Р Е Ш Е Н И Е

                   № 7

27.01.2014г. гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на двадесет и трети януари две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

Павлина Димитрова

 секретар С.Д.

прокурора Анна Помакова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №362 по описа за 2013 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство е по реда на чл.380 НПК.

Постъпило е предложение от АП Варна за възобновяване на производството по нахд № 10/13г. по описа на ОС Търговище. Твърди се, че решението по  това дело произнесено по реда на чл.78а НКза деяние по чл.248а ал.2 НК извършено от Х.Ю.А. през 2010г. е влязло в законна сила, но срещу същото лице имало образувано друго ДП№100/13г. по описа на ОД на МВР Търговище за деяние също по чл.248а ал.2 НК, извършено през 2011г. Предлага се решението по нахд №10/13г. да бъде отменено като производството по делото бъде възобновено и същото върнато на Окръжна прокуратура Търговище за присъединяване на новото ДП, с оглед приложение чл.26 ал.1 НК поа отношение на виновното лице Х.А.. Предложението не се поддържа в с.з.

Предложението е неоснователно.

С решение от 08.02.13г. на ТРС по нахд № 10/13г. уличеният Х.Ю.А. е бил признат за виновен за деяние по чл.248а ал.2 НК, извършено на 14.05.10г. като на основание чл.78а НК му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв.

С постановление за образуване от 05.08.13г. на ОП Търговище е било образувано ДП №100/13г.срещу Х.Ю.А. за деяние по чл.248а ал.2 НК извършено на 16.05.2011г.

Второто производство е образувано след като първото вече е било приключило с влязло в сила решение. Съгласно чл.26 ал.6 НК разпоредбите на този текст не се прилагат за престъпления извършени след внасянето на обв. акт, както и за престъпления извършени преди внасянето на обв. акт но невключени в него.

Освен това евентуално уважаване на предложението би било във вреда на уличения, тъй като би утежнила положението му, а и не би постигнало никакъв ефект – т.е. е безпредметно. Друг е въпросът дали въобще би могло в случая да се говори за продължавано престъпление или се касае до две отделни деяния касаещи две отдели декларации, подавани през различни периоди и касаещи различни терени, отделни плащания.

Предвид горното настоящата инстанция намира, че предложението за възобновяване е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение

Предвид изложеното Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Апелативна прокуратура Варна за отмяна на решението на Търговишкия окръжен съд от №16/08.02.13г. постановено по нахд № 10/13г. и възобновяване на административно наказателното производство по същото.

Решението не подлежи на касационна жалба или протест.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                       2.