П Р И С Ъ Д А

 

№  2       02.02.2017 г.,       гр. Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

 

Варненски апелативен съд , наказателно отделение, първи състав

На втори февруари, ДВЕ ХИЛЯДИ И СЕДЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секретар С.Д.

Прокурор Пламен Костадинов

Като разгледа докладвано от съдия Денева 

ВНОХД № 352 по описа за 2016 година

 

 

На основание чл.336, ал.1, т.2 от НПК ОТМЕНЯ  присъда № 21/13.06.2016 година, постановена по  НОХД № 185/2015 година от Окръжен съд гр.Добрич и вместо това

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Й.Б.Й. -  роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, несемеен, със средно образование, управител на „Дани Специал” ООД - гр.София, неосъждан, ЕГН **********,

 

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

На 08.03.2013г. в гр.Добрич, в качеството на управител  на „Дани специал” ООД-гр.София, при извършване на запояване на автомобилни радиатори в пещ, работеща с природен газ, в обект „Радиаторен завод Маяк” ЕООД в гр.Добрич, ул.„Ангел Стоянов” № 1,  причинил смъртта на И.Н. Сали, ЕГН-********** от гр.Добрич, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, като нарушил:

Чл.275 ал.1 от  КТ/Кодекса на труда/: Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника и служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

Чл.7ал.1 от ЗБУТ/Закон за здравословни и безопасни условия на труд/: Работните места трябва да отговарят на минималните изискания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл.7 ал.2 от ­ЗБУТ Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Чл.7 ал.3 от ЗБУТ -На работните места се създават условия за опазване здравето на работещите лица и осигуряване на безопасност, като: т.1 работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а всички неизправности, които могат да засегнат безопасността  и здравето на работещите, се отстраняват във възможно най-кратък срок.

 Чл.151 ал.1 т.13, 1 от Наредба /ПМС№171/16.07.2004г./ за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи  на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

- „Горивните уреди трябва да се комплектоват със”:

 13. Уреди за контрол на пламъка,като:

а/ основният пламък, а при невъзможност и пламъкът на запалителната горелка се контролират с уред за контрол на пламъка;

б/ При запалителна и основна горелка, оборудвани със собствени устройства за контрол на пламъка, пилотния пламък не може да оказва въздействие на сигнала от устройството за контрол на основния пламък;

Чл.247 ал.1 т.1 от Наредба /ПМС№171/16.07.2004г./ за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ - „Ползвателят в съответствие с вида на газопровода, съоръжението, инсталацията или уреда за природен газ е длъжен”:

1.да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация и да ги поддържа в съответствие с техническите изисквания по наредбата, с нормите и правилата за пожарна и аварийна безопасност и техническата им документация;

Чл.247 ал.1 т.3/същата наредба/ да осигури ефективен контрол на работата на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и на обслужващия персонал;

Чл.247 ал.2 т.1/същата наредба/Ползвателят по ал.1:1. (изм.-ДВ, бр.99 от 2011г.) осигурява поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и газовите уреди от лица, които са вписани в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП за извършване на такава дейност;

Чл.248./същата наредба/ (Изм.-ДВ, бр.32 от 2009г.) Ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения по чл.1а, когато

4. не е извършен технически преглед на съоръженията съгласно чл.359, ал.1, т.1-6;

6. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на съоръжението.

Чл.300./същата наредба/За газови инсталации и съоръжения, които не са въведени в експлоатация в продължение на 6 месеца след датата на последното изпитване на плътност, при въвеждането им в експлоатация се извършва повторно изпитване, като се проверяват и състоянието на спирателната, контролната и предпазната арматура, димоходите, вентилационните и горивните системи, както и комплектността на газовите уреди.

Чл.359, ал.1, т.1, т.2/а/ и т.6 - Органите на технически надзор извършват следните технически прегледи на съоръженията по чл.1а т.1-5 и т.8

 1. първоначални - след регистрация на съоръжението

 2. периодични-а/ на съоръжения по чл.1а т.1-5 веднъж на 12 месеца

 5. когато не са експлоатирани повече от 12м.

Чл.168а, ал.3 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване /Дв. Бр.88/.

 След реконструкция и други промени в производствените процеси, продължителен период на престой, възникване на извънредни обстоятелства, като природни бедствия, аварии и др., които могат да имат вредни последици за безопасността на работното оборудване, работодателят осигурява извършването на извънредни проверки и при необходимост изпитвания с цел да се гарантира спазването на изискванията за безопасност и здраве при  работа и своевременното откриване и отстраняване на възникнали неизправности.

   Чл.176 /същата наредба/- Използваното самостоятелно или в състава на технологични система работно оборудване трябва да бъде поддържано така, че да отговаря на изискванията за безопасност и опазване здравето при работа през целия период на използването му, в т.ч. монтиране и извеждане от експлоатация.

   Чл.196./същата наредба/- Не се допуска работното оборудване да създава рискове от експлозия ,свързани както с него, така и с произвежданите, използваните или съхраняваните от него субстанции.

   Чл.55 от Наредба №Iз-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за ПАБ при експлоатация на обектите- Не се разрешава:5. експлоатацията на оборудване, което не отговаря на изискванията на технологичните инструкции и техническите спецификации;

   Чл.1. от Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ. бр.102/22.12.2009г./

Чл.2./1/ - Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. (2) Работодателят писмено определя: 1. видовете обучения и инструктажи; 2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; 3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; 4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа,

Поради което и на основание чл.123 ал.1 от НК и чл.54  от НК му налага наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, намиращи се по делото, да се върнат на собственика им, след влизане на присъдата в законна сила.

        

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка пред ВКС на РБ, в 15 - дневен срок от днес.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                          

                                                                             2.

 

 

 

 

 

 

 

Мотиви: Към присъда по ВНОХД №352/2016 г. по описа на Апелативен съд-Варна

      

       Делото е образувано по протест и допълнение към същия на ОП-Добрич, против присъда по НОХД №185/2015 г., по описа на ОС-Добрич, постановена на 13.06.2016 г., с която подс. Й.Б.Й. е бил признат за невиновен по обвинение, по чл.123 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НК го е оправдал за извършени от него нарушения, както следва:

 Чл.275 ал.1 от  КТ/Кодекса на труда/:Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника и служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

Чл.7ал.1 от ЗБУТ/Закон за здравословни и безопасни условия на труд/: Работните места трябва да отговарят на минималните изискания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл.7 ал.2 от ­ЗБУТ Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Чл.7 ал.3 от ЗБУТ -На работните места се създават условия за опазване здравето на работещите лица и осигуряване на безопасност, като: т.1 работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а всички неизправности, които могат да засегнат безопасността  и здравето на работещите, се отстраняват във възможно най-кратък срок.

 Чл.151 ал.1 т.13, 1 от Наредба /ПМС№171/16.07.2004г./ за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи  на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

- „Горивните уреди трябва да се комплектоват със”:

 13. Уреди за контрол на пламъка,като:

а/ основният пламък, а при невъзможност и пламъкът на запалителната горелка се контролират с уред за контрол на пламъка;

б/ При запалителна и основна горелка, оборудвани със собствени устройства за контрол на пламъка, пилотния пламък не може да оказва въздействие на сигнала от устройството за контрол на основния пламък;

Чл.247 ал.1 т.1 от Наредба /ПМС№171/16.07.2004г./ за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ - „Ползвателят в съответствие с вида на газопровода, съоръжението, инсталацията или уреда за природен газ е длъжен”:

1.да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация и да ги поддържа в съответствие с техническите изисквания по наредбата, с нормите и правилата за пожарна и аварийна безопасност и техническата им документация;

Чл.247 ал.1 т.3/същата наредба/ да осигури ефективен контрол на работата на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и на обслужващия персонал;

Чл.247 ал.2 т.1/същата наредба/Ползвателят по ал.1:1. (изм.-ДВ, бр.99 от 2011г.) осигурява поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и газовите уреди от лица, които са вписани в регистъра по чл.36 ал.1 от ЗТИП за извършване на такава дейност;

Чл.248./същата наредба/ (Изм.-ДВ, бр.32 от 2009г.) Ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения по чл.1а, когато

4. не е извършен технически преглед на съоръженията съгласно чл.359 ал.1 т.1-6;

6. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на съоръжението.

Чл.300./същата наредба/За газови инсталации и съоръжения, които не са въведени в експлоатация в продължение на 6 месеца след датата на последното изпитване на плътност, при въвеждането им в експлоатация се извършва повторно изпитване, като се проверяват и състоянието на спирателната, контролната и предпазната арматура, димоходите, вентилационните и горивните системи, както и комплектността на газовите уреди.

Чл.359 ал.1 т.1 т.2/а/ и т.6- Органите на технически надзор извършват следните технически прегледи на съоръженията по чл.1а т.1-5 и 8

 1. първоначални-след регистрация на съоръжението

 2. периодични-а/ на съоръжения по чл.1а т.1-5 веднъж на 12 месеца

 5. когато не са експлоатирани повече от 12м.

 Чл.168а ал.(3) от Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване/Дв. бр.88/

След реконструкция и други промени в производствените процеси, продължителен период на престой, възникване на извънредни обстоятелства, като природни бедствия, аварии и др., които могат да имат вредни последици за безопасността на работното оборудване, работодателят осигурява извършването на извънредни проверки и при необходимост изпитвания с цел да се гарантира спазването на изискванията за безопасност и здраве при  работа и своевременното откриване и отстраняване на възникнали неизправности.

   Чл.176 /същата наредба/- Използваното самостоятелно или в състава на технологични система работно оборудване трябва да бъде поддържано така, че да отговаря на изискванията за безопасност и опазване здравето при работа през целия период на използването му, в т.ч. монтиране и извеждане от експлоатация.

   Чл.196./същата наредба/- Не се допуска работното оборудване да създава рискове от експлозия ,свързани както с него, така и с произвежданите, използваните или съхраняваните от него субстанции.

   Чл.55 от Наредба №Iз-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за ПАБ при експлоатация на обектите- Не се разрешава:5. експлоатацията на оборудване, което не отговаря на изискванията на технологичните инструкции и техническите спецификации;

   Чл.1. от Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ. бр.102/22.12.2009г./

   Чл.2.(1)- Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. (2) Работодателят писмено определя: 1. видовете обучения и инструктажи; 2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; 3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; 4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа, квалифицирано като престъпление

       Срещу така постановената присъда е подаден протест от ОП-Добрич, в който се сочи, че присъдата е неправилна. Моли настоящата инстанция да отмени същата и постанови нова с която да признае за виновен подс.Й. и да му наложи съответно наказание, предвидено в законовата норма за това престъпление.

В с.з. представителят на АП-Варна поддържа така подадения протест и моли същия да бъде уважен, като се отмени присъдата, а подс.Й. да бъде осъден по възведеното му обвинение.

Защитата на подс.Й. в с.з. изразява становище, че присъдата на първоинстанционния съд е правилна и законосъобразна, и моли същата да бъде потвърдена.

Защитата на частния обвинител, адв.Д. в с.з. изразява становище, че протеста на ОП-Добрич е неоснователен и моли да бъде потвърден акта на ОС-Добрич.

В последната си дума подс.Й., моли присъдата на ДОС да бъде потвърдена.

От събраните по делото доказателства е констатирана следната фактическа обстановка:

Подсъдимият  Й.Б.Й. е едноличен собственик на капитала и управител на „Дани–Специал”ЕООД-гр.София.Такъв бил и към момента на злополуката – 08.03.2013г. Една от дейностите на дружеството е производство на охладителни радиатори, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид в страната и чужбина и др. непротиворечащи на закона.

През 2008г., търговското дружество представлявано от подс.Й. закупило бившия „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич. Като актив на производственото предприятие съществували и били придобити от „Дани–Специал”ООД-гр.София две пещи за спичане на радиатори. Една френско производство-„френска”, която не била пускана в експлоатация и втора -”българска”, която била изработена от несъществуваща стопанска единица през 1986 г.

При смяната на собствеността и управлението на „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич, всички работещи подпиС. нови трудови договори и останали на работа в „Дани–Специал”ООД-гр.София. Всички наети работници, освен редовни писмени договори, имали и съответни длъжностни характеристики.

Пострадалият И. Нусред С. също сключил трудов договор №73/01.05.2008г. и останал на работа в процесното дружество. Договорът му бил да изпълнява  длъжността - „запойчик”, за която, конкретните му трудови задължения били да извършва обработка на детайли, чрез запояване, като тези вменени задължения били посочени и в длъжностна характеристика. Основното трудово задължение на пострадалия С. било свързано с изработването на радиатори с българската пещ за запояване, чрез спояване на детайлите. Процесът на запояване се извършвал в пещ изработена в Р България и въведена в експлоатация през 1986 г., работеща с природен газ. Запалването й се извършвало от пулт за управление, при спазване на определена технологична последователност, като процесът бил описан, като „Технологична инструкция за техника на безопасност на труда при работа на пещ за спичане №83014/25100.08043”, разработена и утвърдена през месец февруари 1986г. при въвеждането й в експлоатация.

Пещта била изработена в България по модел на закупена преди нея френска пещ. Според оригиналната технологична конструкция, затоплянето на пещта се осъществявало от две газови горелки: главна-В и втора допълнителна–С. По време на фазата на увеличение на температурата и двете горелки работели едновременно. Когато пещта достигнела температура на регулиране, главната горелка, която се регулирала чрез клапан, се поставяла на прекъсващ ход, а допълнителната горелка автоматично се изключвала. Времетраенето на повишаване на температурата траело около 1 час. Затоплянето на горелката с непрекъсващ режим А се осъществявало от запалваща свещ, подхранвана от трансформатор. Горелка А била снабдена с устройство за контрол на пламъка. Ако нямало пламък двете горелки се затваряли, чрез мигновено действащо реле и прекъсвало подаването на газ. Запалването на пещта ставало при спазване на определена последователност: отваряне на главния клапан на газ от таблото за газ, включване на главен шалтер, включване на „пуск свещ”, пускане на вентилатор за повторен цикъл, пускане на вентилатор за продухване, поставяне на селекторен ключ в позиция „регулиране”, проверка дали времето за спойка отговаря на желаното и запалване на горелката с постоянен режим. Всички тези действия се извършвали от командното табло. При неправилно запалване следвало да светне индикатор.

Поради неуредени взаимоотношения между „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич и „ЧТК”-АД, газоподаването към „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД, вече част от „Дани–Специал”ЕООД-гр.София било спряно в началото на месец май 2011г.От този момент до 04.03.2013г. пещта не работела, като газоподаването било възстановено на 28.02.2013г., видно от Протокол №31 от същата дата.През този период работниците, включително и И. Нусред С., били основно в неплатен отпуск, като ги викали в завода за различни дейности, когато ръководителя на производството свид.М.И. преценял, че определени работници са му нужни за изпълнение на определена поръчка.

Ежедневната дейност на предприятието се ръководела от свид.М.И., който като ръководител производство и управител на „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД взимал решенията, а управителя на дружеството „майка”– подс.Й. бил уведомяван само за по-големи поръчки. Например за изработването на повече от 10 броя радиатори, когато се налагало да бъдат одобрявани големи първоначални разходи за материали. Принципно поръчките пристигали по електронна поща до „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич или клиентите се свързвали по телефона със свид.М.И., който решавал дали да приеме поръчката и как да организира работата по изпълнението й. Той е вписан, като Управител на „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич и във фирмения регистър. От 26.02.2013г. свид.М.И. излязъл в продължителен отпуск и отпътувал за чужбина – Р Армения. За да го замества по време на отпуска и да ръководи производството пристигнала свид.И.Б.. За командироването на свид.Б., като ръководител производство в „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич била издадена Заповед №58/25.02.2013г. на подс.Й., а с друга Заповед №59/25.02.2013г. й било възложено за срока на отсъствие на свид.М.И. тя да поеме и неговите задължения по провеждане на различните видове инструктаж в завода. Междувременно по електронна поща до „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич се получила поръчка за изработка на 2бр. радиатори от „Балканкар Рекорд”АД-гр.Пловдив. Свидетелката И.Б. работила в „Дани–Специал”ЕООД-гр.София, като изпълнявала длъжността главен счетоводител. След разговор със свид.Б., работниците на които не били изплащани трудови възнаграждения за период над 6 месеца се съгласили да започнат работа, след като получили аванс от по 100 лева.

Последвало възстановяване на газоподаването на 28.02.2013г., но технически преглед и профилактика на пещта, съгласно разпоредбите на  чл.359 ал.1 т.5 от Наредба /ПМС№171/16.07.2004г./ за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ не бил извършен и съгласно разпоредбата на чл.168а ал.3 от Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване/Дв. бр.88/.

На 04.03.2013г. пещта била пусната за тестване. Пострадалият И. С. съобщил за проблем с тавата за вкарване и изкарване на радиатори на свид.П.М.. Заедно установили, че не работи количката за подаване на радиаторни пити, която не влиза в пещта. Свид.М. отстранил проблема, като подменил бутона за подаване и пещта заработила нормално, като теста продължил до около 15.00ч. След което бил съставен протокол за извършеното, който бил подписан от свид.П.М. и от свид.И.Б.. В него бил отразен и проблема с количката за подаване на радиаторни пити, който бил отстранен, както и времетраенето на изпитването.

На 08.03.2013г., сутринта свид.П.Г.П., който разпределял работата на запойчиците, като техен главен майстор-бригадир, събрал работниците на инструктаж-оперативка около 08.00ч. Свид.П. ги инструктирал, разпределил им работата за деня и И.Н. С. се върнал при пещта. Около 08.30ч. свид.П. минал покрай пещта и установил, че тя е запалена и работи. Пострадалият бил застанал до скарата за подаване на радиатори. Свидетелят разменил няколко думи с него и го подминал. Насочил се към компресорното хале и излизайки от там чул силен взрив от посока пещта. Счупили се стъкла и паднала мазилка. Някой извикал на свид.П. да спре централно газта. Чувайки силния идващ от към пещта взрив, натам се насочили и останалите работници от предприятието.

Един от първите пристигнали на място бил свид.М.Ю.Х., който заварил пострадалия сам, лежейки по гръб на около 2-3м. от пещта с отворени очи, със сърдечна и дихателна дейност, но неконтактен. Тялото му се намирало пред горелките, а не на работното му място пред пещта и зад обезопасителната ламарина. Тази ламарина била направена по образец от френската пещ служила за предпазване на човека, който работи пред пещта от огън или взрив. Цялата газова инсталация се намира вляво на пещта, горелките също са отляво, електрическото табло-пулта за управление се намира вдясно, за да са максимално отдалечени, а човека който работи е по средата на пещта. Краката му били към горелките, като част от тялото лежала върху жълтата ограничителна линия, ограждаща пещта. Предназначението на жълтата линия било да ограничава достъпа до част от машините, като очертавала безопасни и опасни зони в цеха и около процесната пещ, както и указвала къде да се движат мотокарите. Част от ламарините на пещта били изкъртени, като някои от тях се намирали върху пострадалия. На главата му,  в дясната част на челото имало струйка кръв, а по гърба на дясната ръка имал леки изгаряния. Свид.Б.Д., свид.И.Н., свид.К.К., свид.В.С., свид.Б.Х., свид.Г.Г.и други, които след взрива се озовали там сложили пострадалия И. С. върху дървена скара и го изнесли навън. Там свид.К.К. опитал да измери пулса на пострадалия, но констатирал, че вече няма такъв. Незабавно бил подаден сигнал на тел.112. Малко по–късно на мястото на произшествието пристигнал екип на ЦСМП, който констатирал настъпила смърт на И.Н. С.

Направен би оглед на местопроизшествието от пристигналите полицейски служители.

Същият ден обектът бил проверен от инспектори от Дирекция „Инспекция по труда”-гр.Добрич, които съставили предписание за множество нарушения на разпоредбите на Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и тези на Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ. бр.102/22.12.2009г./.

