Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

55

 

Варна, 31.03.2015 година

 

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесет и втори Януари,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                                                         АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 356 по описа за 2014 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 91 от 16.10.2014 година по НДОХ № 954/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият И.Б.Д.,ЕГН  **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 16.05.2014 година в град Варна,без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество:марихуана с общо нетно тегло 1,64 грама,от което както следва:0.50 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,65%,0,47 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 7,9 %,0,35 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,2 %,0,24 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6,6 %, 0,08 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6,5 %,всичко на обща стойност 9,84 лева/девет лева и осемдесет и четири стотинки/,с цел разпространение и на 16.05.2014 година в град Варна разпространил на К. С. Б. високорисково наркотично вещество - марихуана с общо нетно тегло 0.50 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,65%,на стойност 3.00 /три/ лева  и на основание член 354а алинея 1 от НК във  връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДВЕ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно при СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

Със същата Присъда :

 - На основание член 59 алинея 1 от НК е било зачетено времето,през което подсъдимият Д. е бил задържан по настоящото наказателно производство,считано от 16.05.2014 година до влизане на присъдата в сила;

- На основание член 68 алинея 1 от НК е било приведено в изпълнение наказанието,наложено на подсъдимия Д. по НОХД № 283/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,а именно:ЕДНА ГОДИНА"Лишаване от свобода",което да бъде изтърпяно при СТРОГ РЕЖИМ в затвор;

- Подсъдимият И.Б.Д. е бил осъден да заплати  направените по делото разноски в размер на 208,34 лева по сметка на ОД на МВР-Варна и 60,00 лева по сметка на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в полза на държавния бюджет;к

- Както и съдът се е произнесъл по веществените доказателства по делото.

Недоволен от така постановената Присъда е останал прокурор от ВАРНЕНСКАТА АКРЙЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е  като явно несправедлива и на основание член 319,член 320,член 334 точка 3 и член 337 алинея 2 точка 1 от НПК се предлага да бъде изменена Присъдата като бъде увеличен размера на наложеното на подсъдимия И.Б.Д. наказание"Лиш6аване от свобода",този размер да бъде определен към средния,предвиден в закона и което наказание следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим в затвор,а така също и да бъде наложено кумулативно предвиденото наказание"Глоба"към средния размер.

Недоволен от така постановената Присъда е останал и подсъдимият И.Б.Д.,обжалвал я е със саморъчно написана жалба по съображения,че същата е неоснователна,а обвинението останало недоказано;желае извършването на тристранна експертиза на намерената у него марихуана,като иска делото му да бъде гледано на втора инстанция.

Недоволна от така постановената Присъда е останала и адвокат П.К.И.-*** и като защитник на подсъдимия И.Б.Д. я е обжалвала,като необоснована,тъй като приетите за установени фактически положения,приети за установени от съда,не се подкрепят от събраните по делото доказателства.На основание член 319,член 320,член 334 точка 2,член 336 алинея 1 точка 3 от НПК се моли за отмяна на Присъдата и постановена нова такава,с която подсъдимият И.Б.Д. да бъде оправдан,тъй като не е осъществил състава на член 354а алинея 1 от НК.

Няколко дни преди съдебното заседание на 22.02.2015 година,а именно:на 16.01.2015 година по делото е постъпило писмено допълнително изложение против Присъдата по НДОХ № 954/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,изготвено от адвокат Д.М.-***,като защитник на подсъдимия И.Б.Д..След подробно развити съображения,на основание член 334 точка 2 от НПК във връзка с член 336 алинея 1 точка 3 от НПК се моли да бъде постановено Решение,с което да бъде отменена Присъда № 91 ОТ 16.10.2014 година по НДОХ № 954/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и бъде постановена нова такава,с която да бъде оправдан подсъдимия Д.,като се приеме,че не е бил осъществен състава на член 354а алинея 1 от НПК.

В съдебно заседание на 22.01.2015 година,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че поддържа подадения протест от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА както по отношение на пропуснатото и неналожено кумулативно наказание"Глоба"по отношение на подсъдимия Д.,така и относно размера на наложеното наказание"Лишаване от свобода",като се иска увеличаване на размера на последното наказание над минимума,предвиден в закона.По отношение жалбата на защитата на подсъдимия Д.:излага съображения,че същата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

Защитата жалбоподателя и подсъдим И.Б.Д. поддържа изцяло депозираната жалба и допълнителните изложения към тях,като се излагат подробни съображения в тази насока относно обосноваността на Присъдата.На основание член 336 алинея 1 точка 1 от НПК се иска отмяна на Присъдата и постановяване на нова такава,с която подсъдимият Д. да бъде признат за невинен и оправдан по така възведеното му обвинение за извършено от него престъпление по член 354а алинея 1 от НПК.При условията на алтернативност,ако се приеме,че при постановяване на Присъдата са били допуснати съществени процесионални нарушения,ограничили правата на подсъдимия Д.,при условията на член 335 алинея 1 точка 1 от НПК във връзка с член 334 точка 1 от НПК се иска отмяна на Присъдата и връщане на делото за ново разглеждане.

Същевременно се излагат и съображения,че ако бъде приет за основателен протеста на ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,същият се явява частично основателен по отношение на неналоженото наказание"Глоба".Същевременно се излагат съображения,че са неоснователни оплакванията за заниженост на наложеното наказание"Лишаване от свобода",тъй като първоинстанционният съд е наложил това наказание в размер,какъвто е бил поискан в хода на съдебните прения по делото.

Подсъдимият Д. заявява,че подкрепя всичко казано от двамата му адвокати и че няма какво друго да допълни в своя защита.

И след изслушването на аргументите на защитата на подсъдимия Д. представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата се явява неоснователна,а постановения от първоинстанционния съд съдебен акт е законосъобразен и обоснован,като се излагат подробни съображения в тази насока.

В последната си дума подсъдимият И.Д. иска от съда оправдателна Присъда по така повдигнатото му обвинение.Моли да се вземе под внимание и факта,че след смъртта на баща му е останал единствения човек,който да се грижи за близките си.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в Протеста на прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА;саморъчно написаната жалба на подсъдимия И.Б.Д.,жалбата на защитата на подсъдимия Д.,допълнителното писмено изложение на адвокат Д.М.-***,като защитник на подсъдимия Д.;становищата на страните по делото;становището на подсъдимия Д. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Както протеста на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и жалбите на подсъдимия И.Б.Д. и защитата му са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

В ОД на МВР – Варна,група"Наркотици” през месец Май 2014 година била получена оперативна информация,че подсъдимият Д. продавал наркотично вещество:марихуана от дома си.

За да проверят сигнала,на 16.05.2014 година полицейските служители-свидетелите : А. и .К. предприели действия по наблюдение на адреса,на който живеел подсъдимия Д. ***.Наблюдавали входа на блока около 20 минути,през което време във входа влязла възрастна жена;мъж,който си поправял лекия автомобил,влизал и излизал от входа няколкократно;излязло и дете,което отивало на училище.

В 14.38 часа на 16.05.2014 година свидетелят К. Б., който бил студент V курс дентална медицина,се обадил на мобилния телефон,използван от подсъдимия Д. и поискал да закупи марихуана за една цигара.Свидетелят Б. купувал периодично по един - два пъти месечно марихуана за по една цигара от Д.,като винаги заплащал за нея сума от 10,00 лева.Свидетелят Б. винаги предварително се обаждал по телефона, а щом приближал адреса,на който живеел подсъдимия Д.,му прозвънявал отново,като сигнал кога последният да слезе пред входа на блока и да се срещнат.

Свидетелите А. и .К. забелязали,че свидетелят Б. носел кашонче,което оставил на земята,застанал пред входа на блока и започнал да чака,а в ръцете си държал мобилен телефон. Бил нервен, суетял се, сновял напред-назад около 5 минути,което навело свидетелите А. и .К. на предположението,че свидетелят Б. е потенциален купувач на наркотично вещество.

Подсъдимият Д. се появил от вътрешността на входа и отворил входната врата.Тогава двамата със свидетеля Б. се здрависали и влезли във входа на блока.

От мястото,където се намирали свидетелите К. и А.,нямали възможност да видят какво се случва вътре във входа по време на срещата между Д. и Б..

А вътре във входа свидетелят Б. дал на подсъдимия Д. банкнота с номинал от 20,00 лева,а последният му дал пакетче с трева-марихуана и му върнал ресто от 10,00 лева.След това свидетелят Б. излязъл от входа,а непосредствено след него излязъл и подсъдимия Д..

Свидетелят Б. тръгнал към близкото кръстовище и на улица"Георги Раковски"бил спрян за проверка от свидетеля К., който тръгнал след него.При извършената проверка К. установил,че в джоба си Б. носел кутия с цигари,между които имало и пакетче с тревна маса,за която предположил,че е марихуана предвид специфичната й миризма и вида й.От разговора със свидетеля Б., полицейският служител разбрал,че последният е купил марихуаната от момче,което се казва И..Свидетелят Б. дори предложил да заведе полицейския служител до мястото,където малко преди това се бил срещнал с И..Свидетелят Б. бил много разстроен и през цялото време плачел,като обяснил, че се притеснява за образованието си,че му е било напрегнато около сесията и т.н.

В същото време другият полицейски служител:свидетелят А. настигнал в градинката срещу входа на блока,в който живеел подсъдимия Д.,легитимирал му се,при което последният изхвърлил на земята саморъчно свитата цигара,която държал.Свидетелят А. го попитал какво е изхвърлил и тогава подсъдимият Д. обяснил,че това било цигара марихуана и я е изхвърлил защото се уплашил.

