Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 195/01.12.2015 година, гр. Варна,

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на двадесет и седми ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

Секретар Г.Н.

 прокурор Иван Тодоров,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №362 по описа за 2015 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по жалба на адв.П. П.,  защитник на С.И.М. против определението на Варненския окръжен съд от 29.09.2015г. постановено но чнд №933/2015г., с което е заменено наложеното му наказание “пробация” изразяваща се в пробационни мерки:”задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от две години, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за същия срок, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа, за срок от една година с наказание лишаване от свобода за срок от седем месеца и 10 дни при общ режим.

Прави се искане настоящата инстанция да  отмени това определение и наложи друга пробационна мярка като даде възможност на жалбоподателя да се лекува от наркотична зависимост.

Защитата на привл.М. поддържа жалбата в с.з. като излага съображения, че подзащитният му доброволно е постъпил на лечение и същото не е желателно да се прекъсва.

Представителят на пробационната служба изразява становище за неоснователност на жалбата.

Апелативния прокурор също изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима и разгледана по същество е неоснователна.

Обосновано и законосъобразно окръжният съд е приел, че осъденият не е изпълнявал задълженията си по наложените пробационни мерки. Изпълнението на присъдата е започнало на 16.10.14г., когато осъденият е изтърпял предходно такова наказание отново заменено по реда на чл.452 НПК. Бил запознат с правата и задълженията си. Неизпълнението на мерките е започнало още след първия месец. От м.декември 2014г. до края на м.юли 2015г. е допуснал 7 нарушения на мярката „задължителни срещи с пробационен служител”. От мярката „200 часа безвъзмезден труд” за изпълнени само три часа. За допуснатите нарушения е бил санкциониран със съответните заповеди. Същият е бил наясно с последиците от неизпълнението. По отношение втората пробационна мярка – периодични срещи с пробационен служител осъденият не е спазвал графиците, а така също и тези за полагане на обществено полезен труд. Представените договори за изработка в никакъв случай не опровергават изводите за виновно допуснато неизпълнение на пробационните мерки, още повече, че веднъж такива вече са му били налагани и поради неизпълнение са били заменени с лишаване от свобода. Обстоятелството, че осъденият е постъпил на лечение от наркотична зависимост също с нищо не оправдава неизпълнението на пробационните мерки. От писмото на сдружение „Рето-Надежда” е видно, че осъденото лице е постъпило доброволно на лечение на 03.11.15г., т.е. след постановяване на атакуваното определение и образуване на въззивното производство по него. Т.е. постъпването на лечение не може да бъде повод за неизпълнение на наложеното му наказание пробация.

Неизпълнението на мерките, фактически не се оспорва от защитата, но като причина за това се изтъква наркотичната зависимост на осъденото лице. Предвид обстоятелството, че веднъж вече такова наказание му е било заменяно с лишаване от свобода, очевидно то не е изиграло никаква роля за поправянето и превъзпитанието му. Поради тази причина и няма основания за налагане на друга пробационна мярка.

Също така пробационните мерки не могат да бъдат заменени с наказание поправителен труд, поради липса на редовно трудово правоотношение на осъденото лице.

При необходимост, началото на наказанието би могло да бъде отложено във времето, както и да бъде провеждано лечение при съответните условия в местата за лишаване от свобода.

Настоящата инстанция счита, че обосновано и законосъобразно първата инстанция е приела, че  следва неизтърпяната част от наказанието да бъде заменена изцяло и така определеното заменено наказание да се изтърпява ефективно.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.2 и чл.452ал.3 НПК Варненският апелативен съд

 

 Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 29.09.2015г. на Варненския окръжен съд по чнд №933/2015г., с което е заменено изцяло неизтърпяния остатък от наложеното на С.И.М. наказание „Пробация”с пробационни мерки: ”Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от две години; „задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години; и „безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200часа за една година с наказание лишаване от свобода за срок от СЕДЕМ месеца и ДЕСЕТ дни при общ режим.

Решението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.