Р Е Ш Е Н И Е

№ 198/12.11.2018 г., град Варна

В  ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, втори състав, на двадесет и втори октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично съдебно заседание в следния състав:

Председател: Росица Тончева

Членове:Десислава Сапунджиева

Мая Нанкинска

при участието на секретаря Петранка Паскалева и на прокурора Вилен Мичев, като разгледа докладваното от съдия Тончева НДВ № 352 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.420 ал.1 вр. чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК. Образувано е по искане на главния прокурор на Република България за възобновяване на наказателно дело №756/2017 година на Районен съд-Добрич, поради допуснати в редовната съдебна фаза съществени нарушения по чл.348 ал.1 т.т.1и 2 от НПК.

В съдебно заседание пред апелативната инстанция прокурор от Апелативна прокуратура-Варна поддържа искането за възобновяване на наказателното дело съобразно подробните му писмени доводи.

Защитник на оправдания В.Т. изразява несъгласие с искането за възобновяваяне. Счита, че същото почива на грешен доказателствен прочит , в резултат на което се прави и невярна оценка за допуснати особено съществени нарушения по чл.348 ал.1 т.т.1 и 2 от НПК в редовното съдебно производство.

Варненският апелативен съд, като съобрази доводите в искането, изразените становища по същото в съдебното заседание и като прецени  материалите по делото, в пределите на правомощията си намери следното:

Искането за възобновяване е процесуално допустимо. Изхожда от лице с активна процесуална легитимация по чл.420 ал.1 от НПК, засяга съдебен акт непроверен по касационен ред, направено е в срока по чл.421 ал.3 от НПК. Разгледано по същество искането е основателно поради наличие на съществено нарушение на чл.348  ал.1 т.2 вр. ал.3 т.1 от НПК.

С присъда №6/19.01.2018 г. по НОХД №756/2017 г. по описа на Районен съд – Добрич, В.Д.Т. е признат за невинен и оправдан по обвинение за престъпление по чл.343б ал.2 от НК, което твърди, че на 11.12.2016 година в гр.Добрич, Т. управлявал МПС – л.а.“Мерцедес“ с ДК№ТХ 5168 ХР с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда – 0.67 на хиляда, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №1782/2014 година за деяние по чл.343б ал.1 от НК.

С решение №19/03.04.2018 година по ВНОХД №70/2018 година, състав на Окръжен съд-Добрич е потвърдил присъдата на районния съд. Именно в решението на окръжния съд се открива основанието по чл.348 ал.1 т.2 от НПК за възобновяване на наказателното дело.

Накратко, обвинителният акт на първостепенната прокуратура е инкриминирала няколко съществени обстоятелства по обвинението срещу В.Т.. Става въпрос за времето на управление на МПС от негова страна – на 11.12.2016 година в 09.45 часа, извършената му проверка с дрегер в 09.56 часа, фактът на лъхане на алкохол и резултат от техническото изследване за наличие на 0.8 промила алкохол в кръвта на водача, моментът на вземане на кръвна проба и заявлението на  оправдания, че е употребил 300 грама водка на 10.12.2016 година до 23.00 часа, както и резултатите на две СХЕ, довели до инкриминиране на престъпление по чл.343б ал.2 от НК при концентрация на алкохол от 0.67 промила.

Предметът на доказване по делото се е усложнил, след като защитник на обвиненото лице е представил пред първостепенния съд писмено доказателство (л.22 от НОХД), установяващо че след  кръводаряване на 18.04.2017 година, при Т. бил диагностициран  хроничен хепатит В. Писменото доказателство сочи също, че и родителите на лицето боледували от жълтеница.

Резонно новото фактическо обстоятелство е довело до експертното му разясняване чрез СМЕ (л.36 от НОХД). Така станало ясно, че при хроничен хепатит В окислението на алкохола става по-бавно, като липсват обективни критерии за оценка степента на забавяне. Базирайки се на периода от преустановяване приема на алкохол на 10.12.2016 година в 22.00 часа до вземането на кръв на 11.12.2016 година в 10.45 часа, вещото лице е счело, че за изминалите часове би следвало да се оксидират 1.8-1.9 промила алкохол, т.е. при изследване на кръвта би трябвало да има остатъчни стойности на неокислен етилов алкохол от порядъка на 0.5-0.6 промила.

Всичко изложено до тук е поставило редовните съдилища пред задължението да изяснят по надлежен доказателствен път обстоятелства от значение за обективната и субективна съставомерност на престъплението – от кога датира заболяването на В.Т., знаел ли е за него към инкриминираната дата и за забавеното окисление на употребения алкохол.  Възможни способи в тази насока са провеждане на разпит на издателите на медицинските документи (става въпрос за приложените направления на листи 22 и 23 в НОХД №756), събиране на други относими медицински документи (личен картон на лицето, изследвания при работодатели) и при нужда прилагане на способа по чл.144 от НПК. 

В нарушение на принципите по чл.13, чл.14, чл.107 ал.2 и ал.5 и чл.303 ал.1 от НПК първостепенният и второстепенният съд са пристъпили към директното оправдаване на дееца, стъпвайки на предположение, че Т. не е знаел за заболяването си (л.6 и л.7 от първоинстанционните мотиви,  л.3 и л.4 от въззивното решение). Решението на съдилищата по въпросите по чл.301 ал.1 т.т.1 и 2 от НПК е прибързано. Принципът in dubio pro reo се прилага при извършване на съответно разследване за отстраняване на всяко съмнение, като едва след това може да се пристъпи към правоприлагане по чл.304 от НПК, т.к. обвинението не е доказано по несъмнен начин (в тази насока ППлВС 6-1978 изменено с ППлВС 7-1987, Р 116-1990-2 н.о., Р 228-1995-ВК и др.).

Искането на главния прокурор на Република България въвежда и доводи за съществено нарушение по чл.348 ал.1 т.1 от НПК. Прочитът им  обаче сочи на относимост към касационното основание по чл.348 ал.1 т.2 от НПК, по което съдебният състав взе отношение чрез изложените по-горе съображения.

Констатираните съществени процесуални нарушения изпълват съдържанието на касационното основание по чл. 348 ал. 1 т. 2 във вр. с ал. 3 т. 1 от НПК, поради което искането за възобновяване на производството следва да бъде уважено, а делото върнато за ново разглеждане от въззивната инстанция. При новото разглеждане на делото следва да отстранят допуснатите нарушения, включително и чрез провеждане на допълнителни съдебно-следствени действия.

    Водим от горните съображения и на основание чл.425 ал.1 т.1 от НПК, съставът на Варненският апелативен съд   

РЕШИ:

ВЪЗОБНОВЯВА наказателно производство по НОХД №756/2017 година.

ОТМЕНЯ решение №19/03.04.2018 година по ВНОХД №70/2018 година, постановено от Окръжен съд-Добрич.

ВРЪЩА делото на същия съд, за ново разглеждане от стадия по допускане на доказателствата, при което да се изпълнят указанията по приложението на процесуалния закон.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: