Р Е Ш Е Н И Е

                   № 63

08.04.2015 година, Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на трети април юни две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Станчо Савов

секретар Г.Н.

прокурора Илия Николов,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДОХ №36 по описа за 2015 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Делото е върнато за ново разглеждане с решение на ВКС по отношение на подсъдимия Ж.И.П..

Производство пред въззивната инстанция е било образувано по жалба на подс. П. против присъдата на Варненски окръжен съд от 20.02.2014г., с която подсъдимият е признат за виновен по обвинението му по чл.257 ал.1 вр.чл.255 ал.1 пр.2 НК /ред.д.в.62/97г./вр.чл.55 ал.1 т.1 НК и му е наложено наказание от шест месеца лишаване от свобода с три годишен изпитателен срок,като е оправдан по част от обвинението. В жалбата се изразява мнение за необоснованост, незаконосъобразност на присъдата и се прави искане същата да бъде отменена като бъде постановена нова оправдателна такава. В допълнителните съображения към жалбата се развиват съображения за липса на субективен елемент.

Представителят на апелативната прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата, но предвид постановеното решение на ВКС за възобновяване на наказателното производство по отношение на съподсъдимия А.Д. и евентуалното наличие на съвместна престъпна дейност, предлага присъдата да бъде отменена по отношение на подс. П. и делото върнато на прокурора.

Жалбата е подадена  в срок и е допустима.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

Предходното решение на въззивната инстанция по отношение на подсъдимия П. е отменено с решение на ВКС и делото върнато по отношение на този подсъдим за ново разглеждане от друг състав на ВАС с дадени указания относно приложението на закона.

С присъда от 20.02.14г. Варненският окръжен съд е признал подсъдимия Ж.И.П. за виновен в това, че за месец октомври 2003 г. в гр. Варна, в качеството си на пълномощник на „Триумф" ЕООД, избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 357 021,17 лв. за данъчен период м. октомври 2003 г., като подал до ТДД- Варна справка-декларация по ЗДДС с № 0304-808902 от 14.11.2003 г., в която потвърдил неистина - несъществуващо право на данъчен кредит по неосъществени сделки с фирма „Омега Ойл” ЕООД по 28 бр. фактури и на основание чл.257, ал.1 вр. чл.255, ал.1, предл. второ от НК /редакция ДВ бр.62/1997 г./ вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК му е наложил наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила, като на основание чл.304 от НПК го е оправдал да е извършил продължавано престъпление за месеците октомври и ноември и да е избегнал плащане на данъчно задължение за м. Ноември в размер на 12 547,33 лева. На основание чл.55, ал.3 от НК не ме е наложил кумулативното наказание глоба.

Със същата присъда е осъден подс. В.М. К., по отношение когото присъдата е влязла в сила, както и подс. А.В. Д., за когото е възобновено наказателното производство като материалите са върнати на прокурора.

За да стигне до този резултат съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

Под давление на свид. Б.М., подс. В.К. регистрирал на свое име, с решение по ф.д № 1845/2002 год. на Окръжен съд-Варна от 21.08.2002 год. фирма с наименование „ТРИУМФ" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Ген.Колев" № 83, вх.6, ет.5, ап.40. Едноличен собственик на капитала бил подс.К.. Фирмата получила БУЛСТАТ номер 103775602, а от 27.08.2002 год. била регистрирана по ЗДДС. По инициатива на данъчните органи е дерегистрирана от 08.03.2004 год. Подс. К. естествено не извършвал лично никаква дейност с тази фирма. Документално дейността на фирмата се движела от свид. М., който разпореждал какви фактури да бъдат съставяни, как да се попълват дневниците и какво да се вписва в справките декларации. Подс. К. разписвал справките декларации и ги носел в НАП. Същия, в качеството си управител на „Триумф"ЕООД с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№ 4959 от22.07.2003 г. на нотариус Я.Н. упълномощил подс.Ж.П. да го представлява пред ТДД- Варна и всички данъчни подразделения като подава документи от името на дружеството. По делото е приложено и пълномощно без дата, с което същият упълномощил Ж.П. на основание чл.89, ал.4 ППЗДДС, вр.чл. 100, ал.З ЗДДС да подава от името на фирмата и за сметка на същата в законоустановените срокове справки-декларации на хартиен и магнитен носител и копие от дневниците за покупки и продажби за всеки месец на отчетната 2003 год.

След известен период от време подс. К. заявил на свид. М., че желае да прехвърли фирмата на друго лице, а самият той да се оттегли. С решение от 02.09.2003 г. по фирменото дело били вписани промени: за прехвърляне на дялове от Васил К. на А.В. Д., за заличаване като едноличен собственик на капитала на Васил К. и вписване като такъв, както и като управител на А.В. Д. и на нов адрес на управление в гр.Варна, ул. „Рощок" № 13 а.

След като станал собственик на фирмата, подс.Д. упълномощил Ж.П. с права, включително и да представлява фирмата лично и чрез подписа си по всякакъв повод пред всички държавни, административни, финансови, данъчни, митнически органи и други като подписва всички необходими книжа, молби, декларации и др., да действа като търговски пълномощник на фирмата, както и да представлява фирмата пред данъчните служби като подписва всички документи, подава молби и декларации от името на фирмата и обжалва актовете и действията на данъчната администрация. Подписа на упълномощителя бил нотариално заверен от нотариус Роза Кожухарова под № 10719 от 03.11.2003 год. Подс.П. бил упълномощен от подс.Д. да се разпорежда с банковите сметки на дружеството в СЖ „Експресбанк”, което както се установява по делото той реално правил, тъй като ходил в банката и теглил от сметката на дружеството различни суми пари. Фирмата продължила да ”развива дейност” документално, в лицето на свид. М..

