П Р И С Ъ Д А

18

17.12.2018 година, гр. Варна

   

 В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД       наказателно отделение

на седемнадесети декември     две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

като разгледа докладваното от съдия САПУНДЖИЕВА

ВНОХД № 370 по описа за 2018 година 

 

ОТМЕНЯ присъда № 56 от 04.07.2018г. по НОХД № 720/2017г. по описа на Окръжен съд Варна, на основание чл. 336, ал. 1, т. 3 от НПК В ЧАСТТА, в която:

 

- подс.И.Б.Т. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл.255,ал.1,т.2 от НК;

 

- подс.И.Б.Т. е осъден да заплати на Държавата, чрез Министерство на финансите обезщетение за причинени имуществени вреди, в размер на 8393,04лв., ведно със законната лихва, считано от 02.04.2008г. до окончателното изплащане на сумата;

 

- подс.И.Б.Т. е осъден да заплати направените по делото разноски, в размер на 382,92лв., по сметка на ОД на МВР гр.Варна; 1090,74 лв. в полза на Държавата по сметка на ВОС и държавна такса върху уважения граждански иск, в размер на 335,72лв.в полза на Държавата, като вместо това

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Б.Т., роден на ***г***, български гражданин, с висше образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че на 02.04.2008г. в гр.Варна, в качеството на физическо лице, избегнал плащането на данъчни задължения в големи размери-8393,04лв., като подал годишна данъчна декларация по чл.50,ал.1 от ЗДДФЛ с вх.№030А7898 за придобити доходи през 2007г., в която потвърдил неистина относно размера на облагаемия доход, като декларирал доход, в размер на 7544,80лв. и дължим данък върху този доход, в размер на 1036,86лв., вместо реално получения доход за облагане, в размер на 45 365,82лв. и дължим данък върху този доход, в размер на 9429,90лв., поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението да е извършил престъпление по чл.255, ал.1, т.2 от НК.

ОТХВЪРЛЯ гражданския иск за имуществени вреди от деянието в размер на 8393.04 лева, ведно със законната лихва, считано от 02.04.2008 година.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в частта, в която подс.Т. е признат за НЕВИНЕН и е ОПРАВДАН по обвинението му до пълния размер от 10 243,22лв.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в частта, в която гражданския иск е отхвърлен до пълният му размер от 9206,36лв.

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред Върховен касационен съд На Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.                          2.