Р Е Ш Е Н И Е

 

188

 

гр.Варна,   16 ноември 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 30 октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

            ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

при участието на прокурора ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ и секретаря С.Д., като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева ВНД № 363 по описа на ВАпС за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава Тридесет и трета от НПК, образувано по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производството по НОХД 415/2014 г. на Районен съд – Велики Преслав, отмяна на постановената по него на 04.03.2015 г. присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на РС Велики Преслав.

В искането се сочи, че съдът не е приложил правилно закона, тъй като в нарушение на закона е приел маловажен случай на кражба по чл. 195, ал.1, т.2 от НК е определил наказание пробация със съответните пробационни мерки, вместо наказание лишаване от свобода.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция прокурорът поддържа искането по изложените от него съображения.

Чрез служебния си защитник осъденото лице изразява становище за неоснователност на искането за възобновяване на наказателното производство.

 

Настоящият състав на ВАпС, като взе предвид доводите на страните и в пределите на правомощията си изцяло провери правилността на влязлата в сила присъда, за да се произнесе по искането констатира следното:

Районен съд – Велики Преслав, с присъда № 6, постановена по НОХД № 415/2014г на 04.03.2015 г. е признал М.А.А. за виновен в извършване на престъпление по чл.195, ал.4, вр. ал.1, т.3, вр. чл.26, ал.1 от НК и на основание чл.54 НК му е наложил наказание ПРОБАЦИЯ с пробационните мерки "задължителна регистрация по настоящ адрес„ и "задължителни периодични срещи с пробационен служител" и двете за срок от три години.

На основание чл.304 от НПК съдът е оправдал осъденото лице М.А. по първоначално възведеното обвинение по чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр.чл.26, ал.1 от НК.

Присъдата не е била проверявана по въззивен ред и е влязла в сила на 20.03.2015 г.

С определение по реда на чл.451 НПК, постановено на 17.08.2015 г. от ШОС по ЧНД № 325/2015 г. така наложеното наказание „пробация” на ос.лице М.А. е било заменено с наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година, три месеца и 22 дни при първоначален строг режим в ЗОЗТ. Определението е влязло в сила на 25.08.2015 г.

С определение по реда на чл.306 НПК, постановено на 17.09.2015 г. по ЧНД № 415/2015 г. на РС Велики Преслав е било приведено в изпълнение на основание чл.68 от НК  наказанието „Лишаване от свобода” за срок от четири месеца, наложено на М.А.А. по НОХД № 385/2013 г. по описа на ВПРС. Видно от материалите по делото и двата акта са изпълнени и понастоящем осъденото лице търпи наказанията в ОЗ Ловеч.

Искането за отмяна по реда на възобновяването на наказателните дела е направено в законния шестмесечен срок от процесуално-легитимирана страна и е допустимо.

Разгледано по същество то е основателно.

Материалният закон е приложен неправилно от РС Велики Преслав при извършената от него с присъдата преквалификация на деянието по чл.195, ал.4 от НК. Маловажен случай на квалифицирана кражба по смисъла на чл.195 НК е възможен само при наличието на два от квалифициращите признаци – тези по т. 2 или по т.6 на ал.1. За останалите хипотези законодателят не е предвидил подобна възможност за приложение на привилегирования състав по ал.4 на чл.195 НК. Т.е. наличието на квалифициращия белег по т.3 на ал.1 на чл.195 от НК изключва квалификация по ал.4 на същия текст, възприета от районния съд в коментираната присъда.

Атакуваният съдебен акт е постановен при съществено нарушение  на материалния закон по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 НПК, което, съгласно чл. 422, ал.1, т.5 НПК предпоставя отмяната му по реда на възобновяване на наказателното производство и връщане за ново разглеждане на делото от друг състав на районния съд. Горното от своя страна налага настоящата инстанция да постанови спиране изпълнението на наказанието  по тази присъда по реда на чл.420, ал.3 НПК.

Водим от горното  и на основание чл. 425, ал.1, т.1, вр. чл. 422, ал.1, т.5, вр. чл. 348, ал.1, т.1 НПК Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по реда за възобновяване на наказателни дела влязлата в сила присъда № 6, постановена по НОХД № 415/2014г на 04.03.2015 г., с която Районен съд Велики Преслав е признал М.А.А., ЕГН ********** за виновен в извършване на престъпление по чл.195, ал.4, вр. ал.1, т.3, вр. чл.26, ал.1 от НК; на основание чл.304 от НПК е оправдал осъденото лице М.А. по първоначално възведеното обвинение по чл.195, ал.1, т.3 и т.7, вр.чл.26, ал.1 от НК.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Велики Преслав, от стадия на съдебното заседание.

СПИРА на основание чл.420, ал.3 НПК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” по НОХД № 415/2014 г. по описа на ВПРС.

Копие от решението да се изпрати незабавно на Началника на ОЗ Ловеч за освобождаване на осъденото лице М.А.А., ако не се задържа на друго основание.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                   2.