Самият П. е работел като охрана и инкасо в чейндж-бюрото на свид. М., на ул.”Пискюлиев”. Имал е пълномощно да тегли пари от банковите сметки на бюрото и да зарежда същото както и другите бюра, собственост на свид. М. с валута. Били са му възлагани и други дейности от свид. М., свързани с други негови фирми. Знаел е, че свид. М. има множество регистрирани на негово име, както и на името на други лица фирми, управлявал е валутни бюра, заведения, магазини, хотели и пр. Бил е наясно съответно и с факта, че фирмата”Триумф”ЕООД, чийто пълномощник е, фактически също е на свид. Маджуков.

На въпросната фирма е била извършена данъчна проверка като за данъчен период м.10.2003 год. се установило, че подс.П. е подал справка-декларация вх. № 0304-808902 от 14.11.2003 год. с начислен ДДС по облагаемите доставки 543 942.16 лв. лв. и с право на пълен данъчен кредит в размер на 546 503.15 лв.

В дневника за покупки за същия месец, подписан от П. били отразени доставки с „Омега Ойл" ЕООД по фактури №№ 283 от 29.10.2003 год., 284 от 01.10.2003 год., 285 от 14.10.2003 год., 286 от 06.10.2003 год., 287 и 188 от 10.10.2003 год., 289 от 01.10.2003 год., 290 от 18.10.2003 год., 291 от 04.10.2003 год., 292 от 08.10.2003 год., 293 от 02.10.2003 год., 294 от 09.10. 2003 год., 295 от 12.10.2003 год., 296 от 14.10.2003 год.,297 от 02.10.2003 год., 298 от 20.10.2003 год., 299 от 27.10.2003 год., 300 от 28.10.2003 год., 301 от 29.10.2003 год., 302 от 03. 10.2003 год., 303 от 15. 10.2003 год., 304 от 16.10.2003 год., 305 от 16.10.2003 год., 306 от 20. 10.2003 год., 307 от 22.10.2003 год., 308 от 24.10.2003 год., 309 от 25.10. 2003 год.,310 от 28.10.2003 год. и 311 от 29.10.2003 год.

Фирма „Омега Ойл" ЕООД е била регистрирана по ф.д № 787/2001 г. на ВОС. С решение от 08.09.2003 год. едноличният собственик на капитала П.Г.Н. прехвърлил дяловете си на А.С.Х.. Последният е неграмотен, според показанията му е подписал пред нотариус някакви документи за работа, обещана му от свид.М.. Халил не е знаел нищо за фирма „Триумф" и не е извършвал сделки с тази фирма и с никоя друга фирма, посещавал е многократно чейндж-бюрото на М., където е подписвал различни документи, но не знае какви са били тези документи, тъй като не е можел да ги прочете. Правил е това единствено с оглед обещаната му работа от страна на М..

Неправомерно начисленият ДДС за този данъчен период е в размер на  357 021.17 лв., с оглед приетата по делото ССЕ.

Въпреки, че ВКС, в решението си за възобновяване на наказателното производство по отношение на подс. Д. е приел, че няма връзка между неговата престъпна дейност и тази на подс. П., настоящия състав на въззивната инстанция счита, че следва да се отчете обстоятелството, че подс. Д. е упълномощил подс. П. да подава такива справки-декларации, че подадената от подс. П. СД е след упълномощаването му от подс. Д. и поради тази причина е налице и връзка между престъпната дейност на двамата. Възможна е хипотеза на съучастие като пълномощникът може да бъде подбудител или помагач, както и хипотеза на посредствено извършителство, при което ДЗЛ използва друго лице като оръдие за да осъществи данъчно престъпление.

Като се има предвид, че по отношение на подс. Д. делото е върнато за ново разглеждане на ВОП, би следвало дейността на двамата подсъдими да се разглежда паралелно, тъй като очевидно има връзка между отделните деяния. Тази връзка следва да бъде изследвана и с оглед наличието на практика на ВКС по отношение възможността пълномощници да осъществяват данъчни престъпления. /р.314/20.06.11г. І-во НО, р.22/14.07.14г. ІІ-ро НО, р.15/24.01.12г. ІІ-ро НО и др./ От качеството на всеки един от подсъдимите зависи и техния умисъл, което е още една причина тяхната дейност да бъде разглеждана съвместно. Противното би нарушило правото на защита на една от страните.

В този смисъл и без по-нататък въззивният съд да обсъжда обективната и субективна страна на деянието извършено от подс. П., следва да отмени атакуваната присъда в тази й част и върне делото на прокурора за съвместно разглеждане на двете повдигнати обвинения на подсъдимите П. и Д..

По тези съображения и Варненският апелативен съд постанови решението си като на основание чл.335 ал.1 т.1 НПК.

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА присъдата от 20.02.2014г. на Варненския окръжен съд, постановена по нохд №1229/2013г. в частта по отношение на подсъдимия Ж.И.П. с ЕГ№ **********.

ВРЪЩА делото в тази му част за ново разглеждане на прокурора.

Решението не подлежи на касационна жалба или протест.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                         2.