Полицейските служители:свидетелите А. и .К. провели помежду си телефонен разговор,в който се информирали един друг за установеното при проверката на двете лица,след което повикали дежурния разследващ полицай от ОД на МВР – Варна.

Чакайки да започнат действията по разследване,свидетелят А. разговарял с подсъдимия Д. и последният му казал,че не купувал марихуана в големи количества,тъй като имал условна присъда,но имал малко количество в избеното помещение и една главичка в апартамента и изразил женалие да ги предаде доброволно.

Изхвърлената от Д. цигара била иззета при извършения оглед на местопроизшествието - градинка,разположена срещу блок 26 на улица"Ангел Кънчев" в град Варна.

С протокол от 16.05.2014 година свидетелят Б. доброволно предал закупената от него цигара марихуана,като в протокола за доброволно предаване написал:"Това е марихуаната,която купих от И. днес.Тя е за една цигара”.

С протокол от 16.05.2014 година в апартамент № 72 на улица"Ангел Кънчев",№ 26,етаж 7 в град Варна подсъдимият Д. доброволно предал на разследващия полицай едно топче суха зелена тревиста маса и мобилен телефон"Нокия".В избеното помещение на блока с протокол от същата дата доброволно предал сгъната рекламна брошура, съдържаща суха зелена тревиста маса и прозрачно полиетиленово пликче със самозалепваща се лента,съдържащо суха зелена тревиста маса.

От заключението на изготвената физико-химическа експертиза е било установено,че предадената от свидетеля Б. зелена тревиста маса представлява високорисково наркотично вещество:марихуана с нетно тегло 0.50 грама и със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5.65 %.Тревистата маса,предадена от подсъдимия Д. с протоколи за доброволно предаване и саморъчно свитата цигара,иззета с протокол за оглед на местопроизшествие също представляват високорисково наркотично вещество марихуана както следва:0.35 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.2 %,0.24 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6.6 %,0.08 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6.5 % и 0.47 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 7.9 %.

Съгласно приложение № 2 към Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 година левовата равностойност на 1 грам марихуана е 6 лева.

От заключението на назначената СПЕ е било установено,че подсъдимият Д. не страда от психично заболяване или зависимост към психоактивни вещества.При него е била налице вредна употреба на марихуана-Към момента на извършване на деянието е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Гореописаната фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен и категоричен начин след подробен,задълбочен и комплексен анализ на събраните по делото писмени,гласни и веществени доказателства.

Обсъждайки събраните както на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие доказателства по делото,първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е приел съществуването на две групи обстоятелства по делото,предмет на доказване,а именно:спорни и безспорни такива.

Приетите от първоинстанционния съд безспорни обстоятелства са във връзка с :

- Държаното от подсъдимия Д. високорисково  наркотично вещество-марихуана:0.35 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.2 %;0.24 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6.6 %;0.08 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6.5% и 0.47 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 7.9 %.,както и че:

- Подсъдимият Д. не е оспорвал обстоятелството,че е владял наркотичното вещество до момента на предаването,респективно:до изземването му.

Горните обстоятелства са били установени по безсъмнен,безспорен и категоричен начин както от обясненията на подсъдимия Д.,а така също и от : показанията на свидетелите А. и .К.,протоколите за извършване на съответните процесуални действия,а именно:за доброволно предаване и за оглед,както и от писменото заключение по физико-химическата експертиза,прочетено на основание член 282 алинея 1 от НПК от в съдебно заседание на 02.10.2014 година,поддържано от вещото лице,неоспорено от страните и което заключение е било прието и приобщено към материалите по делото от първоинстанционния съд.

Спорните обстоятелства по делото,приети от първоинстанционния съд като такива,са били свързани с :

- Продажбата на една цигара марихуана 0,50 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5.65% от подсъдимия Д. на свидетеля Б.,както и,че:

- Намерените количества марихуана в апартамента,обитаван от подсъдимия Д.,както и в избеното помещение,не са били за разпространение,а за лична употреба от последния.

1.Законосъобразни и обосновани са направените изводи от първоинстанционния съд,че свидетелят Б. на  16.05.2014 година е закупил от подсъдимия Д. марихуана 0,50 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5.65%.

Подробно и последователно са били обсъдени от първоинстанционния съд показанията на свидетеля Б.,депозирани както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.

Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е кредитирал показанията на свидетеля Б.,дадени във фазата на досъдебното производство относно обстоятествата,че:

Той е знаел,че подсъдимия Д. продава марихуана,като в продължение на около половин година периодично си е купувал от него марихуана.Именно за да купи марихуана за една цигара,той се е срещнал с подсъдимия Д. и на инкриминираната дата-16.05.2014 година.

При разпита му на досъдебното производство е обяснил начина,по който по принцип се свързвал с подсъдимия Д.,когато желае да си купи марихуана.Разказал е,че на инкриминираната дата отново се е обадил на подсъдимия и са се уговорили за продажбата.Този разговор е бил фиксиран като час на провеждане и времетраене от справка за проведените на 16.05.2014 година разговори,изготвена от"Космо България Мобайл”ЕАД-София,изх.№ 11736/02.06.2014 година относно мобилен номер 0892976650,собственост на подсъдимия Д..

На досъдебното производсство свидетелят Б. е депозирал показания,че е дал на подсъдимия Д. банкнота от 20,00 лева за марихуаната,а последният му е върнал ресто от 10,00 лева.Тези негови показания са били подкрепени от протокола за личен обиск на подсъдимия Д. от 16.05.2014 година,като е било установено, че при извършения обиск на Д. у него са били намерени парични знаци,между които и банкнота от 20,00 лева.

Показанията на свидетеля Б., дадени в хода на досъдебното производство и то в деня на извършване на престъплението на 16.05.2014 година са в пълен унисон с показанията на двамата полицейски служители-свидетелите:А. и .К.,които показания пък от своя страна са пълни,последователни,взаимно допълващи се и са останали непроменени както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е кредитирал посочените по-горе гласни доказателства,като последователни,логични,добросъвестни и взаимно допълващи се.

Не на последно мястко първоинстанционният съд е направил своите изводи,че свидетелят Б. доброволно е предал притежаваната от него марихуана,като саморъчно е записал в протокола за доброводно предаване, че я е купил от И. в деня на предаването й-16.05.2014 година.

Обсъждайки показанията на свидетеля Б.,дадени в рамките на съдебното следствие,първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че тези му показания са били лишени от всякаква логика и абсурдни;изолирани;противоречащи изцяло с показанията му,дадени на досъдебното производство;противоречащи с показанията на свидетелите А. и .К.;противоречащи и на протоколите за доброволно предаване и за личен обиск на подсъдимия Д. и също така законосъобразно и обосновано не ги е кредитирал.

Независимо от противоречивите и объркани показания на свидетеля Б.,депозирани във фазата на досъдебното следствие във връзка с обстоятелствата:дали е познавал и от кога и по какъв повод от преди датата на инкриминацията подсъдимия Д.;по какъв повод му се е обадил и са си уговорили среща на датата на инкриминацията-16.05.2014 година/дали за закупуване на марихуана или по повод конзола плейстейшън/,при предявяването му в с.з.на 02.10.2014 година протокол за доброволно предаване от 16.05.2014 година/в който саморъчно е написано:"Това е марихуаната,която купих от И. днес.Тя е за една цигара."и подписа на предал той отговаря дословно:"Не мога да отговоря на въпроса дали подписа е мой.Почерка от горе е моя,значи и подписа е моя. Аз не прочетох какво подписвам".Следва да се отбележи обаче,че в това съдебно заседание свидетелят Б. не дава никакви обяснения защо саморъчно е написал тези обяснения,дали някой му ги е продиктувал или не,дали някой му е оказал някакво въздействие или не.Нелогични и непоследователни са показанията му в тази насока,а именно:След като сам и саморъчно е написал от кого е купил марихуаната и защо,да не прочете написаното от самия него.

2.Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че са нелогични и неподкрепени с доказателства обясненията на подсъдимия Д.,че намереното у него наркотично вещество-марихуана е за лични нужди,тъй като:ако това наркотично вещество е било за лична употреба,то е нямало да бъде разпределено на различни места из жилището и в избеното помещение

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че употребата и продажбата на наркотични вещества от подсъдимия Д. е станало негов начин на живот,тъй като:освен за себе си той е купувал и препродавал малки количества наркотичното вещество-марихуана на други лица.Последното обстоятелство е било установено,както частично от неговите обяснения в рамките на досъдебното производство и в обясненията му пред първоинстанционния съд в съдебно заседание на 16.10.2014 година,така и от показанията на разпитаните по делото свидетели:К. и А.,,а така също и от показанията на свидетеля Б.,депозирани в рамките на досъдебното производство,както и от изисканите от съда и приложени към материалите по делото:Заповед за задържане на лице и протокол за личен обиск на подсъдимия Д. от 16.05.2014 година.От последния протокол е било установено,че при извършения обиск на Д.,у него са били намерени парични знаци,между които и банкнота от 20 лева,която той е получил от свидетеля Б. при продажбата на марихуана с нетно тегло 0.50 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5.65%.

Обсъждайки подробно показанията на свидетелите:Г.Д. и К.К./показанията на последния свидетел,депозирани в рамките на досъдебното производство,в съдебно заседание на16.10.2014 година са били четени от съда при условията на член 281 алинея 1 точка 4,предложение първо от НПК,като страните не са възразили и са дали съгласие за прочитането им/,законосъобразно и обосновано е стигнал до извода,че не следва да бъдат кредитирани,тъй като:Техните показания не са показания на очевидци както при продажбата на марихуана от подсъдимия Д. на свидетеля Б.,така и при изземването на една цигара с марихуана от подсъдимия Д.,а така също и с открИ.ето на марихуана в жилището,ползувано от подсъдимия Д.,както и от избеното помещение-Техните показания са били в противоречие с показанията на свидетелите К. и А. относно обстоятелствата,свързани със задържането поотделно на свидетеля Б. и на подсъдимия Д.,както и намерената в тях марихуана.Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че показанията им са били пристрастни:свидетелката Д.  е била в интимни отношения с подсъдимия Д.,а свидетелят К. е бил негов приятел.Но и от показанията на свидетелката Г.Д. във фазата на съдебното следствие-с.з.от 02.10.2014 година индиректно се установява обстоятелството,че подсъдимия Д. е употребявал наркотици:"…Вече знам,че употребява наркотици,доскоро не знаех.От първо РПУ ми казаха,че употребява наркотици,след това говорих с него и той не е отричал…".

Въззивната апелативна инстанция възприема напълно изводите на първоинстанционния съд относно обстоятоятелството,че не следва да бъдат кредитирани показанията на свидетелите Д. и К. освен по гореизложените съображения,а така също и по съображения че:Тези двама свидетели не са били преки очевидци на станалото,а показанията на свидетелката Д. са и непоследователни и вътрешно противоречиви.Тя е променяла показанията си с оглед защитните тези на подсъдимия Д. и това е довело и до четене на показанията й,депозирани в рамките на досъдебното производство,в съдебно заседание на 02.10.2014 година при условията на член 281 алинея 4 във връзка с алинея 1 точка 1 от НПК.

С оглед гореизложеното,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и в синхрон със събраните по делото гласни и писмени доказателства.

Представените от защитата на подсъдимия И.Б.Д. и приети и приложени в с.з.от 22.01.2015 година писмени доказателства по делото,а именно:надлежно заварени копия от епикриза за лицето С.М.А.,препис-извлечение от акт за смърт и съобщение за смъртта на лицето Б. И.ОВ Д. не дават никакво основание за промяна на изводите на въззивната апелативна инстанция във връзка с установената фактическа обстановка,но биха имали основание във връзка с наказанията на подсъдимия Д..

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че подсъдимият И.Б.Д. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 354а алинея 1 от НПК,като:На 16.05.2014 година в град Варна,без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество:марихуана с общо нетно тегло 1,64 грама,от които както следва : 0.50 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,65%,0,47 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 7,9 %,,0,35 грача със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,2 %,0,24 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6,6 %,0,08 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6,5 %,всичко на обща стойност 9,84 лева,с цел разпространение и на 16.05.2014 година в град Варна разпространил на свидетеля К. С. Б. високорисково наркотично вещество- марихуана с общо нетно тегло 0.50 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,65%, на стойност 3.00 лева.

От доказателствата по делото по безсъмнен и категоричен начин е установено,че подсъдимият Д. е осъществил две от изпълнителните деяния на престъплението по член 354а алинея 1 от НПК,а именно:

- Без надлежно разрешение държал наркотично вещество:марихуана с цел разпространение,както и:

- без надлежно разрешение и разпространил част от това наркотично вещество.марихуана-чрез продажбата му на свидетеля Б.

Престъплението е било извършено от подсъдимия Д. при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

По : първоначалната жалба на адвокат П.К.И.-***,като защитник на подсъдимия И.Б.Д. ; саморъчно написаната жалба от подсъдимия И.Б.Д. и по допълнителното писмено изложение към първоначалната жалба от адвокат Д.М.-***, като защитник на подсъдимия И.Б.Д. :

- Общото оплакване както в двете жалби,така и в допълнителното писмено изложение към жалбата от адвокат Д.М. е във връзка с обстоятелството,че първоинстанционният съд незаконосъобразно и необосновано не е кредитирал показанията на свидетеля Б.,депозирани пред съда,а именно:Че в съдебно заседание този свидетел няколкократно е заявил,че не бил купувал марихуана от подсъдимия Д.,както и че по намереното у свидетеля пакетче с марихуана е нямало отпечатъци от подсъдимия Д. :

Подробно бяха обсъдени по-горе събраните по делото гласни доказателства и в частност:показанията на свидетеля К. С. Б..Както първоинстанционният съд,така и въззивната апелативна инстанция са направили констатациите си,че има съществени противоречия в показанията на този свидетел,депозирани в рамките на досъдебното производство с показанията му,депозирани във фазата на съдебното следствие.Законосъобразно и обосновано в с.з.от 02.10.2014 година,при условията на член 281 алинея 4 във връзка с алинея 1 точка 1 от НПК,са били четени показанията на свидетеля К. С. Б.,дадени в рамките на досъдебното производство на 16.05.2014 година/листи 4 и 5 от това досъдебно производство/,като след прочитането им свидетелят депозира противоречиви показания:От една страна-че разказаното тогава от него и написаното,не се било случило така.Обяснява,че бил казал тези неща,защото усетил натиск от полицаите,без да конкретизира дали е имало реален натиск и от кого.И буквално в следващото си изречение заявява:"…Аз не съм казвал на полицаите,че не съм купувал от Иван.Щом е написано,значи съм го казал,но реално не е било така…".