От назначените и приети от съда технически и др.експертизи по делото се установило следното:

От заключението на ВЛ по назначената в хода на досъдебното производство и приета по делото съдебно–медицинската експертиза за аутопсия на трупа на И.Н. С. е констатирано, че причина за смъртта на И.Н. С. е тежка гръдна травма–контузия и разкъсване на десен бял дроб и излив на кръв в гръдната кухина. Всички травматични увреждания били резултат от удар с или върху твърди, тъпи предмети.

От заключението на ВЛ по назначената в хода на досъдебното производство и приета по делото комплексна съдебно-техническа експертиза, относно техническата изправност и безопасност, фактическото и документално съответствие с техническите изисквания и определени регламенти в нормативните документи и стандарти, техническите възможности за диагностика на дефекти и неизправности преди момента на настъпване на трудовата злополука е констатирано, че към момента на възникване на взривното разрушение на процесната пещ, тя била технически неизправна и потенциално опасна за експлоатация.

Според вещото лице, моментът на възникване на опасността, чрез експлоатация на пещта е възникнала през 2005г. и хронично се е развивала за период от осем години, като първите три не са били от ползвателя на СПО „Дани Специал”ЕООД-гр.София.

Основен предмет на експертизата била причината за взривното разрушаване на пещта за термична обработка на автомобилни радиатори, работеща с метанова газова инсталация, така също и съответствието между нормативните изисквания за ответните технически лица относно ЗБУТ и длъжности изпълнявани от назначени и определени отговорни лица, за оценка на риск, провеждане на обучение и инструктаж при работа с газови инсталации.

Експертът е приел, че за процесната пещ не била налична необходимата техническа документация за регламентирана и безопасна експлоатация: 1.Обяснителна записка към проекта, 2.Разработени и утвърдени по съответния ред инструкции за експлоатация  и такива за действия при аварийни ситуации, 3.Протоколи от 72ч.проба, 4.Актове касаещи периодични изпитвания и изследвания за техническа неизправност и безопасност, 5.Протоколи относно пожаробезопасност, 6.Утвърден списък на правоспособните лица /обучени и инструктирани/ за работа с конкретно работно оборудване ползващо СПО и др. Той е посочил, че са налице данни за престой/без експлоатация поради липса на газозахранване/ на процесната пещ 2/две/ години, като нерегламентираното и небезопасното пускане в експлоатация е извършено седмица преди злополуката.

Според вещото лице, преди възникване на злополуката, процесната пещ била в състояние на непроверени и недоказани по съответния ред техническа изправност и безопасност, като недоказаната безопасност е в различни аспекти, а преди възникването на злополуката, процесната пещ е била в състояние на фактическа /кумулативна/техническа неизправност и опасна за експлоатация.

Експертът е посочил, че са налице два дефекта-технически неизправности, съществуващи към момента на възникване на злополуката: 1.Дефект-техническа неизправност, касаещ възможностите за запалване по електрически път; 2.Дефект-техническа неизправност, касаещ възможностите за контрол и обратна връзка/защита от изтичане на горим газ/, при възникване на неизправност тип”загасване на пламъка”, след първично запалване и експлоатация.

1.Наличието на първата неизправност била обективното условие предпоставящо използването на други”методи” за запалване на процесната пещ, като поредица от гласни доказателства показвали, че неотстраняването на тази опасна предпоставка, както и несъздаването на ответните инструкции, във времето са утвърдили запалване на пещта по метода” открит пламък с хартия”.

2.Втората техническа неизправност била обективен причинен фактор за безконтролно и опасно изтичане на неизвестен обем горим газ, след изгасяне на пламъка преди възникване на взрива. Тази втора техническа неизправност е в причинно-следствена връзка с възникването на взрива и ответните следствени ударни разрушения, деформации и отломки от пещта. Причинно-следствената верига се финализирала с ударни натоварвания върху работника и ответния особено тежък вредоносен резултат.

3.Преди момента на взрива е възникнала трета техническа неизправност-изгасване на пламъка на горящата горелка.Тази трета техническа неизправност е възниквала при експлоатацията на пещта и преди деня на злополуката, като същата била допустима и инструкционно предвидима за процеса на горене. В основата на изгасването на пламъка е било възникване на неизвестна друга техническа неизправност, която е ирелевантна.

От изложеното становище на вещото лице е видно, че кумулативно съществуващите два дефекта/технически неизправност в процесната пещ/ в запалването и в защитата при изгасването, без съмнение са могли да бъдат разпознати/диагностицирани/, чрез съответните нормативно регламентирани технически прегледи, преди да бъде пусната пещта отново в експлоатация.

 Предвид горните несъответствията са посочени нарушения на няколко нормативни акта:

ЗБУТ/чл.7/, Наредба/ПМС №171/16.07.2004г. за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията,инсталациите и уредите за природен газ, /чл.151, чл.247, чл.248, чл.300, чл.359/,Наредба №7/23.09.1999 год. за „Минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване”,/чл.168а,чл.176,чл.196/,НаредбаIз-2377/15.09.2001г. за „Правилата и нормите за ПАБ при експлоатация на обектите”/чл.55/, и Наредба №РД-07-2/16.12.2008 г. за „Условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд”/чл.1 и чл.2/.

