Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 272/06.11.2017г., Град Варна

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - наказателно отделение, на пети октомври, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секретар С.Д.

Прокурор Илия Николов,

Като разгледа докладваното от съдия Денева, НДВ № 363 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 424 ал.1 вр. чл. 422 ал.1 т.5 НПК

 

 

Образувано е по искане, подадено от Главния прокурор на Република България за възобновяване на ВЧНД №67/2017г. по описа на Окръжен съд – Търговище поради допуснато абсолютно процесуално нарушение в хода на съдебното производство, основание по чл.348, ал.3, т.3 от НПК.

В съдебно заседание пред АС – Варна, представителят на държавното обвинение изразява становище, че искането за възобновяване е основателно, излагайки доводи в тази насока. Моли за неговото уважаване.

         След анализ на доказателствата по делото и така постъпилото искане от  Главния прокурор на РБългария, ВАпС прие за установено следното:

С определение №143/06.04.2017г. по ЧНД № 291/2017г. Районен съд- Търговище е отменил постановление от 20.03.2017г. на Районна прокуратура - Търговище, за прекратяване на наказателното производство по ДП №15667-ЗМ- 933/2012г. на ОДМВР-Търговище.

С определение № 113/29.05.2017г. по ВЧНД № 67/2017г. Окръжен съд - Търговище, след въззивна проверка, инициирана по частен протест на прокурора, е отменил определението на Районен съд-Търговище и е потвърдил постановлението за прекратяване на наказателното производство.

Определението на Окръжен съд - Търговище е влязло в сила на 29.05.2017г. и не е подлежи на касационна проверка.

Съдебният акт на Окръжен съд - Търговище е постановен при допуснато абсолютно процесуално нарушение по смисъла на чл. 348, ал.З, т.З от НПК, тъй като въззивното определение е постановено от незаконен състав.

Разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от НПК гарантира на страните правото на непредубеден съд по силата на чл. 6, ал. 1 от ЕКЗПЧОС, като идеята на законодателя е, че в състава на съда не следва да участват лица, които 

предварително са си изградили убеждение по делото. Законът изисква дейността по събирането и проверката на доказателствените материали и постановяването на завършващия съдебен акт да бъдат осъществени от лица, напълно освободени от всякакви възможни външни въздействия, поставящи под съмнение тяхната обективност. В светлината на изложеното незаконен съдебен състав ще е налице, когато реално съществуват особени обстоятелства, даващи основание за отвод. Необходимо е да съществуват факти, които да указват на пряка или косвена заинтересованост на съдията от изхода на делото или на неговата предубеденост. В този смисъл - Решение № 14 от 14.05.2014 г. на ВКС по н. д. № 1215/2013 г., НК, II н. о., Решение № 245/08.05.1996г. на ВКС по н.д. № 545/1995г. НК, I н.о.

Съдебната практика, включително тази на Европейския съд по правата на човека, по приложението на чл.6 (1) от Конвенцията приема, че понятието „независимост“ на съда се отнася до връзката между съдията като представител на съдебната власт и останалите граждани, докато „безпристрастността“ трябва да съществува по отношение на страните по делото.

     За да е налице безпристрастност, от съда се изисква да не е предубеден, що се отнася до решенията, които му предстои да вземе, да не си позволява да се влияе от информация, съществуваща извън съдебната зала, а да основава съдебния си акт на база фактите, установени преди и по време на процеса. Когато проверява дали един съдебен състав или отделен негов член е бил предубеден,  ЕСПЧ прави разлика между обективен и субективен подход към безпристрастността, а именно:

·        Според субективния подход въпросът за наличието на безпристрастност се решава на базата на проверката на личното убеждение/ поведение или интерес на конкретния съдия по конкретното дело, докато обективният подход служи за установяване дали съдията е предложил достатъчно гаранции, за да се изключи каквото и да е било легитимно съмнение, че съществува такава предубеденост от изхода на делото.

·        Обективният подход служи за проверката, дали начинът по който съдебният състав е бил изграден и организиран, може да породи съмнения, относно безпристрастността на състава или отделен негов член. Ако има основателна причина за такива съмнения, това само по себе си води до недопустима заплаха за доверието, гласувано на съдебните органи.

          Опасението, че на състава на съда или негов член е предубеден, трябва да е такова, че да може да бъде определено като „обективно оправдано/ подкрепено“.  

 

В конкретния случай, член на състава на въззивния съд и докладчик по делото е съдия М.М.. Досъдебно производство № 15667-ЗМ- 933/2012г. на ОДМВР-Търговище е образувано срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 323, ал.1 НК. Предмет на разследване по делото са действия на Б.С.М., в качеството му на управител и представляващ „МИГ-14“ ООД - гр. Търговище и като ЕТ „Агроелит - М. - Б. М.“ - гр. Търговище във връзка с обработването на земеделски земи в землището на кв. Бряг, гр. Търговище.

Въз основа на доказателствата по делото е установено, че майката и бащата на съдия М.М. - И.М.Х. и Н.М.Х. са предоставили през 2009г. на ЕТ“Агроелит-М.-Б. М.“ за временно и възмездно ползване свои земеделски земи в землището на с. Съединение, като с анекси от 2012г. срокът на договорите за аренда е удължен до 2025г. /аренден договор № 124, том XI от 28.09.2009г. на нотариус П.А. - Търговище, вписан по вх. № 4196 от 28.09.2009г. на съдията по вписванията гр.Търговище и аренден договор вх.№ 56, том VII от 23.06.2009г. на нотариус П.А. - Търговище, вписан под вх.№ 2489 от 23.06.2009г. на съдията по вписванията гр.Търговище/.

 

С оглед разпоредбите на Закона за наследството, съдия М.М. е един от наследниците на починалия през 2013г. негов баща, включително по договора за аренда.

Горното налага извод, че за съдия М.М. е било налице основание за отвод и забрана за участие в решаване на делото / чл. 29, ал. 2 от НПК/.

Постановяването на присъдата от незаконен състав е съществено процесуално нарушение от категорията на абсолютните основания за отмяна на присъдата по смисъла на чл. 348, ал.З, т.З, вр. ал.1, т.2 НПК и е основание по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.419, ал.1, изречение 2-ро, вр. чл.422, ал.1, т.5, вр. чл.348, ал.1, т.2, вр. чл.425, ал.1, т.1 от НПК съдът счита, че искането на Главния прокурор на РБългария за възобновяване на производство по ВЧНД № 67/2017г. по описа на ОС-гр.Търговище е основателно.

                  

Водим от горното и на основание чл.424, ал.1,  от НПК, АС-Варна,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА наказателното производство по ВЧНД № 67/2017г. на Окръжен съд гр. Търговище.

 

 ОТМЕНЯ изцяло Определение №113/29.05.2017г., и ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

    2.