Р Е Ш Е Н И Е

 

80

 

10.06.2014г.

гр. Варна

 

Варненският Апелативен съд  - Наказателно отделение, на пети юни, година две хиляди и четиринадесета, в открито заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ЖИВКА ДЕНЕВА

                             АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

 

при секретаря С.Д.

в присъствието на прокурора Иван Тодоров

като разгледа докладваното от съдия  Денева ВЧНД № 356 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.452 ал.3 от НПК

 

С протоколно определение в публично заседание на 28.06.2013г. по ЧНД №232/2013г. състав на Шуменския окръжен съд е заменил остатъка от наложеното с определение по НОХД № 1672/2012г. по описа на Районен съд – Шумен наказание „ПРОБАЦИЯ” на осъденото лице Й.А.И. с наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 1/един/месец и 28/двадесет и осем/ дни, което на основание чл.66 от НК отложил с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Определението е обжалвано от служебния защитник на осъд. И. – адв. Д. – ШАК,  с оплакване за допуснати процесуални нарушения и доводи в тази насока. Молбата е за отмяна на атакувания съдебен акт, а алтернативно да бъде оставено без уважение предложението на Председателя на пробационен съвет - Шумен.

 

В с.з. пред ВАС жалбоподателят не се явява и не се представлява от адв. Д. /поради влошено здравословно състояние, документирано с болничен лист/. С оглед на това и на осн. чл.94 ал.3 вр. ал.1 т.8 от НПК съдът назначи служебен защитник на осъд. И. – адв. Сиромашков – ВАК.

Явява се представител на пробационен съвет – гр. Шумен – М.Славчева.

Пр. представител на осъд. И. поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Представителят на държавното обвинение предлага определението на ШОС да бъде отменено, поради допуснати пр. нарушения.

Представителят на пробационен съвет – гр. Шумен счита, че не са допуснати визираните нарушения и моли определението на съда да бъде потвърдено.

 

Варненският апелативен съд, за да се произнесе взе предвид  следното:

На първо място настоящата инстанция констатира, че определението на ШОС е правилно и не са допуснати процесуалните нарушения, визирани от жалбоподателя. Към датата на съдебното заседание на ШОС - 28.06.2013г. осъд. И. е бил редовно призован, т.к. на 06.06.2013г. призовката за осъд. лице е връчена лично на съпругата му – А.Ангелова. Последната не е посочила, че към този момент осъд. се е намирал в затвора в гр. София, което обстоятелство се установява за един по – късен етап към дата 20.09.2013г. / видно от протокол на ВАС от същата дата/.

С оглед на редовното призоваване на осъденото лице и неявяването му без да посочи уважителна причина за това, при спазване на процедурата по 254 ал. 4 от НПК, ШОС резонно е дал ход на делото и е разгледал по същество предложението на Председателя на Пробационен съвет – гр. Шумен за замяна на наложено наказание на осъд.  Й.А.И..

 

По същество на жалбата, ВАС констатира следното:

Жалб. И. е осъден с  определение по НОХД № 1672/2012г. по описа на Районен съд – Шумен за извършено престъпление, като му било наложено наказание „пробация” със следните пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца, както и “безвъзмезден труд в полза на обществото” - 100 часа за период от една година. Поради неизпълнение на наложените пробационни мерки без уважителни причини, Пробационен съвет - гр. Шумен изготвил предложение за замяна на наказанието ”пробация” с лишаване от свобода”.

От събраните доказателства в първоинстационното производство  било установено, че осъд. И. не е изпълнявал пробационните мерки задължителните „периодични срещи с пробационен служител”, „задължителната регистрация по настоящ адрес” /като съдът е констатирал поставени подписи, но с прекъсване/,  а мярката „безвъзмездният труд в полза на обществото”, не била изпълнявана изобщо.

ВАС констатира, че от влизане на съд. акт в сила до постановяване на прот. определение на ШОС липсват данни относно извинително за осъдения неизпълнение на остатъка от пробационните мерки.

Доводите на защитата изложени в жалбата, сочещи, като причина за неизпълнението, че не е разбирал какво следва от нарушаването на пробационните мерки /поради неграмотност/, са напълно неоснователни.  С осъденото лице са осъществявани множество контакти от пробационен служител във връзка с изпълнение на наказанието и за съда няма спор, че е той е бил наясно, какво е следвало да прави, както и какви са последствията при неспазването на наложените мерки. От друга страна неявяването на осъд. нито пред първата, нито пред въззивната инстанция е още едно доказателство за това, че той умишлено игнорира проблема и че не желае да изпълнява наложените му пробационни мерки. Не са представени доказателства пред съда, които да опровергават приложените към делото материали. Неизпълнението на мерките е наложило изготвяне на предложение от Пробационния съвет - гр. Щумен, във връзка с което е постановено обжалваното определение.

Същото е законосъобразно и справедливо и не са налице основания за изменението му. Очевидно наказанието „пробация” явно не може да  подейства възпитателно на осъд. И. и поради тази причина не е възможно и да се реализират целите на наказанието по смисъла на чл. 36 от НК. Така определения размер от 1 /един/ месец и 28/двадесет и осем/ дни „лишаване от свобода”, отложено на осн. чл.66 от НК с изпитателен срок от три години е минимален и ще има достатъчно възпиращ и поправителен  ефект спрямо осъдения И..

Поради изложеното жалбата се явява неоснователна, а обжалваното определение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено, с оглед на което и на основание чл.345 от НПК Варненският апелативен съд,

 

             

           

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение на Шуменски окръжен съд, постановено в публично заседание на 28.06.2013г. по ЧНД №232/2013г. по описа на същия съд.

 

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                   Членове: 1.                         2.