Окончателното заключение на ВЛ е, че непосредствената причина за взрива е образуване на взривна газова концентрация в пещта, като следствие от липса на физическа защита срещу безконтролно изтичане от горелката на природен газ плюс използване на нерегламентиран, опасен метод на запалване на пещта от пострадалото лице.Експертът счита, че между взривното следствие и момента на възникване на тежката трудова злополука без съмнение има пряка причинно-следствена връзка.

От заключението на вещото лице от изготвената и приета от съда Съдебно медицинска експертиза е видно, че причина за смъртта на пострадалия И. С. са нанесените травматични увреждания върху тялото на пострадалия от възникналия взрив на газовото устройство.

От заключението на ВЛ по назначената в хода на досъдебното производство и приета по делото графическа експертиза е констатирано, че изследваните положени подписи под №14, срещу името на И.Н. С. в присъствен лист-инструктаж на „Дани Специал”ЕООД-гр.София от 08.03.2013г. и разположени на и под редовата линия, със син цвят на химикалената паста, за проведен ежедневен инструктаж, както и час на влизане в 7:40ч. и за час на излизане в 15:40ч.  били положен от самия пострадал.

В открито съдебно заседание, съдът е допуснал изготвянето на двойна комплексна съдебно-техническа експертиза, от заключението на която е видно, че взрива причинил смърта на пострадалия И. С. е в пряка причинна връзка с образуването на взривна газова концентрация в процесната пещ, следствие технически неизправна и фактически нефункионираща, конструктивно предвидена и монтирана защита срещу безконтролното изтичане на невъзпламенен природен газ, ведно с използването на нерегламентиран, опасен начин за запалване на пещта от пострадалото лице.

Така изложената фактическа обстановка, както и приетите съдебни експертизи по делото, страните на са направили възражения.

Срещу присъдата на ДОС е подаден протест от ОП-Добрич, с който се възразява относно правните изводи на съда за виновността на подс.Й. и в точност за допуснатите от него нарушения, изразяващи се в бездействие на същия.

Настоящата инстанция счита, че така подадения протест срещу съдебния акт на ДОС е основателен по следните съображения:

 

Основния спорен момент е досежно субективната страна на деянието, а именно виновен ли е подс. Й. като представляващ „Дани специал” ООД - гр.София, поради немарливо изпълнение на занятие да е допуснал смъртта на пострадалия С..

Отговорът на този въпрос е положителен, тъй като съгласно изготвената комплексна съдебно-техническа експертиза: „ .. към момента на възникване на взривното разрушение на процесната пещ, тя е била технически неизправна и потенциално опасна за експлоатация. “

Експертизата е установила два дефекта - технически неизправности, съществуващи към момента на възникване на злополуката, а именно:

1. Дефект - техническа неизправност, касаеща възможностите за запалване по електрически път.

2. Дефект - техническа неизправност, касаещ възможностите за контрол и обратна връзка /защита от изтичане на горим газ/, при възникване на неизправност тип „загасване на пламъка”, след първично запалване и експлоатация.

Втората техническа неизправност е била обективен причинен фактор за безконтролно и опасно изтичане на неизвестен обем горим газ, след изгасяне на пламъка и преди възникване на взрива. Именно тази втора техническа неизправност е била в причинно-следствена връзка с възникването на взрива и ответните следствени ударни разрушения, деформации и отломки от пещта. Причинно-следствената верига се финализирала с ударни натоварвания върху работника и съответния особено тежък вредоносен резултат.

Констатацията на вещото лице била, че кумулативно съществуващите два дефекта /технически неизправност в процесната пещ/ в запалването и в защитата при изгасването, без съмнение са могли да бъдат разпознати /диагностицирани/, чрез съответните нормативно регламентирани технически прегледи, преди да бъде пусната пещта отново в експлоатация. Също така процесното СПО /съоръжение с повишена опасност/, при установено обективно състояние, чрез тези прегледи, идентично с това, което е констатирано в момента на възникване на злополуката, без съмнение не би било допуснато от компетентните органи при редовна експлоатация.

От заключението на двете вещи лица, изготвили комплексна съдебно-техническа експертиза, възложена в съдебно заседание, се установило, че взрива причинил смъртта на пострадалия е в пряка причинна връзка с образуването на взривна газова концентрация в процесната пещ, следствие технически неизправна и фактически нефункионираща, но пък конструктивно предвидена и монтирана защита срещу безконтролното изтичане на невъзпламенен природен газ, ведно с използването на нерегламентиран, опасен начин за запалване на пещта от пострадалото лице.

Изводът, който може да се направи е, че тази неустановена своевременно техническа неизправност на пещта е довела до смъртоносния резултат.

Собственикът на дружеството е лицето, което е следвало да организира и контролира извършването на технически преглед от специалисти на пещта, още повече, че през 2013 год. било взето решение за пускане на газоподаването /същото е било спряно през 2011 год. поради неплащане на сметки/.

