Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 10

 

Гр. Варна, 19.01.2015г.

 

в името на народа

 

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на петнадесети януари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Павлина Димитрова

 

Секретар Г.Н.

 прокурор Ружа Големанова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №357 по описа за 2014 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по частна жалба на Р.Х., чрез защитника му адв. Ат.А., против определението на Варненския окръжен съд от 12.11.2014г. постановено но чнд №1273/2014г., с което е заменено наложеното му наказание “пробация” изразяващо се в пробационни мерки: ”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за същия срок, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от три години  с наказание лишаване от свобода за срок от една година и 27 дни при строг режим.

В жалбата се излагат съображения за допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон, ограничаване правото на защита на осъдения Х.. Прави се искане настоящата инстанция да отмени това определение като постанови ново, с което да остави без уважение така направеното предложение.

Апелативния прокурор изразява становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на пробационната служба изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима но разгледана по същество е неоснователна.

Р.Х. е бил осъден по чнд №6585/10г. на ВРС като му е наложено наказание „пробация” изразяваща се в три пробационни мерки: ”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за същия срок, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от три години, както и включване в програма за обществено въздействие за шофиращи в нетрезво състояние за срок от шест месеца. Наказанието е било приведено в изпълнение на 02.07.13г.  От приложеното досие по изпълнението на наказанието се установява, че осъденото лице е изтърпял мярката включване в програма за обществено въздействие. На 27.12.2013г. изпълнението на наказанието е било спряво поради изтърпяване наказание лишаване от свобода. Изтърпяването на наказанието пробация е продължило от 06.06.14г. като и преди прекъсването и след това осъденият не е изпълнявал останалите пробационни мерки редовно. Не се е явявал на периодичните срещи, не е полагал подписи по задължителната регистрация, а от мярката безвъзмезден труд е изпълнил само 78часа за първата година, като срокът за първата година изтича на 11.12.14г. и е невъзможно да бъде спазен за остатъка от 242 часа.

Осъденият не е представил никакви уважителни причини за неизпълнението на пробационните мерки. За твърдяното заболяване не са представени медицински документи. За неизпълнението на пробационните мерки са били съставяни протоколи от пробационният служител и са били налагани санкции на осъденото лице. Въпреки тези санкции същият не е променил поведението си.

Възражението на защитата, че не били събрани необходимите доказателства в тази насока е неоснователно. Делото е попълнено с доказателствен материал, който е подложен на подробен анализ. Съдът правилно не е допуснал до разпит бившата съпруга на осъденото лице и майката на приятелката й, тъй като здравословното състояние следва да се установи с медицинска документация, а не със свидетелски показания. Не е вярно и твърдението, че неизработените 242 часа обществено полезен труд се отнасяли за целия тригодишен период. Тези часове са за първата година, като за останалите две има още по 320 часа на година.

Обосновано и законосъобразно окръжният съд е приел, че осъденият  не разполагал с достатъчно време към момента на внасяне на предложението да изпълни оставащите му 242 часа обществено полезен труд за първата година. Освен тази пробационна мярка налице е неизпълнение и по останалите две мерки, за което има съставени протоколи. Правилен е извода на съда, че това наказание по никакъв начин не е мотивирало осъдения да съобрази поведението си с изискванията на закона и не са довели до неговото превъзпитание.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.2 и чл.452ал.3 НПК Варненският апелативен съд

 

 Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 12.11.2014г. на Варненския окръжен съд по чнд №1273/2014г.,с което е заменено наложеното на Р.Х. с ЕГ№750511185 наказание „пробация”, по чнд № 6585/10г. на ВРС , изразяващо се в пробационни мерки: ”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от три години, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за същия срок, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, за срок от три години  с наказание лишаване от свобода за срок от една година и 27 дни при строг режим.

Решението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.