки имуществена санкция на ,,ВЕСТ 2012“ ЕООД в размер на настъпилата за него имотна облага окръжният съд не е нарушил закона, а го е приложил правилно. Поради това пък подадената въззивна жалба са явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Предвид изложеното, и като намира че не са налице основания за изменение или отмяна на атакуваното решение, на основание  чл.83д ал.4 т.5 ЗАНН Варненският апелативен съд 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №41/17.05.2018г. по нахд №30/2018г. на Търговищки окръжен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

Председател :                                   Членове :