Горното е задължение на управителя за организиране на технически преглед и възниква от разпоредбата на: Чл. 247, ал.1, т.1 от Наредба /ПМС№171/16.07.2004г./ за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, чл.248 от същата наредба и чл.359, ал.1, т.1, т.2/а/ и т.6.

Като не е сторил това своевременно, при пускане на газоподаването и заводът е продължавал да извършва дейност, подс. Й. е следвало поне да сведе до знанието на всички служители /чрез заповед, разпореждане и др./, че пещта не е преминала технически преглед и се забранява използването й до второ нареждане.

Подс. Й. ясно е съзнавал, че пещта не е преминала такъв технически преглед в закупуване на завода през 2008 год. Има данни за последен технически преглед през 2000 год., при предходен ползвател на пещта.

Това, че на свид. Б. са били делегирани права на ръководител на производство и същата е инициирала запалване на пещта с оглед поета поръчка, то тя е била командирована съгласно изрична заповед и не е знаела кога пещта е преминала технически преглед, което от своя страна води до извод, че не би могло да й се вмени, немарливо изпълнение на служебни задължения.

Освен това техническият преглед от лицензирани специалисти е платена услуга, чийто разход следва да бъде разрешен или одобрен от управителя на фирмата, както и избора на такива специалисти.

Горепосочените нарушения се изразяват в следното:

На първо място ОС-Добрич е приел, че „безспорно е липсвала добра организация към момента на инцидента в „Радиаторен завод -Маяк“ЕООД,  част от “Дани Специал“ЕООД Добрич, но не би могло да се говори за някакъв тотален хаос и липса на какъвто и да било надзор и контрол от страна на работодателя“. Този извод на съда е в пълно противоречие със събраните по делото доказателства.

 Безспорно е доказано , че в предприятието не е имало контрол, още по-малко ефективен, нарушени са били изисквания за здравословни и безопасни условия на труд по ЗБУТ, липсвало е инструкция за безопасност на здравето и ръководство по нейното прилагане, липсвало е осигурена безопасна и безаварийна експлоатация на процесното съоръжение, на практика не са били провеждани дори формални ежедневни или периодични инструктажи при извършваната дейност, която е представлявала източник на повишена опасност.

 Неоспорим аргумент в тази насока са показанията на разпитаните свидетели - работници в предприятието, които са полагали подписи на присъствен лист за начало и край на работния ден, като проведен инструктаж. Като на дата 08.03.2013 год. пострадалият И.Н. С. е поставил подписа си в графа за час на влизане в 7:40 ч. и час на излизане в 15:40 ч. Като следва да се отбележи, че настъпилият взрив и последвалата смърт на И.Н.С. е около 8.30-9.00 ч.

Предвид това, безспорно са налице допуснатите нарушения, чрез бездействие от страна на подсъдимия Й.Й. по чл.275 ал. 1 от КТ , на чл. 7 ал.1 от ЗБУТ, чл7 ал.З от ЗБУТ, на чл.247,ал.1,т.1 от Наредба /ПМС№171/16.07.2004г./ за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията,  инсталациите и уредите за природен газ на Чл.247, ал.1,т.З, Чл.247, ал.2,т.1, Чл.248, Чл.ЗОО и Чл.359, ал.1, т.1,т.2/а/, и т.6 по отношение на органите на технически надзор за извършване на технически прегледи на съоръженията/първоначални, периодични и когато не са експлоатирани повече от 12 м.

За посочените допуснати нарушения, съдът сочи, че нито едно от тях не е в пряка причинно-следствена връзка с крайния резултат-смъртта на пострадалия И. С. .

 Този извод е неправилен и противоречи на доказателствения материал. По делото безспорно е установено, че подсъдимият фактически е бездействал по отношение на вменените му задължения. От което следва извода, че практическото им неизпълнение е в пряка причинно-следствена връзка с настъпилия вредоносен резултат-смъртта на И. С.. Той не е бил дори формално инструктиран по ЗБУТ, тоест в резултат на бездействието на задълженото лице не е имал нужните знания и умения за съхранение на собственото си здраве, с оглед на спецификата на изпълняваната работа.

Подсъдимият е пренебрегнал в частност императивната разпоредба на чл. Чл. 168а, ал.(З) от Наредба № 7/23.09.1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване/ Дв.бр.88 /.- След реконструкция и други промени в производствените процеси, продължителен период на престой, възникване на извънредни обстоятелства, като природни бедствия, аварии и др., които могат да имат вредни последици за безопасността на работното оборудване, работодателят осигурява извършването на извънредни проверки и при необходимост изпитвания с цел да се гарантира спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа и своевременното откриване и отстраняване на възникнали неизправности. Като е налице нарушение и на чл. 176/същата наредба/и чл. 196./същата наредба/ - Не се допуска работното оборудване да създава рискове от експлозия, свързани както с него, така и с произвежданите, използваните или съхраняваните от него субстанции.

