Р Е Ш Е Н И Е

34

Гр. Варна, 10.03.2014г.

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на шести март две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

Румяна Панталеева

секретар Г.Н.

 прокурор Вилен Мичев,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №360 по описа за 2013 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по жалба на М.С.С. против определението на Варненския окръжен съд от 26.11.2013г. постановено но чнд №1353/2013г., с което е частично заменено наложеното му наказание “пробация” изразяваща се в пробационни мерки: ”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от две години и шест месеца, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за същия срок, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно в рамките на една година, с наказание лишаване от свобода за срок от двадесет и пет дни при строг режим.

Прави се искане настоящата инстанция да  отмени това определение и постанови друго, с което да откаже исканата замяна.

Лицето не се явява в с.з. за да поддържа жалбата си и изрази становище. Защитата му излага съображения за нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото му на защита, както и неустановяване дали отклонението от изпълнение на пробационните мерки не се дължи на уважителна причина. В с.з. пред настоящата инстанция представя решение на ТЕЛК и епикриза.

Представителят на пробационната служба изразява становище за неоснователност на жалбата.

Апелативния прокурор също изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима но разгледана по същество е неоснователна.

Обосновано и законосъобразно окръжният съд е приел, че осъденият не е изпълнявал задълженията си по наложените пробационни мерки. Изпълнението на присъдата е започнало на 13.01.11г.като осъденият е бил запознат с правата и задълженията си. Изпълнението на наказанието е било прекъснато за срок от четири месеца и девет дни поради изтърпяване на наказание лишаване от свобода и внесено предложение във ВОС за замяна. Изтърпяна е по-голямата част от 2г.8м. и 19 дни като неизтърпяният остатък е от 1м. и 20 дни. Има данни, че 15 дни осъденият е бил в болнични, които чу се считат за изтърпени.

Осъденият не е представил пред пробационната служба никакви доказателства извиняващи  неизпълнението на остатъка от пробационните мерки. Както е представил болничен лист за 15 дни така при необходимост е могъл да представи доказателства оправдаващи неизпълнението. Представените пред настоящата инстанция писмени доказателства касаят един последващ период. Експертното решение на ТЕЛК е издадено на 09.04.2013г. като е определена 50% нетрудоспособност, но това няма отношение към изпълнение на пробационните мерки регистрация по настоящ адрес и срещи с пробационен служител. Би могло да касае мярката „безвъзмезден труд”, но тя е изпълнена. Представената епикриза касае период от два дни 16.01.13г.-18.01.13г. От този документ е видно, че заболяването на лицето е известно от 2010г. – хроничен вирусен хепатит С, с преход в чернодробна цироза, а поводът за пребиваването му в болничното заведение е извършване на изследване, поради изтичане на давност за предходно такова и издаване на нов протокол за противовирусна терапия към Здравна каса. Това писмено доказателство също няма отношение към неизпълнението на пробационната мярка.

Що се касае до твърдяните допуснати съществени процесуални нарушения – такива не са налице. Осъденото лице е призовавано на посочения от него адрес и не е установено. Има данни, че е извън страната. Същия има упълномощен защитник, посочен е съдебен адрес и е призован на този адрес.

Съдът е определил размера на наказанието лишаване от свобода спрямо най-голямата неизтърпяна част от пробационните мерки, заменил е частично тази неизтърпяна част, като му е определил 25дни лишаване от свобода. Така определен размера на замененото наказание пробация не е завишено по размер и следва да бъде изтърпяно ефективно при строг режим, предвид предходните осъждания на лицето.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.2 и чл.452ал.3 НПК Варненският апелативен съд

 

 

 

 Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 26.11.2013г. на Варненския окръжен съд по чнд №1353/2013г., с което е заменено определеното на М.С.С. ЕГ№********** наказание “пробация” с лишаване от свобода за срок от двадесет и пет дни при строг режим.

Решението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.