А след като са били налице депозирани противоречиви показания на свидетеля К. С. Б. в рамките на досъдебното производство и в рамките на съдебното следствие,задължение на съда е да направи своите изводи кои показания на свидетеля Б. следва да бъдат кредитирани и защо,както и кои показания не следва да бъдат кредитирани и защо.Тъкмо тези свои задължения е изпълнил както първоинстанционния съд,така и въззивната апелативна инстанция,а именно:Че следва да бъдат кредитирани показанията на свидетеля Б.,депозирани в рамките на досъдебното производство,тъй като тези му показания са последователни и хармонизират напълно както със събраните гласни доказателства,така и с писмените такива,подробно обсъдени по-горе в мотивите.

По безсъмнен и категоричен начин по делото не е било установено наличие на отпечатъци от подсъдимия Д. по пакетчето с марихуана,намерено у свидетеля Б..Липсата на отпечатъци обаче сами по себе си не могат да оневинят подсъдимия Д.,тъй като са били събрани други доказателства/подробно коментирани по-горе в мотивите/,от които по безсъмнен и категоричен е била установена продажбата на това пакетче от подсъдимия Д. на свидетеля Б. срещу сумата от 10,00 лева.

- Относно оплакването в саморъчно написаната жалба от подсъдимия И.Б.Д.,както и в допълнителното писмено изложение към жалбата от адвокат Д.М. за ненамерени у него везни или готови цигари марихуана :

Наличието или не на везни или други уреди за теглене или измерване на наркотични вещества не е от задължителните предпоставки за осъществяване на състава на престъплението по член 354а алинея 1 от НК.

- Относно оплакването в саморъчно написаната жалба от подсъдимия И.Б.Д. за това,че двамата полицейски служители не са твърдяли,че са видели размяна на пари между подсъдимия и свидетеля Б. :

Няма спор,че както на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие пред първоинстанционния съд полицейските служители:свидетелите К. и А. не са очевидци на покупко-продажбата на пакетчето с марихуана между подсъдимия Д. и свидетеля Б. и не са депозирали показания в тази насока.

Но извършването на тази покупно-продажба на пакетчето с марихуана между подсъдимия Д. и свидетеля Б. е била установена по безсъмнен и категоричен начин както от гласните доказателства/показанията на свидетеля Б.,депозирани на досъдебното производство;показанията на свидетелите А. и .К.,депозирани и на досъдебното производство и в съдебно заседание/,писмените доказателства/протокол за доброволно предаване на 16.05.2014 година,заключение на вещото лице по ФХМ/и които доказателства също подробно са обсъдени по-горе в мотивите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Относно оплакването в саморъчно написаната жалба от подсъдимия И.Б.Д. за тристранна експертиза за намерената у него марихуана :

В саморъчно написаната жалба от подсъдимия Д. по това оплакване се сочи дословно от последния,че марихуаната е била намерена у него.

Искането за така наречената от подсъдимия Д. тристранна експертиза за марихуаната е неясно,немотивирано и без посочен предмет на проверка или контрол на заключението на вещото лице по ФХЕ,поддържано и в с.з.пред първоинстанционния съд.

Като неоснователно,това оплакване също следва да бъде оставено без уважение.

- Относно оплакванията в допълнителното писмено изложение към първоначалната жалба за противоречие в показанията на свидетелите А. и .К. :

Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че това оплакване също е неоснователно и като такова,също следва да бъде оставено без уважение.няколкократно и подробно бяха осъждани вече по-горе показанията на тези двама свидетели и бяха дадени подробни и мотивирани отговори защо първоинстанционния съд законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че показанията им следва да бъдат кредитирани изцяло.Първоинстанционният съд не е имал и законното основание за четене в съдебно заседание на показанията на тези двама свидетели,депозирани на досъдебното производство,тъй к8ато не е била налице хипотезата на член 281 алинея 4 във връзка с алинея 1 точка 1 от НПК.

- Относно оплакванията в допълнителното писмено изложение към първоначалната жалба за извършения оглед и претърсване и протокола за доброволно предаване :

Тези оплаквания въззивната апелативна инстанция счита за изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение по следните съображения:

В рамките на досъдебнотко производство,изключая възражението на подсъдимия Д.,че не е продавал на свидетеля Б. пакетчето с марихуана,е направил признание както притежаваната от него и изхвърлена цигара с марихуана,така и за малките количества марихуана в обитаваното от него жилище,както и в избеното помещение.

Изготвените в рамките на досъдебното производство:

1.Протокол за оглед на местопроизшествие от 16.05.2014 година,ведно с фотоалбума към него;

2.Протокол от 16.05.2014 година за доброволно предаване на топче трева и мобилен телефон/със саморъчно написано от подсъдимия Д.:"Предавам телефона и тревата доброволно"и подпис от последния на предал:/;

3.Протокол от 16.05.2014 година за доброволно предаване на сгъната рекламна брошура,съдържаща суха тревна маса и на прозрачно полиетиленово пликче със суха зелена тревна маса/със саморъчно написано от подсъдимия Д.:"Тревата е моя,за лична употреба"и подпис от последния на предал:/,

са в съответствие с разпоредбите на член,член 128-130 от НПК и член,член 155-156 от НПК-за протокола за оглед и фотоалбума към него;както и в съответствие с член,член 109-110 от НПК и член 159 от НПК-за двата Протокола за доброволно предаване и няма основание за елиминирането им от доказателствения материал по делото.,

Протокол от 16.05.2014 година за доброволно предаване на марихуана от свидетеля Б./Саморъчно написано от свидетеля:"Това е марихуаната,която купих от И.днес.Тя е за една цигара."и подпис от свидетеля за предал:/също е бил изготвен в съответствие с изискванията на член,член 109-110 от НПК и член 159 от НПК и също няма основание за елиминирането му от доказателствения материал по делото.                                                                                                                                                                            

  - Относно оплакванията в допълнителното писмено изложение към първоначалната жалба за това от кога се счита за обвиняем/а именно:от момента,от който е имало обосновано предположение,че е извършил престъпление,Д. се считал  за обвиняем и то от момента на съставянето на акта за първото действие на разследването срещу него и за липсата на защита в тази фаза  :

Оплакването е неоснователно и като такова,следва да бъде оставено без уважение по следните съображения:

Първоначално И.Б.Д. е бил привлечен като обвиняем за извършено от него престъпление по член 354а алинея 1 изр.първо,пр.4 и 5 от НК с Постановление за привличане на обвиняем на 17.05.2014 година/само ден след инкриминацията на 16.05.2014 година/,Постановлението за това привличане му е било предявено в 15 часа и 15 минути и в присъствие на защитник-адвокат ПЕТЪР Д.-*** и е било подписано както от разследващия полицай,така и от Д.,вече в качеството му на обвиняем,както и защитника му.

Спазени са били от разследващия полицай разпоредбите на член 199 алинея 1 от НПК и на член 219 алинея 3 във връзка с алинея 1 от НПК и от момента на първоначалното Постановление  от 17.05.2014 година,в15,15 часа Д.,в присъствие на защитник вече е бил обвиняем.

И след привличането му като обвиняем,в това му качество И.Б.Д. е бил разпитан в присъствие на защитник на 17.05.2014 година,като разпита е започнал в 15,20 часа,приключил в 15,30 часа.Протоколът за разпит на обвиняем е бил подписан  от разследващия полицай,обвиняемия Д.,както и защитника му.

-  Относно оплакванията в допълнителното писмено изложение към първоначалната жалба за това,че свидетелят Б. е следвало да бъде разпитан по реда на член 223 алинея 1 от НПК:

Това оплакване въззивната апелативна инстанция също счита за неоснователно,тъй като по отношение на свидетеля Б. в рамките на досъдебното производство не е била налице нито една от хипотезите на член 223 алинея 1 от НПК:Свидетелят е бил здрав,не е бил болен,не му се е налагало да отсъства продължително време от страната,нямало е пречка по друга причина да не се яви пред съда в съдебно заседание,както и показанията му не са били от изключително значение за разкриване на обективна истина по делото,че разпитът му да се извършва пред съдия от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Обстоятелството,че свидетелят К. С. Б. не е бил разпитан в рамките на досъдебното производство при условията на член 223 алинея 1 от НПК,въззивната апелативна инстанция не счита за допуснато и то отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила,водещо до ограничаване правото на защита на подсъдимия Д..

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че в качеството си на обвиняем и впоследствие на подсъдим,И.Б.Д. е в правото си да поддържа каквато си иска защитна теза;да прави оплаквания за каквито счита допуснати нарушения при постановяване на Присъдата от първоинстанционния съд.

А същественото оплакване е свързано с обстоятелството:Дали подсъдимият Д. е продал или не на свидетеля Б. пакетче с марихуана,за което да е получил от последния сумата от 10,00 лева.

От своя страна въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че следва да даде отговор на всички направени оплаквания/съществени или несъществени/в жалбите и допълнителното писмено изложение към жалбата,което счита,че е и сторила по-горе в мотивите на Решението си

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ относно първоначалната жалба на адвокат П.К.И.-***,като защитник на подсъдимия И.Б.Д.;саморъчно написаната жалба от подсъдимия И.Б.Д. и по допълнителното писмено изложение към първоначалната жалба от адвокат Д.М.-***,като защитник на подсъдимия И.Б.Д.:Те се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение.                                                                                                                                                                                   

По протеста на прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА : Относно оплакванията за явна несправедливост на наложеното на подсъдимия Д. наказание ДВЕ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"и искането за увеличаване на размера на това наказание към средния размер,предвиден в закона,както и за налагане на кумулативно предвиденото  в член 354а алинея 1 от НК наказание"Глоба",което да е определено към средния размер,предвиден в закона :

При определяне размера на наказанието"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно ефективно първоинстанционният съд е отчел,че обществената опасност както на деянието,така и на подсъдимия Д. е била сравнително висока.Като смекчаващи отговорността обстоятелства е отчел сравнително младата му възраст;оказване съдействие на разследващите органи;доброволно предаване на държаното от него наркотично вещество; добри характеристични данни по местоживеене,както и обстоятелството,че полагал грижи за болните си възрастни баба и дядо и е направил изводите си,че наказанието следва да бъде определено при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Възприемайки изцяло изводите на първоинстанционния съд за събраните по делото смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Д.;отчитайки като допълнителни такива:настъпилата смърт на бащата на подсъдимия И.Д.-Б. И. Д.,починал малко преди съдебното заседание на 22.01.2015 година,а именно:на 14.01.2015 година;както и влошеното здравословно състояние на бабата на подсъдимия Д.-77 годишната С.М.А.,за която полага грижи/за последните две обстоятелства са представени и приети писмени доказателства в съдебно заседание от 22.01.2015 година пред въззивната апелативна инстанция/;отчитайки,че доказаното по делото разпространение на марихуана е само на свидетеля К. Б. е на много малко количество:общо нетно тегло 0.50 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,65%,на стойност 3.00 /три/ лева;отчитайки липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия Д. по делото,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че едно наказание"Лишаване от свобода"в размер на минимума,предвиден в разпоредбата на член 354а алинея 1 от НК,о именно:ДВЕ ГОДИНИ,което наказание следва да бъде изтърпяно ефективно,в конкретния случай и по отношение на подсъдимия И.Б.Д. ще е напълно достатъчно и необходимо за постигане целите както на специалната,така и на генералната превенции на наказанието,визирани в разпоредбата на член 36 от НК.

Не на последно място, относно размера на наказанието от ДВЕ ГОДИНИ "Лишаване от свобода", което следва да изтърпи подсъдимия И.Д. по настоящото дело, въззивната апелативна инстанция е отчела и обстоятелството,че последният ще следва да изтърпява и наказанието от ЕДНА ГОДИНА"Лишаване от свобода",по приведена в изпълнение Присъда по НДОХ № 283/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като по този начин той ще бъде отделен от обществото за един общ период от ТРИ ГОДИНИ.

На последната страница на мотивите към Присъдата си първоинстанционният съд сам е направил извода си,че незаконосъобразно не е наложил кумулативно предвиденото наказание"Глоба".

Отчитайки смекчаващите отговорността обстоятелства за подсъдимия И.Д.,посочени по-горе; отчитайки липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че кумулативно предвиденото в член 354а алинея 1 от НК наказание"Глоба" също следва да бъде определено в предвидения минимум, а именно: 5 000,00/пет хиляди/лева, която"Глоба"подсъдимият Д. следва да заплати в полза на държавата.   

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ по отношение на Протеста на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА : ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че същият се явява частично основателен по отношение налагане на подсъдимия И.Б.Д. кумулативно предвиденото предвиденото в член 354а алинея 1 от НПК наказание"Глоба".Размерът на това наказание следва да бъде от 5 000,00 лева,която да бъде заплатена в полза на държавата.В останалата част Протеста,както относно увеличаване размера на наказанието"Лишаване от свобода",така и относно налагане на кумулативно предвиденото наказание"Глоба"в размер към средния,предвиден в закона,се явява неоснователен и като такъв,следва да бъде оставен без уважение.

 При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на Присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й.

Водим от горното и на основание член 337 алинея 1 точка 2 предложение първо от НПК,както и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

                                       

                                              Р Е Ш И :

 

        ИЗМЕНЯВА Присъда № 91 от 16.10.2014 година по НДОХ № 954/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, като на основание член 354а алинея 1 от НПК НАЛАГА на подсъдимия И.Б.Д., ЕГН **********,*** наказание "Глоба"в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева, която да заплати в полза на държавата.

        ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 91 от 16.10.2014 година по НДОХ № 954/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим ИВАН Б.Д.,ЕГН  **********,*** в останалата й част.

         РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                          

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                                                                       1:

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                       2: