Р Е Ш Е Н И Е

                                               

                                                № 47

                                  

                                          Гр.Варна 29.03.2019 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на четиринадесети декември, две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                        

                                                        

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                                            ЧЛЕНОВЕ:ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                         РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

 

Секретаря: Г.Н.

Прокурор: ИВАН ТОДОРОВ

Разгледа, докладваното от съдия Ж. Денева, НДВ №360/2018 година по описа на АС-Варна

 

Производството е по реда на чл.424, ал.1, вр. чл.422, ал.1, т.5 от НПК. Образувано е по молба от осъденото лице Г.М.Е., за възобновяване на производство по НОХД №9842017 г. по описа на РС-Търговище и Решение на Окръжен съд – Търговище по ВНОХД №68/2018г.

В направеното искане се сочи, че РС-Търговище е допуснал нарушение при приложението на материалният закон, с което е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила. Иска се, възобновяване на приключилото производство, отмяна на постановените съдебни актове, оправдаване на подс. Е..

         Представителят на АП-Варна, изразява становище за неоснователност на заявената претенция, поради което моли искането да бъде оставено без уважение.

         Осъденото лице, чрез своя процесуален представител, в с.з. при разглеждане на делото пред настоящата инстанция, поддържа направеното искане за възобновяване на делото, като моли да бъде отменена присъдата на първата инстанция и решението на въззивната такава. Желае да бъде оправдан, като се съобразят всички доказателства по делото, сочещи извод за невиновност.

След анализ на доказателствата по делото и направеното искане за възобновяване на горепосоченото дело, съдът прие за установено следното:

С присъда от 21.02.2017г. по НОХД № 984/2017г. Районен             съд- гр.Търговище, на основание чл.201, вр. чл.54 от НК е наложил наказание от една година „лишаване от свобода“,  изпълнението на което е било отложено с изпитателен срок от три години по отношение на г.М.Е..

Така постановената присъда е била предмет на въззивен контрол, като с Решение№ 44/28.05.2018г. по ВНОХД №68/2018 г., състав на Окръжен съд – Търговище е потвърдил първоинстанционния съдебен акт.

Предвид обстоятелството, че решението не е подлежало на касационна проверка, е влязло в сила на 28.05.2018г.

         С оглед изложената процесуална хронология, и след като взе предвид становището на страните при разглеждане на делото в съдебно заседание съдът намира, че направеното искане от осъденото                  лице Е. и неговия защитник  е неоснователно и същото следва да бъде оставено без уважение по следните съображения:

Наказателното производство за възобновяване на дела е извънреден способ за проверка на влязъл в сила съдебен акт.

В разпоредбата на чл.425, ал.1от НПК се сочат правомощията на касационната инстанция и в посочените такива не е предвидена възможността да бъде оправдано лицето за съответното престъпление, за което е бил осъден, освен в случаите на чл.24, ал.1, т.1 от НПК – деянието не е извършено или не съставлява престъпление.

Анализ на съдържащите се в кориците по делото, доказателства и доказателствени средства, свидетелстват, че искането за възобновяване е неоснователно, тъй като не са налице съществени нарушения на по чл.348, ал.1, т.т.1 и 3 от НПК.

От съдържанието на искането в писмена форма и от казаното в с.з. се прави извод, че защитата пледира за неправилно приложен закон, т.е. Е. е следвало да бъде оправдан, а не да бъде осъден.

Настоящата инстанция счита, че извода на първоинстанционния съд и на въззивната инстанция са правилни, основаващи се на непротиворечиви доказателства, въз основа на които да се направи правния извод за виновност на искателя.

Възприетата от първата инстанция фактическа обстановка, кореспондира с доказателствата по делото и средствата за тяхното възпроизвеждане, а именно: писмени и гласни доказателствени средства-  обясненията на подс. Е., показанията на разпитаните свидетели, писмените доказателства по делото, заключенията на изготвените и приети по делото съдебно-счетоводни експертизи .

 

Тези доказателства послужили за база да се направи извод за виновното поведение на Е. в извършване на престъплението. Категоричен е извода,  че закона е приложен правилно.

 

В искането се навеждат основания за липса на мотиви. Законодателят поставя изискване за формата и минимално изискуемото съдържание на мотивите към съдебните решения. Същите следва да позволяват на всяка от страните, имаща правен интерес, да проследи начина на формиране на вътрешното убеждение у правоприлагащия държавен орган. Подлежащите на анализ в образуваното извънредно производство актове, са подробни и детайлни, съдържат установените фактически и правни констатации, техните доказателствени източници, в тях е даден логичен и подробен отговор на възраженията на страните. Това обосновава извод за законосъобразно изградено вътрешно убеждение, поради което не е налице нарушение по чл.348, ал.1, т.2 от НПК.

Настоящето производство е извънредно по своя характер и за неуредените въпроси се прилагат  правилата на касационното производство- чл.426 НПК. Заявена претенция, относно справедливостта на наложеното наказание, не е направена, поради което настоящият състав дължи отговор само на възведените в искането за възобновяване доводи.

Изложените фактически и правни изводи, водят до извод, че не са налице нарушения на материалния и процесуалния закон, по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 - 3 от НПК,  за да е налице основание за възобновяване на първоинстанционното дело, както и на въззивното такова.

 

Водим от горното и на основание чл.424, ал.1  от НПК, АС-Варна

                                 

                                          Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от осъдения Г.М.Е., за възобновяване на производство по НОХД №9842017г. по описа на РС-Търговище и Решение на Окръжен съд – Търговище по ВНОХД №68/2018г.

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.      

 

                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: