Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер   60/30.03.                   2018година              Град  Варна

 

                         В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд                                 наказателно отделение                            

На   двадесет и девети март                две хиляди и осемнадесета година                                                

В  открито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: : РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:             РОСИЦА ТОНЧЕВА

                                ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

Секретар  Соня Дичева

Прокурор   Николов                       

като  разгледа  докладваното от  съдия Д.Сапунджиева

НДВ                             номер 36                по описа за 2018   година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.424,ал.1 от НПК.

Образувано по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на НОХД №1009/2017 г. по описа на Районен съд-Търговище и отмяна на постановеното определение по реда на чл.381 от НПК в частта, в която е определен първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наложените на Х.М.М. наказания „лишаване от свобода“ и определение постановено по реда на чл.383,ал.2 във вр. с чл.306,ал.1,т.3 от НПК,като се предлага да се определи първоначален „общ“ режим на изтърпяване на наложеното и приведено в изпълнение наказание „лишаване от свобода“.

В искането за възобновяване на наказателно дело се навеждат основанията по чл.422, ал.1, т.5, във вр. с чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Главният прокурор на Република България оспорва законосъобразността на постановеното по НОХД №1009/2017г. определение, с което е одобрено споразумение за решаване на наказателното дело и определение, с което е приведено в изпълнение наложено наказание, като сочи за допуснато нарушение на материалния и процесуалния закон.

С цитираното определение №119 от 14.11.2017г. по НОХД №1009/2017г. на Районен съд Търговище е одобрено споразумение между прокурор от Районна прокуратура–Търговище и адв.Деян Пантев от АК Търговище, служебен защитник на обв. Х.М.М. за решаване на наказателното дело, водено срещу обвиняемия за престъпления по чл.343б,ал.2, във вр. с ал.1 от НК и чл.345,ал.2, във вр. с ал.1 от НК. За посочените престъпления на обвиняемия са били определени  наказания както следва: За извършено престъпление по чл.343б,ал.2 от НК- „лишаване от свобода“, в размер на пет месеца, при първоначален „строг“ режим и „глоба“, в размер на 500лв. и за извършено престъпление по чл.345,ал.2 от НК- пет месеца „лишаване от свобода“, при първоначален „строг“режим и „глоба“, в размер на 500лв. На осн. Чл.23 от НК е определено общо наказание, в размер на ПЕТ МЕСЕЦА „лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим. Определението на Районен съд –Търговище е влязло в сила на 14.11.2017г. и не подлежи на  касационна проверка.

С определение №395 от 14.11.2017г. и на осн. чл.68,ал.1 от НК, съдът е постановил по реда на чл.383,ал.3 във вр. с чл.306,ал.1,т.3 от НПК да се приведе в изпълнение наложеното на подс.Х.М.М. наказание по НОХД №84/2015г. на Районен съд –Търговище, в размер на пет месеца „лишаване от свобода“ , при първоначален „строг“ режим.

Определението по чл.306,ал.1,т.3 от НПК е влязло в законна сила на 29.11.2017г. и не подлежи на касационна проверка.

Главният прокурор изтъква, че съдебният акт е постановен при съществено нарушение на закона и процесуалните правила, тъй като първоинстанционният съд е приложил неправилно материалния закон като определил първоначално строг режим на изтърпяване на определеното общо наказание, в размер на пет месеца „лишаване от свобода“ и на приведеното в изпълнение наказание, в размер на „пет месеца“ на обв. М.. Определеният първоначален режим е в противоречие с нормата на чл.57, ал.1, т.2 ЗИНЗС/изм. ДВ, бр. 13/2017г. в сила от 07.02.2017г./. В разрез с  чл. 382,ал.5 НПК, съдът не е предложил промени в споразумението и го е одобрил в нарушение на материалния закон, с което е допуснал и нарушение на процесуалните правила - чл.382 ал.7 НПК. Приемайки, че допуснатите нарушения са съществени по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК,  Главният прокурор предлага апелативния съд, на основание чл.422, ал.1, т.5 вр. чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 и чл. 425, ал.1, т.3 от НПК, да възобнови производството по НОХД № 1009/2017г., да отмени определение №119 от 14.11.2017г. за одобряване на споразумение в частта, в която е определен първоначален строг режим на изтърпяване на наложеното и определение №395 от 14.11.2017г.постановено по реда на чл.383,ал.3 във вр. с чл.306,ал.1,т.3 от НПК, с което е приведено в изпълнение наложеното на подс.Х.М.М. наказание по НОХД №84/2015г. на Районен съд –Търговище, в размер на пет месеца „лишаване от свобода“ , при първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанията „лишаване от свобода“ и да определи ОБЩ режим.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция представителят на Апелативна прокуратура - Варна заявява, че поддържа изцяло искането на Главния прокурор, което счита за основателно и моли за неговото уважаване.

 Осъденото лице Х.М. редовно уведомен за датата на съдебно заседание и неговия предмет се явява лично и се представлява от назначеният в съдебното заседание служебен защитник – адв.Н.Д.-***. Изразява се становище по основателността на искането, като моли същото да бъде уважено.

Варненският апелативен съд, след като обсъди доводите в искането на Главния прокурор, съобрази устно изразеното становище на прокурора от апелативна прокуратура и провери материалите по делото, направи следните констатации:

Искането за възобновяване на наказателното дело е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган - Главният прокурор на Р България и в изискуемия от чл. 421, ал.3 от НПК шестмесечен срок, считано от деня на влизане в сила на определението по чл. 382, ал.7 от НПК, който ден съвпада с датата на постановяване на определението, поради липсата на законова възможност за касационно обжалване и определение по чл.306,ал.1,т.3 от НПК, влязло в законна сила на 29.11.2017г. и има за предмет съдебен акт от категорията на визираните в чл. 419, ал.1 и чл. 422, ал.1, т.5 от НПК- определения, което не подлежат на проверка по касационен ред.

Разгледано по същество, искането за възобновяване на наказателното дело е основателно.

С определение №119 от 14.11.2017г. по НОХД № 1009/2017г., Районен съд-Търговище е одобрил споразумение за решаване на делото в съдебното производство между прокурор от Районна прокуратура -Търговище и служебния защитник на подсъдимия Х.М.М.- адв.Деян Пантев от АК Търговище. Със същото подс.М. се е  признал за виновен за извършени престъпления по чл.343б,ал.2, във вр. с ал.1 от НК и по чл.345,ал.2, във вр. с ал.1 от НК. За посочените престъпления на обвиняемия са били определени  наказания както следва: За извършено престъпление по чл.343б,ал.2 от НК- „лишаване от свобода“, в размер на пет месеца, при първоначален „строг“ режим и „глоба“, в размер на 500лв. и за извършено престъпление по чл.345,ал.2 от НК- пет месеца „лишаване от свобода“, при първоначален „строг“режим и „глоба“, в размер на 500лв. На осн. Чл.23 от НК е определено общо наказание, в размер на ПЕТ МЕСЕЦА „лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим.

С определение №395 от 14.11.2017г. и на осн. чл.68,ал.1 от НК, съдът е постановил по реда на чл.383,ал.3 във вр. с чл.306,ал.1,т.3 от НПК да се приведе в изпълнение наложеното на подс.Х.М.М. наказание по НОХД №84/2015г. на Районен съд –Търговище, в размер на пет месеца „лишаване от свобода“, при първоначален „строг“ режим.

Наказателното производство, предмет на искането за възобновяване, е приключило пред първоинстанционния съд със споразумение, одобрено от съда по реда на Глава 29 от НПК - "Решаване на делото със споразумение". Съдът е бил длъжен да прецени съответствието на клаузите от споразумението със закона и морала - чл. 382, ал.7 от НПК. В случай, че споразумението противоречи на закона или морала, съдът е следвало или да предложи промени в него, а при липса на съгласие - да откаже неговото одобряване, вместо да го възприеме безкритично и да го одобри, нарушавайки материалния и/или процесуалния закон.

В конкретният случай съдът не е извършил прецизна проверка на съдържанието на споразумението преди неговото одобряване за наличие на съответствие на неговите клаузи с материалния закон. В резултат на това е пропуснал да констатира, че актуалната редакция на чл.57, ал.1, т.2 ЗИНЗС/изм. ДВ, бр. 13/2017г. в сила от 07.02.2017г./,  изисква съдът да определи първоначално „строг“ режим за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ при наличието на една от  предвидените  в съответната норма хипотези:

1.когато наложеното наказание е за повече от 5 години за умишлено престъпление;

2.за умишлени престъпления, когато не са изтекли повече от 5 години от изтърпяването на предходно наложено наказание лишаване от свобода, което не е било отложено на основание чл. 66 НК, независимо от реабилитацията и

3.за умишлени престъпления, извършени в изпитателния срок на условното осъждане, за което е постановено отложеното наказание да се изтърпи отделно, ако сборът от двете наказания надвишава две години.

Видно от справката за съдимост/л.30 от бързо производство/, подс.  Х.М. е осъждан веднъж за умишлено престъпление по чл.343б,ал.1 от НК, за което с влязъл в сила акт /споразумение/ на 30.01.2005 по НОХД №84/15г. на Районен съд Търговище му е било наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет месеца, изпълнението на което е било отложено с изпитателен срок от три години.

Престъплението по НОХД№1009/17г. на ТРС, за което е наложено общо наказание, в размер на пет месеца „лишаване от свобода“ е извършено на 17.07.2017г., или в изпитателния срок на осъждането по НОХД №84/15г., като СБОРА на двете наказания е десет месеца, т.е. по-малък от визираните в закона две години. Не са налице доказателства, установяващи обстоятелството, визирано в нормата на чл.57,ал.2 от ЗИНЗС.

Настоящия състав намира, че първоначалния режим на определените наказания за извършени престъпления, респ.общо наказание и приведеното в изпълнение наказание“лишаване от свобода“, следва да бъде  ОБЩ, на осн.чл.57,ал.1,т.3 от ЗИНЗС.

     Съобразявайки изложеното,съдът намира, че с одобряване на постигнатото споразумение за решаване на наказателното дело и приведеното в изпълнение наказание, съдът е допуснал нарушение на материалния закон, тъй като е постановил двете наказания „лишаване от свобода“ да бъдат изтърпени при първоначален строг режим, което е в разрез с нормата на чл.57, ал.1, т.2 и т.3 ЗИНЗС.

Ето защо, настоящия състав приема, че съдът постановил атакуваните определения е  допуснал съществено нарушение на материалния  и процесуалния закон по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, което дава основание приключеното наказателно производство да бъде възобновено. Допуснатото неправилно приложение на закона може да бъде отстранено чрез изменение на режима за изтърпяване на наложеното наказание. Тези изменения  са в интерес на осъденото лице, поради което могат да бъдат извършени  от настоящата съдебна инстанция на основание чл.425,ал.1,т.3 от НПК.

Водим от горното и на основание чл. 425, ал.1, т.4 вр. чл. 422, ал.1, т.5 вр. чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, Варненският апелативен съд

  

Р Е Ш И:

  

ВЪЗОБНОВЯВА наказателно производство по НОХД № 1009/2017 г. на Районен съд - гр.Търговище.

ИЗМЕНЯ определение №119 от 14.11.2017г. по НОХД № 1009/2017г.на Районен съд-Търговище в частта, в която на подс. Х.М.М. е бил определен първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наложените  наказания за извършени престъпления като следва: по чл.343б,ал.2 от НК- „лишаване от свобода“, в размер на пет месеца и по чл.345,ал.2 от НК- пет месеца „лишаване от свобода“, при първоначален „строг“режим,както и определения строг режим на изтърпяване на определеното на осн. Чл.23 от НК общо наказание, в размер на ПЕТ МЕСЕЦА „лишаване от свобода“, като ОПРЕДЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване,на осн. Чл.57,ал.1,т.3 от ЗИНЗС.

ИЗМЕНЯ определение №395 от 14.11.2017г.в частта, в която е определен първоначален строг режим на изтърпяване на приведеното в изпълнение  наказание подс.Х.М.М. по НОХД №84/2015г. на Районен съд –Търговище, в размер на пет месеца „лишаване от свобода“ , като  ОПРЕДЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване, на осн. Чл.57,ал.1,т.3 от ЗИНЗС.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           

   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                2.