От заключенията на изготвените и приети по делото комплексни технически експертизи е видно, че са налице три технически неизправности. Те сочат, че непосредствената причина за взрива е образуване на взривна газова концентрация в пещта, следствие липса на физическа защита срещу безконтролно изтичане от горелката на природен газ плюс използване на нерегламентиран, опасен метод на запалване на пещта от пострадалото лице. Между взривното следствие и момента на възникване на тежката трудова злополука без съмнение е налице пряка причинно-следствена връзка, според вещото лице.

 Посочените основни причини са нерегламентирано пускане в експлоатация /в противоречие с техническите норми съгласно ЗТИ и редица наредба/ на технически неизправно и потенциално опасно съоръжение с повишена опасност от тип” Промишлена газова инсталация” към пещ за спичане на сърцевини.

Извършване на технологичен процес на спичане на сърцевини за радиатори, с използване на работно оборудване и персонал, в противоречие с използване на работно оборудване и персонал, в противоречие на десетки нормативни изисквания /обучения/ инструктажи /оценка на риск / по ЗБУТ.

Не следва да бъдат приети изводите на съда, че подсъдимият Й.Й. не е знаел за приетата поръчка, за „самоинициатива“ от страна на свидетелката И.Б. да изпълни поръчката, като пусне в експлоатация пещта за спичане на радиаторни пити, нито за възстановеното газоподаване към завода“.

 

Този изводи не почива на наличните доказателства по делото, както следва:

Св.Ив.Г.Б. изпълнявала длъжността- главен счетоводител, в деня на злополуката била командирована в гр.Добрич, за да замества отсъстващия св.М.И.. Показания в тази насока е дала свидетелката Ив.Б. в съдебно заседание от 01.10.2015 год., пред ДОС - “Господин Й. ме изпрати в завода“. Показания в тази насока депозира пред съда и св.Маргарита Желязкова - /протокол от с.з. от 01.10.2015г., л.- 249/. В тази насока са показанията и на св.М.И., с които визира –„дойде В.Б. от София, г-н Й. ***.

Към делото е приложено копие от заповед № 59/25.02.2013год., подписана от управител-Й.Й. за командироване, поради производствена необходимост на св. Й.Б. за периода от 26.02.2013год до 26.03.2013год. В тази заповед в т.2 е посочено, че свидетелката следва да отговаря за контрол по приемане на поръчка от клиенти и изработването им. Тази заповед кореспондира с приложената молба за отпуск на св.М.И. за посечения период от 26.02.2013год до 26.03.2013год.

 Искането за възстановяване на доставка за природен газ за обект радиаторен завод „Маяк“ от „Дани специал“ ЕООД е направено на 28.02.2013 год. от представляващия дружеството, след заплащане на авансова сума за природен газ.

Лицето подписало договора за доставка на природен газ № Р-01-/17.10.2012год. от страна на ,Дани специал“ ЕООД е Й.Б.Й.. След което в констативен протокол от 28.02.2013год. е отразено-възстановяване доставка на природен газ след принудително спиране.

Изводите на ДОС за липсата на правосубектност от страна на подсъдимият са неправилни и изцяло в противоречие с доказателствата по делото.

От изложеното в мотивите на съда не става ясно, защо се приема,че са налице „мануални действия“ от страна на св.И. Б., св.П.М., и свид.П. П., не става ясно, с кои техни действия съдът счита, че дават начало на нов причинно-следствен процес и как тези действия водят до наказателна неотговорност на подсъдимия.

Предвид гореизложеното, настоящата инстанция уважи подадения протест от ОПД, след като отмени присъдата на ДОС, призна за виновен подс.Й.Б.Й. за извършено от него деяние, съставомерно по чл.123 ал.1 от НК и наложи наказание-лишаване от свобда за срок от две години и шест месеца, което на основание чл.66 ал.1 от НК, отложи с изпитателен срок от четири години.

Настоящата инстанция, постанови това, защото допуснатите от подсъдимият Й. нарушения на здравословните и безопасни условия на труд са в пряко причинно-следствена връзка с настъпилия вредоносен резултат.

Съдът счита, че от субективна страна Й.Й. е извършил деянието непредпазливо. Той не е предвижвал, но е могъл и е бил длъжен да предвиди настъпването на вредоносния резултат.

Като „работодател“ на пострадалия И.С., Й. е имал нормативни задължения във връзка с организирането, ръководството и контрола на правно регламентирана дейност, при изпълнението на която е била реализирана трудовата злополука.Тези свои задължения подсъдимият не е изпълнил.

Съдът след като прецени смекчаващите вината обстоятелства-чисто съдебно минало-реабилитиран, добрите характеристични данни за същия и сравнително продължителния период, изминал от извършване на деянието до постановяване на присъдата, наложи наказание малко под средния размер, предвиден в законовата норма за това престъпление, като постанови то да бъде отложено с изпитателен срок от четири годи. Така наложеното наказание по вид и размер би изпълнило целите, предвидени в чл.36 от НК. По същите съображения, съдът не приложи разпоредбата на чл.160 ал.1 от НК, като не наложи наказанията, предвидени в разпоредбата на чл.37 ал.1 т.6 и т.7 от НК.

Съдът се произнесе относно веществените доказателства, като постанови вещите по делото да се върнати на собственика им, след влизане на присъдата в сила.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: