Р Е Ш Е Н И Е

№ 9

Гр. Варна, 03.02.2014г.

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в публично заседание на тридесети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов

ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Павлина Димитрова

секретар С.Д.

 прокурор Иван Тодоров,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВЧНД №369 по описа за 2013 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано по жалба на К.Р.Х. против определението на Варненския окръжен съд от 05.12.2013г. постановено но чнд №1377/2013г., с което е заменено частично наложеното му наказание “пробация” изразяваща се в пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за срок от една година и десет месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок, с наказание лишаване от свобода за срок от един месец при строг режим.

Прави се искане настоящата инстанция да  отмени това определение

Апелативния прокурор изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима но разгледана по същество е неоснователна.

Обосновано и законосъобразно окръжният съд е приел, че осъденият не е изпълнявал задълженията си по наложената пробационна мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес” и „задържителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година и десет месеца. Изпълнението на определеното наказание е започнало на 03.01.12г.,като му е зачетено начало от 10.05.12г. като е било изпълнявано стриктно до м.август 2013г. След това осъденият е преустановил изпълнението на наказанието, за което са били съставени и съответните констативни протоколи и му е било наложено административно наказание. Не са представени никакви извинителни причини за неизпълнението на пробационните мерки от страна на осъденото лице. Заявлението, че е бил в Германия поради заболяване на майка си не се подкрепя от никакви доказателства – представените медицински документи са от предходен период и не касаят времето на неизпълнение на мерките

 Правилно и законосъобразно окръжният съд е приел, че осъденият без уважителна причина не е изпълнил наложените му пробационни мерки.

В жалбата не се прави искане за налагане на друга мярка или приложение на чл.66 НК, а единствено за отмяна на атакуваното определение поради съображението, че имало внесено предложение пред Конституционния съд за обявяване за противоконституционен текста на чл.43а т.2 НК. Такова искане само по себе си е неоснователно, тъй като не е налице произнасяне на Конституционния съд. Правилно съдът е постановил ефективно изтърпяване на замененото наказание предвид предишните му осъждания.

Правилно съдът е счел, че следва да бъде уважено предложението на пробационната служба като частично замени остатъка от неизтърпяното наказание „пробация”и му е определил такова в размер на един месец лишаване от свобода при строг режим.

Водим от горното и на основание чл.345 вр.чл.341 ал.2 и чл.452ал.3 НПК Варненският апелативен съд

 

 Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 05.12.2013г. на Варненския окръжен съд по чнд №1377/2013г., с което е частично заменено определеното на К.Р.Х. ЕГ№********** наказание “пробация” с лишаване от свобода за срок от един месеца при строг режим.

Решението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.