Р Е Ш Е Н И Е

 

 

11

 

 

Гр.ВАРНА,03.02.2014 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд-наказателно отделение в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                       ЧЛЕНОВЕ:  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

                                                            ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

 

При секретар: Г.Н.

и в присъствието на прокурор: АННА ПОМАКОВА,

 разгледа докладваното от съдия Димитров

 ВНОХД №366/2013 год. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предмет на въззивното производство е решение № 97 по НАХД №212/2013 год. на Търговищкия окръжен съд, постановено на 12.11.2013 год.,с което, обвиняемият по делото: М.С.М., български гражданин, е признат за виновен по обвинението по чл. 248а, ал. 2, вр. ал.1 от НК и на основание чл.78а от НК, е освободен от наказателна отговорност и му е наложено наказание глоба- в размер на 1000 лева.

Въззивното производство е образувано по жалба на М.С.М. ***. В жалбата се сочи, че решението е неправилно и необосновано. Материалния закон бил приложен неправилно.Липсвал състав на престъплението. Моли съда да постанови оправдателен съдебен акт.

Представителят на прокуратурата изразява становище, че жалбата на подсъдимия е неоснователна. На досъдебното и съдебното производство, не са допуснати съществени процесуални нарушения, фактическата обстановка е изяснена и изводите на първоинстанционния съд, са правилни и законосъобразни. Наложеното наказание е правилно и справедливо, като вид и размер. Моли съда, да потвърди първоинстанционното решение.

Подсъдимият редовно призован, не се явява, за него адв. Р.Р. ***. Подържа подадената жалба ,като развива същите доводи. Сочи ,че деянието не е доказано и следва делото да се върне на прокуратурата, за да се докаже обективната истина по делото.

 

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПРОТЕКЛО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА 28 ОТ НПК.

 

Внесено е било постановление на прокурор от Окръжна прокуратура Търговище, с мотивирано предложение за освобождаване на обвиняемия по ДП № 202/2013 год. по описа на РУ Полиция гр. Омуртаг , М.М., от наказателна отговорност и налагане на административно наказание глоба. Спрямо М. е водено досъдебно производство затова, че на 29.04.2011 год. в ОСЗ -Антоново, е подал заявление за подпомагане на площи, в което декларирал , че подържа в добро екологично състояние, 8 бр. парцели в землищата на с. Моравица, с. Черни бряг и гр. Антоново, с общ размер 6,43 хектара. Поради това ,че обвиняемия не е полагал необходимите грижи за тези земи, част от декларираните ниви са били отдадени на фирма „Бимагро” ЕООД, която ги била изорала и засяла , съответно и заявила за подпомагане. Поради това, се получило застъпване на част от нивите. Освен това един от парцелите с площ 0,31 хектара, попадал извън допустимия слой за подпомагане.  Съгласно заключението на съдебно техническата експертиза- недопустимата за подпомагане площ е в размер на 2,54 хектара.

Спрямо М. е било повдигнато обвинение по чл.248А , ал.2 от НК.

Тъй като са били налице основанията за приложение на чл.78а от НК ,прокуратурата е внесла постановление за провеждане на съдебно производство по реда на глава 28 от НПК.

Първоинстанционният съд е разгледал делото в рамките на фактическите положения, посочени в постановлението, направил е анализ на събраните доказателства по делото, направил е своите правни изводи относно квалификацията на повдигнатото обвинение, съобразно наличните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, е определил и размера на наложеното административно наказание.

Неоснователни са доводите на защитата, че е нарушен материалния закон и че липсвало състав на престъпление по този текст.

Първоинстанционния съд е изследвал всички направени възражения и аргументирано и обосновано е дал отговор на всички поставени въпроси от обвиняемия и настоящият състав на съда  ги възприема напълно.

Правилно съда е отчел , че допустими бенефициенти по СЕПП са всички земеделски стопани, в това число физически или юридически лица. Задължително условие, за да бъде отпусната помощта е, земите, за които се кандидатства, да бъдат подържани в добро земеделско и екологично състояние.

Общото заявление за подпомагане включва заявление за регистрация и заявление за подпомагане.

Всички бенефициенти са длъжни да познават условията по схемите и мерките , за които кандидатстват за подпомагане. Всички формуляри, които лицата подписват са подробни и указват, че се носи наказателна отговорност за неверни данни , съгласно чл.248а от НК.

Не са допуснати  нарушения и при проверката за допустимост. Проверките за допустимост включват всички видове проверки за избираемост на кандидата и неговото стопанство.

 

Ето защо изводите на първоинстанционния съд са правилни и законосъобразни и правилно съда го е  признал за виновен да е извършил престъпление по чл.248А , ал.2, вр. ал.1 от НК и е наложил съответното административно наказание.

При определяне на размера на административното наказание съда се е съобразил с всички обстоятелства, касаещи неговото семейно материално положение, добрите характеристични данни и е наложил наказание глоба, в размер на минималния размер, който предвижда закона.  

 

Ето защо решението на първоинстанционния съд, следва да бъде потвърдено .

 

При извършената служебна проверка на решението от въззивната инстанция, не бяха констатирани пропуски или нарушения , водещи до отмяна на обжалваното решение.

Водим от горното и на основание  чл.378, ал.5  от НПК ,ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД

                                                                                                                            

                               Р Е Ш И

ПОТВЪРЖДАВА решение №97 на Търговищкия окръжен съд- постановено на 12.11.2013 г. по НАХД 212/2013 г.,с обвиняем: М.С.М., ЕГН-**********.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                            2.