Р Е Ш Е Н И Е    № 39

                                             

                                   град Варна, 06.03.2015 година

 

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение, в публично заседание на Шести Февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЛОЛОВА

РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 Секретар С.Д.

          Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

          Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

          ВЧНД 366 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

С Решение № 74 от 11.11.2014 година по ЧНД 263 по описа за 2014 година РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е признал Решение EV 1554/13 - F 1002/12.11.2013 година,постановено от Главна митническа служба Нюрнберг, влязло в сила на 07.12.2013 година,за сумата 450,00 евро и 28,50 евро разноски,постановено против З.Б.Ф.,роден на *** *** за това,че З.Ф.-български гражданин е работил в периода 05.01.2013 година до 07.10.2013 година за фирма"Али Улуца",като строителен работник,без да притежава необходимото за това EC-разрешително за работа,което извършване на трудова дейност,без ЕС-разрешително,съставлява нарушение на § 284алинея 1,Трети том на Социалния кодекс и административно нарушение по смисъла на § 404 алинея 2 № 4 алинея 3,Трети том на Социалния кодекс и § 17 алинея 2 Закон за административните нарушения.

Недоволен от така постановеното Решение е останал З.Б.Ф.,обжалвал го е чрез служебния си защитник си-адвокат А.Т.,като неправилно,незаконосъобразно,необосновано,постановено в противоречие с материалния закон,процесуалните правила и съдебната практика и по изложени подробни съображения в подкрепа на оплакванията си,на основание член 35 точка 7 във връзка с член 16 алинея 7 точка 2 от ЗПИИРКОРНФС се иска отмяна на атакуваното Решение и да бъде постановен отказ за признаване на Решението за плащане на финансова санкция EV 1554/13 - F 1002/12.11.2013 година,постановено от Главна митническа служба Нюрнберг, влязло в сила на 07.12.2013 година,за сумата 450,00 евро и 28,50 евро разноски,постановено против З.Б.Ф.,роден на *** *** за това,че З.Ф.-български гражданин е работил в периода 05.01.2013 година до 07.10.2013 година за фирма"Али Улуца",като строителен работник,без да притежава необходимото за това EC-разрешително за работа,което извършване на трудова дейност,без ЕС-разрешително,съставлява нарушение на § 284алинея 1,Трети том на Социалния кодекс и административно нарушение по смисъла на § 404 алинея 2 № 4 алинея 3,Трети том на Социалния кодекс и § 17 алинея 2 Закон за административните нарушения.

В съдебно заседание на делото на 06.02.2015 година пред въззивната апелативна инстанция,жалбоподателят З.Б.Ф.,нередовно призован,не се явява.призовка върната в цялост с отметка от кметството в община Исперих,че от 16.01.2015 година Ф. се намира извън страната.

Служебният защитник на З.Б.Ф.-адвокат А.Т.-***,редовно призована/лично получила призовка за съдебното заседание на 26.02.2015 година на 19.01.2015 година/,не се явява и не сочи никакви уважителни причини за неявяването си.

В съдебно заседание на 26.02.2015 година е даден ход на делото по същество в отсъствие на З.Б.Ф. и на защитата му,като становището на представителя на държавното обвинение е да бъде оставена жалбата,като неоснователна,тъй като постановения съдебен акт се явява правилен и законосъобразен

Жалбата на защитата на З.Б.Ф. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

При служебната проверка на Решението на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД от въззивната апелативна инстанция,последната прави изводите си,че същото е било постановено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и което съществено процесуално нарушение е отстранимо.Само на това основание следва да бъде отменено Решението на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд,без да бъдат обсъждани оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия З.Б.Ф. по следните съображения:

Първото открито съдебно заседание по делото е било на 23.07.2014 година,когато не е бил даден ход,а същото е било отложено и насрочено в с.з.на 28.07.2014 година.Протоколът е бил подписан от Председателя на състава на съда.,

На 28.07.2014 година делото е било гледано в открито съдебно заседание,когато е бил даден ход,същото докладвано,като впоследствие е било оставено за допълнително насрочване.Протоколът е бил подписан от Председателя на състава на съда.,

С разпореждане от 04.11.2014 година на съдията.докладчик делото е било насрочено в открито съдебно заседание на 11.11.2014 година от 10,00 часа.,

На 11.11.2014 година е било проведено открито съдебно заседание;бил е даден ход на делото;направен отказ да се приемат писмени доказателства;даден ход на съдебните прения.За тези съдебни следствени действия е бил изготвен проекто-протокол,който е бил подписан от секретар,но който обаче не е бил подписан от Председателя на състава на съда..А липсата на подпис от Председателя на съдебния състав върху изготвения такъв проекто-протокол е равнозначен на липса на протокол и се явява съществено нарушение на процесуалните правила-по смисъла на член по смисъла на член 348 алинея 3 точка 2 предложение второ от НПК.

Това допуснато съществено нарушение на процесуалните правила е отстранимо след отмяната на Решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД. и не е налице хипотезата на член 348 алинея 4 от НПК.

Водим от горното и на основание член 20 алинея 2 от ЗПИИРКОРНФС във връзка с член 345 алинея 1 предложение второ от НПК,ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 


              

                                           Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯВА Решение № 74 от 11.11.2014 година по ЧНД 263 по описа за 2014 година РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е признал Решение EV 1554/13 - F 1002/12.11.2013 година,постановено от Главна митническа служба Нюрнберг, влязло в сила на 07.12.2013 година,за сумата 450,00 евро и 28,50 евро разноски,постановено против З.Б.Ф..

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

РЕШЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                       

                                                                 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

                              

 

                                                                                 1:

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                              2: